Mark 14

Babadao nuwanuwadi yo Yeisu hiꞌoiye mwalowoi

(Madiu 26:1-5; Luke 22:1-2; Yoni 11:45-53)

Buidiꞌwa guyauna ana abanuwatuwu avivini ebe imahalava, ahubena bwau tuluhadiyai. Guyaunane ainai pwalawa aꞌava, nigele ana abiye seseha hiꞌaiꞌai. Na taupwaoliwo mwalaꞌidi yo loina ana tauveꞌitao hinuwanuwatuwu behabeha vedova Yeisu ebe hiꞌoyamaei yo ebeha hiꞌabi avivini na hiꞌoiye mwalowoi, na hiwalo, ‘Havena guyaune holanai Yeisu taꞌabiꞌabi avivini, mata dova ta tomowa himanini alidai na hiꞌalehaegita’.

Waihiu Yeisu iyewoloi dalava Betani ainai

(Madiu 26:6-13; Yoni 12:1-8)

Yeisu howola Betani ainai imiyamiya Saimoni yana vadai, iya mwalona taulepelo ehebo. Na hauganane ainai Saimoni yana vadai iꞌaiꞌai, eena waihiu ehebo mayana woloi iluwu, ta woloinane yehana nadi, ana maiha mwalaꞌina, na ana gaimapatu namwanamwana moiha, na waihiunane gaimapatu awana iꞌoiwowoli na woloinane Yeisu vahunai ihihiwaine.

Na tupwana tomowa hiꞌiꞌitane, ta waihiune hiꞌulumiyanei, hiwalo, ‘Hava vehabana woloine iyepaipaiheine? Howahowana ebe woloinane ivegimwalaei na ana maiha 300 kina dova ivai, na imohedi wewelohe aidiyai.’ Eeta waihiunane hiwawaloweine.

Na Yeisu iwalo aidiyai, iwalo, ‘Badagi, amlaumwau. Havena waihiune amꞌabiꞌabiye dou, wuwuna yana hagu aliguwai inamwanamwa alili. Wewelohewone amwalowalowedine hauga maudoina vahalimiyai himiyamiyane, yo ebe nuwanuwamiu aiteya hauga na amhaguidi, amhaguidi taꞌi. Na yau hesi nigele mata hauga daodaona baidamiu tayamiyamiya. Na waihiu teina hava dova ipapaihowaine aliguwai, neta taugu ivewoloi mugaiyei habi atububunigau agu mwau magaiyai vehabana. Na yawalo moiha, howola abo wasagu ana guguya tomowa hibenalei baleꞌu maudoina ainai, na hinage waihiu teina yana paihowa aliguwai wasana hiꞌaubabadaei.’

Yudasa yana talam Yeisu ana huhula vehabana

(Madiu 26:14-16; Luke 22:3-6)

10 Yeisu ana taumulita ehebo hitau 12 aidiyena iya Yudasa Isakaliyota, ilau taupwaoli mwalaꞌidi aidiyai na nuwanuwana na Yeisu aidiyai ihuhulaei. 11 Na Yudasa yana walo hibenalenaꞌo, ta hiyaliyaya na ainai hiwalo yemidi yo ebe ana maiha himohei. Eeta Yudasa hauga namwanamwana ihaꞌwahaꞌwai, ta ebe Yeisu ihuhulaei aidiyai na hiꞌabi avivini.

Yeisu mayana taumulitao hiꞌaiꞌai

(Madiu 26:17-25; Luke 22:7-14; Yoni 13:21-30)

12 Buidiꞌwa guyauna holanai pwalawa aꞌavana nigele ana abaꞌabiye seseha hiꞌaiꞌai, na guyaunane ana ahubena mugamugaina ainai, lamiwo hiwunuidi, Buidiꞌwa ana abanuwatuwu abivini vehabana. Na ahubenanane ainai Yeisu ana taumulitao hiwalo auline, hiwalo, ‘Taubada, havaidova ainai nuwanuwam yo Buidiꞌwa guyauna vehabana aꞌatububuni?’

13 Eeta ana taumulitao bwau ivetamaledi na iwalo aidiyai, ‘Amlau Yelusalem yo ebe towaho ehebo mayana abagoi weꞌaha iꞌavaꞌavalai amlobai towahonane tuluhanaena amlau, 14 yo baidamiu amluwu vadai, na vada taniwagana amwalo ainai, amwalo, “Yama tauveꞌita teina dova iwawalone: Aiteya tupwa utalamwei yo ainai maꞌagu taumulitao Buidiꞌwa aiꞌaina aꞌai?” 15 Ta mata tupwa atuꞌatububunina ewai iveꞌitagomiu, na tenem ainai Buidiꞌwa aiꞌaina amꞌatububuni vehabada.’

