Matthew 20

Tanovi ana taupaihowao walo vegevegedidi

‘Yaubada yana Abaloina dova towaho ehebo mayana tanovi. Towahonane malatomtomwai itowolo na ilau ta yana taupaihowa iyogaedi ta ebe hipaihowa yana tanoviyai. Na loina imwauwi neta ebeha ahubena ehebo paihowa ana maiha kina ehebo, ta hitalam. Eena ivetamaledi ta hilalaune yana tanoviyai habi paihowa.

‘Na mahana ihaehaei na towahonane ilau gwaipile abagimwala ainai, na tomowa tupwadi ilobaidi himiyamiya awawa. Eena iyogaedi na iwalo, “Omiu hinage amlau yagu tanoviyai ampaihowa, na yami paihowa ana maiha dumwaluna yamohegomiu”. Eeta hilalaune tanoviyai.

‘Na mahana alaꞌalapwahiyai na lavilaviyena hinage ilau gwaipileuyo na tupwadi hinage ilobaidi na iyogaedi ta ivetamaledine hilalaune tanoviyai.
Na mahana ilulululuvi na imahalavauyo ta ilau dalavai na tomowa tupwadi hinage ilobaidi, eena ipanivilaedi, iwalo, “Hava vehabana ahubena maudoina ammiyamiya awawane?”

‘Na hiwalo, “Wuwuna nigele teya iyayogaegai habi paihowa”. Na towahowa iwalo, “Omiu hinage amlau tanoviyai ampaihowa”.

‘Na bada iꞌimwaꞌimwaꞌauhi ta tanovi taniwaganawa yana paihowa ana taumugai iwalo auli, iwalo. “Taupaihowao maudoidi uyogaedima na adi maiha umohedi, hiya taulau mulimulita aidiyena uvetuwuni ana higa hiya ahubena maudoina hipapaihowane ainai ulaumwau”.

‘Eeta hiya mahana ilulululuvi ainai hipapaihowane hilaoma na adi maiha kina ehebo ehebo hiꞌaꞌavalane dova hinage tomowa maudoidi mata kina ehebo ehebo hiꞌavala. 10 Mulitai maudoidi taupaihowaowa hilaoma na maihadi kina ehebo ehebo hivavaidine. Na taupaihowa mugamugaidi, hiya ahubena maudoina ainai hipapaihowane hilaoma na hinuwanuwatuwu ebeha mata maiha maꞌana lauhepoi hivai, na hesi nigele, hibom hinage kina ehebo ehebo aꞌava hivavaidine. 11 Ainaena yadi kina hivaidi na tanovi taniwagana ainai hiꞌuluꞌulumiyai, 12 na hiwalo, “Tomowaone abomohili yadi paihowa hauga ahuꞌahubalina, na ai ahubena maudoina mahana holanai apaihowa, na adi maiha dova maudoimai apaihowa oviꞌovine”.

13 ‘Na tauloinawa iwalo aulidi, iwalo, “Augeluwo, nigele yagu loina iyayababa alimiyai, eeta kina ehebo ehebo amtalamwei ta neta badagi. 14 Yami kina teina amvai ta amlau. Na yau yaloina ebeha tomowa taulau mulimulita adi maiha yamohedi omiu dova ami maihane. 15 Maiha teina yau yagu abaloina. Nigele omiu amyaloina. Havena yagu velau tomowa aidiyai vehabana amveꞌaloꞌalomagigili.”

16 ‘Eeta hiya himulimulitane howola abo himugai na hiya himugamugaine howola abo himulita.’

Yeisu yana mwalowoi vehabana iwalo mahalavauyo

(Maki 10:32-34; Luke 18:31-34)

17 Yeisu mayana taumulitao hitau 12 ilauvaidi ta howola Yelusalem vehabana hihaehae na amwaha papalinai hibom, na iwalo aulidi, 18 iwalo, ‘Teina taꞌi tahae Yelusalem. Yau Tomowa Moihagu agu tauhuhulawa mata ihuhulaegau taupwaoli mwalaꞌidi yo loina adi tauveꞌitao aidiyai na yagu mwalowoi vehabana hiloina, 19 na mulitai hiꞌaiyauyanegau hiya ganamuli aidiyai na hitalawahiyegau yo balavaena hisapigau, na aiwa lagalagana ainai hitutuye patugau, na ahubena tonugana ainai Yaubada iꞌabiye towolouyoigau.’

