Matthew 24

Hauga vitaina howola abo imahalava

(Maki 13:1-13; Luke 21:5-19)

Yeisu vada tapwalolo mwalaꞌina habi lauvehuluna na ana taumulitaone hilaoma ta vada tapwalolo ana ita vehabana Yeisu hiveveꞌitane. Na Yeisu iwalo, ‘Vadaone, maudoidi amꞌitaꞌitadine, yawalo moiha howola abo maudoidi hiloꞌevehuludi na havena hinage teya gaima iyawenai imiyamiyauyo’.

Mulitai ilau Olibe oyana ainai, na ana taumulitao ainai hilaoma ta hibom himiyamiya na hipanivilaei, hiwalo, ‘Taubada, uwalo auligai aiteya hauga ainai vada tapwalolone hiloꞌevehulu, yo yam hauga wuyoma, yo hauga yana abaꞌovi vehabana adi veꞌiveꞌilala uveꞌitagai ta ebe ahanapui’.

Eena Yeisu iwalo aulidi, iwalo, ‘Amꞌita avivinigomiu mata dova ta tomowa tupwadi hiꞌoyamaegomiu. Wuwuna howola abo tomowa bagibagilidi yehaguwena hilaoma ta ebeha himugai pwanoliyegomiu na ehebo ehebo iwalo, “Yau Besinana towahona”, na tomowa bagibagilidi himulitaedi. Hinage wasa howola abo ambenaledi alehao vahalimiyai na amwaha daodaowai vehabadi, na havena amꞌateꞌatehawawali, wuwuna ginauli teina mata himahalava mugaima na hesi baleꞌu yana abaꞌovi howola. Howola abo vali boda na vali boda aidiyai hiloꞌaleha, na hinage vali abaloina na vali abaloina aidiyai hiloꞌaleha, na vahali mwalaꞌina yo mwaniꞌiniꞌi himahalava tupwa bagibagilidi aidiyai. Na ginauli teina hauga vitaidi adi abavetuwuni taꞌi.

‘Omiu mata tomowa hiꞌabi avivinigomiu na hiꞌabiye muyamuyaegomiu nuwana hiꞌoiye mwalowoigomiu na tupwa maudoina tomowanao hiveꞌalehaegomiu wuwuna omiu ebeha agu tauyemidiwo. 10 Hauga vitai ainai howola abo bagibagilidi yadi yemidi itapiya na adi geluwo hihuhulaedi bo nuwana hiꞌalehaidi. 11 Hinage tauwalo mahalava oyaꞌoyamao mata himahalava na tupwadi himugai pwanoliyegomiu. 12 Yo hinage mumuga yababana yana mwalaꞌi ainaena tomowa bagibagilidi yadi velau atediyena itapiya. 13 Na ebe yaiya iꞌalamaꞌiꞌita na itowolo wahiyala ana higa baleꞌu yana abaꞌovi ainai yaliyaya miyamiya vateyaina mata ilobai.

14 ‘Eena Yaubada yana Abaloina wasana namwanamwana higuguya mugaiyei tupwa vehopali aidiyai, abo mulitai hauga yana abaꞌovi imahalava.

Vitai mwalaꞌina

(Maki 13:14-23; Luke 21:20-24)

15 ‘Howola abo veꞌiveꞌilalawa tauwalo mahalava Daniyela mugai iwawalo mahalavaeiwa imahalava, neta ginauli yababa alilina na didigana tupwa veꞌaveꞌahihina ainai itowolo. (Ebe yaiya walo teina ivahili howahowana inuwamasele.) 16 Hauga tenem ainai Yudeya ana taumiyao ilowoinanedi ta oya aidiyai hidena. 17 Na ebe yaiya vatavatai imiyamiya idena mwayamwayau, na havena iluwuluwuyo yana vadai yana tobwatobwa habi avala. 18 Na ebe yaiya tanoviyai ipaipaihowa havena ilaulau gwaipile ana aleꞌo vali tupwai imwamwauwine vehabana.

19 ‘Na hauga tenem ainai tauhiuhiumao yo tauvehuhuwo hiveꞌatemuyamuya. 20 Ainaena amꞌawaꞌawanoi ta hauga namwanamwana Yaubada imohegomiu hauga dena ainai, na havena gwaugwau ana haugai, bo Tapwalolo ana ahubena ainai.

21 ‘Moiha, hauganane ivitai aliꞌalili, wuwuna baleꞌu yana abavetuwuni ainaena ta wau nigele teya hinage vitai dova, na mulitai vitaine mata nigele iyamahalavauyo. 22 Vitaine ana hauga ebe Yaubada nigele iyaꞌabiye ahubali, mata tomowa maudoidi himwalowoi, na hesi Yaubada haugane iꞌabiye ahubaliyaꞌo, neta yana tomowa itaꞌitasipwadi vehabadi.

23 ‘Ainaena ebe yaiya iwalo auligomiu iwalo, “Besinana teina”, bo “Besinana tenem”, havena amyemiyemidiyei. 24 Wuwuna Besinana oyaꞌoyama yo tauwalo mahalava oyaꞌoyama mata himahalava na veꞌiveꞌilala wahiwahiyaladi aidiyai hiveꞌitaedi na aidiyena ebe howahowadi Yaubada yana tomowao vesivesinuwadi hinage ebeha hiꞌoyamaedi. 25 Na omiu ginauli teina vehabana bada yawalo mahalavaenaꞌo alimiyai.

