Matthew 21

Yeisu yana luwu Yelusalem ainai

(Maki 11:1-11; Luke 19:28-38; Yoni 12:12-19)

Hihaehae Yelusalem vehabana ta Bedipegi vahalinai himahamahalava, neta oya Olibe ainai. Eeta Yeisu ana taumulitao bwau ivetamale mugaiyedi, iwalo, ‘Amlau dalavane mehedaenane ainai lagulagu doniki amꞌita, aiwa ainai hilauhipwaiyaꞌo, natuna towahona baidana himiyamiya, amlivahidi na amlawedima aliguwai. Ebe yaiya ipanivilaegomiu yami paihowane vehabana, amwalo, “Taubada nuwanuwana, na iyepaihowa” ta ebe italamwei alimiyai.’

Ginauli teina himahalava wuwuna mwalona tauwalo mahalava iwalo mahalavaei, iwalo:

‘Saiyoni tomowanao amwalo aulidi, amwalo:
Amꞌita yami wasawasa mwalaꞌina ilalaoma alimiyai.
Iya taunuwadobi moiha, na doniki ainai igelu.
Na donikinane towahona na yauyaubona.’
Eeta Yeisu yana walowa ana taumulitao hibenalei ta himulitaei hilalaune, na doniki manatuna hilobaidi ta hilawedima, na tupwadi aleꞌo ase tuluhanai hivehedi na Yeisu igelu taohani ewanai. Na bodaone adi aleꞌowo amwahai hivehedi, na tupwadi aiwa lagalagadi malugudi higuladi amwaha ana pasa vehabana. Na tupwadi boda Yeisu nuwanuwanaena, na tupwadi boda tuluhanaena himulimulita, na maudoidi hinoꞌonoꞌowei na hiyeliyeli hiwalo:

‘Awalo vetuvehaeyego Deivida tubuna.
Owa Yaubada yehanaena ulaoma iꞌawa namwanamwaego.
Hosana iya ewa aliliyai.’
10 Na hauganane Yeisu iluwu Yelusalem tomowa maudoidi hibatutuli na hiwalo, ‘Yaiya teina?’

11 Na ana ꞌwayabuwowa yadi walo hiyemaiha, hiwalo, ‘Teina tauwalo mahalava Nasaleti towahona, yehana Yeisu, na Galili yana abaloina ainaena ilalaomane’.

Vada tapwalolo Yeisu iꞌabiye masele

(Maki 11:15-19; Luke 9:45-48; Yoni 2:13-22)

12 Na Yeisu iluwu Yaubada yana vada tapwalolo mwalaꞌina ainai na taugimwalao yo tauvegimwalao maudoidi ihiwa mahalavaedi, na mane ana tauvesaugelasi yadi gwalatau iꞌoibuiyedi na gabubu adi tauvegimwalao yadi abamiya hinage iꞌoibuiyedi, 13 na iwalo aulidi, iwalo, ‘Buki Veꞌahihi ainai Yaubada yana walo hileleyaꞌo, iwalo, “Yagu vada yehana himwauwi vada abaꞌawanoi”, na omiu amꞌabibui ta ebeha tauꞌaivavali yadi abaꞌaidawani.’

14 Na taumehegibugibu yo daladaladi Yeisu ainai hilaoma vada tapwalolo holanai na maudoidi iꞌabiye namwanamwadi. 15 Na taupwaoliwo mwalaꞌidi yo loina ana tauveꞌitao Yeisu yana paihowa wahiwahiyaladi hiꞌitadi, na hinage hedaheda hibenaledi vada tapwalolo holanai, hiwuiwui, hiwalo, ‘Deivida tubuna tanoꞌowei’.

16 Ainaena tauloinaone Yeisu himodiꞌiniyei hiwalo, ‘Hedaheda teina yadi walo ubenalenaꞌo?’

Na Yeisu iwalo, ‘Ehe, bada yabenalenaꞌo. Na yede Buki Veꞌahihi ainai amvahiliyaꞌo, iwalo: “Hedaheda iuꞌiudi awadiyena am noꞌo moiha ulobai”.’

