Mark 7

Yudeyaone tubudiyao yadi mumuga

(Madiu 15:1-9)

Palisiwone yo loina ana tauveꞌitao tupwadi hinage Yelusalemaena hilaoma ta Yeisu ainai hitauꞌahai, ta hiꞌita lobaidi Yeisu ana taumulitao tupwadi hiꞌaiꞌai, na nigele nimadi hiyauwadi, eeta hiꞌulumiyaedi. Wuwuna Palisiwone yo hinage Yudeyaone maudoidi yadi mumuga tubudiyao aidiyena neta dova: Mugai nimadi hiuwa iliꞌilimanidi na abo mulitai hiꞌai. Na hinage ebe maketi ainaena hilaoma nimadi hiuwa mugaiyedi, mulitai hiꞌai. Na hinage loina bahudi tubudiyaone aidiyena gaeba yo vedi yo walata adi uwa vehabadi himulitaedi.

Eeta teina Palisiwone yo loina ana tauveꞌitaone Yeisu ainai hipanivila, hiwalo, ‘Hava vehabana am taumulitaone tubudao yadi loina nigele hiyaveꞌahihiyedi, na manima biꞌibiꞌidi hiꞌaiꞌai?’

Na Yeisu aidiyai iwalo, ‘Tauꞌoyama omiu! Mwalona Aisaya tauwalo mahalava vehabamiu iwalo mahalava, na Yaubada yana walone hilelelene teina dova:

“Tomowaone teina hopadiyena hiveꞌahihiyegau, na atediyena nigele.
Na hinage aliguwai hitapwatapwalolo oyama, wuwuna yadi veꞌitao yau nigele aliguwena, na hesi tomowa bada yadi nuwatuwuwena.” ’
Ta Yeisu iwalo aulidi hinage, iwalo, ‘Moiha taꞌi, yami mumuga yababadi aidiyena Yaubada yana loina ammwaudawanidi, na tubumiyao hesi yadi mumuga ammulimulitaedi’.

Na hinage iwalo, ‘Amhanapu moiha ta yami paihowa ainaena; Yaubada yana loina amtaꞌwataꞌwataedi na hesi tubumiyaone yadi mumuga amꞌabi avivinidi. 10 Mugai Mosese Yaubada yana loina iwalo mahalavaenaꞌo, iwalo, “Tamam yo hinam uveꞌahihiyedi”. Na hinage iwalo, “Ebe yaiya tamana nuwana hinana iꞌawa yababaedi, ilowoinane yo amꞌoiye mwalowoi”. 11 Na omiu yami veꞌita oyaꞌoyama teina dova, “Ebe ehebo yaiya tamana yo hinana iwalo aulidi iwalo, ‘Yagu tobwatobwa bada yatalamwenaꞌo Yaubada ainai ta veꞌaveꞌahihina, ainaena nigele howahowana yo yahaguigomiu’.” 12 Teina yami loina ainaena tomowa yadi hagu tamadiyao yo hinadiyao aidiyai amꞌauꞌauhidi. 13 Tubumiyaone yadi loina teina ainaena, yo yami veꞌita bagibagilidi dova aidiyena, Yaubada yana loina amyepaipaihiyei.’

Tomowa adi abiyeyababa

(Madiu 15:10-20)

14 Bodaone iyogauyowedima na iwalo aulidine, ‘Yagu walo teina maudoimiu ambenaledi na amnuwamasele: 15 Nigele teya hava iyamiyamiya ebe taꞌai na hiꞌabiye biꞌigita, na hesi nuwatuwuwo atedaena hilaolaoma hiya howahowana hiꞌabiꞌabiye biꞌigita.’

17 Eeta Yeisu mayana taumulitao bodaone hilauvehuludi ta vadai hiluluwune, na ana taumulitaone hipanivilaeine hiwalo, ‘Howahowana yam walo vegevegedine tomowa aidiyai ebe ulivahi alimaiyai?’

18 Na Yeisu aidiyai iwalo, ‘Nuwana omiu hinage yami nuwatuwu nigele iyamasele awa? Ainaede nigele amyahanapui ebeha hava taꞌai na iluwu holadai mata nigele iyaꞌabiye biꞌigita, 19 wuwuna nigele atedai iyalau na hesi diyada aꞌava ainai iluwu, na mulitai abo ilau mohomoho ainai.’ (Yeisu yana veꞌita teina ana hanapu, ebeha nigele teya aiꞌai laulaugagayona, na hesi maudoina howahowana taꞌai.)

