Romans 15

Hiya yadi yemidi tapitapiyana tahaguidi

Yaiyadiwo ita yada yemidi wahiwahiyalana, ilowoinanegita na ada geluwo hiya yadi yemidi tapitapiyana tahaguidi, na havena tabom vehabada tanuwanuwatuwu. Ainaena ehebo ehebo howahowana ada geluwo tahaguidi ta ebe yadi yemidi imwalaꞌi. Wuwuna Besinana hinage dova nigele ibom vehabana iyanuwanuwatuwu, na hesi dova Yaubada yana Buki Veꞌahihi ainai iwalo mahalavaꞌo, iwalo, ‘Yaiyaidiwo hiꞌawaꞌawa yababaego, yadi awayababane aliguwai hiꞌataidi’. Na hinage veꞌita bagibagilidi Buki Veꞌahihi ainai imiyamiya Yaubada yana veꞌitawone vehabada. Na mayada alamaꞌiꞌita tahaꞌwahaꞌwa na Buki Veꞌahihi yana haguwena mata nuwatuwuhae tavai.

Ainaena tanuwatuwu avivini ebeha Yaubada ibom alamaꞌiꞌita yo abiye wahiyala wuwuna, eeta ibom howahowana na iꞌabiye wahiyalagita nuwatuwu ehebo ainaena, dova Besinana Yeisu yana nuwatuwu, ta ebe maudoida nuwatuwu ehebo ainaena Yaubada tanoꞌowei, iya yada Bada Yeisu Besinana Tamana yo yana Yaubada.

Wasana namwanamwana teina omiu nigele Yudeya alimiyai

Ainaena ami geluwo ehebo ehebo amyaliyayaidi yami awaꞌauꞌaugelu aidiyena, dova Yeisu Besinana ita iꞌawa auꞌaugeluwegita, ta yami awaꞌauꞌaugelu namwanamwana ainaena Yaubada ana noꞌo imwalaꞌi. Na yawalo auligomiu ebeha Besinana hinage Yudeya aidiyai ivetau paihowa, ta Yaubada yana waloyemidi babada mugamugaidi aidiyai ana moiha imahalava, na hinage hibom nigele Yudeya tupwa maudoina aidiyai himiyamiya, Yaubada hinoꞌowei yana atemuyamuya aidiyai vehabadi. Wuwuna ehebo lele Buki Veꞌahihi ainai iwalo:

‘Teina ainaena nigele Yudeya baidaguwao awalo vetuvehaego,
na hinage yeham vehabana mayama walo vetuvehae awaliwali alimwai’.
10 Na hinage iwalo:

‘Omiu nigele Yudeya, Yaubada yana tomowao baidamiyao amyaliyaya’.
11 Na hinage iwalo:

‘Omiu nigele Yudeya Bada amnoꞌowei,
na hinage tomowa maudoimiu amnoꞌowei’.
12 Hinage dova Aisaya yana Buki ainai iwalo:

‘Yesi yana huhu ainaena ehebo towaho ilaoma
na tupwa maudoidi aidiyai ivetoloina,
na nigele Yudeya hinuwatuwuhae ainai’.
13 Yaubada iya nuwatuwuhae wuwuna na iya yami yemidiyena yaliyaya mwalaꞌina yo nuwadaumwali maudoina mata imohegomiu ta Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana alaꞌalawowoliyena yami nuwatuwuhaene mata imwalaꞌi alili.

Paulo yana loguguya vehabana

14 Tahiguwao, bada yahanapuigomiuꞌo moiha ebeha omiu tomowa namwanamwamiu na hanahanapumiu, ainaena howahowana ami geluwo aidiyai amwaha namwanamwana amveꞌita. 15 Na mayagu atepatu yami leta teina yaleleyawa ta tupwadi ginauli amnuwatuwu avivinidi, wuwuna yagu paihowa teina Yaubada imohegau, 16 neta Yeisu Besinana vehabana yawalo mahalava omiu nigele Yudeya alimiyai. Yagu paihowa teina ainai dova pwaoli yapaipaihowai ta ebe Yeisu wasana ambenalei, na mulitai yamohegomiu Yaubada ainai, wuwuna Aluꞌaluwa Veꞌahihi bada iꞌabiye maselegomiuꞌo ta Yaubada vehabamiu iyaliyaya mwalaꞌina.

