Matthew 13

Patu adi tauvehulu budebudeyana

(Maki 4:1-9; Luke 8:4-8)

Ahubena tenem ainai Yeisu vadane ainaena imahalava ta idobi leꞌawai imimiyane. Eena boda mwalaꞌina hitauꞌahaiyama ainai, ta ehebo waga iꞌavaꞌavai ainai igelu ta imiyamiya, na bodaone leꞌawai hitowotowolo. Na veꞌita bagibagilidi iveꞌitaedi walo vegevegediyena, iwalo, ‘Taupaihowa ehebo yana tanovi ainai ilau, ta patu ivehulu budebudeyanaei, ta tupwadi patune amwaha papalinai hibebeꞌune, ainaena lowolowo hiꞌitadi ta hiꞌaitulu na hiꞌaꞌaidine. Na tupwadi patu toputopu malagaigaimana ainai hibebeꞌune, na hiꞌini mwayamwayau, wuwuna toputopune nigele iyabado, eeta mahana ihinalidi ta hiwewelaine, wuwuna lamlamdi nigele toputopu gwagwamana hiyalobai. Na tupwadi patu haihaili womawomalina aidiyai hibebeꞌune ta hiꞌini toyawa na haihailine iwahiyala ta ihailiye mwalowoidine. Eena tupwadi patu toputopu namwanamwana ainai hibebeꞌune, na hiꞌini na himwalaꞌi ta hiꞌaino, eeta tupwadi ainodi hibagibagili alili, na tupwadi ahipuwai, na tupwadi nigele hiyaꞌaino iliꞌilimani. Ebe matalinamiu walo teina ambenalei.’

Walovegevegedi yana mahalava wuwuna

(Maki 4:10-12; Luke 8:9-10)

10 Na ana taumulitao hilau ta Yeisu ainai hiwalo, ‘Hava wuwuna walo vegevegediyena bodaone aidiyai uveꞌiveꞌitane?’

11 Ainaena Yeisu iwalo, ‘Omiu Yaubada yana Abaloina holana moiha ana tauhanapuwo, na boda teina nigele. 12 Ebe yaiyadiwo dova mayadi nuwamasele, mata abihepoi mwalaꞌi alilina hilobai, na hesi ebe yaiyadiwo nigele yadi nuwamasele na hava nuwana aidiyai imiyamiya mata maudoina hivesawalidi. 13 Teina wuwuna ta walovegevegedi yaveꞌita aidiyai, wuwuna yadi vinunu aidiyena nigele hiyaꞌita iliꞌilimani, na hinage yadi benali aidiyena nigele hiyanuwamasele.

14 ‘Tomowa teina vehabadi mwalona tauwalo mahalava Aisaya iwalo mugayedi, iwalo:

“Mata ambenalei na nigele nuwamiu hiyamasele. Na hinage mata amꞌita, na mata nigele nuwamiu hiyamasele.
15 Wuwuna tomowa teina nuwadi hipwanopwano, ta talinadi hiꞌwabaliꞌo, na hinage mehedi higibuꞌo.
Mata dova ta mehediyena hiꞌita, na talinadiyena hibenali na hinuwamasele, na aliguwai hiꞌita gwaipile, ta yaꞌabiye namwanamwadi.”
16 ‘Na omiu mayami yaliyaya, wuwuna mehemiyena amꞌitayaꞌo na talinamiyena ambenalenaꞌo. 17 Yawalo moiha, ginauli teina amꞌitaꞌitadine na ambenabenaledine mwalona tauwalo mahalava yo taudumwadumwaluwo nuwanuwadi mwalaꞌina ebe hiꞌitadi yo hibenaledi, na nigele hiyalobaidi.

Patu walovegevegedina ana livahi

(Maki 4:13-20; Luke 8:11-15)

