Matthew 16

Veꞌiveꞌilala vehabadi

(Madiu 12:38-41; Maki 8:11-13; Luke 12:54-56)

Ehebo hauga ainai tupwadi Palisi yo Sadusi hilaoma na Yeisu hipanivilaei, habi towoina, hiwalo, ‘Howahowana ehebo veꞌiveꞌilala upaihowai na aꞌawa moiha ebeha yam wahiyalane Yaubada ainaena ilaoma?’

Na Yeisu iwalo, ‘Omiu ebe mahana amꞌita ilulululuvi na galewai yaloyalovi hihawahawawali, ainaena amhanapui ebeha iꞌahubena mahavai namwanamwana. Na ebe malatomtomwai galewa hawahawawalina na guguyou amꞌita, neta amwalo ebeha ꞌwesu ana veꞌiveꞌilala. Omiu hauga ana oleya vedova na mata galewa amꞌita, na amwalo yemidiyedi. Na hesi vedova ta teina haugane Yaubada yana paihowa ainona nigele howahowamiu amwalowei. Yaso teina omiu yababamiu yo mehemeheꞌayomiu, neta wuwuna veꞌiveꞌilala ambehabeha ta ebeha aidiyena amhanapuigau moiha ebeha Yaubada ainaena yalalaomane, na nigele Yona vehabana amyanuwatuwu avivini, iya taꞌi veꞌiveꞌilala vehabamiu.’ Ainaena Yeisu ilauvehuludi na ilalaune.

Palisiwo yo Sadusiwo yadi abaꞌabiye seseha pwalawa vehabana

(Maki 8:14-21)

Eeta vali tupwai higeyogeyoꞌawa, na ana taumulitaone nigele adi tamahina amwaha vehabana hiyavai, wuwuna hinuwapwanopwanowedi. Na Yeisu iwalo lau iwalo, ‘Palisiwone yo Sadusiwone adi pwalawa ana abaꞌabiye seseha ainaena amꞌita avivinigomiu’.

Eeta ana taumulitaone hibom aidiyai hiwalo, ‘Nuwana Yeisu yana walo teina wuwuna wau ada tamahinane tanuwapwanopwanoweine’.

Na Yeisu yadi nuwatuwu bada ihanapuiyaꞌo, ta iwawalo aulidine, ‘Hava wuwuna amꞌauꞌaubabadane na amwalo, “Nigele ada tamahina”? Nigele ami tamahina vehabana yayawalowalo. Nuwana nigele amyayemidiyegau, awa? Nigele amyanuwamasele hauganane beledi nima eheꞌehebo aidiyena tomowa 5,000 yaveveꞌaidine, na aiꞌai ana tupwa maudoina amtanoꞌahaidi, na boha ana bagibagili 12 amꞌoꞌoiye mwauwidine? 10 Tomowa hinage 4,000, beledi 7 aidiyena yaveveꞌaidine na ana tupwa maudoina amtanoꞌahaidi na boha ana bagibagili 7 hinage amꞌoꞌoiye mwauwidine? 11 Na hava wuwuna ta nigele amyanuwamaselene ebeha nigele aiꞌai vehabana yayawalo? Na hesi yawalo vegevegedi Palisiwo yo Sadusiwo yadi abaꞌabiye seseha ainaena amꞌita avivinigomiu.’

12 Tenem ainai nuwadi imasele ebeha nigele beledi moiha ana abaꞌabiye seseha vehabana iya auꞌaubabada, na hesi ebeha Palisiwone yo Sadusiwone yadi veꞌitao aidiyena hiꞌita avivinidi.

Pita yana walomahalava Yeisu vehabana

(Maki 8:27-30; Luke 9:18-21)

13 Na Yeisu ilaoma Sisaliya Pilipai tupwanane ainai na ipanivila ana taumulitao aidiyai, iwalo, ‘Vedova tomowa yadi walo ebeha yau Tomowa Moihagu yaiya?’