20 Yeisu hinage iwalo, ‘Hava tomowa atediyena imahamahalava howahowana iꞌabiye biꞌidi, 21 dova meheꞌayo, aivavali, yemwalowoi, pwanoli, 22 aiduma, nuwatuwu biꞌibiꞌidi, oyama, abimaitawahola, alomagigili, vetalapili, nuwahaehae, na talinatui. 23 Teina nuwatuwu yababadine tomowa holadiyena himahamahalava na hiꞌabiꞌabiye biꞌidi.’

Ehebo waihiu yana yemidi Yeisu ainai

(Madiu 15:21-28)

24 Tenem ainaena Yeisu itowolo na ilalaune Taya yo Saidoni tupwadiyaone aidiyai, ta ehebo vada ainai iluwu, wuwuna nigele nuwana yo tomowa hihanapui yana laoma vehabana. Na hesi nigele howahowana yo imiya aidawani, 25 wuwuna ehebo waihiu Yeisu yana laoma wasana ibenalenaꞌo. Na waihiunane nigele Yudeya tomowana na hesi iya Pinisiya waihiuna tupwa Siliya holanaena, na natuna waihiuna bada aluꞌaluwa yababana iꞌabiye yababayaꞌo, eeta hinana ilaoma ta Yeisu ainai ipwagogo aitulu, ta iꞌawanoiyeine yo ebe aluꞌaluwa yababanawa natuna ainaena iheusili mahalavaei.

27 Na Yeisu iwalo, ‘Ilowoinanei ta hedaheda adi yamohe mugaiyedi, na nigele howahowana hedaheda adi yavai ta edewa yamohedi’.

28 Na waihiune iwalo, ‘Ehewa Taubada, na hesi edewa vatavata elauhanaena hedaheda adi mugumuguna ainaena hiꞌaiꞌai’.

29 Na Yeisu iwalo, ‘Neta walo moiha. Utowolo na uwuyo yam vadai, aluꞌaluwa yababana natum ainaena imahalavaꞌo ta bada inamwanamwaꞌo.’ 30 Eeta itowolo ta ilalaune yana vadai, na natunane ilobai yana abaꞌeno ainai, bada inamwanamwaꞌo.

Yeisu tautalina ꞌwabali iꞌabiye namwanamwa

31 Yeisu Taya ilaugabaei na ilalaune Saidoni, na hinage ibuidiꞌwa Dekapolisi tupwanaone aidiyena ta imahalava Galili niꞌuna ainai. 32 Na ehebo towaho hilauvaiyamane Yeisu ainai iya talinana ꞌwabaꞌwabalina, na hinage guguguna. Yeisu hiꞌawanoiyei yo ebeha iꞌabitowoi na inamwanamwa.

33 Na Yeisu towahonane ilauvai ta bodaone aidiyena hitatauwahine hibom, na Yeisu nimana towahowa talinanai imwauluwuwedi, na mulitai ibom nimana ihowai, na towahone memenana iꞌaꞌabitowoine. 34 Ta Yeisu iꞌita hae galewai na atemuyamuyaena iwalo auli iwalo, ‘Epapata’, neta ana bui ‘Ulotahoꞌe’. 35 Eeta towahonane talinana hilotahoꞌe, na hinage memenana bada inamwanamwaꞌo, yo howahowana iꞌaubabada na ibenali iliꞌilimani.

36 Yeisu tomowa iꞌauhidi ta ebeha havena yana paihowawa hiwalowalo mahalavaei. Na laugagayone nigele hiyaꞌita avivini, na hesi hiyewasaei tomowa aidiyai. 37 Ta hiya bada hibenalenaꞌo nuwadi ipwanopwano mwalaꞌina na hiwalo, ‘Yana paihowa maudoina namwanamwana na abanuwapwanopwano, wuwuna talina ꞌwabali iꞌabiye maseledi, na gugugudi iꞌabiye dumwaludi ta hiꞌauꞌaubabada’.

Copyright information for `KUD