Yemesa yo Yoni hinadi yana awanoi Yeisu ainai

(Maki 10:35-45)

20 Sebedi mwanena manatunao hilaoma na hinadine Yeisu aenai ipwagogo na ainai iꞌawanoi Yemesa na Yoni vehabadi. 21 Na Yeisu iwalo, ‘Hava nuwanuwam?’

Na waihiuwa iwalo, ‘Nuwanuwagu na natuguwone aidiyai utalam na ebe hauganane uvetauloina, howahowana na vahalimwai himiya, ehebo nima tautuwamwena na ehebo nima ehaꞌehamwena’.

22 Eeta Yeisu towatowahowa aidiyai iwalo, ‘Omiu yami awanoine ana masele nigele amyahanapui. Vedova, muya vedina ainaena mata yanumanumane howahowana omiu hinage ainaena amnuma?’

Na hiwalo, ‘Howahowamai’.

23 Na Yeisu iwalo, ‘Neta moiha. Vedine ainaena yanumanumane omiu hinage ainaena mata amnuma. Na hesi nigele howahowagu yaloina yaiyadiwo howola abo yagu abaloina ainai nima tautuwaguwena bo nima ehaꞌehaguwena himiya, wuwuna teina Tamagu ibom taꞌi yana abaloina ta ibom iloina.’ 24 Na vali taumulitaone hitau nimabwaubwau Yemesa na Yoni yadi awanoi hibenalei, ta hiꞌwaunihanihaedi.

25 Eeta Yeisu maudoidi iyoga ahaidi, na aidiyai iwalo, ‘Omiu amhanapuiyaꞌo neta tauloinao baleꞌuwai yadi bodao hiloiloina wahiyala adiyai, 26 na omiu havena hinage dova amveveꞌaoꞌaonaedi. Eeta ebe yaiya owa nuwanuwam na alimiyena uvetauloina am lowoinana yo am geluwo vehabadi uvetaupaihowa. 27 Na hinage ebe yaiya owa nuwanuwam na alimiyena ivetaumugai ilowainanego yo am geluwo vehabadi uvetaupaihowa mohili. 28 Dova hinage yau Tomowa Moihagu yalaoma baleꞌuwai nigele ebeha tomowa vehabagu hipaihowa, na yau hesi yavetaupaihowa tomowa vehabadi, na hinage yatalamwegau mwalowoi ainai tomowa bagibagilimiu ami livahi vehabana.’

Mehegibugibudi hitau bwau Yeisu iꞌabiye namwanamwadi

(Maki 10:46-52; Luke 18:35-43)

29 Eeta Yeliko hilaugabaei, na boda mwalaꞌina Yeisu himulitaei. 30 Na mehegibugibudi hitau bwau amwaha papalinai himiyamiya Yeisu yana taꞌiꞌili wasana hibenalei, ta Yeisu ainai hiyoga, hiwalo, ‘Deivida tubuna yo, uꞌatemuyamuyaegai’. 31 Na bodaone hitau bwauwa alinadine hibenalei, ta hilaugagayowedi, hiwalo, ‘Amnobu! Badagi yogane!’. Na hesi hitau bwauwowa hiyoga wahiwahiyala, hiwalo, ‘Taubada, owa Deivida tubuna, uꞌatemuyamuyaegai’.

32 Eeta Yeisu itowolo na iyogaedi, iwalo, ‘Hava nuwanuwamiu yapaihowai?’

33 Na hiwalo, ‘Taubada, howahowana mehemai uꞌabiye maseledi?’

34 Na Yeisu iꞌatemuyamuyaedi ta mehedi iꞌabitowoidi na hinanamwanamwane, ta Yeisu hinage himumulitaeine.

Copyright information for `KUD