Acts 23

Eto Paul na council kon kon ue ke einge ena, “Nau namei kamei na do eona eto ari tapa do eona amo God ta tombu ta pere eona avo eto nau jo ta memenga irae,” ainge enu Priest okose javo Ananias na embo nei Paul ta engitita heteto mitia amita degi Paul pe ta tara ke enu Paul na ke mine einge ena, “Umo te tapa jo no kakesa te avoembo God na umo tasuja. Umo ai arumbeto mitie ungotenau ke pepeni ere poekitea.” ainge enu embo Paul ta engitita mitia amina ke einge ea, “Umo God ta Priest okose isembitete?” ainge eo Paul na ke mine einge ena, “Nau namei kamei Priest okose avo na kiae avo eto ke etena te God ta ke na matu kajari amo,’ ‘Embo na mane amita titi jigari embo avo sapura ke mane asora’.”

Eto Paul na Council embomeni amo Sadducees te Pharisees embomeni te aingeto arumbeto mitio kito ke einge ena, “Nau namei kamei na Pharisee embora eto nau epemane amo Pharisee embopora eto nau sapura amo embomeni amburari ehako vasiri te hoari ke ijie simba eona avo eto na umbuto ganoka ere ova,” ainge enu ingito Pharisee embomeni te Sadducee embomeni te aingeto kateke kateke eto jujune ke ea. Amita be amo Sadducees embo na embo amburari ehako vasiri te hoari te anera te ahihi te avo sokova ke eaora rate enana Pharisees embo na ke tapa amo ke be eaora avoeto jujune ea. Eto ke peni be eo asavi peni vahai enu Pharisee ta ke pepeni ate poekari embomeni na ereto embo tapa ta degi ke ngahia na eto einge ea, “Embo emita sapura irae rate anera rete ahihi re amina ke amita degi ikena,” ainge eo 10 embomeni na jujune be itiketo uo isoro ta titi jigari embo na Paul jigito saukeora oju eto amita isoro embo enu embo orohuta beto Paul umbuto bande peni amita jo ta bitito ikea. 11 Eto mume sihukitinu Bada na puvuto Paul ta engitita heteto, “Umo ando ngahia ejo. Eto nau ke Jerusalem da ta etea ainge nombo da Rome ta pambuto nau ke avo ehako aisoa.” ainge ena.

Judea embomeni na Paul taro amburoja ke ea

12 Eto iho bujenu Judea embomeni na vahaita toruketo ke ngahia na, “Eto ungote indari mane indesora te kiti Paul taro amburou indari indesora,” 13 ainge eto embo tapa 40 eto nei uhoho 14 amina pambuto Priest te embo pepeni ta degi ke einge ea, “Dago indari mane indesora te kiti Paul teto indari ambota indesora 15 avoeto ungote Council embomeni te aingeto ke ikavo isoro titi jigari embo ta degi pambau ingito ungo Paul ehako eto ingesova ke amina hotembeto ikau puvutuhurou degi ta ondiketo mitima taro amburesuja,” ainge ea. 16 Eto Paul ta du ta meni na ke avo ingito puvuto isoro embo ta bande peni ta toreto Paul ta degi harikenu 17 ingito isoro embo vahai jage enu puvunu embo amita degi, “Singa erevi umbuto titi jigari embo ta degi pambujo amina ke do asi uje ere ua avo ai,” ainge enu 18 umbuto pambuto titi jigari embo ta degi puvuto isoro embo vahai amina einge ena, “Tipura embo Paul na na jage etei pambene singa erevi iketei umbuto puvena avo amina ke no degi ta au ingesoa,” ainge enu 19 titi jigari embo na singa amo ingeni ta jigito pambuto oenga arumbenu, “Umo nau degi ta ke do asi uje ere oe avo ejo ingone,” ainge enu 20 singa amina, “Judea ta titi jigari embopo na vahaita eto ke kasetera amo inena evito Paul umbuto pambao amita ke nei avo au ingesi eto ke ikaro puvuresuja 21 amo umo mane ingesoa. Embo tapa 40 ainge degi ta ondiketo mitiroro Paul pahurou taro amburou indari ambota indesi ke etere ingito puvena. Eto enana tapa nununga eto umo Paul ikaote o mane ikao avo simba mitera.” ainge enu 22 isoro ta titi jigari embo na singa ta degi ke einge ena, “Ke emo embo nei ta mane ao ingesora,” ainge eto embo amina singa ikenu pambuna.

Isoro titi jigari embo na Paul ikenu Governor Felix ta degi pambuna

23 Eto isoro ta titi jigari embo na isoro embo heriso jage enu puvuo ke einge ena, “Ungo da Caesarea ikano pambasova avo eto isoro embo tapa 200 umbuto horse ta pambari embo tapa 70 umbuto ki gosukari embo tapa 200 umbuto 24 Paul ta horse heriso umbuto aingeto sau sau nununga evujo ungo mume eha 9 o'clock pambasova, amo Judea isoro embo na Paul mane tasora teho Governor Felix ta pambasova,” ainge eto 25 isoro titi jigari embo na Governor Felix ta degi ahari einge kajena. 26 “Oio nau Governor okose Felix na Claudias Lysias nau jo tapa na umo ere pekitona. 27 Eto embo erevi Judea embomeni na tasi ore Roman embo avo eto nanena nau isoro embo iketene pambuto peiketo umbera. 28 Eto enana embo emita pehumba erera avo be kesi enana ta Council ta degi umbuto pambena. 29 Eto embo amita sapura eto tari amburari eto tipura ari amo irae kena te Judea embo ta ke pepeni avo poekari ke eto pehumba etera. 30 Eto Judea embomeni na teho sio taro amburoja ke etere ingito no degi ta iketene ere pahua aravora. Judea embomeni ta degi ke asona amo pambuto no titi ta embo avo pehumba asora,” ainge isoro titi jigari embona ahari ta kajena.

31 Eto isoro ta titi jigari embo na ke do ena avo amita isoro embopo na ea. Eto isoro embomeni na Paul umbuto pambuto da Antipatris ta evito 32 isoro embomeni utu na pambua avo egerembeto enana ta da Jerusalem ta puvutuhuo 33 o hamo ta pambari embo na Paul umbuto da Caesarea ta pambuto Paul te ahari kajea amite Governor ta ingeni ta iketo egerembeto puvua. 34 Eto Governor Felix na ahari eteketo kito Paul ta enda deire avo eto inginu Paul na, “Da nau Celicia.” ainge enu ingito 35 ke einge ena, “Aravora, no pehumba ari embo puvuroro ano pehumba aro ingesona,” ainge eto ke ikenu embo amo puvuto Paul umbuto pambuto bande peni Herod na matu toari ai ta iketo simba ea.

Copyright information for `OKV