17 Eeta Yeisu itauvehuludi na Yelusalemaena imahalava na Betani ainai iluwu ta nemai iꞌeꞌenone.

Yeisu ehebo aiwa iꞌwalotutunei

(Maki 11:12-24, 20-24)

18 Malatomtomwai Yeisu iꞌenotowolo ta ilalau gwaipilene Yelusalem, maꞌana vahali, 19 na amwahai aiwa ana ita dova damaya iꞌita lobaine ta iwutulau vahalinai na nigele teya ainona iyaꞌita, bada lugulugu aꞌavana. Ainaena Yeisu aiwanane iꞌwalotutunei, iwalo, ‘Howola mata nigele hinage uyaꞌainouyo’. Eena aiwanane iwewelai mwayamwayaune.

20 Na Yeisu ana taumulitao hiꞌitayaꞌo na nuwadi ipwanopwano na hiwalo, ‘Vedova ta aiwanane iwewelai mwayamwayaune?’

21 Na Yeisu iwalo, ‘Yawalo moiha alimiyai, ebe mayami yemidi na nigele mayami nuwatuwu bwaubwau, ginauli teina aiwane ainai yapapaihowaine omiu hinage dova mata ampaihowai, na ebe oya tenem amloinaei, amwalo, “Udobi niꞌuwai”, ipaihowai dova. 22 Yo ebe mayami yemidi Yaubada ainai amꞌawanoi mata amlobai.’

Yeisu ana loina vehabana

(Maki 11:27-33; Luke 20:1-8)

23 Yeisu ilau gwaipileuyoma na vada tapwalolo ainai iluwu ta iveꞌiveꞌita, na taupwaoliwo mwalaꞌidi yo tautaubadao hilaoma ta Yeisu hipapanivilaeine, hiwalo, ‘Yaiya yana loinaena ta teina dova upaipaihowaine?’

24 Ta Yeisu iwawalo aulidine, iwalo, ‘Hola yapanivila mugaiyegomiu, na ebe amyemaiha, yau hinage yawalo alimiyai yagu loina vehabana. 25 Yagu panivila teina: Yaiya yana loinaena Yoni tauꞌabiye bapitaiso ipaipaihowane? Yaubada bo teya tomowa?’

Ta hibom aidiyai hiveꞌawa paꞌipaꞌiꞌi, hiwalo, ‘Yana walo vedova mata tayemaihane? Wuwuna ebe tawalo, “Yaubada ainaena”, mata iwalouyo na iwalo, “Hava yede vehabana ta Yoni nigele amyayemidiyeine?”.
26 Na hinage nigele howahowana tawalo, “Tomowa aidiyena”, mata dova ta boda himanini alidai wuwuna maudoidi Yoni hiꞌawa tauwalo mahalavaenaꞌo.’ 27 Ainaena Yeisu yana panivila nigele hiyayemaiha iliꞌilimani, na hesi hiwalo, ‘Nigele ayahanapui’.

Eeta Yeisu iwalo aulidi, iwalo, ‘Yau hinage mata nigele yayawalo mahalava alimiyai, yaiya yana loinaena ta teina dova yapaipaihowane’.

Towaho natuna bwau

28 Yeisu iwalo, ‘Vedova yam nuwatuwu? Towaho natunao towatowahodi bwau na tamadine tautuwanane ainai iwalo, “Natugu, mata ulau oyai upaihowa”, 29 na itaꞌwataꞌwata, na mulitai inuwabui ta ilau ipapaihowane. 30 Towahone natunane iuꞌiunane hinage dova iwalo auli, iwalo, “Natugu mata ulau oyai upaihowa”, na natunane iwalo, “Ehe, inamwanamwa, mata yalau”, na hesi nigele iyalau. 31 Ainaena hitau bwauwone aidiyena yaiya tamana yana walo imumulitaeine?’ Na taupwaoliwo yo tautaubadao hiwalo, ‘Tautuwanane’. Eeta Yeisu iwalo aulidi, iwalo, ‘Ehe, moiha taꞌi tauyababao hiya dova takesi ana tauvaiwo yo taumeheꞌayowo mata hiluwu mugai Yaubada yana Abaloina ainai, na omiu mulitai. 32 Wuwuna mwalona Yoni amwaha dumwadumwaluna iveꞌitagomiu na omiu nigele amyayemidiyei, na hesi takesi ana tauvaiwo yo taumeheꞌayowo hiyemidiyei. Ta mehemiyena hinage amꞌitadiꞌo hinuwabui na omiu taꞌi nigele amyanuwabui bo amyayemidiyei, awa?’

