Mark 6

Nasaletiwone Yeisu hisosomanaei

(Madiu 13:53-58; Luke 4:16-30)

Na Yeisu iwuyo yana dalavai, na ana taumulitaone himumulitaeine. Ta Tapwalolowai yadi vada tapwalolo ainai iluwu, ta ivetuwuni iveꞌiveꞌita, na tomowa hibenalei, ta maudoidi nuwadi ipwanopwano yana hanapu, yo yana paihowa vehabadi, na hiwalo, ‘Towaho teina havaena yana hanapune ilolobaine? Na hinage paihowaone wahiwahiyaladine nimanaena ipaipaihowaidine havaena yana wahiyala ilolobaine?’ Na hinage hiwalo, ‘Towaho teina iya kapentawa awa? Na hinana Meli yo tahinao Yemesa yo Yosepa, yo Yudasi, yo Saimoni, yo hinage nuhunao baidadao tamiyamiya awa?’ Vehabana tomowa Yeisu hisosomanaei.

Na Yeisu aidiyai iwalo, ‘Tauwalo mahalavao adi veꞌahihi hilobalobai vali dalava aidiyai. Na hiya yadi dalavai nigele adi veꞌahihi, wuwuna hiya yadi bodao yo yadi huhuwo hisosomanaedi.’ Na Yeisu nuwana ipwanopwano wuwuna tomowa nigele hiyayemidiyei, eeta nigele howahowana na paihowa wahiwahiyaladi ipaihowaidi. Ta bada taulovalao bwaubwaudi iꞌabisawahidi ta hinanamwanamwane.

Yeisu ana taumulitaone ivetamaledi habi paihowa

(Madiu 10:1, 5-15; Luke 9:1-6)

Yeisu itaꞌiꞌili dalava aidiyai, iveꞌiveꞌita.
Na ana taumulitao hitau 12 iyogaedima ta iloinaedi yo ebeha bwaubwau hitaꞌiꞌili dalava aidiyai, na hinage loina yo wahiyala imohedi ta ebe howahowadi aluꞌaluwa yababadi tomowa aidiyena hiheusili mahalavaedi, ta yana guguya ainai iloinaedi, iwalo, ‘Havena ehebo hava amvaivai. Havena aiꞌai nuwana peha nuwana mane tamahina vehabana. Neta bada yami digona nimamiyai, yo aemi adi huma amliꞌwadi na hesi havena ami aleꞌo bwauna amvaivai.’

10 Na hinage iwalo aulidine, ‘Ebe aiteya vada ainai hiyogaegomiu yo ainai amluwu, vadanane ainai amvetaumana ana higa dalavanane amlaugabaei. 11 Na ebe hinage dalava tupwana aidiyai ammahalava, na tomowadine nigele hiyayogaegomiu, yo hinage nigele yami guguya hiyabenaledi, dalavadine gawaladine aemiyena amꞌoiyeholudi na amlaugabaidi, yo ainaena amveꞌitadi ebeha mata vitai aidiyai imahalava.’

12 Eeta ana taumulitaone hitaꞌiꞌili dalava bagibagilidi aidiyai, ta higuguya ebeha tomowa yadi mumuga yababadi hitaꞌwataꞌwataedi na hinuwabui, 13 yo hinage aluꞌaluwa yababadi tomowa aidiyena hiheusilidi, yo taulovalao maudoidi woloiyena hihaudi ta hinanamwanamwane.

Yoni tauꞌabiye bapitaiso yana mwalowoi

(Madiu 14:1-12; Luke 9:7-9)

14 Yeisu wasana tomowa hivetala auꞌaubabadaei tupwa maudoina aidiyai, ta wasawasa Helodi ibebenaleine tupwadi tomowa hiwalowalo ebeha ‘Yoni tauꞌabiye bapitaiso mwalowoiyena bada itowolouyoꞌo ta mayana wahiyala ipaipaihowa’. 15 Na tupwadi hiwalo, ‘Iya Elaitiya’. Na tupwadi hinage hiwalo, ‘Iya tauwalo mahalava ehebo dova tauwalo mahalavao mugamugaidi’.

16 Helodi hinage Yeisu wasana bada ibenalenaꞌo ta iwalo, ‘Nuwana iya Yoni tauꞌabiye bapitaisowa, mwalona yaꞌoꞌoiye mwalowoiwa na bada itowolouyoꞌo’.

17 Wuwuna mwalona Helodi Yoni iꞌabi avivini ta vada paipaiyai imwauwi, na Yoni ana abiꞌavivini wuwuna neta ehebo waihiu yehana Helodiyasa, Helodi tahina Pilipi asolena na Helodi ihaloi, 18 na Yoni Helodi iwalo auline ebeha, ‘Tenem nigele mumuga namwanamwana, wuwuna tahim asolena uhaloi’.

