Mark 15

Yeisu yana lauvetala Pailato mehenai

(Madiu 27:1-2, 11-14; Luke 23:1-5; Yoni 18:28-38)

Iꞌahuꞌahubena na taupwaoliwo mwalaꞌidi yo tauꞌulewahiwo yo loina adi tauveꞌitao yo tauloinao maudoidi hitauꞌahaiyama ta hiloiloina Yeisu vehabana, na nimana hipaidi ta hilalaweine tauloinane Pailato ainai, ta ebeha Pailato iya iloina.

Na Pailato Yeisu ipanivilaei, iwalo, ‘Uwalo mahalava owa Yudeya yadi tauwasawasa?’

Na Yeisu iwalo ‘Neta bada uwaloꞌo’.

Ta taupwaoli mwalaꞌidiwa ginauli bagibagilidi vehabadi Yeisu hiveveꞌewaine. Eeta Pailato Yeisu ipanivilauyoi, iwalo, ‘Vedova ta nigele yam maihane? Walo mahalava teina, am veꞌewa vehabana ubenalenaꞌo?’

Na Yeisu nigele teya hinage yana walo. Ainaena Pailato nuwana ipwanopwano mwalaꞌina.

Hiloina ebe Yeisu hiꞌoiye mwalowoi

(Madiu 27:15-26; Luke 23:13-25; Yoni 18:38-19:16)

Bolimai ehebo ehebo, Buidiꞌwa guyauna ana hauga ainai, loina himwauwi neta vada paipaiyena ehebo tomowa ilivahi vehabadi na imahalava, ebe iya boda hivesinuwaei. Hauga tenem ainai tupwadi Loma adi tauꞌalehao vada paipaiyai himiyamiya, wuwuna nigele nuwadi Loma yadi loina, ta hiꞌalehaidi, na ehebo yehana Balabasi alehane holanai tomowa iꞌoiye mwalowoidi. Eeta Lomaone Balabasi maꞌana geluwo hiꞌabi avivinidi ta vada paipaiyai himwamwauwidine.

Ta boda hitauꞌahaiyama, na hiꞌawanoi Pailato ainai, hiwalo, ‘Howahowana yo ehebo towaho ulivahi vahabamai, dova yama awanoi upaipaihowai bolimai ehebo ehebo aidiyai?’

Na Pailato iwalo aulidi, ‘Nuwanuwamiu ebe Yudeyaone yami tauwasawasa yalivahi vehabamiu, awa?’ 10 Wuwuna Pailato ihanapuiyaꞌo ebeha taupwaoli mwalaꞌidi yadi alomagigiliyena Yeisu hilauvaiyama habi oiyemwalowoina.

11 Na hesi taupwaoli mwalaꞌidi bada tomowa nuwatuwu yababadi hivenuwamwauwediꞌo aidiyai, ainaena Yeisu hitaꞌwataꞌwataei na Balabasi hesi yehana hiꞌataꞌatai na ebe ilivahi vehabadi.

12 Na Pailato iwalo aulidi iwalo, ‘Hava nuwanuwamiu ebeha omiu Yudeya yami tauwasawasa ainai yapaihowai?’

13 Na hilohagali, hiwalo, ‘Aiwa lagalagana ainai tatutuye patu!’

14 Na Pailato iwalo, ‘Hava yede yana pwanoli ta ebe mwalowo ilobai?’

Na hiyoga mwalamwalaꞌi, hiwalo, ‘Aiwa lagalagana ainai tatutuye patu’.

15 Eeta Pailato nuwanuwana yo boda iꞌabiye yaliyayadi ta Balabasi ilivahi, na yana tauꞌalehao iloinaedi yo Yeisu balavaiyena hisapi na mulitai abo hitutuye patu aiwa lagalagana ainai.

Tauꞌaleha Yeisu hiꞌabitalawahiyei

(Madiu 27:27-31; Yoni 19:2-3)

16 Pailato yana tauꞌalehao Yeisu hisapi na hilauvai ta yana vadai hiluluwuweine, neta tauꞌalehao yadi tupwa mwalaꞌina vada holanai, na tauꞌalehao yadi boda maudoidi hiyoga ahaidima. 17 Na wasawasao adi aleꞌo hawahawawalina ainaena Yeisu hiveveliꞌwane na ana pwaopwaomi talitali ainaena hiꞌabilawei ta uluꞌulunai himwamwauwine. 18 Na hiꞌabiꞌabitalawahiyei hiwalo, ‘Yauwedo, owa Yudeya yadi tauwasawasa!’

19 Na hinage digona ainaena Yeisu vahunai higoha, na hihowahowai, na talawahiyena mehenai hipwagogo. 20 Na yadi talawahi iꞌovi, ta aleꞌo wasawasa ainaena hilivahi, na ibom ana aleꞌowa hiveliꞌwauyoi, na himahalavaei habi tutuye patuna.

Yeisu hitutuye patu aiwa lagalagana ainai

(Madiu 27:32-44; Luke 23:26-43; Yoni 19:17-27)

21 Dalava mwalaꞌina ainaena himahalava, ta ehebo Sailini towahona nuꞌulaena ilaolaoma hilobai, ta hiloinaei na Yeisu ana aiwa lagalagana iꞌavalai, towahonane yehana Saimoni, na iya Alekisana yo Luposi tamadi.

22 Yeisu hilalaweine tupwa Goligota ainai (Goligota ana hanapu neta Uluꞌulu dalavana). 23 Na mulamula himomoheine, neta waini mulo baidana yo ebe havena muya ilaulautowoi mwalaꞌina, na Yeisu itaꞌwataꞌwataei. 24 Eeta aiwa lagalagana baleꞌuwai himwauwi na Yeisu ainai hitutuye patune, na maꞌana aiwa lagalagana hivetowolone. Mulitai tauꞌalehaowa Yeisu ana aleꞌo hivaidi, ta hiveguyauwedi hibom aidiyai, na yadi veguyau dova kati ana aiꞌopiꞌopi ainaena, ta ebe yaiya imugai ana aleꞌo ehebo ivai.

