Mark 5

Yeisu aluꞌaluwa yababadi iheusili mahalavaedi

(Madiu 8:28-34; Luke 8:26-39)

Haugana higeyoꞌawa ta hiluwu Gelasinewone yadi gadowai, ta wagaena Yeisu iꞌaitulu magumaguwai, na towaho ehebo ilolobaine aluꞌaluwa yababana ainai imiyamiya, yana abamiya guda ainaena imahalava, na gudanane tomowa adi magai.

Na towaho teina mwalona tomowa hitowoi ebeha hipai gulawa pwawapwawati ainaena, na nigele howahowadi, wuwuna hauga maudoina gulawaone iwutuwutuhidi nimanaena yo aenaena, na nigele yaiya howahowana yo iꞌabi avivini, na ilauvehuludi ta ilau nuꞌulai, na ana boniyai yo ana ahubena magaiyai yo oya aidiyai ilohalohagali, na hauga maudoina gaima ainaena italatalauyoi.

Na towahonane Yeisu bada amwaha daodaowena iꞌitayaꞌo, eeta isagena ta Yeisu mehenai ipwagogo, na ilohagali iwalo, ‘Yeisu yo, owa Yaubada Tauwahiyala Natuna, hava utowotowoi ta mata upaihowai aliguwai? Badagi! Yaubada yehanaena yaꞌawanoi alimwai ta havena uꞌabiꞌabiye muyagau.’

Walo teina iꞌaꞌataine wuwuna Yeisu bada ainai iwaloꞌo, ‘Aluꞌaluwa yababam, towaho teina ainaena umahalava’. Na Yeisu hinage ipanivila aluꞌaluwane ainai iwalo, ‘Vedova yehamne?’

Ta iya iwalo, ‘Yehaguwede Bagibagilimai, wuwuna amaboda towaho teina holanai amiyamiya’.
10 Na iꞌawaꞌawanoi wahiwahiyala Yeisu ainai iwalo, ebeha havena abamiyane tenem ainaena ivetavetamale mahalavaedi. 11 Na tupwanane ainai maheya bagibagilidi hidumudumuli oyai. 12 Ta aluꞌaluwa yababadine hiꞌawanoi Yeisu ainai hiwalo, ‘Uvetamalegai yo aluwu maheya tenem holadiyai’. 13 Na Yeisu italamwedi ta aluꞌaluwaowa towahone ainaena himahalava ta maheyaowowa aidiyai hiluluwune, eeta maheyaowowa hiyauyaule ta maudoidi hisagena budebudeyana ta tapatapa ainai higavai ta niꞌuwai hihahanene. Na maheyaowa adi bagibagili dova 2000.

14 Maheyaone adi tauꞌita aviviniwone yadi meheuhiyena hidena ta hilalaune dalavai, ta ginauliwowa hiꞌiꞌitadiwa maudoina hiwalo mahalavaedi dalava mwalaꞌidi yo dalava habuludi tomowadiyao aidiyai. Na dalavaowa taniwagadiyao hilaoma yo ebeha hiya mehediyena moihana hiꞌita.

15 Na Yeisu ainai hilaoma ta towahowa hiꞌiꞌitane, mugai aluꞌaluwa yababadi holanai himiyamiyawa bada inamwanamwaꞌo ta aleꞌo iliꞌwayaꞌo na imiyamiya. Tenem ainai maudoidi himeheuhi.

16 Hiꞌita iꞌovi, na tauvinunuwone tomowa aidiyai hiꞌaubabadaei vedova towahonane inamwanamwane, na vedova maheyaone yadi mwalowoi.

17 Na dalava taniwagadiyao hivetuwuni tenem ainaena ta Yeisu hisosomanaei ebeha yadi dalava ilaugabaei. 18 Eeta Yeisu idobidobi wagai habi gelu, na towahowa wau iꞌaꞌabiye namwanamwawa Yeisu ainai iꞌawanoi iwalo, ‘Taubada, howahowana yamulitaego?’

19 Na Yeisu iwalo, ‘Nigele howahowana, na hesi uwuyo yo ulau yam huhu aidiyai na Yaubada yana atemuyamuyaena iꞌaꞌabiye namwanamwagone uꞌaubabada ta hibenalei’.

20 Na towahonane ilau abaloina Dekapolisi ana dalava 10 aidiyai, ta Yeisu yana paihowa wahiwahiyaladi vehabadi iyeyewasane, na tomowa maudoidi hibebenaleine ta nuwadi ipwanopwano.

