Luke 3

Yoni tauꞌabiye bapitaiso yana guguya

(Madiu 3:1-12Maki 1:1-18Yoni 1:19-28)

Tauwasawasa mwalaꞌina Sisa, iya yehana Taibiliya iloiloina bolimai 15, na elauhanai Ponitiyo Pailato Yudeya iloiloinaei, eena Helodi neta Galili tupwanane iloiloinaei, na tahinane Pilipi neta tupwa Ituliya yo Tilakiniti iloiloinaedi, na Lisaniyasi tupwa Abiline iloiloinaei. Na Anasa yo Kayapasi hiya taupwaoliwo adi tauloinao. Hauga tenem ainai Yaubada yana walo ilaoma Sekalaya natunane Yoni ainai, iya balabala awawai imiyamiya. Tenem ainai Yoni itowolo ta Yolidani maudoina ainai ilalaune na tomowa aidiyai iguguguguya, iwalo, ‘Yami paihowa yababadi amtaꞌwataꞌwataedi na yaꞌabiye bapitaisogomiu ta ebe Yaubada yami pwanoliwo inuwahamuidi’. Dova Yaubada yana Buki ainai tauwalo mahalava Aisaya iwalo mahalava mugaiyei, iwalo:

‘Towaho ehebo nuꞌula awawai alinana mwalaꞌina iyogayoga iwalo:
“Bada yana amwaha amsepa,
na amꞌabiye dumwadumwalu.
Oyao maudoina amꞌelidi ta hiyemala ꞌwabu,
na aloꞌalodi amhamuidi.
Yo hinage amwaha giyogiyodi maudoina amꞌabiye dumwaludi
na daꞌwadaꞌwadi amtalaꞌwaꞌwalidi.
Na ebe tomowa maudoida Yaubada yana livahi taꞌita.” ’
Ainaena tomowa bagibagilidi hilau Yoni ainai ta iꞌabiye bapitaisodi, na Yoni iwalo aulidine, iwalo, ‘Tauꞌoyama omiu, dova weso! Yami nuwatuwu ebeha mata Yaubada yana modiꞌini ainaena amdena, awa? Ilowoinanegomiu ta yami nuwabui moiha amveꞌitaedi yami paihowa namwanamwadi aidiyena. Na havena amwalo, “Ai Abelaham tubunao ainaena Yaubada mata iꞌatemuyamuyaegai.” Nigele taꞌi! Amꞌita, Yaubada howahowana gaima teina aidiyena Abelaham tubunao iꞌabilawedi. Teina haugane Yaubada ilam iꞌabinonovaiyaꞌo ta ebe aiwa lamlamdi igohaidi. Wuwuna aiwa maudoina nigele hiyaꞌaiꞌaino mata higoha vehuludi na aiwa alaꞌalahina ainai higabudi.’

10 Iꞌovi na bodaowa Yoni hipanivilaei, hiwalo, ‘Hava yede ilowoinanegai ta apaihowai?’

11 Na Yoni iwalo, ‘Ebe yaiyadiwo omiu ami aleꞌo bwau na ami geluwo hiya nigele adi aleꞌo, ehebo ammohedi. Na hinage ebe amiu mwalaꞌina, tupwana tauvahaliwo aidiyai amꞌaiyauyanedi.’

12 Na tupwadi takesi ana tauvaiwo hilaoma yadi bapitaiso vehabana, na Yoni ainai hipanivila, hiwalo, ‘Tauveꞌita! Hava mata apaihowaine?’

13 Na Yoni iwalo, ‘Takesi ana mwalaꞌiyena amvaivai, na havena lauhepoi ammwaumwauwi’.

14 Na tupwadi hinage tauꞌalehao hipanivilaei, hiwalo, ‘Na ai, mata hava apaihowaine?’

Eeta Yoni iwalo, ‘Tomowa yadi tobwatobwa havena amhalohaloidi bo oyamaena amvaivaidi. Na hesi yami paihowa maihadi vehabadi amyaliyaya.’

15 Na tomowa maudoidi mayadi yemidi hihaꞌwahaꞌwa Besinana towahona yana laoma vehabana, ta Yoni hiꞌita na maudoidi hivenuwatuwu bwaubwau hiwalo, ‘Iya Besinana towahona, bo nigele?’.

