Revelation of John 21

Galewa vauvauna yo baleꞌu vauvauna

Ainaena galewa yo baleꞌu miyamiyadi yaꞌitaꞌitadi na hitauꞌaidawani ta hisasawaline, na galewa vauvauna na baleꞌu vauvauna hitaumahalava, na hesi nigele niꞌu.

Na dalava mwalaꞌina veꞌaveꞌahihi yaꞌiꞌitane, iya Yelusalem vauvauna, galewaena iꞌaiꞌaituluma Yaubada ainaena, bada iyepasayaꞌo dova tautawahola waihiuna ipasa, na mwanena baidana hivelau lobaloba.

Na abamiya wasawasa ainaena alinana mwalaꞌina yabenalei, iwalo, ‘Uꞌita teina hauga, Yaubada mayana tomowao himiyamiya, wuwuna iya mata baidanao, na hiya mata yana tomowao. Moiha Yaubada ibom iya baidadi. Yaubadane mehelinodi ibaꞌilidi, ta mata nigele mwalowoi, nuwana nuwayababa yo muyamuya yo dou aidiyai iyamahamahalava, wuwuna mumuga miyamiyana bada iꞌoviꞌo.’

Eena abamiya wasawasa ana taumiyane iwalo, ‘Ginauli maudoidi yaꞌabiye vauvaudi’, na hinage iwalo, ‘Walo teina uleledi, wuwuna walo moiha na howahowana tayemidiyedi’. Na hinage iwalo auligau, iwalo, ‘Bada iꞌoviꞌo. Yau abavetuwuni na abaꞌovi na Taumugai yo Taumulita. Na ebe yaiyadiwo hiya gadodi himaguni weꞌaha bidalaena yamohe mohiledi, yawahidi vehabana. Na ebe yaiyadiwo Tomodulele hiwahiyala gabaei, mata ginauli namwanamwana aliguwena yamohedi ta yau yadi Yaubada na hiya natuguwao. Na hesi hiya nigele tauꞌatepatu na nigele hiyayemidi, na tauveyababa yo tauꞌoiye mwalowoi yo taupwanoliwo yo taubalau, yo aiwa tagitagi tautapwalolowo, yo tauꞌoyamao maudoidi, hiya teina yadi tupwa dalava alaꞌalahina, neta mwalowoi bwauna.’

Yelusalem vauvauna

Eeta tausagenawasaone 7 mwalona muyamuya vedidi 7 adi tauꞌavalao, ehebo aidiyena ilaoma, na iwalo auligau, iwalo, ‘Ulaoma na waihiu yaveꞌitago, neta iya Lami mwanena’.

10 Na Aluꞌaluwa Veꞌahihi ilauvaigau oya haehae alilina ewanai, na dalava masemaselena iveꞌitagau, yehana Yelusalem, galewaena iꞌaiꞌaituluma Yaubada ainaena. 11 Na Yaubada yana wasawasa maselena dalavanane ainai ihinahinali, na dalavanane maselena dova gaima wasawasa alaꞌalawana yo hawahawawalina, na inamanamali dova vihilo masemaselena.

12 Na dalavanane ana abwalu mwalaꞌina na ewaꞌaliliyai, na ana awaꞌeda adi bagibagili 12, na awaꞌedaone adi tauꞌita avivini tausagenawasao 12, hinage awaꞌedanane aidiyai huhu 12 Isileli aidiyena yehadiyaone hilelediꞌo. 13 Abwalu ana waheiwone vehopali. Ehebo tupwa aluwabu ainaena, na ana awaꞌedao tonuga, tupwa bomatu ainaena awaꞌedao tonuga, yalasiyena hinage awaꞌedao tonuga, na tupwa bwauli awaꞌedao tonuga. 14 Dalavane mwalaꞌina ana abwalu wahuwahuna, neta gaima namwanamwadi 12 yaiyaidi ewadiyai, na gaimadine aidiyai Lami ana tauyewasao 12 yehadiyaone hilelediꞌo.

15 Na tausagenawasane aliguwai iꞌaꞌaubabadawa, nimanai abalive goula, na ebeha ainaena dalavane yo ana awaꞌedao yo ana abwalune iliveidi. 16 Dalava mwalaꞌina ana daodao yo ana tabataba tupwa vehopali eheꞌehebodi. Eena tausagenawasane yana abalive ainaena dalavanane ilivei, na ana daodao yo ana tabataba yo ana hae maudoina eheꞌehebodi, neta 2400 kilomita. 17 Na abwalune ana bado nimanaena ilivei ta ilobai 36 ana bado neta 144 kiubita. Tausagenawasanane nimana dova towaho nimana ana daodao.

18 Dalava mwalaꞌina ana abwalune gaima wasawasa na namanamalidi aidiyena hiꞌaꞌabine, na dalava holana goula ainaena hiꞌaꞌabine, na hinamanamali dova vihilo. 19 Dalavanane ana wahuwahu gaimanaone, gaima wasawasa na namanamalidi aidiyena hiyepasane, wahuwahu mugai ana pasa ehebo gaima wasawasa hewahewana, gaima bwauna ana ita dova giniuba, tonugana yebweyebwelina, na vehopalinane dova mwadaya tayana, 20 paibina dova siyae, sikisina hawahawawalina, na sebenina yogeyogena, na eitina dova tavali alaꞌalawana, na naenina magomagolona, na tenina hulehulelena, na lebenina dova niꞌu gibagibana, na tuwelona gibagibana dova nabuꞌa. 21 Na dalavane ana awaꞌedao tuwelowone giniuba mwalaꞌidi tuwelo aidiyena hipapaihowaidine, na awaꞌeda ehebo giniuba ehebo ainaena hipaihowai. Na dalavanane ana amwaha maudoina goula aꞌava, inamanamali dova vihilo.

22 Dalavanane ainai nigele vada veꞌahihi yayaꞌita, wuwuna Taubada iya Yaubada Tauwahiyala alili yo Lami, hiya vada veꞌahihinaede.

23 Mahana yo waiꞌena nigele adi lowoinana ta hihinali dalavanane ainai, wuwuna Yaubada yana wasawasaena ihinahinali maudoina, na hinage Lami iyemala masele dalavanane ainai. 24 Na maselenane ainaena taumiya baleꞌu hilowolowouhi, na baleꞌu ana tauwasawasao yadi wasawasa hivaiyama dalavanane ainai. 25 Na dalavanane ana awaꞌedao nigele howahowana ahubenaena higuduidi, na tenem ainai nigele teya boniyai.

26 Na abaloinao maudoidi yadi veꞌahihi yo yadi walo vetuvehae hivaidima dalavanane holanai. 27 Na nigele howahowana ginauli biꞌibiꞌidi dalavanane ainai hiluwu, dova mumuga vedeba hinihinimayadi yo tauꞌoyamao. Na hesi hiya yehadi hilelediꞌo Lamine yana yawahi bukina ainai mata hiluwu.

Copyright information for `KUD