Acts 24

Judea embomeni na Paul ehako pehumba ea

Eto Paul na Caesarea ta mitinu iji 5 irae enu Priest okose Ananias na embo okose te eto amita ke pepeni kiari embo javo Tertullus te aingeto umbuto da Caesarea ta Governor Felix ta degi Paul pehumba asi pambuo Governor Felix na enu Paul ereto hetenu ke pepeni kiari embo Tertullus na Paul ta sapura deire avo einge ena, “Nau embo okose, no omena ari javotoho na tunga jamo jamo te iji koso be mitera eto no ari eha eto ke eha na ungotenau enda javotoho mitia avo eto ungotenau enda tapa eto iji tapa avo kogue umo osa ere ora rate na no iji koso mane jigesona te nangota ke isapa asora avo inena ingijo jo ai. Eto embo sapura amo Nazarene ta embo okose amina enda tapa ta pambuto Judea embomeni ta jo kajeoi ereto isoro eora. Eto embo amina nangota temple au sapura aja oi peiketo umbuto nangona nangota ke pepeni na pehumba asi ore isoro ta titi jigari embo Lysias na ivuha te tapa puvuto umbuto no degi ta pehumba ara ke etija. Avoeto inena embo emita pehumba ta ke tapa do erera avo inena embo amita ke avo ingito nangona ke tapa erera avo au ingito ke be asoa.” Eto ke ainge enu Judea embomeni na jo vahai eto ke be ra ea.

Paul na Governor Felix ta degi ke ena

10 Eto Governor na Paul ke aja ingeni na ate ate enu ereto ke ena, “Eto umo iji koso enda emita ari tapa avo ke kasetea avo eto na tunga javotoho ere ona avo eto nau ari tapa avo no degi ta ke asona. 11 Umo ke be asoa amo na iji 12 Jerusalem ta God jakeka asi pahana avo embomeni na ke be ra ainge no degi ta asora. 12 Eto na Judea embomeni ta God jakeka ari bande ta eto temple ta eto da jo ta isoro ke ijirae embo na na tambae. 13 Eto enana na eha pehumba erera amo harikari embo irae avo eto ke be manera 14 te na no degi ta ke vahai erevi asona eto na embomeni Iesu ta degi ta vasiri eha ere uhora amiga kaju eto nangota mamamane ta God avo jakeka eona te Judea embomeni na Iesu ta ke avo ke be mane ke eora te na ke amite Moses ta ke pepeni amite peroveta na ke matu kajari amite aingeto ke be eona. 15 Eto namote enana Judea embomeni te aingeto hotembari vahai eto God na embo sapura te javotoho te au vasiri te iresora avo nango ke be ijie simba mitera. 16 Eto na iji tapa ari tapa eona avo embo ta eto God ta tombu ta eona avoeto jo nau ta memenga irae. 17 Eto na Jerusalem ta pambena amo jua koso enda nei ta mitana nau embomeni ta osaga avoeto koro ikitie God pekasi Jerusalem ta pambuto 18 mitimite temple ta toreto jo ta tongopa irae aja pene iketene irae etei mitene puvuto na tambera. Eto embomeni na temple jo ta isapamane irae eto jujune aera 19 eto Judea embomeni Asia enda ta eto puvurari amina na temple jo ta tambera, enana ta ke irirou no degi ta puvuto ke aetera 20 rate embo mitera emo na council ta heteto ke vahai ijiena avo no degi ta harikari uje ae 21 ore, na ke vahai erevi jage eto council ta degi einge ijiena, ‘Embo amburari ehako vasiri te erasuja avo ke be eona avo eto na pehumba ere ova.’” ainge enu 22 Felix na Iesu ta ke tapa matu ingari avoeto ke mine ari irae enu toto embomeni ta degi ke einge ena, “Isoro ta titi jigari embo Lysias puvurou amiga ke sirikasona,” 23 ainge eto isoro embo vahai enu puvunu ke einge ena, “Embo erevi umbuto pambuto mane punduresoa rate indari ikaro indie isa ururou namei kamei na simba aisora.”

Paul te Felix te Drusilla te aingeto ke mine ara ea

24 Eto iji nei ainge Felix te amita ae Drusilla amo Judea pamone te aingeto puvuto Paul jage eo puvuto Iesu Keriso tumota aisora avo ke enu ingiho 25 embo ta degi javotoho ari ta ke te ke gamo ingito ai ta mane pambari ta ke te iji kombu puvurou embo sirikari ta ke avo enu ingito oju eto, “Aravora umo pambu. Ambota umo ano puvuto ke ehako asoa,” ainge ena. 26 Rate Felix ta hotembari be amo Paul na iji nei puvuto Felix ta koro ondikari na ombuto tambuta pambaja uje ena avo hotembeto iji nei nei ainge Paul jage enu puvuto ke ena rate koro ikae. 27 Eto jua heriso irae enu embo Porcius Festus na Governor eto Felix ta asa ta arumbena rate Felix na Judea embomeni tunga uhe Paul asa tipura ta tona.

Copyright information for `OKV