Matthew 13

1NI ran ota Iejuj kotila jan nan im o, ap kaipokedi pon oror. 2A pokon kalaimun pokon don i, i ari kotidan pon jop pot, kaipokedi, a pokon o udar pon oror o. 3I ari karajerajeki on me toto majani: Kilan, jaunkamor o kolan kamorok. 4Ni a kamokamorok, akai ap moredier on pon kailan al, manpir ap pirido nam ir ala. 5A akai moredier waja takain, waja pwel pedeped; ir ari pitipit wojadar pweki jota pwel lole. 6A katipin lao dakaradar, re motoredier o monelar, pweki jota kalau ar. 7A akai moredier nan tuka teketek; a tuka teketek wojadar kajoka ir ala. 8A akai moredier nan pwel mau o wadar: Akai pan me epuki, akai me woneijok, akai me jileijok. 9Me jalon a mia, men ron, i en ron! 10Tounpadak kan ap pwarado potoan on i: Da me re kotin kaukawewe on irail ni karajeraj akan? 11A kotin japen majani on irail: A muei on komail er, en aja, me rir en wein nanlan, a ap jota muei on mepukat. 12Pwe me a mia, ekij pan ko on, pwen aneki me laud; a me jota a mia, nan a pan katia jan, me mi re a. 13I me I padaki on irail ni karajeraj. Pwe re kilan waja, ap jota kin kilan, o ron waja, ap jota kin ron, pwe re jota kin dedeki. 14Nan irail kapun pan kokop en Iejaia, me majanier: Komail pan ronki jalon omail, ap jota dedeki, o kilanki maj omail, ap jota weweki. 15Pwe monion en aramaj pukat kapitakailar, o jalon arail ponlar, o re kamair pena maj arail. Pwe kadekadeo re de kilanki maj arail, o ronki jalon arail, o lolokonki monion arail, o wukila, a I de kakel irail ada. 16A maj omail meid pai, pwe re kilan waja, o jalon omail, pwe re ron waja. 17Pwe melel I indai on komail, jaukop o me pun akan me toto, me anane en kilan, me komail kin kilekilan, ap jota kilaner, o en ron, me komail kin roneron, a re jota ronadar. 18Komail ari ron karajepa wet duen jaunkamorok: 19Meamen ron majan duen wei o ap jota dedeki, me jued ap pwarado, katia jan, me kamoremoredier nan monion i, a iei i, me ale war akan pon kailan al o. 20A me kamoremoredier waja takain, iei i, me kin ronada majan o, ap pitipit peren kida ale; 21A jota kalau a re a, pwe a lol majaran, pwe anjau apwal o kamekam lao pwaida pweki majan o, a ap madan makar kida. 22A me kamoremoredi on nan tuka teketek, iei i, me kin ronada majan o, a anan en pai en jappa o widin en dipijou kan kin kajokela majan o, ap jo wa. 23A me kamoremoredi nan pwel mau, iei i, me kin ronada majan o, ap dedeki o wada; akai kin pan me epuki, a akai me woneijok, a akai jileijok. 24A kotiki on irail er pil apot karajeraj majani: Wein nanlan rajon aramaj amen, me kamoredi war mau nan jap we. 25A aramaj lao mairelar, a imwintiti ap pwarado kamoredier dip nan pun en korn ap koieila. 26A tuka lao wojadar o wadar, dip ap pil pwaradar. 