16 Eeta Yoni maudoidi aidiyai iwalo mahalava iwalo, ‘Yau nigele. Yau bwahiyena yaꞌabiye bapitaisogomiu, na hesi ehebo towaho tuluhaguwena ilalaoma mata Aluꞌaluwa Veꞌahihi na aiwa alaꞌalahawawalina ainaena iꞌabiye bapitaisogomiu. Iya imwalaꞌi gabaegau, na nigele iyalowoinanegau na ana ae humahuma yalivahi. 17 Na towahonane yana digonaena mata witi itapidi ta ainona hiholu na mulitai abo ainona namwanamwadi ihiwaihinidi yana vadavadai na mohomohonane aiwa alaꞌalahawawali vateyaina ainai igabudi.’

18 Na guguya hinage bagibagilidi aidiyena wasa namwanamwana Yoni iguguyaei tomowa aidiyai, 19 na hinage Yoni tauwasawasa yehana Helodi iꞌawa yababaei, iwalo, ‘Helodi, bada ilauhapuliꞌo. Helodiyasa iya tahina mwanena, na itatawaholaine.’ Na tupwadi hinage Helodi yana pwanoliwo Yoni iwalo mahalavaedi. 20 Ainaena Helodi vada abapaiyai imwauluwuweine. Tenem ainaena Helodi yana pwanoli imwalaꞌi moiha.

Yoni Yeisu iꞌabiye bapitaiso

(Madiu 3:13-17; Maki 1:9-11)

21 Na Yoni boda maudoidi bada iꞌabiye bapitaisodiꞌo, abo mulitai Yeisu hinage iꞌabiye bapitaiso, ta Yeisu Yaubada ainai iꞌawaꞌawanoi, na galewa ilotahoꞌe, 22 na Aluꞌaluwa Veꞌahihi iyemala gabubu, ta iꞌaituluma Yeisu ainai, eena ehebo alina galewaena hibenalei, iwalo, ‘Owa natugu yavelauwego na vehabam yayaliyaya mwalaꞌina’.

Yeisu tubunao

(Madiu 1:1-7)

23 Hauganane Yeisu ana bolimai dova 30 ilobai, yana paihowa tomowa aidiyai ivetuwuni. Na tomowa hinuwatuwui ebeha iya tamana Yosepa na Yosepa tamana Heli, 24 na Heli tamana Madati, na Madati tamana Livai na Livai tamana Meliki, na Meliki tamana Yanai, na Yanai tamana Yosepa, 25 na Yosepa tamana Matadaya, na Matadaya tamana Emosi, na Emosi tamana Nahum, na Nahum tamana Esili, na Esili tamana Nagai, 26 na Nagai tamana Madi, na Madi tamana Matadaya, na Matadaya tamana Semini, na Semini tamana Yoseki, na Yoseki tamana Yoda, 27 na Yoda tamana Yaonani, na Yaonani tamana Lesa, na Lesa tamana Selubabela, na Selubabela tamana Selatiyeli, na Selatiyeli tamana Neli, 28 na Neli tamana Meliki, na Meliki tamana Adi, na Adi tamana Kosam, na Kosam tamana Elimadam, na Elimadam tamana Eli, 29 na Eli tamana Yosuwa, na Yosuwa tamana Eliyesa, na Eliyesa tamana Yolim, na Yolim tamana Madati, na Madati tamana Livai, 30 na Livai tamana Simiyoni, na Simiyoni tamana Yuda, na Yuda tamana Yosepa, na Yosepa tamana Yonam, na Yonam tamana Elayakim, 31 na Elayakim tamana Meleya, na Meleya tamana Mena, na Mena tamana Matada, na Matada tamana Natani, na Natani tamana Deivida, 32 na Deivida tamana Yesi, na Yesi tamana Obedi, na Obedi tamana Boasa, na Boasa tamana Salimoni, na Salimoni tamana Nasoni, 33 na Nasoni tamana Aminadaba, na Aminadaba tamana Adimana na Adimana tamana Anai, na Anai tamana Hesiloni, na Hesiloni tamana Pelesi, na Pelesi tamana Yuda, 34 na Yuda tamana Yakobo, na Yakobo tamana Aisake, na Aisake tamana Abelaham, na Abelaham tamana Tela, na Tela tamana Neho, 35 na Neho tamana Seluge, na Seluge tamana Leu, na Leu tamana Pelegi, na Pelegi tamana Ebe, na Ebe tamana Sala, 36 na Sala tamana Keinana, na Keinana tamana Apakisadi, na Apakisadi tamana Sem, na Sem tamana Nowa, na Nowa tamana Lameki, 37 na Lameki tamana Metusela, na Metusela tamana Inoke, na Inoke tamana Yeledi, na Yeledi tamana Mahalili, na Mahalili tamana Keinana, 38 na Keinana tamana Inosi, na Inosi tamana Seti, na Seti tamana Adam, na Adam tamana Yaubada.

Copyright information for `KUD