Romans 16

Paulo yana awayauwedo

Nuwamiyai yamwauwi nuhudane Pibi vehabana, iya dalava Kenikiliya ainai Yaubada yana boda ihaguhaguidi, na hauganane ilaowa alimiyai, nuwanuwagu na yami vadai amyogaei, Bada yehanaena, wuwuna amwaꞌamwaha teina dova Yaubada yana tomowa ilowoinanedi, eeta Pibi amhagui ebe tupwadi ginauli aidiyena iꞌubwa, wuwuna ibom hinage dova Yaubada yana boda bagibagilidi ivelauwediꞌo, na hinage yau dova ihaguigau.

Na hinage yagu awayauwedo Pilisila yo Akwila aidiyai amwalowei, hiya mwalona baidaguwao Besinana Yeisu vehabana avetau paihowa. Na hinage yawahidi hitalamwedi vehabagu hauga abasilahe aidiyai. Ainaena vehabadi yaꞌawa yauwedo, na nigele ebeha yabom yagu awayauwedo, na hinage Yaubada yana bodao hibom himiyamiya nigele Yudeya aidiyena.

Na hinage yagu awayauwedo amwalo mahalavaei hiya Yaubada yana bodao himiya gogoi Pilisila yo Akwila yadi vada ainai.

Na yagu awayauwedo amwalo mahalavaei augelu Epenitosi ainai, iya Yeisu Besinana ana tauyemidi mugai Esiya yana abaloinao aidiyena.

Na hinage yagu awayauwedo Meli ainai, iya ipaipaihowa mwalaꞌina vehabamiu.

Yaꞌawa yauwedo hinage augeluwo Anidalonikosi yo Yuniyasi aidiyai, hiya Yudeya mwalona baidaguwao vada paipaiyai amiyamiya, hitau bwaune maꞌadi veꞌahihi Yeisu ana tauyewasao aidiyena, wuwuna hiya Besinana ana tauyemidiwo mugamugaidi, na mulitai yau.

Na hinage yagu awayauwedo augelu moiha Ampiliyasi ainai, iya Bada ana tauyemidi ehebo.

Na hinage yagu awayauwedo Ebanosi ainai, iya baidada Besinana vehabana tapaipaihowa, hinage yagu awayauwedo augelu Sitakisi ainai.

10 Na hinage yagu awayauwedo Apelisi ainai, iya Besinana ana tauyemidi moiha.

Na Alisitobulosi mayana bodao yagu awayauwedo hinage aidiyai,
11 yo hinage Helodiyoni iya Yudeya towahona, na hinage Bada yana bodao hiya Nasisosi yana vadai himiyamiya.

12 Yagu awayauwedo hinage Bada yana taupaihowao hiya waiwaihiudiyao Tilipena yo Tiliposa aidiyai.

Na hinage augelu Pesisi ainai, ibom Bada vehabana ipaipaihowa mwalaꞌina.

13 Na yagu awayauwedo hinage Luposi ainai, iya Bada ivesinuwai, yo hinanane hinage ainai, iya ivelauwegau dova yau natuna moiha.

14 Yagu awayauwedo hinage Asinikilito yo Pilegoni yo Hemisi yo Patalobasi yo Hemasi, yo Yaubada yana bodaone baidadiyao aidiyai.

15 Yagu awayauwedo Pilologosi yo Yuliya aidiyai, na hinage towahone Neliyosi manuhuna aidiyai, yo Olimipasi, yo Yaubada yana tomowao bodaone baidanao aidiyai.

16 Ainaena ehebo ehebo ami geluwo awaꞌauꞌaugelu moiha ainaena amvelauwedi.

Na hinage Besinana yana bodao maudoidi tupwa maudoina aidiyena, yadi velau omiu Yaubada yana bodao Loma ainai alimiyai.

Paulo yana venuwamwau yana abaꞌovi

17 Tahiguwao, teina yagu awanoi mwalaꞌina alimiyai ebeha amꞌita avivinigomiu hiya tauwahei aidiyena, wuwuna veꞌitanane mwalona amvaiyaꞌo hiya nigele nuwadi, ainaena hiꞌawaꞌawa yababaei, na hinage tomowa yadi yemidi hiꞌabiꞌabiye tapiyaedi eeta amdena gabaedi. 18 Ebe yaiyadiwo yadi paihowa tenem dova, hiya nigele yada Bada Besinana vehabana hiyapaihowa, na hesi hiya yadi aiduma hipaipaihowaidine, wuwuna yadi walo amꞌamnadi aidiyena tomowa hiya nigele wahiwahiyaladi hiꞌoyaꞌoyamaedi, na hiniuniuli wuyowedi. 19 Na omiu bada tomowa hihanapuigomiuꞌo maudoimiu ebeha wasa namwanamwana ana taumulitao, ainaena vehabamiu yayaliyaya mwalaꞌina. Na hinage nuwanuwagu na mumuga namwanamwana maudoina amhanapui moiha, na mumuga yababana amtaꞌwataꞌwataedi.

20 Walo moiha, Yaubada ibom nuwadaumwali wuwuna, na aemiu vahalinai mata Tomodulele igoha mutumutu.

Yada Bada Yeisu Besinana yana veꞌiꞌila alimiyai.

21 Timoti baidagu apaipaihowa na yana velau ilalaowa alimiyai, dova hinage tupwadi ama geluwo Yudeya aidiyena, Lusiyasi yo Yesoni yo Sosipateli.

22 Yau Tetiyasi leta teina yalele Paulo vehabana, yagu awayauwedo alimiyai Bada yehanaena.

23 Na hinage towahone yana vadai amiyamiya, Yehana Gayosi, yana velau alimiyai, vada teina Yaubada yana boda yadi abamiya dalavai.

Na hinage Elasitosi, ibom dalava teina mwalaꞌina ana mane ana tauꞌita avivini, na tahidane Kwatasi, hitau bwau yadi velau alimiyai. [
24 Yada Bada Yeisu Besinana yana veꞌiꞌila maudoimiu alimiyai.]

25 Ainaena teina hauga Yaubada tanoꞌowei, wuwuna ibom howahowana na iꞌabiye wahiyalagomiu, yau yagu guguya ainaena, neta Yeisu Besinana wasana. Na hinage mwalona bolimai daodaodi aidiyai wasa teina dawadawanina na teina hauga iꞌabiye mahalavayaꞌo. 26 na hesi teina hauga bada iꞌabiye mahalavayaꞌo alidai tauwalo mahalavao yadi leleowa aidiyena, na hinage Yaubada Miyamiya vateyaina iloina na ebeha dalava maudoina tomowadiyao wasa teina hihanapui ta ebe hiyemidi na hiꞌawa abiyei. 27 Yaubada ibom tauhanapu moiha, ainaena howahowana Yeisu Besinana yehanaena tanoꞌowei, hauga maudoina. Moiha.

Copyright information for `KUD