Matthew 10

A LAO kotin molipe penaer japwilim a tounpadak ekriamen ap kotiki on irail manaman, en poedinen jaut akan, pwen kauj ir wei o kamauiala jon en jomau o luet karoj. A iet mar en wanporon ekriamen: Men maj Jimon, me maraneki Petruj, o ri a Andreaj, o Iakopuj nain Jepedäuj, o ri a Ioanej; Pilipuj o Partolomäuj, Tomaj o Matäuj jaunopwei men, Iakopuj nain Alpäuj, Lepäuj, me pil adaneki Tadäuj; Jimon men Kana o Iudaj Ijkariot men panala i. Ekriamen pukat, me Iejuj kotin poronela, kotiki on irail kujoned eu majani: Komail der weweid nani al en men liki kan o der pedelon on nan kanim en Jamaria. A kola ren jip akan en jaun Ijrael, me jalonalar. A ni omail kokola komail padapadak indada: Wein nan lan korendor. Kakeada me jomau kan, o kamaureda, me melar akan, kamakelekeleda, me tuketuk kan, o kauje wei tewil akan; a duen komail aleer ni tiak en kijakij, iduen komail pan kijakij weita. Komail der wewa kold, de jilper, de mata nan omail ed akan. 10 Pil der ed en jailok, de jakit riau, de jut, de jokon, pwe toundodok me war on kan a kijin mana. 11 A ma komail pan pedelon on nan kanim laud de tikitik eu, raparapaki, ma meamen mi lole, me war on; ari, komail pan mondi re a, lao komail pan ko wei jan. 12 A ma komail pan pedelon on nan im o, komail pan ranamau on tou a kan. 13 O ma re war on, omail popol pan ko on irail; a ma re jowar, omail popol pan pure don komail. 14 A waja kij meamen jota pan kajamo komail, de jota men ron omail padak, komail ari pedoi jan nan im o de kanim, ap jepede jan pwel ni nä omail. 15 Melel I indai on komail, nan a pan monai on jap en Jodom o Komora ni ran en kadeik o jan kanim o. 16 Kilan I kadar komail la duete jip akan nan pun en kidi en wel; komail ari lolekon dueta jerpent, a tiak mau dueta muroi. 17 Perki aramaj, pwe re pan panalan komail kapun kan, o re pan kame komail nan ar jinakoke kan. 18 O Komail pan wijike won kaun o nanmarki kai pwekinai, pwen kadede on irail, o on men liki kan. 19 Irail lao panala komail, ede madamadaua duen tiak en omail pan lokaia; pwe a pan ko on komail, ni auer o me komail pan inda. 20 Pwe kaidin komail, me lokaia, a Ngen en Jam omail, me pan kalokaia komail. 21 A pirien eu, amen pan panala amen, pwen kamela, a jam na jeri, a jeri ko pan u on ar papa o nono, o jauaja, pwe ira en kamela. 22 O komail pan tantat ren aramaj karoj pweki ad ai; a me pan dadaurata, lei imwi i me pan dorola. 23 A ma re pan kame komail nan eu kanim, komail ari tanala nan eu. Pwe melel I indai on komail, komail jota pan kanikiala kanim en Ijrael karoj, Nain aramaj lao pwarador. 24 Tounpadak jota kin laude jan a jaunpadak, de ladu laude jan a monjap. 25 A itar on tounpadak, en paroki on a jaunpadak o ladu dueta a monjap. Ma re kaadaneki kaun en im o Peeljepup, nan melel kaualap, re pil pan wiai on toun im akan dueta. 26 Komail ari der majak irail, pwe jota me rir kot, me jo pan janjaleda, o me okiok, me jo pan kadiarokad. 27 Me I indai on komail nan rotorot, i me komail katiti nan marain; o me pan ko on nan jalon omail, i me komail pan kalok jili pon im akan. 28 Komail der majak irail, me kin kemela pali war, ap jota kak on kamela palinen. A komail majak melel i, me kak on kajopokela pali war onen nan pweleko. 29 Jiok riamen jota kin netila ni denar eu? Ari jo, jota amen ira pan pupedi nan pwel, ma jota pwilijan ren Jam omail. 30 Ari pit en mon’ omail karoj me wadawad penaer. 31 Komail ari der majak, pwe komail me mau jan jiok toto. 32 Meamen pan ponaja ia mon aramaj, nan i me I pan ponaja ren Jam ai, me kotikot, nanlan. 33 A meamen ponjaja ia mon aramaj, nan i me I pil pan ponjaja ren Jam ai, me kotikot nanlan. 34 Eder kiki on, me I kodon kamuei maula jappa; kaidin muei mau, me I kokido, a kodlaj pot. 35 Pwe I kodon kaliak toror pajan aramaj on jam a, o jeripein on in a, a li o on en a paud a nono. 36 O pein toun im en aramaj amen pan a imwintiti. 37 Me pok on jam de in a lapa jan a pok on ia, nan a jowar ia. O me pok on na putak de jeripein lapa jan a pok on ia, nan a jowar ia. 38 A me jo ale a lopu o idauen ia do, nan a jowar ia. 39 Me pan diar maur, i me pan katia jan, a me kajela maur a pwekinai, i me pan diarada. 40 Meamen kajamo komail, kin kajamo ia, a me kin kajamo ia, nan a kin kajamo i, me kadar ia do. 41 Meamen kajamo jaukop amen ni mar en jaukop, pan ale pwain en jaukop amen. Me kajamo pun amen ni mar en me pun amen pan ale pwain en me pun amen. 42 O meamen pan ki on dal en pil lamelamur eu, pwe amen tikitik pukat en nim, ni mar en tounpadak amen, melel I indai on komail, a jota pan katia jan pwain a.

Copyright information for `PON