Matthew 15

Yudeya tubudiyao mumugadi

(Maki 7:1-23)

Mulitai Palisiwone na loina ana tauveꞌitao Yelusalemaena hilaoma Yeisu ainai, na hiwalo auli, hiwalo, ‘Hava wuwuna am taumulitaone ebe ai iꞌovi nigele nimadi hiyauwadine, neta tubudao yadi loina hihoꞌehoꞌe?’

Na Yeisu iwalo, ‘Omiu hinage Yaubada yana loina amhoꞌehoꞌe, wuwuna tubumiyaone mumugadi ammulimulitaedi. Yaubada yana loina bwau teina, ehebo iwalo, “Tamam yo hinam uveꞌahihiyedi”, na bwauna hinage iwalo, “Ebe yaiya tamana nuwana hinana iꞌawa yabayababaei, ilowoinanei na amꞌoiye mwalowoi”. Na omiu yami veꞌita oyaꞌoyama, amwalo, “Ebe yaiya hinana yo tamana iwalo aulidi, iwalo, ‘Yagu tobwatobwa bada yatalamwediꞌo Yaubada ainai, nigele howahowana na yahaguigomiu’.” Eeta neta towahone yana hagu yo yana veꞌahihi tamana na hinana aidiyai iꞌoviꞌo. Tubumiyao yadi loina teina ainaena Yaubada yana walo amveginauli awaꞌawawaenaꞌo.

‘Moiha omiu tauꞌoyaꞌoyama! Mugai tauwalo mahalava Aisaya vehabamiu ilele mugayei, haugana Yaubada yana walo iwalo mahalavaei, iwalo:

“Tomowao teina awadiyena hiveꞌahihiyegau na atediyena nigele,
na hinage aliguwai hitapwalolo awaꞌawawa,
wuwuna yadi veꞌitao yau nigele aliguwena,
na hesi tomowa yadi nuwatuwuwena”.’
10 Eena tomowa iyogaedi na iwalo, ‘Walo teina ambenalei ta amhanapui 11 ebeha aiꞌaiwone awadaena hiluwuluwu nigele howahowana na hiꞌabiye biꞌigita na hesi walo awadaena himahamahalavane hiya hesi hiꞌabiꞌabiye biꞌigita’.

12 Na ana taumulitaowowa Yeisu ainai hilaoma na hiwalo, ‘Taubada, bada ubenalenaꞌo ebeha Palisiwowa yam walo teina vehabana hihinimaya?’

13 Na Yeisu iwalo, ‘Aiwaowa Tamagu nigele iyaꞌumaidi, mata idavai vehuludi. 14 Na Palisiwone havena himiyamiya ana higa hibeꞌu, wuwuna ebe taumugaiwo mehegibugibudi, na adi geluwo mehegibugibudi himugaiyedi, mata maudoidi gudai hibeꞌu.’

15 Na Pita Yeisu ainai iwalo, ‘Walo vegevegedi ana nuwamasele vehabana ulivahi alimaiyai’.

16 Na Yeisu hinage iwalo, ‘Nuwana omiu hinage howola nigele nuwamiu iyamasele, 17 ainaena nigele amyahanapui hava awadaena iluwuluwu diyadai, na mulitai ilaulau mohomoho ainai. 18 Na hesi hava tomowa awadiyena himahamahalava neta atediyena hilaolaoma na hiꞌabiꞌabiye biꞌidi, 19 neta nuwatuwu biꞌibiꞌidi yo lauwunu yo pwanoli yo meheꞌayo yo aivavali yo waloꞌoyaꞌoyama yo vehinahinali. 20 Ginauli teina aidiyena tomowa iꞌabiꞌabiye biꞌidi, na ebe nimada nigele tayauwadi hauga ai ainai neta aluꞌaluwada mata nigele iyaꞌabiye biꞌidi.’