18 ‘Ainaena patu ana vehulu budebudeyana ana hanapu ambenalei. 19 Ebe yaiya Yaubada yana Abaloina aubabadana ibenali mohilei, na nigele iyanuwamasele, mata howola abo tauyababawa ilaoma na walowowa towaho atenaena ivaivehuludi. Neta patuwa hibebeꞌune amwaha papalinai ana masele. 20 Na hinage patuwowa toputopu malagaigaimana ainai hibebeꞌune neta hiya wasa namwanamwana hibenalei ta mayadi yaliyaya hitalam, 21 na hesi nigele lamlamdi hiya yaiyai ainaena hauga ahuꞌahubalina taꞌi ainai himiyamiya, na ebe aiteya hauga ainai wasa namwanamwana ana yemidi vehabana vitai bo aleha hilobai mata hibeꞌu mwayamwayau. 22 Na patuwowa haihaili talitalina aidiyai hibebeꞌuwa hiya wasa namwanamwana hibenalei na hesi yadi nuwatuwu baleꞌu vehabana, na hinage wasawasa ana hamwawo aidiyena wasa namwanamwana hiyemwalowoi, ainaena nigele howahowana na hiꞌaino. 23 Na patuwa toputopu namwanamwadi aidiyai hibebeꞌuwa hiya wasa namwanamwana hibenalei na ana nuwatuwu aidiyai imiyamiya ta ainodi namwanamwadi imwauwidi. Tupwadi ainodi bagibagili alilidi, na tupwadi ahipuwai na tupwadi nigele hiyaꞌaino iliꞌilimani.’

Walovegevegedi patu na awahi vehabadi

24 Na walovegevegedi ehebo hinage Yeisu imohedi, iwalo, ‘Yaubada yana Abaloina bada dova ehebo towaho patu namwanamwadi yana tanoviyai ivehuludi. 25 Na boniyaiyena hiꞌeno iꞌiwahiꞌo na ana aleha ehebo ilaoma tanoviyai na awahi ana ita ehebo dova patu hinage ivevehuludine patu mohiliwa holadiyai, na mulitai ilalaune. 26 Na maudoidi hiꞌini ta hiꞌaino na taubadane yana taupaihowao awahiwone hiꞌita lobaidi.

27 ‘Eena taupaihowaowa hilaoma ta hiwalo auline, “Taubada, patu namwanamwana yam tanovi holanai mwalona tavehuludi, na vedova ta awahi baidadiyao hiꞌini oviꞌovine?”

28 ‘Na tanovi taniwagana iwalo, “Nuwana agu aleha ehebo ivevehuludine”.

‘Na yana taupaihowao hiwalo, “Vedova? Howahowana ebe awahine adavaidi?”

29 ‘Na taubadane iwalo, “Badagi! Ammwauwi ta hiꞌini ehebo, wuwuna ebe amtowoi na awahi amdavaidi, mata tupwana patu hinage baidadi amdavai eheboidi. 30 Na hauganane laulauꞌeli hesi ainai taupaihowa yaloinaedi ta awahi hitanoꞌahai mugaiyedi ta hiꞌuinidi na higabuvehuludi, abo patu hitanoꞌahaidi ta yagu vadavada holanai hihiwahinidi.” ’

Patu iuꞌiuna yo abaꞌabiye seseha adi walovegevegedi

(Maki 4:30-32; Luke 13:18-21)

31 Ehebo hinage walovegevegedi imohedi, iwalo, ‘Yaubada yana Abaloina bada dova magimagi patuna ehebo towaho ivai na tanovi holanai iꞌuꞌumaine. 32 Magimagi patuna iuꞌiuna taꞌi na yana ini tuluhanai iveꞌaiwa yo ainaena lowolowo hilaoma na lagalagana aidiyai yadi noi hiꞌabidi.’ 33 Ehebo hinage walovegevegedi imohedi, iwalo, ‘Yaubada yana Abaloina dova pwalawa ana abaꞌabiye seseha. Iuꞌiuna taꞌi waihiu ivai na pwalawa mwalaꞌina baidana ivivilaine, na maudoina isesehane.’

Walovegevegedi yana mahalava wuwuna

(Maki 4:33-34)

34 Yeisu yana aubabada teina maudoina walovegevegedi aidiyena tomowa iveꞌitadi, wuwuna ibom hauga maudoina walovegevegediyena iveꞌiveꞌita tomowa aidiyai. 35 Teina ainaena tauwalo mahalava yana waloyemidi imahalava, neta mwalona iwalo mahalava mugai, iwalo:

‘Walo vegevegediyena yaꞌaubabada, na hava Yaubada imwau dawanidi baleꞌu ana paihowa vegai ainaena yawalowei’.
Awahi yana paihowa ana hanapu.

36 Na Yeisu boda itauvehuludi ta iluwu vadai, na ana taumulitao hilaoma na ainai hiwalo, ‘Walovegevegedi awahi tanovi ainai ana hanapu ulivahi ta anuwamaselei’.