26 ‘Eeta ebe hiwalo auligomiu, hiwalo, “Besinana balabala awawai imiyamiya”. Havena balabala awawai amlaulau. Na ebe hiwalo, “Besinana vada holanai moiha imiyamiya”, havena amyemiyemidiyedi. 27 Yau Tomowa Moihagu, na yagu laugwaipilema ana ita dova pigabu mwalaꞌina bomatuwena ilohawawali na ana higa bwauli.

28 ‘Aiteya tupwa lagulagu mwalomwalowoina iꞌenoꞌeno ainai neta ainai aoꞌao hitautauꞌahaiyama.

Yeisu yana laugwaipilema

(Maki 13:24-27; Luke 21:25-28)

29 ‘Na hauga vitainane iꞌovi na mulitai mahana yana wahiyala mata itapiya na iguguyou, yo hinage waiꞌena yana masele iboho, na utui galewaena hibeꞌu, yo ginauli maudoina galewai himiyamiya yadi wahiyala hitapiya. 30 Yau Tomowa Moihagu, na hauga tenem ainai yagu veꞌiveꞌilala galewaena imahalavama, na boda maudoidi baleꞌuwai hiꞌitagau yaloyalovi ewanaena mayagu wahiyala na mayagu wasawasa mwalaꞌina yalaolaoma, na hidoudou taꞌetaꞌe. 31 Hinage yoguli hiyuvi yo yagu tausagenawasao yavetamaledi na yagu boda vesivesinuwadi hitanoꞌahaidima baleꞌu maudoina ainai na yaumai tupwa vehopali aidiyena.

Abaꞌita hapelo ainaena

(Maki 13:28-31; Luke 21:29-33)

32 ‘Abaꞌita hapelo ainaena yaveꞌitagomiu neta ebe hapelo luguna vauvaudi imwamwauwidi amhanapuiyaꞌo ebeha ehive ana hauga imamahalava. 33 Na hinage ebe veꞌiveꞌilalaone hava yawawalo auligomiuwa amꞌita lobaidi bada amhanapuiyaꞌo ebeha yagu hauga laugwaipilema bada ilautebitebiniyaꞌo na mata imahalava wuwuna awaꞌedai yatowotowolo. 34 Moiha taꞌi, yaso teina mata nigele amyaꞌovi ana higa ginaulidine maudoina himahalava mugai. 35 Howola abo galewa na baleꞌu hisawali, na yagu walo mata nigele hiyasawali.

Hauga tenem nigele teya yaiya iyahanapui

(Maki 13:32-37; Luke 17:26-30, 34-36)

36 ‘Hauga tenem ainai nigele teya yaiya iyahanapui aiteya ahubena bo mahana dova hinage tausagenawasa galewai nigele hiyahanapui. Yau Yaubada Natuna hinage nigele yayahanapui na Tamagu ibom mohimohili ihanapuiyaꞌo. 37 Yau Tomowa Moihagu yagu hauga laoma dova Nowa yana haugai. 38 Wuwuna Nowa yana haugai tomowa hiꞌaiꞌai na hinumanuma na hivevetawahola na hinage hitawatawahola, na ana higa Nowa yana wagai igegelune; 39 na abaita idobi ta iveꞌaluwagavaidine, ainaena tomowa maudoidi hihanene; eeta yau Tomowa Moihagu yagu wuyoma dova.

40 ‘Hauga tenem ainai ebe towatowaho hitau bwau hipaipaihowa tanovi holanai, ehebo yalauvai na ehebo imiyamiya. 41 Hinage ebe waiwaihiu hitau bwau hiꞌehaꞌehalo, ehebo yalauvai na ehebo imiyamiya. 42 Ainaena amꞌita avivini iliꞌilimani, wuwuna yau yami Taubada yagu wuyoma ana hauga nigele amyahanapui. 43 Na amnuwatuwu avivini neta ebe vada taniwagana masigiliyena tauꞌaivavali yana laoma ana mahana ihanapui mata, iꞌatububu moiha na ihilahilawa ta ebe havena yana vadai iꞌaiꞌaivavali. 44 Ainaena omiu hinage amꞌatububu iliꞌilimani na yagu wuyoma vehabana amhaꞌwaigau, wuwuna yau Tomowa Moihagu yagu wuyoma ana mahana nigele amyahanapui.

Taupaihowa namwanamwadi na yababadi

(Luke 12:41-48)

45 ‘Taupaihowa namwanamwadi na hanahanapudi mumugadi teina dova: ebe yaiya iya yana taubada iꞌita sipwai ta vada iꞌita avivini na taupaihowa tupwadi adi imohemohe ahubena ehebo ehebo, 46 howola abo taubadane ilau gwaipilema na yana taupaihowane ilobai ipaipaihowa dumwadumwalu mata vehabana iyaliyaya na ainai iwalo, 47 “Yam paihowa namwanamwana vehabadi yayaliyaya, ainaena ginauli maudoina adi loina yamohego ta uloina”.

48 ‘Na hesi ebe taupaihowane imumuga yababa mata ibom ainai iwalo, “Yagu Taubadane yana laugwaipilema ibwedabweda”, 49 na ivetuwuni ta taupaihowaowa tupwadi iꞌaitutuwedi yo iꞌaiꞌalaꞌalabili nuwana inumanuma yauyaule. 50 Eeta yana badawa iveꞌaluwagavaiyama na yana paihowa yababana iꞌita lobai, wuwuna taubadane yana laoma mahanana nigele iyahanapui. 51 Ta elepa daodaona ainaena igohamutu na tauꞌoyaꞌoyamao baidanao imwau eheboidi maꞌadi muya hidoudou na awadi hivetauꞌalahedi.’

Copyright information for `KUD