14 Ta hiwalo, ‘Tupwadi tomowa hiwalo ebeha owa Yoni tauꞌabiye bapitaiso, na tupwadi tomowa hiwalo ebeha owa Elaitiya, na tupwadi hiwalo owa Yelemaiya bo nuwana tauwalo mahalava mugamugaina ehebo’.

15 Na Yeisu ipanivilaedi, iwalo, ‘Na omiu vedova yami nuwatuwu ebeha yau yaiya?’

16 Eeta Saimoni Pita iyemaiha na iwalo, ‘Owa Besinana towahona Yaubada Mayawahina Natuna’.

17 Na Yeisu Pita iwalo auline, iwalo, ‘Saimoni, Yona natuna, owa moiha tauyaliyaya ehebo, wuwuna yam nuwamasele teina nigele tomowa aidiyena, na hesi Tamagu galewai yana hanapu imomohegone. 18 Eeta yawalo alimwai owa yeham Pita, ana bui gaima, ta mata gaima teina ewanai yagu boda yavetowolodi ta ebe nigele howahowana mwalowoi yana wahiyala iꞌabiꞌabitowoidi. 19 Na hinage abaloina galewai ana abahoꞌe yamohego, ta ebe hava baleꞌuwai ugudui, galewai hinage higudui, na hinage ebe hava baleꞌuwai uhoꞌe, galewai hinage hihoꞌe.’

20 Tenem ainai Yeisu ana taumulitao venuwamwau wahiwahiyalana aidiyai imwauwi, iwalo, ‘Havena teya yaiya ainai amwalowalo mahalavaegau ebeha yau Besinana towahona’.

Yeisu yana mwalowoi vehabana iwalo mahalava

(Maki 8:31-9; Luke 9:22-27)

21 Hauga tenem ainai Yeisu ivetuwuni na ana taumulitao aidiyai iveꞌita, iwalo, ‘Ilowoinanei ebe yalau Yelusalem na nemai muya maudoina yalobaidi, tauloinao yo taupwaoliwo mwalaꞌidi yo loina ana tauveꞌitao aidiyena, na nemai hiꞌoiye mwalowoigau, na ahubena tonugana ainai Yaubada iꞌabiye towolouyoigau’.

22 Na Pita Yeisu ilauvai, ilawei, ta iwawaloweine iwalo, ‘Taubada, ginauli teina havena alimwai imahamahalava!’.

23 Na Yeisu itowolo gwaipile ta Pita ainai iwalo, ‘Tomodulele, teina taꞌi ulauvehulugau! Havena utautauꞌauhigau! Yam nuwatuwune dova tomowa mohili yadi nuwatuwu, na nigele Yaubada yana nuwatuwu’.

24 Eeta Yeisu ana taumulitao iꞌaubabada aidiyai, iwalo, ‘Yaiya ebe nuwanuwana imulitaegau, ilowoinanei ebe iya yana nuwatuwu itaꞌwataꞌwataedi, na ibom ana aiwa lagalagana iꞌavalai, na imwalowoi, neta dova agu mulitane ana amwaha.

25 ‘Na ebe yaiya yawahina inuwavi, howola abo yawahinane ivesawali. Na ebe yaiya yawahina vehabagu italamwei na imwalowoi, iya mata yawahina namwanamwana ilobai.

26 ‘Ebe yaiya yana tobwatobwa bagibagilidi na Yaubada yana amwaha inuwapwanopwanowei, neta ginauli awaꞌawawa, na hesi ginauli mwalaꞌina neta yawahi namwanamwana. Wuwuna ebe yawahi namwanamwana tavesawali, mata nigele teya hinage maihana iyamiyamiya.

27 ‘Howola abo yau Tomowa Moihagu yawuyouyoma, Tamagu yana wasawasa pigapigabuna ainaena yalaoma, na hinage tausagenawasao baidaguwao, ta tomowa yadi paihowa ana maiha yamohedi. 28 Yawalo moiha alimiyai ebeha tomowa tupwamiu mata nigele amyamwalowoi ana higa yau Tomowa Moihagu yagu loina wasawasa ainaena am itauyoigau.’

Copyright information for `KUD