27Ladu en kaun pan im o kan ap pwara don i potoan on i: Main, kaidin war mau, me kom kotin kamoredier nan jap omui? A iaduen dip, a ko jan ia? 28A majani on irail: Aramaj mor jued amen me wiadar. Ladu kan ap potoan on i: Kom kotin mauki, jen kola matiada jan? 29A majani: Iermen, pwe komail der matia jan dip ianaki korn. 30A karoj pan mimieta lao anjaun rak; ni anjaun rak i pan indan men dolun kan: Ki pena maj dip akan, pira pena ni kap akan, pwe aramaj en karonala, a korn ki pena nan ai im en nak. 31A kotiki on irail pil apot karajeraj majani: Wein nanlan rajon wan tuka eu, me aramaj amen ale, padukedi on nan jap we, 32Me tikitik jan war karoj, a a lao wojada, a kalaimun jan dip akan, o wiala tuka laud apot, manpir en pan lan akan ap pokon pena o mimi nan ra a kan. 33A pilapot karajeraj me a kotin majani on irail: Wein nanlan rajon kalep kij, me li amen ale okila nan kajak en plaua jilu, karoj lao mutala. 34Mepukat karoj Iejuj kotin padapadaki ni karajeraj on pokon o, o jota, me a kotin padaki on irail, ma jota ni karajeraj. 35Pwen pwaida me lokido ren jaukop o, me majani: I pan ki pajan au ai, pwen karajeraj o pan kasanjaleda me rir akan jan ni tapin kaua. 36A ap kotin kadar pajan pokon o, kotilon on nan tanpaj o. Japwilim a tounpadak kan ap kai don i potoan on: Re kotin kawewe on kit karajepan dip nan matual o. 37A kotin japen majani: Me kamoredi war mau, iei Nain aramaj. 38Matuel iei jappa. War mau iei toun wei. Dip iei nain mejued. 39Imwintiti, me kin kamor ir edi, iei tewil. Rak me kaimwijoke pan jappa. Jaundolun pene iei tounlan kan. 40A duen dip akan a kin uja jan ron kila kijiniai, iduen a pan wiaui ni imwin kaua. 41Nain aramaj pan kadarala na tounlan kan, o re pan ki jan nan wei men kamakar karoj, o me kin wiawia me jued. 42O re pan kajapok ir alan len kijiniai iei wajan mamaiei o teterok. 43Me pun kan ap pan linalin dueta katipin nan wein Jam arail. Me jalon a mia, men ron, i en ron! 44Wein nanlan rajon pai eu, me rir nan matuel, me aramaj amen diaradar ap okila, o peren kida, koieila, netikilar karoj, me a naineki, ap netiadar matuel o. 45Wein nanlan pil rajon jaunet amen, me raparapaki takai kajampwal kai. 46A lao diaradar eu, me kajampwalia, ap koieila netikilar a dipijou karoj, netiada i. 47Wein nanlan pil rajon uk apot, me kin kadudi nan jed, pwen oro pena jon karoj. 48A lao direla, re kin apiadado pon oror, ap mondi pena, deuk on me mau akan nan dal akan, a me jued akan re kin kajela. 49Nan iduen a pan wiaui ni imwin kaua: Tounlan kan pan koieila, katoror jan me jued akan me pun kan. 50O kajapok ir alan len kijiniai, iei wajan maiei o teterok. 51Iejuj kotin majani on irail: Komail weweki mepukat karoj? Re potoan on: Ei Main. 52A ap kotin majani on irail: I me jaunkawewe karoj, me jukujukuleki wein nanlan me rajon kaun pan im eu, me kin kapwareda jan a pai me kap o me marin. 53Kadekadeo Iejuj lao kaimwijokela karajeraj pukat, ap kotin koieila jan waja o. 54A koti don udan jap we kawewe on irail nan ar jinakoke. Irail ari puriamui kila indada: Lolekon en Ol men et o a manaman akan ko jan ia? 55Kaidin i nain kapenta? In a jota adaneki Maria? O ri a ol akan Iakop, o Iojep, o Jimon, o Iudaj? 56O ri a li akan, kaidin irail karoj mi re atail? Ari, ia waja mepukat ko jan ia? 57O irail makar kin i. A Iejuj kotin majani on irail: Jota waja me jaukop jo waui ia, nan jap we ota o ren jau i ko. 58I ari jota wiadar manaman toto waja o pweki ar jopojon.

Copyright information for `PON