Walovegevegedi tanovi ana tauꞌita avivini vehabana

(Maki 12:1-12; Luke 20:9-19)

33 Na Yeisu hinage iwalo aulidi, iwalo, ‘Ehebo walovegevegedi hinage ambenalei, tanovi ana taupaihowa vehabana. Taupaihowane gileipa aꞌava iꞌumaidi yana tanoviyai na abwalu ipaihowai ta itataꞌiꞌiline na gileipa ana abatam hinage ipaihowai, na vada abavinunu tanovi holanai iꞌaꞌabine, na yana taupaihowao iloinaedi ta hiꞌitaꞌita avivini, na iya ilau amwaha daodaowai.

34 ‘Na laulauꞌeli ana haugai taubadawa yana hevahevaliwo tupwadi ivetamaledi yana tanoviyai gileipa ainona habi vaidi tanovi ana tauꞌita aviviniwo aidiyena. 35 Na hauganane hilau tauꞌita aviviniwone hevahevaliwowa hiꞌabi avivinidi ta ehebo hisasapine na bwaunane hiꞌoiye mwalowoi na tonuganane gaimaena hiꞌoiyeꞌiꞌiwahi. 36 Mulitai oyawa taniwaganawa tupwadi hinage yana hevahevaliwo bodadi ivetamaledi, na hiya hinage dova hipaihowai ehebonane aidiyai. 37 Na yana abaꞌovi ainai natuna towahona ivetamalei aidiyai na iwalo, “Ibom natugu moiha, ainaena mata hiveꞌahihiyei”.

38 ‘Na natunawa imahalava aidiyai, na tauꞌita aviviniwowa hibom aidiyai hiwalo, “Augeluwo, towaho teina howola abo oyane iloinaei, ainaena mata taꞌoiye mwalowoi na ita tanovine taloinaei”. 39 Eeta hiꞌabi avivini na higabaei mahalavaei tanovine tuluhanai na hiꞌoiye mwalowoine.’

40 Na Yeisu ipanivila iwalo, ‘Hauganane tanovi taniwagana ilau gwaipilema, hava mata yana tauꞌita aviviniwone aidiyai ipaihowai?’

41 Na hiwalo, ‘Tauꞌoiye mwalowoiwone mata iꞌabiye yababadi moiha na tanovine italamwei tauꞌita avivini namwanamwadi aidiyai, ta ebe tanovine ainona tupwana tanovi taniwagana himohei’.

42 Eena Yeisu hinage Buki Veꞌahihi ainaena iwalo mahalavaei, iwalo, ‘Nuwana Buki Veꞌahihi yana walomahalava nigele amyanuwatuwu avivini, iwalo:

“Logidiwa mwalona tauꞌabi vada hitataꞌwataeiwa teina hauga bada hivetowoloyaꞌo na ivelogidi mugai, ta logidi maudoidi iloinaedi. Neta Yaubada yana paihowa, mehedai abanuwapwanopwano alidai.”
43 ‘Ainaena yawalo auligomiu ebeha Yaubada yana Abaloina alimiyena mata ivaivehulu, na imohedi vali boda aidiyai, ta ebe hiya aidiyena ainona namwanamwana imahalava. 44 Ebe yaiya ibeꞌu teina logidine ainai mata hilihiliyana igodudi, na ebe logidinane ibeꞌu teya yaiya ewanai mata tauna ilotamutumutu dova gawala.’

45 Yeisu yana walovegevegedi teina taupwaoliwo mwalaꞌidi yo Palisiwone hibenalei ta hihanapuiyaꞌo ebeha hiya vehabadi iwalowalo vegevegedine. 46 Eeta tupwadi amwaꞌamwaha hibehabeha ta ebeha Yeisu hiꞌabi avivini, na hesi nigele howahowana hiꞌabi avivini, wuwuna boda aidiyai himeheuhi, na bodaone Yeisu hiꞌawa tauwalo mahalavaenaꞌo.

Copyright information for `KUD