16 Eeta taumulitaone hilau dalava Yelusalem ainai, na hava Yeisu dova ginauli iwawalowediwa maudoidi hilobaidi, na vadanane ainai Buidiꞌwa aiꞌaina hiꞌaꞌatububunine vehabadi.

17 Na lavilaviyena Yeisu mayana taumulitao hilaoma, 18 na hitau 12 himiya habi ai, na yadi aine holanai Yeisu iwalo aidiyai, ‘Augeluwo, yawalo moiha neta ehebo towaho, teina taꞌi baidada taꞌaiꞌaine, mata iya muhamuhana ihuhulaegau’.

19 Na Yeisu yana walo teina vehabana hinuwavitai na ehebo ehebo Yeisu ainai hiwalo, ‘Taubada yaiya neta? Nuwana yau?’

20 Na Yeisu iwalo, ‘Agu tauhuhulane omiu amtau 12 alimiyena, na iya baidagu gaeba ehebo ainaena aꞌaiꞌai. 21 Yau Tomowa Moihagu, howola abo yalau amwahanane mugai Buki Veꞌahihi ainai iwalo mahalavainaꞌo, na hesi agu tauhuhulane iveꞌatemuyamuya taꞌi, inamwanamwa ebe mwalona hinana havena ilabalabahi, wuwuna yana tubui ainaena iveꞌatemuyamuya yana paihowa yababana vehabana.’

Yeisu yana ai

(Madiu 26:26-30; Luke 22:15-20; 1 Kolinita 11:23-25)

22 Howola hiꞌaiꞌai, na Yeisu aiꞌai ivai, na vehabana iꞌawa yauwedo, ta itomwahi na imomohedine, iwalo, ‘Teina taugu amvai na amꞌai’.

23 Na hinage waini mavedina ivai, ta vehabana iꞌawa yauwedo Yaubada ainai, na hinage imomohedine, ta maudoidi hinunumane. 24 Na hinage iwalo aidiyai, ‘Teina ꞌwahinagu isagesagena tomowa bagibagilidi vehabadi, neta waloyemidi vauvauna. 25 Na yawalo alimiyai hauga teina yo tuluhanai waini teina havena ainaena yanumanumauyo na ana higa waini vauvauna yanuma Yaubada yana tupwai.’

26 Eeta wali ehebo hiwaliyei iꞌovi na himahalava ta hihae oya Olive ainai.

Yeisu iwalo mahalava Pita yana uvala vehabana

(Madiu 26:31-35; Luke 22:31-34; Yoni 13:36-38)

27 Yeisu iwalo aidiyai, ‘Mata maudoimiu amdena vehulugau, dova Buki Veꞌahihi yana walomahalava, iwalo, “Tauꞌitaꞌita sipi yaꞌoiye mwalowoi, na sipiwone hitaubudebudeyanaedi”. 28 Na yagu towolouyo tuluhanai Galili ainai yalau, na omiu tuluhaguwena abo amlaowa.’

29 Na Pita iwalo, ‘Mata maudoidi hitauvehulugo, na yabom baidam’.

30 Na Yeisu Pita iwalo ainai, ‘Yawalo moiha, mata masigiliyena mulitai abo amꞌam idou mai bwau, owa mata uuvalaegau mai tonuga’.

31 Na Pita mayana walo wahiyala iwalo, ‘Taubada, mata nigele yayauvalaego. Ebe hiꞌoiye mwalowoigo yau hinage baidam hiꞌoiye mwalowoigita’. Taumulitao maudoidi dova hiwawalone.

Yeisu Getesemani ainai iꞌawaꞌawanoi

(Madiu 26:36-46; Luke 22:39-46)

32 Mulitai hilalaune ehebo tupwa ainai, yehana Getesemani, na ana taumulitao aidiyai iwalo, ‘Teina ainai ammiyamiya, na yau yaꞌawanoi Yaubada ainai’. 33 Na hitau tonuga baidanao ilalauvaidine, hiya Pita yo Yemesa yo Yoni, na Yeisu mayana atehawawali na mayana nuwavitai, 34 iwalo aulidi iwalo, ‘Ategu imuyamuya mwalaꞌina, nuwana mata yamwalowoi, eeta teinai amhaꞌwahaꞌwa na amꞌitaꞌita auhi.’

