1 Corinthians 14

Got orhe meng pitap teinong mar potin ohe danong oh kasip ham patenmur ritip ohe meng oh

Hanip ihirnong da apris bopor deipti da oh ohri kamen tahat pat ohoh ihan gur Nuhur ohe danongri hat sasipera daham ohe danong hat son ohe danong ohri kasip hat orhorwi sashenmur. Susa Got ohe Yahsup ohe nitat tamreindin napripat da oh datpora dahenmur. Daham Got orhe meng pot pison da ohri datpora daham ha napinoh rim orhornong dahandeinmur. Noh gur Got orhe meng pot pison ohe danong mohri datpor daham datinmat oh orhornong dahandeinmur ma napor oh mama danong ham napormur. Dir meng tunmatin hatin ma mengripti oh hanip ihir na amratin mengnong ripti ohoh ihan hanip ihirnong meng potinmat ihtin meng oh na mengriptimur. Got orhornongwi meng potinmat ihtin meng oh mengriptimur. Ihat ma mengripti oh Got orhe Yahsup ohe kasip ohsi pitap tei pat meng oh na rima treman pat mengnong ohwi riptimur. Ihat na rima Got orhe mengnong pitap teinong mar riyahanoh hanip ihirnong da adapeyao ire ruum hat pati danong pang mar ayah deiyao hanip ire danong akasip deiyao matin meng ohmur. Meng tunmat hatin hat ma ripti ihiroh iraire danongwi kasip mar ihat mengriptimur. Got orhe meng oh pitap teinong mar ma poripti han ihiroh Got orhe nita kuuhan sios bap gonsi ire danong adapema kasip mar ihat meng poriptimur. Noh Gur meng tunmat hatin mengripti meng oh gonsi ihat ha mengitingwe dahat patmur. Ihat dahat pat orhora; noh isipnap ma dahat patnong oh Got orhe mengnong mohwi pitap teinong mara pot ha pisashengwe isipnap dahat patmur. Meng tunmat hatin hat ma ripti meng oh it dapuker pitap teinong mar ritin han oh ti na pathanoh kinhat da tanper ihir am hatiprohe. Ihat pat ohoh ihan meng oh it dapuker pitap teinong mar ritin han oh ti na pathanoh Got orhe meng pitap teinong mar porpat han ohri hat patmur.

Gur mohnong dahatinmur. Noh gure pati tei oh aprisa meng tunmat hatinwi meng oh naporhanhe gure danong nadapem napanggeitin meng napotiprohda. Basra. Gurnong na napanggeitin mengwi napotiprohmur. Gurnong napanggeitin meng oh mamaru hat patmur. Got oh norhe da teinong ma pitap teinong mar namgit napapat mengo Got orhe ihat pat da mengo gurnong am nahatin ohe mengo ama Got orhe meng ohwi gurnong naporhanoh gurnong napanggeitin meng hat pat ohoh ihan ama ihat pat meng ohwi naporhan gurhe daham am hatiprohemur. Meng tunmat hatin mengitperhan hanip dir ma na amrapti oh mohnong dahenmur. Tarbeo warono ma meng deipti oh be meng deiyahanoh kinhat ama han ohe boknong mar meng deiya ma hapat daham am hatiprohe. Ga rim pomat orhor meng deiyahanoh ama han ohe boknong mar mimat meng deiya ma hapat daham am haptimur. Gusutinmathe pomat orhor na uriyahanoh Gin gusutinmat uriyahe daham am hatiproheda. Basra. Pomat na amram na am hatiprohemur. Amaru hat orhor gur na dahatin meng tunmat hatin hat riyahanoh hanip ihir kinhat amram am ham dahatiprohe. Be pupuka hatin ham timbas hapat meng ohoh ihan pomat na amratiprohemur. 10 Aw pe mong pe mong moh nitat meng ma mengripti oh hanip amram am hatin mengnongwi riptimur. Be mengwi na riptimur. 11 Amram am hatin mengwi ripti orhor nohe na amrapat mengtei naporiyahanoh noh amram ama meng naporiya ma hapat daham am hatiprohda. Basra. Noh na amrapat meng ohoh ihan ama napor han ohsi nuhut hahap goshat hatin hat pateprohemur. 12 Gur amaru hatipririm Got orhe Yahsup orhe nitat tamreindin ma napripat danong datpero daham kasip hat ma pati bap guroh ama na gospanggeit indin ohe danong ohri Nuhur dara ama da ohsi tamreinper dahapri. Gospanggeit indin ohe danong ohri daripti gospanggeim tamrein inpera daham ama datin ohe danong ohri kasip hat orhor patenmur.

