Matthew 10

Yeisu ana tauyewasao yehadi

(Maki 3:13-19; Luke 6:12-16)

Yeisu ana taumulitao hitau 12 iyogaedi na loina yo wahiyala imohedi ta ebe howahowadi aluꞌaluwa yababadi tomowa aidiyena hivai vehuludi yo lovala na tapiya tomowa aidiyena hiꞌabiye namwanamwadi. Yeisu ana tauyewasao hiya yehadi tauwalo mahalava: Mugai Saimoni, iya iyogaei Pita, na tahina Andulu, yo Yemesa na tahina Yoni, hiya tamadi Sebedi, yo Pilipi yo Batolomiu yo Tomasi yo Madiu, iya takesi ana tauvai, na hinage vali Yemesa iya Alipiyosi natuna, yo Tadiusa, na hinage vali Saimoni, iya tauhamadudu mwalaꞌina Isileli yana miyawahi Loma yana abaloina ainaena vehabana, yo Yudasa Isakaliyota, iya howola abo Yeisu ihuhulaei.

Yeisu ana tauyewasao yadi paihowa

(Maki 6:7-13; Luke 9:1-6)

Yeisu hitau 12 iloinaedi na ivetamaledi, iwalo, ‘Havena amlaulau nigele Yudeyaone aidiyai, na hinage havena Sameliya dalavanao aidiyai amluwuluwu, na hesi sipi sawasawalidi aidiyai amlau, hiya neta yada bodao Isileliwone, na aidiyai amwalo mahalava ebeha Yaubada yana loina bada ilaomaꞌo. Taulovalao amꞌabiye yawahaidi yo taumwalowoiwo amꞌabiye towolodi yo taulepelowo amꞌabiye namwanamwadi, na hinage viꞌaviꞌa tomowa aidiyena amgabae mahalavaedi. Yaubada yana wahiyala bada imohegomiuꞌo, ainaena omiu hinage ilowoinanegomiu yo amvelau tomowa aidiyai.

‘Na yami taꞌiꞌiline ainai havena teya mane yami pehai amdoꞌodoꞌoi tamahina vehabana. 10 Havena hinage peha amvaivai. Havena hinage ami aleꞌo bwauna amvaivaidi, nuwana aemiu ana huma bwauna, nuwana yami digona bwauna amvaivaidi, wuwuna paihowa aiꞌaina howahowana amlobai.

11 ‘Na ebe dalava mwalaꞌina bo iuꞌiuna ainai amluwu, ambeha mugai yaiya mumugana namwanamwana, na ainai amvetaumana ana higa dalavanane amlauvehulu. 12 Haugana amluwu vada teya ainai mugai amwalo velau tomowanane ainai na amwalo, “Yaubada yana nuwadaumwali baidam ammiyamiya”, na abo amluwu. 13 Na ebe wuwunidiyaone yami walovelau ilauwoinanedi, yami velau imiyamiya, na ebe nigele iyalauwoinanedi, yami walovelau iwuyouyowa alimiyai.

14 ‘Na ebe nigele teya yaiya iyalauvaigomiu yana vadai, bo yami walo nigele iyabenaledi, dalavanane ainaena ammahalava na aemiu gawalanane amꞌoiye hoyeholu dalavanane ainai, neta abaꞌita dalavane taniwagadiyaone aidiyai, eena mulitai abo dalavanane amlauvehulu. 15 Yawalo moiha, howola abo Yaubada yana lauvetala ana hauga ainai hiya dalavaowa hitaꞌwataꞌwataegomiuwa muya mwalaꞌi aliꞌalilina hilobai, na Sodomaowa yo Gomolaowa yadi muya mata iꞌiuꞌiu.

Muya mehedai vehabana

(Maki 13:9-13; Luke 21:12-17)

16 ‘Amnuwatuwu avivini ebeha yau yavetamalegomiu dova omiu sipi manamanahamiu amlalau edewa manimaninidi ahiꞌahipudiyai, ainaena howahowana amnuwatuwu hanapu weso dova, na hesi ammumuga hegoya dova gabubu.

17 ‘Eeta amꞌita avivinigomiu, wuwuna howola abo tomowa hilawegomiu lauvetala vehabana yo hinage vada tapwalolo aidiyai howola abo hiꞌaitutuwegomiu, 18 yo hilauvaigomiu na hilawegomiu tauloina yo tauwasawasa mehediyai na hiveꞌewaigomiu wuwuna omiu ebeha yagu bodao, na wasagu aidiyai amꞌauꞌaubabadaedi, yo hinage taumiya ganamuli yami walomahalava hibenalei.

19 ‘Na ebe mehediyai hivetowologomiu havena amꞌateꞌatehawawali ebeha vedova mata amwalone, wuwuna howola abo hauganane ainai Yaubada yami aubabada imohegomiu, 20 na nigele ebeha omiu amꞌauꞌaubabadane na hesi Tamamiu Aluꞌaluwana alimiyena iꞌaꞌaubabadane.