37 Na Yeisu iwalo, ‘Patune ana tauꞌuma neta yau Tomowa Moihagu, 38 na tanovine neta baleꞌu maudoina, na patu namwanamwadi neta hiya Yaubada yana Abaloina ana taumulitao, na awahi neta hiya yababana ana taupaihowao, 39 na awahi ana tauvehulu budebudeyana neta ada alehane, iya Tomodulele, na hauga laulauꞌeli neta hauga yana abaꞌovi, na taulauꞌeliwo hiya tausagenawasa, 40 na hauga ana abaꞌovi ainai tauyababao hiya dova awahi hitanoꞌahaidi ta higabu vehuludi. 41 Na yau Tomowa Moihagu yagu tausagenawasao yavetamaledi ta yababana ana tauveꞌitao yo ana taupaihowao hitanoꞌahaidima ta yagu abaloina ainaena, 42 higabae mahalavaedi aiwa alaꞌalahina holanai, neta tupwane ainai tomowao hidou na saladi hivetauꞌalahedi muya mwalaꞌina ainaena. 43 Yo mulitai taudumwadumwaluwo Tamadi yana abaloina holanai himasele, dova mahana ihinahinali. Ebe yaiya matalinana ibenalei.

Walovegevegedi tonuga hinage

44 ‘Yaubada yana Abaloina bada dova wasawasa tobwatobwa mwalaꞌina, toputopu holanai. Na ehebo towaho ilobai, na idawaniuyoi. Ainaena mayana yaliyaya ilau ta yana tobwatobwa maudoina igimwalaedi, na adi maiha ivai na toputopunane igigimwalaine.

45 ‘Yaubada yana Abaloina dova giniuba mehena namwanamwana imiyamiya na tomowa ehebo yana venuwa ebe bada taꞌi ilobai. 46 Eeta yana tobwatobwa igabaedi ta aivelahena giniuba mehena namwanamwa alilina ivai.

47 ‘Na Yaubada yana Abaloina bada dova vinaya tomowa hiyahuwei niꞌuwai, vali yama yo vali yama hiꞌonadi, 48 na vinayanane imwau yabayababa moiha ta hiniulihini magumaguwai, na himiya, na yama maudoina hiveꞌahadi, ta yama namwanamwadi gaeba aidiyai himwauwidi na yama yababadi higabaedi. 49 Dova hinage, hauga yana abaꞌovi ainai, tausagenawasao hilaoma ta tauyababao hiveꞌahadi na hiwaheidi taunamwanamwa aidiyena, 50 ta higabae mahalavaedi aiwa alaꞌalahina holanai, na ainai hidoudou na saladi hivetauꞌalahedi muya ainaena.’

Tobwatobwa wasawasa vauvaudi na miyamiyadi

51 Na Yeisu ipanivilaedi, iwalo, ‘Vedova, walovegevegedi teina bagibagilidi amhanapuidiꞌo?’

Na hitalam, hiwalo, ‘Ehe!’

52 Na aidiyai iwalo, ‘Teina taꞌi amhanapui ebeha loina ana tauveꞌitao ebe Yaubada yana Abaloina himulitaei, hiya dova ehebo henala taniwagana yana tobwatobwa miyamiyadi na vauvaudi imwau hinidi yana vada ainaena’.

Nasaletiwone Yeisu hitaꞌwataꞌwataei

(Maki 6:1-6; Luke 4:16-30)

53 Yeisu yana walovegevegedi teina iveꞌovidi, na tupwa tenem ilauvehulu, 54 ta iwuwuyone yana dalavai, na yadi vada tapwalolo ainai iluwu ta iveꞌiveꞌita, na tomowa nuwadi ipwanopwano na hiwalo, ‘Towaho teina havaena yana hanapu yo yana paihowa wahiwahiyaladi ivavaidine?’ 55 Na hinage hiwalo, ‘Towaho teina iya taulaulauꞌabi natuna? Na hinana Meli, na tahinao Yemesa yo Yosepa yo Saimoni yo Yudasa, 56 na hinage nuhunao baidadao tamiyamiya. Na vedova ta towaho teina ihahanapu aliline?’

57 Ainaena hisosomanaei, na Yeisu iwalo aulidine, iwalo, ‘Tauwalo mahalava adi veꞌahihi hilobai vali dalavao aidiyai. Na yana dalavai yo yana huhuwo nigele hiyaveꞌahihiyei.’

58 Ainaena Yeisu nemai yana paihowa wahiwahiyaladi nigele bagibagilidi iyapaihowaidi, wuwuna nigele hiyayemidiyei.

Copyright information for `KUD