Matthew 22

Walovegevegedi tawahola guyauna vehabana

(Luke 14:15-24)

Ehebo hinage walovegevegedi Yeisu imohedi, iwalo, ‘Yaubada yana Abaloina dova tauwasawasa ehebo guyau ipaihowai natuna towahona yana tawahola vehabana. Ainaena yana taupaihowao ivetamaledi yo yaiyadiwo hiya ivenuwamwauwediꞌo hiyogaedima guyaune ainai, eeta hilau habi yogaedima na tomowadine hitaꞌwataꞌwata.

‘Ainaena tupwadi hinage yana taupaihowao ivetamaledi ta tomowa hiwalo aulidi ebeha yana guyau bada iꞌatububuniyaꞌo. Yana bulumakau mwalaꞌidi yo bulumakau yauyaubodi bada iwunuidiꞌo na aiꞌai maudoina iꞌatububuniyaꞌo. Amlaoma na talau natuna yana tawahola guyauna amꞌai. Na hiya nigele hiyalaoma, eeta hitaudawani ta vali tupwa yo vali tupwa aidiyai hilalaune. Ehebo towaho yana oyai ilalaune, ehebo yana paihowa ainai ilalaune. Na tomowa tupwadi tauwasawasane yana taupaihowao hiꞌabi avivinidi na hiꞌabiye hinimayadi na hiꞌoiye mwalowoidi.

‘Ainaena tauwasawasane ana modiꞌiꞌini moiha na yana tauꞌalehao ivetamaledi na tauꞌoiye mwalowoiwowa hilamani yeꞌwahadi na yadi dalavao higagabudine.

‘Na tauwasawasane yana taupaihowao aidiyai iwalo, “Tawahola guyauna bada atuꞌatububunina na hesi hiya yavenuwamwauwediꞌo nigele hiyalaoma wuwuna hiya tauyababao. Ainaena amwaha aidiyai amtaꞌiꞌili ta yaiyadiwo amlobaidi amlauvaidima ta tawahola guyauna hiꞌai.” 10 Eeta himahalava amwahai ta tomowa bagibagilidi hitanoꞌahaidi, tupwadi yabayababadi na tupwadi namwanamwadi eeta tawahola ana vadawa hiꞌoiye mwaune.

11 ‘Hauganane tauwasawasa ilaoma taumanao habi itadi na towaho ehebo iꞌita lobai, iya nigele tawahola aleꞌona iyaliꞌwa, 12 ainaena ipanivilaei, iwalo, “Augelu, vedova ta tawahola aleꞌona nigele uyaliꞌwa, na havanaena ululuwumane?”. Towahonane nigele howahowana yo panivilane teina iyemaiha. 13 Na tauwasawasane yana taupaihowao iwalo aulidi, “Towaho tenem amꞌabi avivini na aena yo nimana ampaidi na amgabae mahalavaei tupwa guguyou ainai, na tenem ainai tomowa hidoudou na awadi hivetauꞌalahedi muya aidiyena”.

14 ‘Ainaena tomowa bagibagilidi Yaubada yana venuwamwau hilobaiyaꞌo, na hesi vihavihadi ivesinuwaedi.’

Takesi Sisa vehabana

(Maki 12:13-17; Luke 20:20-26)

15 Palisiwo hibom hitauꞌahai ta hiloina vedova ebe panivilaena Yeisu hiꞌoyamaei na yana lauhapuli hilobai. 16 Ta loina hilobaiyaꞌo, na adi taumulitao yo Helodi yana bodao baidadiyao hivetamaledi Yeisu ainai hiwalo, ‘Taubada, bada ahanapuiyaꞌo ebeha owa tauveꞌita moiha ta Yaubada yana nuwatuwu uveꞌitai na hinage tomowa yadi wahiyala vehabana nigele uyameheuhi, na walomoiha uwalo mahalava tomowa maudoidi aidiyai. 17 Ainaena teina taꞌi uwalo alimaiyai, vedova howahowana na Sisa vehabana takesi mane tamwauwi, bo nigele?’

18 Yeisu yadi nuwatuwu yababana bada ihanapuiyaꞌo ainaena iꞌaubabada, iwalo, ‘Omiu tauꞌoyama! Hava wuwuna amtowotowoigau? 19 Hola manewa takesi vehabana amveꞌitagau.’ Eeta mane ehebo himomoheine. 20 Na Yeisu iwalo aulidi, iwalo, ‘Amwalo auligau, mane teina yaiya aluꞌaluwana na yehana?’

21 Na hiwalo, ‘Sisa’.

Ainaena Yeisu iwalo, ‘Ehe, dova. Ebe Sisa yana paula Sisa ammohei, na ebe Yaubada yana paula Yaubada ammohei.’

