Mark 13

Hauga vitaina howola abo imahalava

(Madiu 24:1-14; Luke 21:5-19)

Yeisu mayana taumulitao vada tapwalolo mwalaꞌina ainaena himalava, na ana taumulita ehebo ipanivila, iwalo, ‘Taubada, uꞌita vadao teina adi paihowa namwanamwa alili, gaima mwalaꞌidi aidiyena hiꞌaꞌabidine’.

Na Yeisu iwalo, ‘Vadaone mwalaꞌidi uꞌiꞌitadine mata maudoidi hiloꞌeloꞌedi na nigele teya tupwa uyaꞌitauyoi’.

Mulitai Yeisu ilau Olibe oyana ainai na italumiyahiwa, na ainaena vada tapwalolo Yelusalem ainai ivinuvinunui, na Pita, Yemesa, Yoni yo Andulu hilaoma ta hibom Yeisu baidadi, hiwalo auli hiwalo, ‘Taubada, uwalo auligai aiteya hauga ainai vada tapwalolo mwalaꞌina hiloꞌe na aiteya veꞌiveꞌilala aidiyena ahanapui ebeha ginauliwone mata himahalava?’

Eeta Yeisu iꞌapuhini, yo aidiyai iwalo mahalava ta iwalo, ‘Amꞌita avivinigomiu, havena tomowa tupwadi hiꞌoyaꞌoyamaegomiu. Wuwuna howola abo tomowa bagibagilidi yehaguwena hilalaoma na ebeha oyamaena himugaiyegomiu, ta ehebo ehebo aidiyena hiwalo, “Yau Besinananane”, na tomowa bagibagilidi himulitaedi. Hinage wasa abo ambenaledi alehao vahalimiyai na amwaha daodaowai hibom hiꞌaleꞌalehauyoidi, havena amꞌaluꞌaluvagavaiyedi. Ginauliwone teina moiha taꞌi mata himahalava mugai, na hesi baleꞌu yana abaꞌovi ana hauga howola alili. Howola abo vali boda yo vali boda hiꞌaleha, na hinage vali abaloina yo vali abaloina hiꞌaleha, na hinage mwaniꞌiniꞌi hisagena tupwa bagibagilidi aidiyai, yo hinage vahali mwalaꞌina himahalavama. Na ginauliwo teina hauga vitaina ana abavetuwuni taꞌi.

‘Na omiu hesi amꞌita avivinigomiu, mata tomowa hiꞌabi avivinigomiu, yo hilawegomiu lauvetala vehabana, yo vada tapwalolo aidiyai abo hisapigomiu, na hinage mata tauloinao yo tauwasawasawo mehediyai hilawegomiu yo amtowolo na hilauvetalaegomiu. Wuwuna omiu ebeha yagu bodao, yo hinage wasagu aidiyai amwalo mahalavaei. 10 Mata wasa namwanamwana hiwalo mahalava mugaiyei tupwa maudoina aidiyai, na mulitai abo hauga yana abaꞌovi.

11 ‘Na ebe tauloinao mehediyai hivetowologomiu habi lauvetala havena amꞌaluꞌaluwagavai vedova mata amꞌaubabadane, na hesi mayami atepatu amꞌaubabada taꞌi, wuwuna nigele ebeha omiu yami walo amꞌaubabadaei, na hesi Aluꞌaluwa Veꞌahihi hauga tenem ainai walo imohegomiu, yo amꞌaubabada.

12 ‘Na hinage hauga hilalaoma aidiyai tomowa yadi huhu holanai aleha himahalava vehabagu, neta towaho tahina ihuhulaei yo hiyemwalowoi. Yo hinage dova tama natuna ihuhulaei yo hiyemwalowoi. Yo hinage hedaheda hinadiyao yo tamadiyao hihuhulaedi yo hiyemwalowoidi. 13 Yo tomowa maudoidi hiveꞌalehaegomiu wuwuna omiu ebeha agu tauyemidiwo. Na hesi yaiyadiwo omiu vehabagu amꞌalamaꞌiꞌita ana higa hauga yana abaꞌovi ainai, mata omiu taꞌi awanamwanamwa amlobai.

Vitai mwalaꞌina

(Madiu 24:15-28; Luke 21:20-24)

14 ‘Howola abo omiu amꞌita tomowa vagadiyao ginauli yababana na didigana moiha hivetowolodi tupwa veꞌaveꞌahihina ainai (ebe yaiya walo teina ivahili ihanapui), hauga tenem ainai Yudeya ana taumiyaone howahowana ebe hidena oyai. 15 Na ebe yaiya vatavatai imiyamiya, howahowana idena mwayamwayau, na havena iluwuluwuyo yana vadai yana tobwatobwa habi avalaidi. 16 Yo ebe yaiya tanoviyai ipaipaihowa, havena iwuyowuyo ana aleꞌowa ilaugabaeiwa vehabana.