35 Na Yeisu iwutuhae tupwana, na ibeꞌu aitulu ta iꞌawaꞌawanoi ebe howahowana muya teina Yaubada ivaivehulu, 36 iwalo, ‘Tamagu, paihowa maudoina howahowam, nuwanuwagu yo muya vedina teina aliguwena uvaivehulu, na havena yau yagu nuwatuwuwena, na owa hesi yam nuwatuwuwena upaihowai’.

37 Hauganane ilau gwaipile hitau tonugaowa ilobaidi bada hiꞌeno iꞌiwahiꞌo, na Pita ainai iwalo, ‘Saimoni, vedova ta uꞌenoꞌenone. Nigele howahowana na hauga ahuꞌahubalina ainai uꞌitaꞌita auhi awa?’

38 Na hinage iwalo maudoidi aidiyai, ‘Howahowana ebe mehemiu hihilahilawa na amꞌawaꞌawanoi, ta ebe havena Tomodulele itowotowoigomiu. Moiha taꞌi, aluꞌaluwamiu nuwanuwana, na hesi taumiu hitapiya’.

39 Na Yeisu iheuyo ta yana awanoiwa ibwabwauwine.

40 Haugana Yeisu ilau gwaipile ana taumulitao aidiyai, hinage ilobaidi hiꞌeno iꞌiwahiꞌo, wuwuna mehedi bada iꞌenoꞌeno alili, eeta ivanoidi, ta hitowolo mayadi hinimaya, na nigele hava hiyawalowei.

41 Na Yeisu hinage iheuyo ta iꞌawanoi, na yana wuyoma tonugana ainai ilobaidi hiꞌeno iꞌiwahiꞌo ta iwalo aulidi, ‘Vedova howola amꞌenoꞌeno na amꞌaiꞌaiyawasi, awa? Na amꞌita yau Tomowa Moihagu yagu hauga huhula tauyababao aidiyai bada imahalavaꞌo. 42 Amtowolo na talau, wuwuna agu tauhuhulawa bada teina ilalaoma.’

Yeisu ana abiꞌavivini

(Madiu 26:47-56; Luke 22:47-53; Yoni 18:2-12)

43 Yeisu howola iꞌauꞌaubabada na Yudasa imamahalavane, (iya Yeisu ehebo ana taumulita hitau 12 aidiyena). Na taupwaoliwo mwalaꞌidi yo loina ana tauveꞌitao yo babadao tauꞌalehao hivetamaledi Yudasa baidadi ta ebe Yeisu hiꞌabi avivini, na tauꞌalehaone mayadi elepa aleꞌaleha yo wepwasiwo hilalaomane.

44 Na Yudasa bada veꞌiveꞌilala imohediꞌo, iwalo, ‘Ebe yaiya yaꞌatuhapwali neta Yeisu, na amꞌabi avivini na amꞌita avivini yo talawei’. 45 Eeta Yudasa ilaoma Yeisu ainai na iwalo, ‘Bada’, na iꞌaꞌatuhapwaline. 46 Ta tauꞌalehauwa hilaoma na Yeisu hiꞌaꞌabi avivinine.

47 Na ehebo aidiyena Yeisu vahalinai itowotowolo yana elepa aleꞌaleha iniuli wunihi, ta taupwaoli mwalaꞌina yana taupaihowa talinana itom vehulune.

48 Na Yeisu iwalo aulidi, iwalo, ‘Vedova yau yami tauꞌaivavali, ta mayami elepa aleꞌaleha yo mayami wepasi amlalaomane habi abimomohigau? 49 Hava wuwuna ta nigele amyaꞌabi avivinigaune ahubena maudoina ahiꞌahipumiyai yamiyamiya vada tapwalolo ainai yaveꞌiveꞌita tomowa aidiyai? Eeta ginauli teina himahalavaꞌo na ebe Buki Veꞌahihi yana walomahalava iyemala moiha.’

50 Hauganane ainai Yeisu ana taumulitao maudoidi hidena vehulu. 51 Na ehebo towaho hevahevalina maꞌana aleꞌo daodaona ibom Yeisu imumulitaeine, na tauꞌalehao nuwanuwadi hiꞌabi avivini, 52 na hiꞌabihapuli ta ana luwuluwu aꞌava hivai na mabugebugewana idedenane.

