Revelation of John 2

Ka muno bogl Efesus kamun God yombama yungu ombuno yongwa i tongwa

“Ene ka tau yegl pepa muno bogl Efesus God yombama angelono i to.
2:1Ka i di God yombama angelomo wagle tongwa, ba yagl ambu God yombama meglkwa i mambuno erimere ka dungwa.


Kamo i yegl: Na kugl-kuri 7 onguna wokra ake moglka te ken-lam gol mina bekingwa 7 yemara suna igle wu ikine ikine pi wanmoglka, na ene pre ka yegl diga:
Ene kongun prapra etnga i na pirkan erika; yombuglo ere te andigl giglendi motnga, te mambuno kinde erikwa yomba i ene wakai kankitnga, ana yomba tau aposel moune dingwa i ene mambunono kandime dinga ye aposel ta moglkrikwa, ba ye kakimbi yomba meglkwa. Na kangina pre ere ene yumbun pond inga, ba ene ta oglka ere kinde kondokitnga. Ene giglendi motnga.

Ba ene taragl tau etnga i na pirka kuno erekrukwa i yegl. Ene komnaiye kana na pre mundun pamere yeglkra erme ta paikrukwa. Ene okuna mambuno wakai ere wanmotnga ikra erme kindekondo yange singa. Ene okuna mambuno wakai etnga ikra poglodi pirtre ana noman yake tendre, ana mambuno wakai okuna etnere ikra aglke kordagl ero. Te yegl ta erekitn na ene motnara undre, ana ken lamnen boglmo mina yongwa i ikorugl endinaglka. Ba ene mambunon wakai yegl ta etnga i ina wakai pirka: Nikolas yombama taragl erikwa i ene wakai pirkre kankinde yenga. I na ama kankinde yeinga.

Yomba ta kina panan ana Holi Spirit ka di God yombama wagle tongwa i pirpogl sinambuka. Te yomba ta mambuno kinde engre atne ende andigl giglendi moran ana kor aimande meglkwa endimo i mina prawe dimbo kaiya mokna ninambuka, endimo i God dumomo wakaile suna pangwa.

Ka muno bogl Smena kamun God yombama yungu ombuno meglkwa i tongwa

“Ka i pepa muno bogl Smena God yombama angelono moglkwa i to:

Na kanna i yegl: Na mambuno boglmara moglka te dundumara moglka, te na gogltre ana aglke andigl kor-moglka.
Ene yumbun kanekane indre ana kiuglgiunde motnga i na pirkan erika.
2:9Smena God yombama ye makandle taragl kiuglgiunde meglkwa. Ba Holi Spirit taraglmo, ye merkinde paitongwa.
Ba heven mambuno wakai ikra merkinde ene mina paitongwa. Te yomba tau ye Juda yomba moune dindre, ene dikinde yeingwa i na pirkan erika. Ba ye Juda yomba kaima ta moglkrikwa, ye Satan yombama meglkwa.
10 Ene yumbun inatnga mangigl eran kade kundugl pirkro. Pro, na ene diteinga, ene ta etn kanagledi pre Satan si kane yungu endinambuka, ana ande enge 10 keunde ene yumbun ya giu kande inatnga. Ba ene pirngi dinga i mina pir giglendi mogl pi gotn, na kor aimande meglkwa i ekin bitno gagl mereyegl ene tenaglka.

11 Yomba ta kina panan ana Holi Spirit ka di God yombama wagle tongwa i pirpogl sinambuka. Ana yomba ta kunda yombuglo erambuka ye okuwo aimande goraglkwa mambuno i ye aglke ta sigoglkrambuka.

Ka muno bogl Pergamam kamun God yombama meglkwa i tongwa

12 “Ene ka i pepa muno bogl Pergamam God yombama angelono moglkwa i to:

Dikumba prak drambiye ya gon mina akiye nongwa i na mina yongwa.

Kamo i yegl:
13 Ene dumo ta moglpai etnga i na pirkan erika. Dumomo igle Satan king boglmo yongwa. Ba na kangina ene kaima akegidi motnga, ipre ene na wedi pirngi dinga i ta uglmange erekitnga. Te Antipas engemo yongwa enge na pre pirngi dungwa i dinongugl endungwa pre ana ene dumun mina igle ye sigeglkwa, dumomo igle Satan moglmara.