22 Yeisu yana walo moiha hibenalei ta hiꞌaluwagavai moiha, ainaena hitauvehulu na hilalaune.

Taumwalowoi yadi towolouyo

(Maki 12:18-27; Luke 20:27-40)

23 Tenem ahubenanane ainai tupwadi Sadusiwone, hiya nigele hiyayemidi taumwalowoi yadi towolouyo vehabana, hilaoma Yeisu ainai hipanivila, 24 hiwalo, ‘Tauveꞌita, Mosese yana loina iwalo, “Ebe towaho itawahola na mwanenane nigele natudi na towahone imwalowoi, towahonane tahina hiwapenane baidana hitawahola, ta ebe waihiune ilabalaba natunaone neta taumwalowoiwa ainaena”. 25 Ehebo towaho tahinao 6 baidanao himiyamiya, na towahonane itawahola na imwalowoi, na nigele natuna, ta taumwalowoiwa tahina vahalinaena hiwapenane baidana hitawahola, 26 na hinage tahinawa imwalowoi, na iya hinage nigele natuna. Na dova hinage bada tahinaone maudoidi hiwapene hitatawaholaine, 27 na tuluhadiyai wahiunane hinage imwalowoi. 28 Ainaena towolouyo ana hauga ainai, waihiunane yaiya mata mwanena moiha? Wuwuna maudoidi bada hitawaholaiyaꞌo.’

29 Eeta Yeisu panivila teina iyemaiha, iwalo, ‘Teina yami lauhapuli, wuwuna Buki Veꞌahihi nigele amyahanapui, na hinage Yaubada yana wahiyala nigele amyahanapui. 30 Towolouyo ana hauga ainai tomowa nigele mata hiyatawahola yo mata nigele hiyavetawahola na hesi yadi miya tausagenawasa galewai dova. 31 Na Yaubada yana walo towolouyo vehabana Buki Veꞌahihi ainai iwalo, 32 “Yau Abelaham yana Yaubada na Aisake yana Yaubada na Yakobo yana Yaubada”. Yaubada nigele tomowa mwalomwalowoidi yadi Yaubada, na hesi tomowa mayawahidi yadi Yaubada, ainaena tautaubadaowa mayawahidi teina taꞌi himiyamiya.’

33 Yeisu yana walo teina boda hibenalei na hiꞌaluwagavai yana veꞌita wahiwahiyalana vehabana.

Loina mwalaꞌina

(Maki 12:28-34; Luke 10:25-28)

34 Ainaena Palisiwone bada hibenalenaꞌo ebeha Yeisu Sadusiwone yadi panivila iyemaihayaꞌo ta nigele teya hinage yadi abawalo, eeta Palisiwone Yeisu ainai hilaoma, 35 na aidiyena ehebo loina ana tauhanapu Yeisu ainai ipanivila habi towoina, iwalo, 36 ‘Tauveꞌita, loina maudoina aidiyena aiteya loina imwalaꞌi alili?’

37 Na Yeisu iwalo, ‘ “Bada yam Yaubada uvelauwei atem yo aluꞌaluwam yo yam nuwatuwu maudoina aidiyena”. 38 Teina loina mugamugaina na mwalaꞌina. 39 Na bwauna hinage loina mwalaꞌina teina dova iwalo, “Tomowa taumiya vahalimwai uvelauwedi, dova ubom uvelavelauwegone”. 40 Loinao bwau teina loina maudoidi yo tauwalo mahalavao yadi walo maudoina adi wuwu.’

Besinana towahona

(Maki 12:35-37; Luke 20:41-44)

41 Haugana Palisiwone hilau ahaiyama, na Yeisu iwalo aulidi, iwalo, 42 ‘Vedova Besinana towahona, yaiya natuna?’

Na hiwalo, ‘Deivida’.

43 Na Yeisu iwalo, ‘Vedova ta mwalona Aluꞌaluwa Veꞌahihi Deivida iꞌabiye hanapu ta Deivida Besinana towahona iꞌawa Taubadaeine, iwalo:

44 “Yaubada iꞌaubabada yagu Taubada ainai iwalo,
‘Nimatautuwaguwai umiya ana higa am alehao yamwau aituluwedi aem elauhanai’.”
45 Deivida iya Besinana iꞌawa badaei, vedova yede ta Deivida tubuna ainaena mulitai abo Besinana ilaoma?’

46 Yeisu yana panivila teina nigele teya yaiya howahowana na iyemaiha, na hauganane tenem ainai nigele yaiya iyaꞌatepatu ta iyapanivilauyo Yeisu ainai.

Copyright information for `KUD