19 Na Yoni yana guguya teina vehabana waihiuwa Helodiyasa inuwayababa moiha ta nuwanuwana na Yoni iꞌoiye mwalowoi, na nigele howahowana 20 wuwuna Helodi inuwavi ebeha Yoni towaho dumwaluna na Yaubada yana taupaihowa ehebo, eeta Helodiwa Yoni iveꞌahihiyei, na hauga bagibagilina Helodi nuwanuwana na Yoni yana walo ibenabenalei ta vehabadi iꞌaluwagavai.

21 Mulitai Helodiwa yana ahubena labahina imahalava ta Helodiyasa bada amwaha inuwatuwu lobaiyaꞌo Yoni ana oiyemwalowoi vehabana. Ahubena labahinane ana abanuwatuwu avivini mahulina hipapaihowai, ta tupwana taumanao hiyogaedima habi ai. Taumanaone neta gabemani adi tauloinao, yo tauꞌalehao adi taumugaiwo yo tupwadi Galili dalavanaone adi babadao. 22 Hauganane Helodi maꞌana taumanao hiꞌaiꞌai, Helodiyasa natuna waihiuna iluwuma ta selowena iꞌabiye yaliyayadi. Eeta Helodi vahalawa ainai iwalo yemidi, iwalo, ‘Ebe aiteya ginauli nuwanuwam uꞌawanoiyegau mata yatalamwei alimwai’. 23 Na hinage iwalo hae iꞌawa tamada, iwalo, ‘Moiha yawalo yemidi hava nuwanuwam yamohego, ebe yagu abaloina vehabana uꞌawanoi mata tupwana yamohego.’

24 Eeta vahalanane imahalava ta ilau hinana ainai ipanivila, iwalo, ‘Hinagu, hava yam nuwatuwu ta wasawasa ainai yaꞌawanoi?’

Na hinana iwalo, ‘Wasawasa uwalo auli uwalo, “Nuwanuwagu Yoni tauꞌabiye bapitaiso uluꞌuluna’”.

25 Vahalawa ilau mwayamwayau ta iwuyo wasawasa ainai, na iwalo, ‘Nuwanuwagu teina taꞌi Yoni tauꞌabiye bapitaiso uluꞌuluna gaeba ainai umwauwi, na umohegau’.

26 Ta Helodi inuwayababa moiha, na nigele howahowana yo itaꞌwataꞌwata, wuwuna wau bada iwalo yemidiꞌo taumanaone mehediyai. 27 Eeta vada paipai ana tauꞌitaꞌita avivini ehebo iloinaei ta ilau Yoni gadona habitomna. Ainaena tauꞌita aviviniwa vada paipaiyai ilau ta Yoni gadona itotomne, 28 eena uluꞌulunawa gaeba ainai idoꞌoi ta ilawenama, vahalawa imohei, ta ivai ilalaune hinana ainai.

29 Na Yoni ana taumulitao yana mwalowoi wasana hibenalei ta hilaoma Yoni taunane hivai himamagaiyeine.

Yeisu bodao iveveꞌaidine

(Madiu 14:13-21; Luke 9:10-17; Yoni 6:1-14)

30 Yeisu yana tauyewasao hitau 12 bada hiwuyomaꞌo na Yeisu ainai yadi paihowa yo yadi veꞌitao maudoina hiꞌaubabadaedi. 31 Na tomowa bagibagilidi hilaolaoma yo hiwuyowuyo, ta nigele howahowana na Yeisu mayana taumulitao hiꞌaiyawasi yo hiꞌai, eeta aidiyai iwalo, ‘Tupwa teina talauvehulu na talau ehebo tupwa balabala awawai yo tenem ainai tupwana amꞌaiyawasi’. 32 Eena waga ainai higelu ta hilau ehebo balabala awawa ainai.

33 Na bodaone Yeisu mayana taumulitao yadi gelu hiꞌitayaꞌo ta hihanapuiyaꞌo tupwa yehana ainai hilalaune, eeta hiya yo dalava bahudi tomowadi hinage baidadiyao amwahaena hisagena ta himahalava mugai tupwanane ainai.

34 Na mulitai abo waga iduna, Yeisu iꞌaitulu maguwai, ta boda mwalaꞌina namonamowai iꞌiꞌitadine, na iꞌatemuyamuyaedi wuwuna hiya bada dova sipiwo nigele adi tauꞌita aviviniwo, eeta ivetuwuni na hanapu bahuna aidiyena iveveꞌitane aidiyai.

