Acts 15

Jerusalem jo ta torukea

Eto embo nei Judea ta eto Antioch ta puvuto namei kamei ate poekitie ke einge ea, “Eto enda nei embomeni na Moses ta ke pepeni matu kajari mitia avo ambo ambo eto hamo kakamba asora. Eto kakamba ae amo God na enana mane orekasuja,” ainge eo Paul te Barnabas te tumo eto enana ga jujune ke peni vahai mine ara ea. Avoeto Antioch ta ekalesia na Paul te Barnabas te embo nei uhoho te aingeto da Jerusalem ta ekalesia ta embo okokose te apostle te na ke do aro avo kesi ikeo pambua. Eto ekalesia na Jerusalem degi ta pekasi umbuto pambuto peketo toto Barnabas te Paul te pahumite da Phoenicia te Samaria te amita ekalesia ta degi ke asi hetea. Eto heteto enda nei embomeni God ta ke ingito jo haperekenu God ta ke ambo ambo ea avo eo ingito tunga javotoho ea. Eto toto Jerusalem ta pahuo apostels te ekalesia ta okokose te na kito tunga javotoho uo Paul te Barnabas te na God na enda nei ta do ena avo hihi tirio ingia. Eto ambotani nei uhoho javo Pharisees na ke avo ingito ereto ke mine einge ea, “Enana enda nei embomeni na ando kakamba eto Moses ta ke pepeni be avo agi ara aro ingesora.” Ainge eo apostles te embo okokose te na ke peni avo vahaita torukitio iji koso be ke kaseo Peter na ereto ke einge ena, “Nau namei kamei ungo kiarira God na na kiti enda nei embomeni ta degi amita ke javotoho hande ana ungota degi ta eto umbuto ikena avo eto ene ingihe itiketo ambo ambo ea. Eto God embo ta jo kiari embo na enda nei embo amo javotoho kito amita degi hande eto Ahihi Otohu ikena nango ainge. Eto nango Judea embomeni na kiora ainge ena. Avoeto God na enda nei embo ere uhua avo nango ere kogora eto God na enana nei nango nei ke ae rate enana God ta ke amo ke be hotembitera avo eto enana ta jo egetei javotoho etera God na enda nei embo hamo kakamba ara ke aera 10 avo eto ungo do eto God ta degi eto kiari ikitie ambotani ehaha ta degi ando bouka ere ikiteve? Eto bouka amo nangota Ohihi umbari inono ae eto nango umbari inono ae. 11 Be kivujo, nango enana ainge God ta ke avo be hotembitie Bada Iesu ta hande na orekasuja,” 12 Ainge enu embomeni na ingito ke jamo eto onde jevito Barnabas te Paul te ta ke ingia. Eto God na ari sovera neite neite enda nei embomeni na kito ke be ara Paul te Barnabas te ta ingeni na ena avo ke eo ingia. 13 Eto ke irae enu James na ereto ke einge ena, “Nau namei kamei nau ke ingivu, 14 eto embo Simon Peter na ke etei ingera amo God na enda nei embomeni amita toho aja unduresi itiketo umbuna avo etei ingera 15 ari aingeko amo peroveta na God ta ke kajari avo einge mitia. 16 ‘Bada God na einge erea, Na amita ambota ehako egerembeto puvuto David ta bande aimbeto beto sio sao ari avo puvuto siriketo ehako gerikasona. 17 Eto embo nei na na jombure aisora amo enda nei embo avo jage ano puvuto toho nau asora.’ 18 ainge Bada God na eria amo matu be ingito kajea.” 19 Eto James na ke nei einge ena, “Hotembari nau amo enda nei embo God ta degi ere hora avo ungote bouka mane ikasora 20 te enana ta degi ahari kajaro kesora amo indari enda ta God ingeni na eto pene ikari amo sapura avo eto mane indesora. Eto nei amo embo na mane tiha asora. Nei amo o sasaga te mane indesora. Eto nei amo sasaga be avo mane indesora. 21 Eto amita be amo iji koso be Moses ta ke pepeni avo giu ari iji te enda tapa ta Judea embomeni ta God jakeka ari bande ta etekeore ingiora eto Moses ta ke amo da tapa ta eore ingiora.” ainge James na ena.

Ahari enda nei ambotani ta kajea

22 Eto apostles te embo okokose te ekalesia embomeni tapa na jo vahai eto embo siriketo Paul te Barnabas te ga da Antioch ta pambara ikea. Eto enana ta javo amo Judas Barsabbas te Silas te amo ambotani ta embo okokose heriso avo siriketo umbua. 23 Eto ekalesia ta ahari kaeto ikeo umbuto pambua amo erevira,

“Ungo enda nei embomeni da Antioch te Syria te Cilicia te amita jo ta miteva avo nango Apostle te embo okokose te eto ungota namei kamei na ere pekitora.
24 Eto nango duru ingera amo dagota embomeni na ungota degi pambuto bouka peni vahai iketere osaga ere kogova amo nango na ae rate enana ta uje na etera, 25 avoeto nango vahaita toruketo embo ungota degi ikaro pambara siriketo umbera. 26 Eto umbera amo ungotenau tunga humbari embo Paul te Barnabas te amo ungotenau Bada Iesu Keriso ta ke agi ue sari ari oju ae eora amiga pambasora 27 avo eto embo Judas te Silas te ikaro pambuto ungota degi ahari ta ke ere kaitera amita ke inono avo ungota degi aro ingesova. 28 Eto ke emo Ahihi Otohu te nango te jo vahai eto ungota degi ke pepeni bouka mane ikasora te ke erevi aro ingito agi ava erera. 29 Indari enda ta God ingeni na eto pene ikari mane indesova, nei sasaga mane indesova nei o sasaga te mane indesova eto nei tiha mane asova. Eto ungo ke erevi agi ue irivujo, orere re.”

30 Eto Jerusalem ta ekalesia na duru ikari embo ikeo da Antioch ta pambuto ambotani eo vahaita puvuo ahari ikeo 31 umbuto eteketo ke javotoho kito tunga javotoho ea. 32 Eto Judas te Silas te amo peroveta avoeto namei kamei ta degi iji koso ate poekeo ando ngahia te sovera ari umbua. 33 Eto uhe mitiaetera namei kamei na Judas te Silas te peketo ikeo da tohota ta egerembeto pambua. 35 Eto Paul te Barnabas te da Antioch ta iji koso mitie embo isapamane ga God ta ke ate ere poekitiaetera.

Paul te Barnabas te degi eonga ara pambua

36 Eto iji nei Paul na Barnabas ta degi ke einge ena, “Ungote da matu pambuto God ta ke hande uera avo namei kamei naingeto mitere avo ungote pambuto kesora,” ainge enu 37 Barnabas na John Mark umbuto pambasi uje ena, 38 rate Paul na John Mark umbuto pambari uje ae ena amita be amo enana ga matu pambuna amo da tapa ta pambari uje ae eto da Pamphilia ta eto toto egerembena avo eto uje ae enu 39 Barnabas te Paul te jujune eto degi eonga pambua. Eto Barnabas na Mark ga e nga ta ituka Cyprus ta pambua. 40 Eto Paul na Silas umbuto pambasi unu amita namei kamei na Bada na simba ururou pambara pari eo pambua. 41 Eto amina Syria te Celicia degi ta pambuto ekalesia ta sovera ari ikerekenu umbua.

Copyright information for `OKV