14 Ba ene taragl tau etnga i na pirka kuno erekrukwa. Ene mina yomba tau Balam beke tomere ikra ere wanmeglkwa. Okuna Balam eremogl Israel yomba tandaglme mina yange sinaglmedi pre di nusi Balak tongo, ana Balak kakimbi di Israel yomba tongo Israel yomba ye god kimbi kaiya mokna ofa ereteingwa i nendre te yagl ya ambu kunogl gundo wanmeglkwa. 15 Balak ormere yegl ene mina yomba tau ama Nikolas epiglmo beke temere i akegidi i-wanmeglkwa. 16 Ipre ene nomanen yake to! Te ene yegl ta erekitn ene motnara na tambre undre, ana yombamo i na drana mina dikumba prak ende menda wu pangwa i mina kunda bogl tenaglka.

17 Yomba ta kina panan ana Holi Spirit ka di God yombama wagle tongwa i pirpogl sinambuka. Te yomba ta mambuno kinde engre atne ende giglendi andigl moran ana heven suna bret-mana teke yongwa i tau ye tenaglka.
2:17Israel yomba makan waule wanmeglkwa enge i, God eremogl bret-mana tongo ye neingwa. Kisim Bek numa 16 ya Buk Song 78:24 kano.
Te kombuglo kruwo ta ombugl tenaglka. Ana kombuglomo i mina ye kangiye kor ta bogl pandiglka i yene kombuglo inambuka yombamo i keunde pirkan erambuka. Ba kangiye i yomba ta pirkan erekrikwa.

Ka muno bogl Taiataira kamun God yombama yungu ombuno meglkwa i tongwa

18 “Ene ka i pepa muno bogl Taiataira God yombama angelono moglkwa i to:

Ka i God Wam kamo yegl: Na ongumutna donga bauglo mereyegl ambuglange sungo te katna ain bras donga mina de gogl kaima ormere yegl orkwa.
19 Na kaniga, ene taragl kanekane etnga ya yomba kanwakai yenga ya pirngi dinga ya kongun akeple dinga ya te yumbun mina ene kiendi motnga. Ana ene erme taragl wakai tau etnga i wakai kaima pai okuna etnga ikra engrukwa.

20 Ba ene taragl suwarata etnga i na pirka kuno erekrukwa. Ene eremogl ambu Jesebel kanwinge etngo ye yene propet ta mole dungwa.
2:20Jesebel, i ambu kinde kaima ta kangiye, ye okuna Israel mina kuwin moglkwa. Ka tau 1 King 18:4 ya 19:1-2 ya 21:1-28 te 2 King 9:22 ya 9:30-37 igle kano. Ambu i Nikolas epiglmo ta moglkwa mereyegl pangwa, ye eremogl Taiataira ambu tau gundo i suna ungo ana ye mambuno kinde ormere i ye erikwa. Ana mambuno i mina ye kangiye Jesebel we dingwa.
Ye kamo beke tongwa i na nigl konguna yomba i-toro tendre ana auro ipi yaglambu kunogl gundumara ya god kimbi pre kaiya mokna ofa ere neimara igle suna ongwa.
21 Ye kunogl gundungwa mambuno i kindekondo nomane yake tenambedi pre na enge bagl te suglmo moglka, ba ye mambuno orkwa i kinde kondinakrukwa. 22 Ana yegl orkwa ipre ambumo i piyasi giugl pirkwa dumo mina endinaglka. Ana yomba ambumo i bogl kunogl gundo mambuno kinde erikwa i nomano yake tekrimbi ye ama giugl pond tenaglka. 23 Ye yombama ombugl sigoglmbo ana God yombama prapra pirkan eraglkwa, na yomba prapra nomano ya deno munduno mina kanpogl sungwa yagle moglmedi piraglkwa. Te ene suwara suwarandi mambuno sraglmere erimere i na topo pond bagl te ikine endinaglka. 24 Ba ene yomba tau Taiataira kamun meglkwa i ambumo ka kinde beke tongwa i ene erekre te ‘Satan mambunomo teke kaima pangwa,’ we dingwa i ene ta beke pirkrikwa. Ipre na yumbun tau-tau ta ene tekraglka. 25 Ana ene mambuno wakai erikwa i aimande akegidi wanmogl embi na unaglka.

26 Yomba ta taragl kinde si-atne ende na ka dimere eremogl pi goran ana na yombutna teimbo ye yomba yungu ombuno ombuno mogl-eingwa i ye sutno morambuka.

27 ‘Ye ain muglmbo ake indre
yomba sutno mogl te makan-
singala siderwagl erimere yegl
yomba siderwagl erambuka.’
2:27Buk Song 2:9

Na yomba sutno moraglka pre Nina yombuglomo narmere yegl ye ombugl tenaglka.
28 Te kamun tanginagledi orko kugl-kuri de-de orkwa i na ama ye tenaglka. 29 Yomba ta kina panan ana Holi Spirit ka di God yombama wagle tongwa i pirpogl sinambuka.

Copyright information for `KUE