Matthew 23

Loina ana tauveꞌita yo Palisiwone Yeisu iwalowedi

(Maki 12:38-40; Luke 11:37-52; 20:45-47)

Eeta Yeisu boda yo ana taumulitao aidiyai iwalo, ‘Mwalona Isileliwo Mosese iloiloinaedi na wau loina ana tauveꞌitao yo Palisiwo dova hinage hiloiloinaegomiu. Ainaena hava dova hiveꞌitagomiu ammulitaedi, na hesi yadi paihowao havena amveveꞌaoꞌaonaedi, wuwuna hiya hiveꞌita aꞌava na nigele hiyapaipaihowaidi. Hiya avaꞌavala vitaidi tomowa himohemohedi na nigele habuluna hiyaꞌaipate ta avaꞌavaladine aidiyena hiyahaguidi.

‘Yadi paihowa maudoina hipaipaihowaidi ta ebeha tomowa hiꞌitadi na hinoꞌowedi, na walowone Buki Veꞌahihi ainaena leleleledi manidiyai yo nimadiyai hiꞌabiye patudi, na adi aleꞌo daodaodi hiliꞌwaliꞌwadi, na guyau adi haugai nuwanuwadi vatavatai himiya yo hinage vada tapwalolo aidiyai abamiya namwanamwadi nuwanuwadi, na ebe abagimwala aidiyai hilau nuwanuwadi na tomowa bagibagilidi hiwalo velauwedi, yo hiꞌawa tauveꞌitaedi. Na omiu nigele tomowa hiyaꞌawa tauveꞌitaegomiu, wuwuna yami tauveꞌitane ehebo mohimohili, na maudoimiu amvetoyatoyawa.

‘Hinage havena teya yaiya baleꞌu ainai amꞌawaꞌawa “Tamaguwei”, wuwuna Tamamiu ehebo mohimohili galewai imiyamiya. 10 Havena hinage tomowa hiꞌawaꞌawa taubadaegomiu, wuwuna Besinana towahona yau yabom yami Taubada. 11 Na ebe yaiya alimiyena ivetaumugai howahowana ivetaupaihowa alimiyai; 12 wuwuna ebe alimiyena iꞌabihiniuyoi mata imiyaꞌaitulu, na hesi ebe yaiya imwau aituluweuyoi mata ihae.

13 ‘Omiu loina ana tauveꞌitao yo Palisiwo atemuyamuyamiu, wuwuna yami oyamaena tomowa amꞌauꞌauhidi ta Yaubada yana Abaloina ainai nigele hiyaluwu. 14 Omiu havena amluwuluwu wuwuna tomowa yaiyadiwo nuwanuwadi ebeha hiluwu amꞌauꞌauhidi.

15 ‘Omiu loina ana tauveꞌitao yo Palisiwo atemuyamuyamiu, wuwuna ehebo teina yami pwanoli. Amꞌadaꞌadau taꞌiꞌili dalava bagibagilina aidiyai na ebeha ami taumulita ehebo amlobai, na mulitai tomowanane amveꞌita ta dova omiu hava ampaipaihowaine iya dova ipaihowai, ta yana yababa imwalaꞌi iꞌalili eeta ilowoinanei ta iya na omiu dalava alaꞌalahina am veꞌalo.

16 ‘Taumugaiwone atemuyamuyamiu, wuwuna omiu mehegibugibumiu, amwalo, “Ebe yaiya vada tapwalolo yehanaena iꞌawa tamada neta nigele teya hava, na hesi ebe yaiya goulaone vada tapwalolo holanai aidiyena iꞌawa tamada neta ginauli mwalaꞌina, ta ilowoinanei na ginaulidine ipaihowaidi”. 17 Moiha, omiu yauyaulemiu na mehegibugibumiu! Hava ihae alili moiha? Vada tapwalolo ana goula, bo vada tapwalolo? Wuwuna vada tapwalolo ainaena goula iꞌaꞌabiye tabune.

18 ‘Na hinage amwalo ebeha, “Ebe yaiya abapwaoli yehanaena iꞌawa tamada, neta nigele teya hava, na hesi ebe iꞌawa tamada velaunane abapwaoli ainai neta ginauli mwalaꞌina, na ebe hava iwalo yemidiyenaꞌo howahowana ipaihowai”. 19 Omiu yauyaulemiu! Hava mwalaꞌina? Velaune, bo abapwaoli? Abapwaoline ainaena velaune iꞌaꞌabiye tabune.

20 ‘Ainaena ebe yaiya abapwaoli yehanaena iꞌawa tamada, iya hinage abapwaoli yana tobwatobwao maudoidi aidiyena iꞌawa tamadaꞌo. 21 Na hinage ebe yaiya vada tapwalolo yehanaena iꞌawa tamada, iya hinage vada tapwalolo ana tobwatobwao yehanaena iꞌawa tamadaꞌo. 22 Na ebe yaiya galewa yehanaena iꞌawa tamada, iya Yaubada na hinage yana abamiya yehanaena iꞌawa tamadaꞌo.