Yeisu hilawei tauloinao aidiyai

(Madiu 26:57-68; Luke 22:54-55, 63-71; Yoni 18:13-14)

53 Yeisu hilauvai ta hilawei taupwaoliwo yadi tauloina yana vadai, vadanane ainai taupwaoli mwalaꞌidi yo babadao, yo loina ana tauveꞌitao hitautauꞌahaiyama. 54 Hinage Pita amwaha daodaowena Yeisu imumulitaeine, ta ilaoma taupwaoli mwalaꞌinawa yana dalavai. Ta Pita tauꞌita aviviniwowa baidanao himiyamiya aiwa ainai himwaimwaibwa.

55 Na taupwaoli mwalaꞌidi yo tauꞌulewahiwo nuwanuwadi Yeisu ana tauveꞌewao hibehaedi ta yadi veꞌewa ainaena Yeisu hiꞌoiye mwalowoi, na nigele teya hiyalobai. 56 Wuwuna tauveꞌewa bagibagilidi hiwalowalo mahalava na hesi yadi walomahalavane nigele hiyatoyatoyawa. Hiya maudoidi bada tauꞌoyamao. 57 Na tupwadi hitowolo ta Yeisu hiveꞌewa oyaꞌoyamaei, hiwalo, 58 ‘Yeisu yana walo ehebo abebenaleine iwalo, “Vada tapwalolo teina tomowa hiꞌaꞌabine, howola mata yaloꞌevehulu na ahubena tonuga aidiyai yaꞌabiuyoi, na hesi nigele tomowa nimadiyena”.’ 59 Na yadi veꞌewao ginauli teina vehabana, nigele hiyatoyatoyawa.

60 Teina ainaena taupwaoli mwalaꞌina itowolo mehediyai, na Yeisu ipanivilaei iwalo, ‘Nigele teya yam maiha awa? tomowa tenem yadi veꞌewao alimwai bada ubenalediꞌo?’ 61 Na Yeisu bada inobu, nigele iyawalo. Na hinage taupwaoli mwalaꞌinawa Yeisu ainai ipanivilauyo, iwalo, ‘Vedova, owa Yaubada Natuna yo Besinana towahona, bo nigele?’

62 Na Yeisu iwalo, ‘Ehe, yau Tomowa Moihagu, na howola abo amꞌitagau Tauwahiyala moiha nima tautuwanai yamiyamiya, na hinage galewa yaloyalovinao ewadiyena yalaolaoma’.

63 Eeta taupwaoli mwalaꞌinawa imodiꞌini moiha, ta ibom ana aleꞌo ipupulihine, na iwalo, ‘Yana walo yababana ambenalenaꞌo? Moiha towaho teina Yaubada ihinali. Badagi, havena ana tauveꞌewao hinage hiwalowalo yana lauhapuliwo vehabadi. Na vedova yami nuwatuwu Yeisu vehabana?’ Maudoidi hiwalo, ‘Ilowoinanei na imwalowoi’.

65 Tenem ainai tupwadi tomowa Yeisu hihowai, na mehena aleꞌowena hihuma na hisapi mayadi talawahi, hiwalo, ‘Uwalo yaiya itatalaigone?’ Na tauꞌalehaone Yeisu hiꞌabi avivini ta hitalatalai na hilawelawei.

66 Na Pita howola gelegeleyai imiyamiya, na taupwaoli mwalaꞌina yana taupaihowa vahavahalana ehebo imamahalavane, 67 ta Pita iꞌita imwaimwaibwa, eeta waihiune Pita ivinuvinunui ta iwalo, ‘Yeisu towaho Nasaleti, owa baidam ammiyamiya, awa?’

68 Na Pita iuvala iwalo, ‘Ginauline uwawaloweine nigele yayahanapui’. Na Pita idena ta tupwana imahalava.

69 Na vahalawa Pita iꞌainimaveleleyei taumiyaone aidiyai, iwalo, ‘Towahone tenem iya Yeisu yana boda ehebo’.

70 Na Pita ibenalei ta iuvalauyo iwalo, ‘Yau nigele’.

Hauga ubwaꞌubwana tuluhanai tauvinunuwone Pita hiwawalo auline, hiwalo, ‘Moiha taꞌi uꞌoyama, owa Yeisu yana boda ehebo, wuwuna owa towaho Galili’.

71 Na Pita iꞌawa tamada, na walo yababana ainaena iyogahae iwalo, ‘Yeisu iya vehabana amwalowalo, yau nigele yayahanapui, Tamada!’ 72 Na hauga tenem ainai amꞌam idou bwauna, na Pita inuwatuwu avivini Yeisu yana walowa ebeha, ‘Mulitai abo amꞌam idou mai bwau, owa mata uuvalaegau mai tonuga’. Na hinage Pita yana oyama yababanawa inuwatuwui, ta mehelinona hisagena.

Copyright information for `KUD