Meng tunmatwihe mengripri. Pitap teinong mar meng porinmur potip ohe meng oh

13 Guragur gospanggeit indinmat oh meng tunmat meng hatin mat napirhanoh gurdapat Got orhornong Gin gorhor mimat napir meng moh it dapurkera kuuhan ihirnong potin ohe da napinmur por dahandeinmur. 14 Hanip dir meng tunmat hatin hat mengir Got ohnong poriyahanoh orhe Yahsup oh dire mutuhdapat patim porpat orhora; daham sus potinnong oh orhornong na poriptimur. 15 Ihat pati ohoh ihan noh Got ohnong meng potinmat oh Yahsup oh norhe mutuhdapat patim ma porpat meng ohsi; norhe damdapat dahapat meng ohsi; tap mat Got orhornong potiprohmur. Got ohnong armi matin ohe ga ritinmathe Yahsup oh norhe mutuhdapat patim porpat meng ohsi; norhe damdapat dahapat meng ohsi tap mat Got orhornong potiprohmur. 16 Dir Got orhe Yahsup ohe napripat meng tunmat hatin mat orhorwi Got ohnong weso poriptin oh na amratin meng ohoh ihan be ma pati kuuhan ihir kinhat amrama Moh arpin meng ripti ma hapat daham arpinwa ritiprohe. 17 Dir imat yah meng potiprohe orhor ihir na amratin meng ohoh ihan ire danong kinmat akasip matiprohe. Na akasip matin hatin hat patmur.

18 Gure meng tunmat hatin mengripti meng oh gar pang pok ihaptimur. Nohe ma ihat mengripatnong oh ruumsan hat ihpatmur. Nohe ihat ruumsan ma ihpatnong oh Got oh ihat ruumsan napripato rim noh orhornong weso porpatmur. 19 Noh ruumsan ihat mengripat orhora; Got orhe nita bap gure ma tarmuriya tei oh noh meng tunmatin yahnap meng oh dapsi hat patin orhor gur na dahatin meng hat pat ohoh ihan gurnong na napotiproh dahapatmur. Dahatin bok mengwi gurnong naporhan yaho dahapatmur.

20 Nohe taptem gure meng tunmatin meng danong isip hat ma pati oh brer ire iraire indin danong hat ma patiru hat patim ihaptimur. Ihat brer ire hat pati da hatin hatheri patepri. Hanipyah ham ma gospanggeit sapti da hatin hat orhor sashenmur. Er danong hatipririm brer ire ma er danong hanhan hat pati da hatin hat orhor patenmur. 21 Gur Got oh ritporhan ma brak matpa mengnong moh amram meng tunmat hatin ma mengripti meng oh na napanggeitin meng ma hapat dahatinmur. Got oh ritporhan ma brak matpa oh mamaru hat patmur.

Got noh wan aptei pati han ihirnong norhe han bap ire patinong darhetporhan ihir apris iraire mengripti meng tei norhe meng oh poripri orhor ihir na amram garnaham napapteprimur.
ritporhan brak matpamur.
22 Ihan meng tunmat hatin hat ma mengripti oh Got orhe danong hat pati han ihir Maihir Got ohsi patim ihapti ma hapat ha dahatingwe rim ihat na mengriptimur. Orhe nita hat na pati ihir Maihir Got ohsi patim ihat mengripti ma hapat daham ha am hatingwe rim ihat mengriptimur. Got orhe meng oh pitap teinong mar ma poripti oh Got orhe danong na hat pati ihirnong panggeitinmat na poriptimur. Orhe danong hat ma pati bap ihirnong panggeitinmat poriptimur.

23 Gin mohnong dahatinmur. Got orhe nita kuuhan bap gur tarmuriya tei oh gonsi guragur meng tunmat hatin hatwi mengira ihirnong gonsi gur meng poriyahanoh Got ohe danong na hat pati bap ihiro orhe danong pomat na dahapti ihiro ihir maras patin oh tunmat hatin ma mengriya meng oh ihir amram Maihir da timbas hat patim ihat mengripti ma hapat napotiprohemur. 24 Ihir imat napotipririm gur meng oh tunmat meng hatin hatwi mengripri. Got ohe meng oh pitap teinongwi mat orhor meng porinmur. Imat meng poriyahanoh Got ohe danong na hat pati bapo ohnong pomat na dahapti bapo ihir maras patin oh meng gonsi meng oh ire mutuhnong rosa Gur ihat er hat pateshe han bapmur por ihirnong am matporhan ihir Epe. Nuhur ihat er hat pateshe bap ma hapat daham am hatiprohemur. 25 Am hama iraire hanhan hat patim ma er hat sashe danong oh meng oh pitap teinong amtiporhan ihir am hatiprohemur. Am hama bos hamnong ham timama Arpin Got oh gure mutuh moh patin ihat meng naporiptimuro napor Got orhornong armi matiprohemur.