Kenani waihiuna yana yemidi

(Maki 7:24-30)

21 Tenem ainaena Yeisu Isileli tupwanane ilauvehulu na ilalaune Taya yo Saidoni tupwadiyaone aidiyai. 22 Na tupwanane ainai Kenani waihiuna ehebo imahalava ta Yeisu iwalo auli, iwalo, ‘Taubada owa Deivida yana huhu, uꞌatemuyamuyaegau, wuwuna natugu waihiuna bada aluꞌaluwa yababana iꞌabiye yauyauleyaꞌo’. 23 Na Yeisu waihiunane yana yoga nigele iyayemaiha, na ana taumulitaone hilaoma ta Yeisu hiꞌawanoiyei, hiwalo, ‘Waihiune usosomanaei ta ilau, wuwuna ivetalinagudaguda’.

24 Na Yeisu iwalo, ‘Yau yalaoma sipi ꞌwadaꞌwadaleledi Isileli aꞌava yana abaloina holanai vehabadi’.

25 Na hesi waihiunane ilaoma Yeisu mehenai italupwagogo, na iwalo, ‘Taubada uhaguigau’.

26 Na Yeisu iwalo, ‘Nigele iyadumwalu na hedaheda adi tamohedi edewa aidiyai’.

27 Na waihiuwa iwalo, ‘Taubada, neta walo moiha. Na edewa hedaheda adi mugumugudi hilemlemhidi.’

28 Eeta Yeisu waihiu alinana iyemaiha, iwalo, ‘Waihiu, owa tauyemidi moiha. Ainaena teina hauga yam yemidi ainona imahalava’. Na hauga tenem ainai waihiunane natuna inanamwanamwauyone.

Tauꞌasiyebwao bagibagilidi iꞌabiye namwanamwadi

29 Na hinage Yeisu tupwanane ilauvehulu na ivasane Galili leꞌawanaena, ta oyai ihae, na nemai imimiyane. 30 Na boda mwalaꞌina yadi tauꞌasiyebwao hihaeyedi Yeisu ainai, hiya daladaladi, yo hiya mehedi gibugibudi yo aedi tapitapiyadi yo buwabuwadi yo vali tauꞌasiyebwao hinage hiya hilaoma Yeisu aenai himwauwidi ta iꞌabiye namwanamwadine. 31 Na bodaowa hiꞌitadi buwabuwadiyaowa hiꞌauꞌaubabada yo aedi tapitapiyadi hiwahiyalauyo yo daladaladi hilaulau dumwadumwalu, yo taumehegibugibu mehedi hiꞌitanedi. Ainaena bodaowa hiteibaba na Isileli yadi Yaubada hinoꞌowei.

Yeisu boda iveꞌaidi

(Maki 8:1-10)

32 Na Yeisu ana taumulitao iyogaedima na iwawalo aulidine, ‘Boda teina yaꞌatemuyamuyaedi wuwuna hiya ahubena tonuga teinai baidaguwao amiyamiya ta nigele adi, na nigele nuwagu mavahalidi yavetamaledi yo hiwuyo, mata amwahai himwalowoi’.

33 Na ana taumulitaone hiwalo auline, hiwalo, ‘Tupwa teina balabala awawa, na boda mwalaꞌina teina adine mata vedova talobaine?’

34 Na Yeisu ipanivilaedi iwalo, ‘Viha ami beledine himiyamiyane?’

Na hiwalo, ‘Beledi 7 na yama tupwadi iuꞌiudi’.

35 Eeta boda iloinaedi ta baleꞌuwai himimiyane. 36 Na beledi 7 yo yamaowa ivaidi ta vehabadi iꞌawa yauwedo Yaubada ainai, na iꞌabitomwahidine na imohedi ana taumulitao ta bodaone aidiyai higuguyauwedine.

37 Na maudoidi hiꞌai na hiꞌai iꞌiwahi na mulitai uleya hitanoꞌahaidi ta boha 7 hiꞌoiye mwaudine. 38 Tauꞌaiwo towatowaho adi bagibagili dova 4,000, na waiwaihiu yo hedaheda bagibagilidi nigele hiyavahilidi.

39 Mulitai bodaowa ivetamaledi hilalau gwaipilene, na Yeisu wagaena igelu, ta Megadani tupwanai ilalaune.

Copyright information for `KUD