Acts 17

Paul te amita namei kamei te na da Thessalonica ta osaga kia

Eto pambuto da Amphipolis toto pambuto da Apollonia toto pambuto da Thessalonica ta puvuto Judea embo ta giu ari bande ai mitie Paul na ari amita matu ainge ere uatija avo giu ari iji tapa 3 ainge God ta ke embo ta degi ate poekitioi amita be amo deire avo mine ara eto sirikitiaetera. Eto Paul na ke einge ena, “Ke matu peroveta na kajari avo ungota orekari embo na puvuto ando ta memenga kito amburesuja eto ehako vasiri te erasuja eto embo amo matu puvija amo embo nei mane Iesu avo ungota orekari embo avo ungota degi erena,” ainge enu. Judea embo nei uhoho na Paul ta ke avo be hotembeto Paul te Silas te ga kaju ea. Eto Greek embomeni isapamane God jakeka ere ijiaetera amite da ta embo okokose ta airi te aingeto kaju ea. Rate Judea embomeni nei da Thessalonica ta mitiaetera na tumo eto embo sasapura degi ta kito umbuo puvuto da embo tapa ta jo kajeo ereto Jason ta bande ta toreto Paul te Silas te umbuto court asi jombure ea, rate tambae eto Jason te amita namei kamei te avo umbuto goruketo pambuto da ta embo okokose ta degi iketo ke ngahia na eto einge ea, “Embomeni emo enda tapa ta ari sapura eora avo da ungotenau ta puvere Jason na umbuto amita bande ta ondiketei mitere umbuto puvera. Eto enana na Rome ta king amita ke pepeni avo ke be ae ue Iesu avo king nei ke erera,” ainge eo da ta embo okokose te embomeni tapa na ingito jo memenga enu ke peni vahai eto o a ea. Eto enana okokose na “ainge mane asova” ainge eo Jason te amita namei kamei te na koro na ombuto pambua.

Da Berea embomeni na Paul ta ke be ea

10 Eto mume sihukitinu amita namei kamei na Paul te Silas te ikeo da Berea ta pambuto Judea embomeni ta giu ari bande ta toreto ke ijio 11 da Thessolonica ta embomeni ainge mane rate onde hiriketo ke ingesi uje be eo iji vahai vahai Paul na onde katitinu embomeni na Paul ta ke amo be rete sokova re avo God ta ke kajari avo kesi jombure ere uaetera. 12 Avo eto da Berea ta Judea embomeni isapamane te Greek embomeni te Greek hajae vajae pamone isapamane te aingeto Iesu ke be ere ijiaetera. 13 Eto da Thessolonica ta Judea embomeni na Paul da Berea ta pambuto God ta ke hande ari ke ingito puvuto embomeni ta jo kajeo ereto tumo uo 14 amita namei kamei na Paul ikeo eva ta e nga umbasi pambuna. Rate Timothy te Silas te da Berea toto pambae ai mitiaetera. 15 Eto embo nei e nga ta Paul umbuto da Athens ta pambua enana ta degi Paul na Timothy te Silas te sau sau Paul ta degi Athens ta pambara ke enu Athens toto egerembeto da Berea ta puvuto ke ea.

Paul na da Athens ta ke ena

16 Eto Paul na da Athens ai Timothy te Silas te puvurora simba mitie da ai ta enda ta god ingeni na ari isapamane kito Paul ta jo memenga enu 17 Judea embomeni ta giu ari bande ai pambuto Judea embomeni te Greek embomeni te aingeto ke ngahia mine ara ere ijiaetera. Eto Paul na iji vahai vahai da orohuta heteto mitinu embomeni na isa uore ke hande ere uatija. 18 Eto enda Greek ta atepoekari embo nei javo Epicurean te nei javo Stoic te na Paul ta degi puvuto ke kaseto embo nei uhoho na Paul ta ke ingito ke einge ere ijiaetera. “Embo amina amita siro isapa kiari irae na eria,” ainge eto embo nei na Paul ta ke Bada Iesu ambuto ehako vasiri te erena avo enu ingito “enda nei ta God avo eria” ainge eto 19 Paul umbuto pambuto Council javo Areopagus ta ikeo hetenu amita degi einge ea, 20 “Umo ke erea amo ingari nei avo eto no ke amita susu be avo ejo nango be ingore” ainge ea 21 (eto ke amita be amo da Athens embomeni te enda nei embomeni te enana ga mitiaetera amina pambuto pure peni ae umoro ue mitie ke eha gamo avo ingesi uje ea.) 22 Eto Paul na ai heteto Areopagus council ta degi ke einge ena, “Athens embomeni ungota ke asona ingivujo. Na ungota da ta puvuto isa ue tumotepain ari bande isapamane kena. 23 Eto pene ikari gaga vahai ai ta kena amo ke einge kajarira, ‘God kiae amita degi ra,’ ainge kena amo ungo God kiae jakeka ereva amita ke amo eha ano ingesova. 24 Amo God na enda te enda ta donda tapa emo amita ingeni na ena avoeto amo enda te Utu te amita embo dombo avoeto embo ta ingeni na bande ari ai mane iriuja 25 rate God na embo ta degi hondate ari ta penunu mane euja te God na mine vahai embo ta degi vasiri te hoenge te donda tapa ikerekeuja. 26 Eto God na embo vahai ove ena amita be na enda tapa enetetija amo enda nainge nainge iresora 27 amo God na matu kiti siriketo embo na pambuto mitie jireki poeki eto God jombure eto kiora ena, amita be amo God hoita irae eto ma ta irae araha tambuto mitia. 28 Eto ungota ke ari embo vahai na ke einge matu kajena, ‘Eto ungotena God ta jo ta vasiri ue mitera,’ ainge ena eto ungota embo nei na einge ena ‘nango amita meniundi ra,’ ainge ena. 29 Eto ungotena amita meniundi avo eto embo ta ingeni na gold na silver na atara na ove ari avo ke be mane hotembasora. 30 Eto embo matu God kiae amo God na hotembeto toasuja 31 rate iji puvuresuja avo embo siriketija amina embo tapa ta vasiri avo eto amita ke be na hajire ikasuja avoeto embomeni amina ungota ari sasapura toara God na eria. Eto embo siriketija avo God na embomeni kito ke be ara enu vasiri te ehako erena.” 32 Eto Paul na ke ainge enu embo nei nei na ehako vasiri te erari ke avo ingito ganini ke ea eto embo nei nei na, “No ke avo iji nei ainge ejo ingore,” ainge eo 33 Paul na torukari toto pambuna. 34 Eto Areopagus Council ta member vahai javo Dionysius te pamone vahai javo Damaris te embo nei nei te aingeto Paul ta ke avo ke be ijie Iesu ambo ambo ea.

Copyright information for `OKV