25 Haugana Yeisu hitutuye patu neta malatomtom ana ahiꞌahipu ainai. 26 Na ana aiwa lagalagana ainai hilelelene, ‘Yudeya yadi tauwasawasa’. Neta yana mwalowoi wuwuna.

27 Na hinage tauꞌaivavali bwau hitutuye patudi adi aiwa lagalagao aidiyai ehebo Yeisu nimatautuwanaena na ehebo nimaꞌehaꞌehanaena.

29 Na tomowa tupwadi amwahaena Yeisu aiwa lagalagana ainai hiꞌabitalawahiyei, na himalumaluwei hiwalo, ‘Aha! Uwalo ebeha howahowam vada tapwalolo uloꞌe, na ahubena tonuga aidiyai uꞌabiuyoi. 30 Hola uhaguiyoigo na aiwa lagalaganaena uꞌaituluma.’

31 Na hinage taupwaoli mwalaꞌidi yo loina ana tauveꞌitao hibom aidiyai hiwalowalo gagasa, na Yeisu hitalawahiyei hiwalo, ‘Vali tomowa ihaguidi, na iya nigele! 32 Ibom ebeha Besinana na Isileli ana tauwasawasa, hola aiwa lagalagaena iꞌaituluma na taꞌita yo tayemidiyei.’

Na tauꞌaivavaliwowa Yeisu baidadi hitutuye patudiwa hinage yadi aiwa lagalagaena hiyogalau na Yeisu hiwalo yagai.

Yeisu imwalowoi

(Madiu 27:45-56; Luke 23:44-49; Yoni 19:28-30)

33 Mahana alaꞌalapwahiyai, tupwa maudoina iguguyou ta ana higa lavilaviyai. 34 Na lavilaviyai Yeisu alinana mwalaꞌina ainaena iyoga, na iwalo, ‘Eloi, eloi lama sabakitani’, na ana bui neta, ‘Yagu Yaubada, yagu Yaubada, hava vehabana ulaugabaigaune?’

35 Na tupwadi tomowa vahalinai hitowotowolo yana yoga hibenalei, ta hiwalo, ‘Ambenalei Elaitiya iyogayogaeine’.

36 Eena ehebo aidiyena isagena, ta balou ivai, na waini abeꞌabelena ainai ivedaꞌwa, na ehebo aiwa mehenai iwomali, ta iveleleihini Yeisu awanai, ta imalaꞌuꞌuine. Na towahonane iwalo, ‘Hola tahaꞌwahaꞌwa, nuwana mata Elaitiya ilaoma na aiwa lagalagaena ihagui’.

37 Na Yeisu iyoga mwalaꞌina, ta yawahina iꞌoꞌovine.

38 Na aleꞌowa vada tapwalolo ana biliwutuhi ilotapulihi bwau, ewanaena ta idobi duyanai.

39 Na tauꞌaleha adi taumugai aiwa lagalagana mehenai itowotowolo Yeisu yana mwalowoi ana ita teina dova iꞌiꞌitane, ta iwalo, ‘Moiha towaho teina Yaubada Natuna’.

40 Tupwadi waiwaihiu amwaha daodaowena hivinuvinunu, neta Meli Magidalaena mayana waligeha, iya Yosa yo tahina alomauna Yemesa hinadi, yo Salome hinage. 41 Hiya mwalona Yeisu himulitaei na ana hipapaihowaine yana taꞌiꞌili Galili ainai, na tupwadi waiwaihiu hinage Galiliyena Yeisu baidanao hihaema Yelusalem ainai, maudoidi hivinuvinunui.

Yeisu ana mwau magaiyai

(Madiu 27:57-61; Luke 23:50-56; Yoni 19:38-42)

42 Bada lavilaviꞌo na hiꞌatububuni vali ahubena vehabana, neta Yudeyao yadi Tapwalolo. 43 Eeta ehebo towaho Alimatiyaena, yehana Yosepa ilaoma, iya ehebo Yudeyaone yadi taumugai mayana yemidi, na ihaꞌwahaꞌwa aiteya hauga Yaubada baleꞌuwai ivetauloina. Yosepawa ilaoma na mayana atepatu iluwu Pailato mehenai, na Yeisu tauna mwalomwalowoina iꞌawanoiyei yo ebe imwauwi magaiyai.

44 Pailato iꞌaluwagavai, iwalo, ‘Ae! Yeisu bada imwalowoiꞌo?’

45 Na towahonane iwalo, ‘Oo, bada imwalowoiꞌo’. Eeta Pailato italam yo Yosepa Yeisu tauna mwalomwalowoina ivavaine.

46 Na Yosepa aleꞌo hewahewana igimwalai, na ivai, ta mayana taumulitao Yeisu tauna mwalomwalowoina aiwa lagalagana ainaena hivaiꞌaituluwenama, na aleꞌonane ainaena hihuhumane, na mulitai abo magai ainai himwamwauwine. Na magainane dova duluva gaima holana yatuyatu nonovaina, na gaima mwalaꞌina na poꞌupoꞌuwana ainaena magai awana himwauꞌauhine.

47 Na Meli Magidalaena yo mayana waligeha, iya Yosa hinana, baidana hiꞌitaꞌita sipwaidi, na magaine ainai tauna mwalomwalowoina himwauwine hiꞌiꞌitane.

Copyright information for `KUD