Matthew 11

Yeisu yana guguya ana taumulitao hitau 12 aidiyai iveꞌovi na tupwanane ilauvehulu ta itataꞌiꞌiline dalava ehebo ehebo aidiyai, iveꞌita na iloguguya.

Yoni tauꞌabiye bapitaiso Yeisu wasana ibenalei

(Luke 7:18-35)

Hauga tenem ainai Yoni tauꞌabiye bapitaiso bada vada abapai ainai himwauwiyaꞌo na Besinana towahona yana paihowa wasana ibenalei ta tupwadi ana taumulitao ivetamaledi hilalaune Yeisu ainai na hipanivila hiwalo, ‘Vedova owa Besinana towahonawa vehabam ahaꞌwahaꞌwane bo vali towaho ahaꞌwai?’

Na yadi walo Yeisu iyemaiha, iwalo, ‘Amwuyo na Yoni ainai amꞌaubabada ginauliwone aliguwena bada ambenalediꞌo na amꞌitadiꞌo, neta, taumehegibugibu mehedi bada himaseleꞌo daladaladi bada hinamwanamwaꞌo ta hilaulau, taulepelo taudi bada hinamwanamwauyoꞌo na talina ꞌwabaꞌwabalidi bada walo hibenalediꞌo, taumwalowoi hitowolouyo, na hinage wewelohe wasa namwanamwana bada hibenalenaꞌo. Yaiya nigele vehabagu iyanuwatuwu bwaubwau iya mata iyaliyaya.’

Haugana Yoni ana taumulitao hilaulau gwaipile, Yeisu ivetuwuni na boda aidiyai Yoni vehabana iꞌauꞌaubabada, iwalo, ‘Mwalona maudoimiu tupwa balabala awawai amlau Yoni habi benaleina, na hava nuwanuwamiu ebeha amꞌita? Nuwana yami nuwatuwu ehebo gwelugwelulu yaumai inuꞌunuꞌuvi amꞌita, bo? Nuwana ehebo towaho ana aleꞌo wasawasa habi itana? Nigele, wuwuna hiya maꞌadi aleꞌo wasawasa tauloina mwalaꞌidi yadi tupwai himiyamiya.

‘Na hava yede vehabana amlalaune balabala awawai? Nuwana yami nuwatuwu ebeha mata ehebo tauwalo mahalava amꞌita, awa? Yawalo moiha, towahone amꞌiꞌitane tauwalo mahalavao maudoidi imwalaꞌi gabaedi. 10 Yoni vehabana mwalona Yaubada yana walo Buki Veꞌahihi ainai teina dova iwalo mahalava, iwalo:

“Teina yagu tauyewasa yavetamale mugaiyei na yam amwaha isepa”.’
11 Na Yeisu hinage iꞌaubabada iwalo, ‘Moiha, Yoni tauꞌabiye bapitaiso, iya taumiya baleꞌu maudoidi imwalaꞌi gabaedi, na hesi maudoidi hiya Yaubada yana Abaloina holanai Yoni himwalaꞌi gabaei.

12 ‘Haugana Yoni tauꞌabiye bapitaiso yana hauga ainai ta ilaoma wau, tauwahiyala yadi wahiyalaena Yaubada yana Abaloina holanai hiluwuluwu. 13 Mwalona tauwalo mahalava maudoidi yadi walowo yo Mosese yana loinao aidiyena waloyemidi hiwalo mugaiyedi ta ana higa Yoni ilaoma. 14 Na ebe nuwanuwamiu amnuwamasele Yoni vehabana, amhanapui ebeha iya Elaitiya taꞌi vehabana amhaꞌwahaꞌwane. 15 Na ebe yaiya matalinana walo teina ibenaledi.