17 Eena moiha, mayagu yaliyaya Yaubada yana paihowa vehabana yapaipaihowa, wuwuna Yeisu Besinana baidagu apaipaihowa. 18 Eeta hava Besinana ipaihowai ta omiu nigele Yudeya Yaubada amꞌawa abiyei ta mata mayagu atepatu ibom yawalowei. Teina yagu walo yo yagu paihowa ipaihowai aidiyena. 19 Na hinage yagu paihowao veꞌiveꞌiladi yo wahiwahiyaladi yo abanuwapwanopwano ta Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana wahiyalaena Besinana wasana maudoina yaguguya taꞌiꞌiliyei Yelusalemaena ana higa yalaoma Ililikom. 20 Na wasa namwanamwana nuwanuwagu tupwa vauvaudi hiya aidiyai yaguguya mugai, hibom tupwadine nigele Besinana wasana hiyabenalei, wuwuna nigele nuwanuwagu na vali tauguguyao yadi paihowa yayemutulaidi. 21 Wuwuna Buki Veꞌahihi iwalo mahalavaꞌo iwalo:

‘Yaiyadiwo hiya Besinana wasana nigele hiyabenalei,
mata howola abo hibenalei, na hinuwamasele’.

Paulo nuwanuwana Loma itauboꞌeyedi

22 Teina wuwuna ta nigele yayaꞌitagomiune. Na hesi moiha, bolimai bagibagilina aidiyai nuwanuwagu na yaꞌitagomiu, na nigele howahowagu. Na tupwaone teina aidiyai yagu paihowa bada yaveꞌovidiꞌo. 24 Ainaena teina hauga yaꞌita mugaiyegomiu, na tupwana omiu baidaguwao tayaliyaya, na amhaguigau ta yalau Sipeni. 25 Na hesi mulitai abo yalaowa alimiyai, nuwanuwagu yalau mugai Yelusalem na Yaubada yana bodao adi hagu yamohedi. 26 Wuwuna Masidoniya yo Gilisi nuwanuwadi ebe yadi velau yamohedi Yaubada yana bodao wewelohedi Yelusalem ainai. 27 Tenem velaune hiya adi yaliyaya na hesi ana dumwalu wuwuna adi vagavaga hiya Yudeyaone aidiyai mwalona. Yudeyaone wasa namwanamwana hilawei aidiyai ta Besinana Yeisu hilobai eeta adi lowoinana ta teina hauga yadi vehaguhagu hinage mane habuluna hivetamalei ta yalawei Yelusalem. 28 Ainaena teinai yagu paihowane yaveꞌovi, neta velaune teina Yelusalem yamohedi, na mulitai yalaowa alimiyai na yaꞌitagomiu, na alimiyena yageluyo ta yalau Sipeni. 29 Na yahanapuiyaꞌo mata yagu tauboꞌene inamwanamwa, wuwuna Besinana yana awanamwanamwa mwalaꞌina aliguwai imiyamiya, ainaena tayaliyaya toyawa.

30 Tahiguwao, yada Bada Yeisu Besinana yehanaena na Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana velauwena, alimiyai yaꞌawanoi mwalaꞌina ebe omiu na yau Yaubada ainai taꞌawanoi vehabagu, 31 neta Yudeya tupwadi Yeisu nigele hiyayemidiyei, ta ebe havena hipaipaigau, yo hinage Yaubada yana bodao Yelusalem ainai vehabadi, na ebe velau teina yalalawedi vehabadi hiyaliyaya. 32 Eeta Yaubada yana nuwatuwu teina dova, mata mayagu yaliyaya yalaowa alimiyai, ta netai alimiyai yaꞌaiyawasi.

33 Yaubada baidamiu, ibom nuwadaumwali wuwuna. Moiha.

Copyright information for `KUD