23 ‘Omiu loina ana tauveꞌitao yo Palisiwone atemuyamuyamiu, wuwuna omiu tauꞌoyaꞌoyama. Moiha yami velau Yaubada ainai namwanamwana, wuwuna yami velauwone yami ginauli maudoidi aidiyena, tobwatobwa mwalaꞌidi yo hinage ginauli iuꞌiudi dova vali yaba yo vali yaba aidiyena. Na hesi loina tonuga mwalaꞌidi, amnuwapwanopwanowediꞌo, neta mumuga dumwadumwaluna yo atemuyamuya na yemidi. Howahowana ginauli teina mwalaꞌidine ampaihowaidi, na hinage havena ginauli iuꞌiuna amnuwanuwapwanopwanowedi. 24 Omiu taumugaiwone mehegibugibumiu, ami liꞌu ainaena nabugala amvaivai vehuludi na hesi lagulagu mwalaꞌidi kameli dova, amtonotonolidi.

25 ‘Omiu loina ana tauveꞌitao yo Palisiwone atemuyamuyamiu moiha, wuwuna yami oyamaena ami vedi yo gaeba papaliꞌaꞌavadi amꞌabiꞌabiye maseledi na hesi holadine biꞌibiꞌidi, neta aivavali yo mumuga yababadi hiꞌoiye mwaudiꞌo. 26 Omiu Palisiwone mehegibugibumiu, ami vedi yo ami gaeba holadi amꞌabiye masele mugaiyedi, eeta ebe papalidine hinage himasele.

27 ‘Omiu loina ana tauveꞌitao yo Palisiwone atemuyamuyamiu wuwuna omiu tauꞌoyaꞌoyama, dova magai hewahewadi na masemaselena, ewanai adi ita namwanamwa gaugauna, na hesi holadiyai tomowa hilihiliyadi na ginauli biꞌibiꞌidi himiyamiya. 28 Omiu ami ita tomowa mehediyai ebeha taumugai namwanamwamiu, na holamiyai oyama na yababa maudoina himiyamiya.

29 ‘Omiu loina ana tauveꞌitao yo Palisiwone atemuyamuyamiu na tauꞌoyaꞌoyama, wuwuna tauwalo mahalavao mugamugaidi adi magai aidiyai, abanuwatuwu avivini amꞌabiꞌabidi na hinage taudumwaluwo mugai adi abanuwatuwu avivini amꞌatuꞌatububunidi, 30 na amwalo, ebe mwalona tamiyamiya tubudao yadi haugai, havena tahaguhaguidi tauwalo mahalava adi oiyemwalowoi vehabana.’ 31 Yami walo teina ainaena amwalo mahalava ebeha tauwalo mahalava adi tauꞌoiye mwalowoiwone tubudiyao omiu. 32 Ainaena hiya yadi paihowaone mata amveꞌovidi.

33 ‘Omiu weso natunao, eeta nigele howahowana na dalava aiwa alaꞌalahina ainaena amdena. 34 Ainaena tauwalo mahalavao yo tauhanapuwo yo loina ana tauveꞌitao yavetamalediwa na mata tupwadi amꞌoiye mwalowoidi, nuwana aiwa lagalagana ainai amtutuye patudi, yo tupwadi yami vada tapwalolo aidiyai balavaiyena amsapidi, na dalava ehebo ehebo aidiyena amheusilidi. 35 Eeta yana abaꞌovi ainai, taudumwalu adi oiyemwalowoi ana maiha maudoina omiu mata amlobai. Towaho Abeli iya dumwadumwaluna hiꞌoiye mwalowoiyaꞌo na ainaena ivetuwuni ta ana higa wau Balakaya natuna Sekalaya hinage hiꞌoiye mwalowoi vada tapwalolo na abapwaoli ahiꞌahipudiyai. 36 Moiha taꞌi, oiyemwalowoi maudoidi adi maiha yaso teina mata amlobai.

Yeisu idou Yelusalem vehabana (Luke 13:34-35)

37 ‘Aee Yelusalem! Yelusalem vedova ta tauwalo mahalavao uꞌoꞌoiye mwalowoidine na hinage Yaubada yana tauyewasao gaimaena uꞌoꞌoiye mwalowoidine. Hauga maudoina nuwanuwagu na yam tomowao yayoga ahaidima dova amꞌam natunao pepenaena iꞌoiꞌauꞌauhidi, na hesi hitaꞌwataꞌwataegau. 38 Ainaena Yaubada mata ilauvehulugo na umiya awawa. 39 Na yawalo auligo ebeha mata nigele uyaꞌitauyoigau ana higa yam tomowaone aliguwai hiwalo, “Iya Yaubada yehanaena ilaoma tanoꞌowei”.’

Copyright information for `KUD