Yah hat orhorwi rotu ham patenmur ritip ohe meng oh

26 Ihan nohe taptem bap gure rotu hatinmat tarmuriya tei oh nitat atamreindin pat ohoh ihan sios bap ihirnong kasip mat pisonmat oh nitat atamreinmur. Nitat atamreindin da oh mamaru hat patmur. Ga ritin ohe dao meng am mat pison ohe dao Got oh orhe da teinong mar pinggit papat ohe da meng potin ohe dao tunmat meng potin ohe dao tunmat mengriya meng it dapuker potin ohe dao ama ihat nitat atamreindin da oh kuuhan ihirnong kasip mat pisashenmatwi ihat atamrein sashenmur. 27 Kasip mat pisonmat oh tunmat hatin hat ma mengripti mengnong oh tit hando yot hando yitir han pok tit ihat mengitper dahayahanoh ama ihat han gur kimur. Trun hanhe ihat mengit sasipri. Yot hano yitir hano gur ihat mengitper dahayahanhe tap hathe mengripri. Tit tit hat orhorwi mengrinmur. Ihat tit tit hat orhorwi mengitperhan tit han tit dapuker por tit han oh dapuker por meng pitap teinong mar ha poringwemur. 28 Imat dapuker potin han ihir ti na patihanoh meng tunmat hatin mengtei poripti han gur ihat tunmatin mengtei poripri. Kimirinmur. Kimirima guragure damdapat orhor Got ohsi ama tunmatin mengtei oh mengrinmur.

29 Got ohe meng pitap teinong mar pot pisashen han gurhe yot hando yitir hando gurwi Got orhe meng oh tit tit hat potinmur. Meng napotperhan ameng amraya han gurhe pomat amrama sam apera dahenmur. 30 Ihat patin tit han oh Got ohe meng oh ripatin Got oh tit han ohe da mutuhnong Gin go mameng moh ritinmur por am deihanoh ma ripat han go kimiritporhan ohe ma am dei meng oh ha ritinohmur. 31 Ihat tit tit hat tandeim meng poriyahanoh Got orhe meng potin meng ma napir meng oh gonsi gon pora ihirnong am mara ire danong akasip mar ayah mat pisaprohemur. 32 Got oh meng sinisine dus mengitin da na nahama manap da teiwi mengitin dasi nahat napapat han ohoh ihan gur mengitinmat oh tap hathe mengripri. Got ohe napin pat meng oh ihirnong potin ohe da oh guragure hrepnong mat paptim orhor tit tit hat meng porinmur.

34 Got orhe nita bap aptei aptei rotu hatinmat tarmuriya tei ma kuu ihir meng na por ma kimirit patiru hat orhor Korin sios bap gurhe ihat orhor na mengir kimirit patenmur. Kimirit indinmat oh rih Moses ohe sawa meng oh Kuu ihir han ire hrepdapat hat ha patengwemur rim ma brak matipru hat orhor han ire hrepdapat ham kimirit patenmur. 35 Ihat kimirit patimdapat kian meng sa dahayahanhe sus guragure pati apnong sus han ihirnong kian meng sa riya por dahandeinmur. Tarmuriya tei orhor kuu ire meng ma poripti oh kassi da ohoh ihan kuu gur tarmuriya tei oh menghe poripri. Kimirit patenmur.

36 Wa. Sios bap gure sinisine rit ma mengripti oh gur Got ohe meng oh Nuhurnongri napriporhan nure duup mamdapat tarpam ihat sapatmur daham gure ihat mengriptida. Basra. Gure duup ohri Got ohe meng oh ihat na tarpatip ohoh ihan aptei aptei ire ma hat rotu haptiru hat orhor rotu henmur.

37 Korin aptei pati sios bap gure mutuh oh Noh Got ohe meng pot pison han hat patmur. Noh Got ohe Yahsup oh nohe mutuh patim ihat pat hanmur ma dahapti han ihir gure mutuh patihanhe nohe brak mat gurnong nasar meng moh sama Moh arpin Got orhe sawa meng oh nasar ma hapat sa dahatiprohe. 38 Ama ihat Noh Yahsupsi pat hanmur ma ripti han ihir Moh Got orhe sawa meng oh nasar ma hapat na dahayahanoh gurdapat ama ihat na dahaya han ire meng ohri gur amrapri.

39 Ihan nohe taptem bap gur Got orhe meng pitap teinong mar porin ohe danong ohri datper daham ohe danong ohri hat patenmur. Ihat patim kat ihir meng tunmat hatin hat mengitper daham ihyahanhe baso poripri. Ihat mengir ha poringwemur. 40 Ihat mengitinmat sinisine temhe mengir rotu hapri. Yah hat orhorwi tit tit hat mengiro rotu ham patenmur.

Copyright information for `OPM