21 ‘Na hinage hauga hilalaoma aidiyai tomowa yadi huhu holanai aleha himahalava vehabagu, neta towaho tahina ihuhulaei yo hiyemwalowoi. Hinage dova tama natuna ihuhulaei yo hiyemwalowoi. Hinage hedaheda hinadiyao yo tamadiyao hiꞌalehaedi na hiyemwalowoidi. 22 Mata tomowa maudoidi hiveꞌalehaegomiu wuwuna omiu ebeha agu tauyemidiwo. Na ebe yaiyadiwo hiꞌalamaꞌiꞌita na hitowolo wahiyala ana higa hauga yana abaꞌovi ainai, yaliyaya miyamiya vateyaina hilobai.

23 ‘Na ebe ehebo tupwa ainai hitalatalaigomiu amdena vali dalava ainai. Yawalo moiha mata nigele dalava maudoina Isileli holanai amyapaihowa veꞌovi na yau Tomowa Moihagu yalaoma.

24 ‘Taumulita nigele howahowana na yana tauveꞌita imwalaꞌi gabaei. Dova hinage taupaihowa nigele howahowana na yana taubada iloinaei. 25 Na hesi inamwanamwa ebe omiu agu taumulitao baidaguwao tatoyatoyawa. Na yau bada yehagu himwauyaꞌo Tomodulele, omiu yagu bodaone howola abo hiꞌawa yababaegomiu moiha.

Meheuhi vehabana

(Luke 12:2-9)

26 ‘Na havena tomowa ammehemeheuhedi, wuwuna ginauliwone dawadawanidi howola abo Yaubada iꞌabiye mahalavadi na himasele. 27 Na hava guguyou ainai yaꞌauꞌaubabadaeine alimiyai ahubenai amwalo mahalavaedi tomowa maudoidi aidiyai na hava yawalo himhimwedi alimiyai amwalo mahalavaedi yami vatavata ewadiyena.

28 ‘Na hiya taumiu hiꞌoiꞌoiye mwalowoidi havena ammehemeheuhedi wuwuna hiya taumiu howahowana hiꞌoiye mwalowoi na hesi aluꞌaluwamiu nigele howahowadi. Hesi Yaubada ammeheuhei, wuwuna ibom howahowana dalava alaꞌalahina ainai taumiu na aluꞌaluwamiu iveyababa bwauwedi.

29 ‘Abaꞌita teina, ebe mesimesisiꞌwa bwau tagimwalaidi adi maiha neta toea ehebo, na hesi Yaubada iꞌitaꞌita avivinidi, na ebe ehebo imwalowoi neta Tamamiu yana nuwatuwu ainaena. 30 Na omiu hinage nigele howahowana na vahu amvahili ehebo uluꞌulu ainai, Yaubada adi bagibagili ihanahanapuidi. 31 Eeta havena am mehemeheuhi, wuwuna omiu am hae alili, na abo mesimesisiꞌwa maudoidi.

32 ‘Ebe yaiyadiwo hiwalo mahalava vehabagu tomowa mehediyai, howola abo galewai yau hinage vehabadi yawalo mahalava Tamagu mehenai. 33 Na ebe yaiyadiwo hiuvalaegau tomowa mehediyai, yau hinage howola abo galewai Tamagu mehenai yauvalaedi.

Nigele veꞌauꞌaugelu Yeisu iyalawenama na aleha hinage

(Luke 12:51-53, 14:26-27)

34 ‘Havena amnuwanuwatuwu ebeha nuwadaumwali yalawenama baleꞌuwai. Nigele, na aleha hinage. 35 Yagu laoma ainai towaho tamana mata iveꞌalehaei, na hinage waihiu hinana iveꞌalehaei, na hinage waihiu lawana ivaꞌalehaei, 36 na towaho yana huhu hiveꞌalehaei.

37 ‘Na ebe yaiya tamana yo hinana ivelauwedi mwalaꞌina na yau iuꞌiuna, iya nigele howahowana na imulitaegau. Na ebe yaiya natuna towahona bo waihiuna ivelauwei mwalaꞌina na yau iuꞌiuna, iya nigele howahowana na imulitaegau. 38 Na ebe yaiya yawahina nigele iyatalamwei na imwalowoi aiwa lagalagana ainai, dova yau, iya nigele howahowana na imulitaegau. 39 Na ebe yaiya iya yawahina vehabana ipaipaihowa, howola abo ivesawali. Na ebe yaiya yawahina ivesawali vehabagu, howola abo yawahina namwanamwana ilobai.

Maiha vehabana

(Maki 9:41)

40 ‘Na omiu ebe yaiya ilauvaigomiu, yau na agu tauvetamalene hinage ilauvaigai. 41 Na ebe owa tauwalo mahalava ulauvai yana walomahalava vehabana, howola abo walomahalava ana maiha ulobai. Na ebe owa towaho namwanamwana ulauvai mumugana namwanamwa vehabana, howola abo towaho namwanamwana ana maiha ulobai. 42 Na ebe yaiya tauyemidi vauvauna bwahi gwagwama imohei wuwuna iya agu taumulita yawalo auligo howola abo ana maiha namwanamwana ulobai.’

Copyright information for `KUD