17 ‘Hauga tenem ainai tauhiumao yo tauvehuhuwo mata hiveꞌatemuyamuya. 18 Eeta maudoimiu amꞌawaꞌawanoi yo hauga namwanamwana Yaubada imohegomiu yami hauga dena ainai, na havena gwaugwau ana haugai.

19 ‘Ehe, hauga tenem ivitai aliꞌalili, wuwuna hauganane Yaubada baleꞌu ivetuwuni ainaena ta wau nigele teya hinage vitai tenem dova iyamahalava, na hauga hilalaoma aidiyai mata nigele teya vitai teina dova hiyamahalavauyo. 20 Vitai tenem ana ahubenao ebe nigele Yaubada iyaꞌabiye ahubalidi, mata tomowa maudoidi himwalowoi, na hesi Yaubada ahubenadine iꞌabiye ahubalidiyaꞌo, neta iya yana tomowa veꞌaveꞌahadi vehabadi.

21 ‘Tenem haugana ainai ebe yaiya alimiyai iwalo, “Besinana teina”, na “tenem”, havena amyemiyemidiyei. 22 Wuwuna Besinana oyaꞌoyama yo tauwalo mahalava oyaꞌoyama mata himahalava yo veꞌiveꞌilala wahiwahiyaladi tomowa aidiyai hiveꞌitaedi, yo aidiyena ebe howahowana Yaubada yana bodao veꞌaveꞌahadi hiꞌoyamaedi. 23 Na omiu hesi amꞌita avivinigomiu, wuwuna ginauliwone teina vehabadi bada yawalo mahalava mugaiyediꞌo alimiyai.

Yeisu yana wuyoma

(Madiu 24:29-31; Luke 21:25-28)

24 ‘Hauga vitaiwa iꞌovi na mulitai mahana iguguyou, yo hinage waiꞌena yana masele iboho, 25 na utui galewaena hibeꞌuma yo ginauli maudoidi galewai himiyamiya yadi wahiyala hitapiya.

26 ‘Hauga tenem ainai taumiya baleꞌuwone maudoidi yau Tomowa Moihagu hiꞌitagau yaloyalovi aidiyena yaꞌaiꞌaituluma mayagu loina wahiwahiyalana yo mayagu wasawasa pigapigabuna, 27 eeta yagu tausagenawasaone yavetamaledi yo yagu boda veꞌaveꞌahadi hitauꞌahaidima baleꞌu yo galewa yo yaumai maudoidi yadi abalaoma aidiyena.

Abaꞌita hapelo ainaena

(Madiu 24:32-35; Luke 21:29-33)

28 ‘Abaꞌita hapelo ainaena yaveꞌitagomiu. Ebe hapelo lugudi vauvaudi imwaumwauwidi amhanapuiyaꞌo ebeha ehive ana hauga vahalinai. 29 Ta hinage veꞌiveꞌilalaowa alimiyai bada yawalo mahalavaediꞌo, ebe aiteya hauga amlobaidi amhanapuiyaꞌo ebeha yagu hauga wuyoma imamahalava. 30 Yawalo moiha alimiyai, yaso teina mata nigele amyaꞌovi ana higa ginauliwone maudoidi himahalava.

31 ‘Howola abo galewa yo baleꞌu hisawali, na yagu walowone nigele howahowana hisawali.

Yana laoma ana hauga nigele tauhanapuina

(Madiu 24:36-44)

32 ‘Nigele teya yaiya iyahanapui aiteya hauga nuwana ahubena ainai yawuyouyoma, na hinage tausagenawasaone galewai nigele hiyahanapui. Yau hinage nigele yayahanapui. Na hesi Tamagu ibom taꞌi ihanahanapui. 33 Eeta amꞌita avivini wuwuna yagu hauga wuyouyoma nigele amyahanapui.’

34 Abaꞌita hinage Yeisu imohedi iwalo, ‘Ebe ehebo taubada yana vada habi laugabaina yo ilalau vali tupwai. Mulitai abo ilau, yana taupaihowao ehebo ehebo yadi paihowa imohedi, na iloinaedi yo ebeha yana vada hiꞌita avivini, na hinage vada ana awaꞌeda ana tauꞌita avivini ainai iwalo, “Havena uꞌenoꞌeno, na hesi uꞌitaꞌita avivini iliꞌilimani”. 35 Eeta howahowana amꞌitaꞌita avivini yo amhaꞌwahaꞌwaigau, wuwuna dova vada taniwagana yana laoma ana hauga nigele amyahanapui, nuwana lavilaviyai, nuwana boniyaiyena, nuwana iꞌahuꞌahubena, nuwana malatomtomwena. 36 Havena amꞌenoꞌeno, mata dova ta yamahalavama na yaveꞌaluwa gavaigomiu.

37 ‘Yagu loina teina omiu alimiyai na tomowa maudoina aidiyai, amꞌita avivini iliꞌilimani.’

Copyright information for `KUD