16 ‘Omiu teina yasone vedova ebe yayepateyegomiu? Nuwana yawalo omiu bada taꞌi dova hedaheda maketi holanai hiꞌaiꞌaiꞌopiꞌopi na adi geluwo aidiyai hiwuiwui, hiwalo:

17 “Ama geluwo vedova ta ai alaulauhi sinaha na nigele amyasobune? Na hinage aꞌalaꞌalagumgum, na nigele amyadoune?”
18 ‘Waloyepatu teina ana hanapu ebeha Yoni ilaoma na nigele iyaꞌai na nigele iyanuma, na amwalo, “Ebeha aluꞌaluwa yababana Yoni iꞌabiye yauyauleyaꞌo”. 19 Na yau Tomowa Moihagu yalaoma, yaꞌaiꞌai na yanumanuma na hinage vehabagu amꞌuluꞌulumiyai, amwalo, “Towaho teina tauꞌai na taunuma alaꞌalabili, na hinage takesi ana tauvaiwo yo tupwadi hinage tauyababao nuwana taupwanoliwo iveꞌauꞌaugeluwedi”. Na hiya tauhanapu moiha howola abo yadi paihowa namwanamwadi aidiyena hanapu moiha himahalava.’

Tupwadi dalava yababadi howola abo Yaubada yana lauvetala hilobai

(Luke 10:13-15)

20 Na Yeisu dalavadine aidiyai yana paihowa wahiwahiyalana hiꞌitadi na nigele hiyanuwabui yadi pwanoliwo aidiyena, hiya vehabadi iꞌahoni, na iwalo, 21 ‘Aiyoi Kolasiniwo! Aiyoi Bedesaidawo! Atemuyamuyamiu taꞌi. Wuwuna abanuwapwanopwanowo bada yapaihowaidiꞌo alimiyai, na hesi nigele amyanuwabui, na ebe Taya yo Saidoni aidiyai yapaihowa mugaiyei, nuwana mwalona ebe bada hinuwabuiꞌo, ta maudoidi sibauwa adi aleꞌo hiliꞌwadi yo pwaꞌahu aidiyena hilopwaꞌahuyoidi, na hiveꞌitaedi ebeha mumugadi yababadi aidiyena bada hinuwabuiꞌo. 22 Na hesi omiu nigele, ainaena Yaubada yana lauvetala ana ahubena ainai Yaubada mata Tayawone yo Saidoniwone iꞌatemuyamuyaedi, na omiu nigele.

23 ‘Na Kapeneumiwone omiu vedova? Ebeha ambom amꞌabihinigomiu galewai, awa? Nigele! Na hesi mata Bwebweso duyanai higabae aituluwegomiu, wuwuna abanuwapwanopwanowo bada yapaihowaidiꞌo alimiyai. Na hesi nigele amyanuwabui. Na ebe Sodoma aidiyai yapaihowa mugaiyei nuwana mwalona bada hinuwabuiꞌo, ainaena Yaubada nigele iyalamanidi, na wau yadi dalavane imiyamiya. 24 Eeta Yaubada yana loina ana ahubena ainai, mata Sodomaone iꞌatemuyamuyaedi, na omiu nigele.’

Aiyawasi Yeisu ainaena

(Luke 10:21-22)

25 Hauga tenem ainai Yeisu iwalo, ‘Yauwedo Tamagu, owa galewa na baleꞌu adi tauloina, hanapu teina udadawanine tauhanapuwo yo taunuwamaselewo aidiyena, na hesi taunuwapwanopwanowo aidiyai uveꞌitaedine. 26 Moiha taꞌi Tamagu, yam nuwatuwu teina namwanamwana.’

27 Na hinage iwalo, ‘Ginauli maudoina bada Tamagu nimaguwai imwaudiꞌo, na Tamagu ibom ihanapuigauꞌo, na yau hinage Tamagu yahanahanapui, na hinage ebe yaiyadiwo nuwanuwagu na Tamagu yaveꞌitaei aidiyai, hiya hinage Tamagune hihanapui.

28 ‘Eena omiu yaiyadiwo ami avaꞌavala yo yami paihowa vitaina, amlaoma aliguwai, na yaveꞌaiyawasigomiu. 29 Na omiu amveꞌaoꞌaonaegau ta baidaguwao tapaihowa, na ainaena aluꞌaluwamiu yadi aiyawasi hilobai, wuwuna yau mumugagu hegohegoyana yo taunuwadobi. 30 Eena paihowa yo avaꞌavala yamohegomiu, malamalaidi.’

Copyright information for `KUD