35 Na lavilaviyai ana taumulitaone hilaoma ta Yeisu ainai hiwalo, ‘Taubada, tupwa teina balabala awawa na bada mahana ihuguꞌo, 36 boda teina uvetamaledi hilau adi higimwala dalavao yo vadao vahalidiyai aidiyena’.

37 Na Yeisu aidiyai iwalo, ‘Vedova? Omiu mata nigele amyaveꞌaidi awa?’

Na ana taumulitao hiwalo, ‘Taubada, nigele howahowamai, wuwuna maudoidi adi ana maiha nuwana 2000 kina dova’.

38 Yeisu ipanivilaedi iwalo, ‘Viha beledi alimiyai? Amlau ambeha.’

Eeta bada hilobaiyaꞌo, ta Yeisu hiwalo auline hiwalo, ‘Beledi nimaꞌeheꞌehebo na yama bwau alobaidiꞌo’.

39 Eeta Yeisu ana taumulitao iloinaedi yo bodao hiyemiyadi boda yo boda awahiyai. 40 Hiwaheidi ta himimiyane, boda tupwadi tomowa 100, yo boda tupwadi tomowa 50.

41 Ta beledi nimaꞌeheꞌehebo yo yama bwau ivaidi ta Tamana ainai itamayahi na iꞌawa yauwedo aiꞌaiwone vehabadi, na iꞌabitomwahidi ta ana taumulitao imohedi ta hiꞌaiyauyanedi. Na hinage yama bwauwa dova iꞌabitomwahidi. 42 Maudoidi hiꞌai ta hiꞌai iꞌiwahi. 43 Na beledi yo yama uleyadi hitauꞌahaiyama ta boha 12 hiꞌoiye mwaudine. 44 Tauꞌaiwone towatowaho aꞌava adi bagibagili 5000 dova.

Yeisu niꞌu ewanaena ilalaune

(Madiu 14:22-23; Yoni 6:15-21)

45 Mulitai ana taumulitao iloinaedi ta wagai higelu, na Yeisu iwalo, ‘Amgelu ammugai Bedesaida hali tupwai na yabom teinai bodaone yawalo hiwuyo yadi dalavai’.

46 Ta higelu na Yeisu bodaowa ivetamaledi iꞌovi, na ihae oyai habi awanoi Yaubada ainai.

47 Bada iboniꞌo na ana taumulitao niꞌu awawai hiwohewohe, na hesi Yeisu ibom magumaguwai 48 iꞌitadi yadi wohe ainaena hitapiyaꞌo, wuwuna wau yaumai mehediyena ilaolaoma. Muhamuhana na iꞌahubena Yeisu niꞌune ewanaena ilaolaoma, ta ebe vahalidiyena ilau.

49 Tenem ainai Yeisu ana taumulitaone maudoidi Yeisu hiꞌita niꞌune ewanaena ilaolaoma na hinuwanuwatuwu ebeha iya alawai, 50 ta himeheuhi mwalaꞌina. Na Yeisu aidiyai iwalo, ‘Havena ammehemeheuhi. Yau taꞌi, amꞌatepatu.’

51 Ta wagai igelu baidanao na niꞌu idadaumwaline. Na nuwadi ipwanopwano, 52 haugana boda iveveꞌaidine nigele hiyanuwamasele wuwuna atedi mehedi igibu.

Taulovalao iꞌabiye namwanamwadi tupwa Genesaleta ainai

(Madiu 14:34-36)

53 Higeyoꞌawa tupwa Genesaleta ainai ta leꞌawanai hiluwu, na yadi waga tenem ainai hilowom ta hihahaene. 54 Hihae na dalava taniwagadiyaone Yeisu hiꞌatai, 55 eeta hisagesagena ta hilau dalava maudoidi aidiyai, ta taulovalao hipageidima mayadi halabi Yeisu ainai, aiteya tupwa ainai hibenalenaꞌo ilalau na boda himulimulitaei.

56 Ta Yeisu itaꞌiꞌili tupwa bagibagilidi aidiyai, tupwana dalava mwalaꞌidi yo dalava habuludi yo oyao aidiyai, na tomowa bahudi yadi tauꞌasiyebwao hilawedima ta abamaketi aidiyai hihaꞌwahaꞌwa ta hiꞌawanoiyeine hiwalo, ‘Taubada howahowana yo yama tauꞌasiyebwaone am aleꞌo papalinane hiꞌabitowoi?’ Na Yeisu aidiyai italam, ta ana aleꞌo hiꞌabisawahi na hinanamwanamwane.

Copyright information for `KUD