Yeisu waiwaihiu bwau iꞌabiye namwanamwadi

(Madiu 9:18-26; Luke 8:40-56)

21 Yeisu mayana taumulitao higeyoꞌawauyo ta boda mwalaꞌina hitauꞌahaiyama leꞌawai.

22 Eena ehebo towaho yehana Yailo iya vada tapwalolo ana tauꞌita avivini ilaoma ta Yeisu ilobai na mehenai ipwapwagogone, 23 ta iꞌawanoi wahiwahiyala, iwalo, ‘Taubada, natugu waihiuna ana lovala ivitai moiha, na iya bada gamahine, na nuwanuwagu ulaoma na uꞌabisawahi ta inamwanamwa, na havena imwalomwalowoi’.

24 Eeta Yeisu baidana hilaulau, na boda mwalaꞌina himulimulitaedi na hiꞌuhaꞌuhauyoidi amwahai. 25 Na bodaone holadiyai ehebo waihiu maꞌana lovala. Lovalanane neta ꞌwahina isagesagenaei bolimai 12. 26 Mwalona tauꞌabiye namwanamwao bagibagilidi aidiyai yana mane maudoina iveꞌovidi, na hesi ana lovalane imwalamwalaꞌi.

27 Waihiunane Yeisu imumulitaeine wuwuna mwalona wasana ibenalenaꞌo, ta atenai inuwanuwatuwu iwalo, ‘Ebe bada Yeisu ana aleꞌo aꞌava yaꞌabitowoi mata yanamwanamwa’. Eeta itauvahali ta ana aleꞌo iꞌaꞌabitowoine. 29 Na ꞌwahinana yana sagena ilaumwau taꞌi, ta ibom tauna holanai ilautowoi ebeha bada inamwanamwaꞌo.

30 Yeisu bada ilautowoiyaꞌo ebeha wahiyala ainaena imahalavaꞌo ta iꞌita gwaipile ta boda ipanivilaedi iwalo, ‘Yaiya agu aleꞌo iꞌaꞌabitowoine?’

31 Ta ana taumulitaone hiwalo auline, ‘Taubada, bada uꞌitayaꞌo boda hinoinoihamuigo na hiꞌuhaꞌuhauhi na owa upanivila, “Yaiya iꞌabitowoigaune?” ’

32 Na Yeisu iꞌitaꞌita behabeha tomowa ahipudiyai yo ebe iꞌita yaiya ainai yana wahiyala igegeyoꞌawane. 33 Na waihiunane ibom yana namwanamwa wau ilolobaine ihanapuiyaꞌo, ta ilaoma mayana batutuli yo mayana meheuhi na ipwagogo mehenai, ta iwalo mahalava moiha ebeha iya ipapaihowaine.

34 Na Yeisu iwalo, ‘Natugu, yam yemidi ainaena unamwanamwaꞌo. Utowolo na mayam yaliyaya ulau. Yam lovala maudoina bada iꞌoviꞌo.’

35 Haugana Yeisu iꞌauꞌaubabada waihiune ainai, tupwadi tomowa Yailo yana vadaena wasa hilawenama ta hiwalo, ‘Natumwa bada yawahina iꞌoviꞌo, na havena hinage tauveꞌitane yana hauga ugabagabaei’.

36 Na Yeisu wasane ibenalei ta Yailo ainai iwalo, ‘Havena uꞌaluꞌalugavai na hesi uyemidiyegau’.

37 Eeta Yeisu boda maudoidi iꞌauhidi havena himulimulitaei na bada ana taumulitao hitau tonuga baidanao, neta Pita yo Yemesa matahina Yoni. 38 Hilau ta Yailo yana vadai himahamahalava, na woe yo dou mwalaꞌina holanai hibebenaleine.

39 Na Yeisu iluwu ta iwalo aulidine, ‘Hava vehabana amdoudoune na amwoewoene? Gamahinene nigele iyamwalowoi na hesi iꞌeno iꞌiwahiꞌo.’ Ta himaluwei, 40 na hesi Yeisu iheusilidi ta himahalava na gamahine tamana yo hinana yo ana taumulitaowa hitau tonugawa Yeisu baidadi hiluwu gamahinewa yana abaꞌeno ainai. 41 Ta Yeisu gamahinene nimanai iꞌabi na iwalo, ‘Talita kumi’. Na ana bui, ‘Gamahine utowoloma’.

42 Na itowolo mwayamwayau ta ilowolowouhi, wuwuna iya ana bolimai 12 ilobaiyaꞌo. Na maudoidi nuwadi ipwanopwano moiha. 43 Eena Yeisu iꞌauhidi iwalo, ‘Havena teya yaiya ainai amwalowalo mahalava yagu paihowa teina vehabana, na hesi gamahinene ana amꞌatububuni ta iꞌai’.

Copyright information for `KUD