am11Ko 1:17m41Te 1:5
bm7Kl 1:26m8Lu 23:34, Af 13:27m9Ais 64:4
cm12Yo 16:13m141Ko 1:18m16Ais 40:13

1 Corinthians 2

Folo yana laumamala Keliso yana alika keloseya faꞋina.

1Siule tobohiyakweyao miKolinita, tuwaina omi agaimiya gaꞋela be Yaubada yana venuwaꞋata Keliso faꞋine gahawavemogatala ana toveya, keke laumamala nuwaꞋabiꞋabina amine o kaꞋi hifufu nuwanuwahuyana amine gadalukahihi, keke. 2Nuwahinagekuya gavehimeyeku higa vaita keke tamo gavana faꞋina gadanuwanuwa tu Yesu Keliso anakaibe gadalukahihiyena, higa yana alika keloseya faꞋina gadalulumamala. 3FaꞋina omi agaimiya gaꞋela ana toveya keke yaku wafaiwala gadaꞋela, tu yaku wamatauta yaku waꞋasehawahega gaꞋela. 4Ada keke hifufu nuwaꞋabiꞋabina o kaꞋi gahe nuwanuwahuyana amine gadalulaumamala o gadavehavehawala keke. AluꞋaluwa Mahalina gifaiwalaveleku be yaku laumamala gifaiwala-yo aseꞋasemi giꞋonana. 5AluꞋaluwa Mahalina yana faiwala againe galumamala be yami vetumagana keke tomiyababi yadi nuwahuya againe ginaveꞋinuba, au Yaubada yana faiwala againe ginaveꞋinuba. a 

AluꞋaluwa Mahalina Yaubada yana nuwahuya giveleda.

6Atu gahe nuwanuwahuyana saꞋeyana galulukahihiyena. Badi Yesu ana vetumagana againe hiveꞋasevatu-ma agaidiya mena gahe nuwanuwahuyana galulukahihiyena. Gahe-nadi ma keke vaita tomiyababi tova hidevama himimiyami-ma yadi nuwahuya amine, o kaꞋi yadi tovehimeya yadi nuwahuya amine, keke. FaꞋina badi tovehimeyai-dina adi egana gihavahavaina. 7Gahe nuwanuwahuyana iya galulukahihiyena-ma Yaubada yana nuwahinage, higa yana nuwahuya nuwahinagene gidadauda amanadi. Mena yana nuwahuya ma sevasevauyana, ada kadu boi tuwai-moꞋena hida babi aimo keke gidabubuni ana toveya givevai be yana nuwahuya againe ide tovetumagana Bana amine kanakikaiwabu faꞋina. 8Tomiyababi tova hidevama himimiyami-ma yadi tovehimeya hida Yaubada yana nuwahuya hifaniyena. KaꞋi hidahalamanena digo, Tokaiwabu-moꞋa keke kelose againe hidatutuvefoseni. 9Tu iya gavehavehawala Veyao Tuwaina ana buki gigahe amine gigayo,

Gavadi gavadi keke tamo hakwadi gidaꞋitadi o kaꞋi gidanogalidi, gavadi gavadi keke tamo hakwadi tauna nuwane gidanuwenuwedi, medema gaitoma yamumudi Yaubada gikidewedewedi badi yadi nuwanuwa Bana againe hisena-ma faꞋidiya.
10Hida gaitomai-dina sevasevauyadi tu Yaubada AluꞋaluwana giꞋiveninisena be ide tovetumagana agaideya gihawavemogataledi. FaꞋina AluꞋaluwa Mahalina gaitoma moyaꞋaina ana nuwanuwa giꞋitahalamanena. E, kadu Yaubada Tauna yana nuwahinage gihalamane-Ꞌowona. 11Kaliva ma yana nuwahinage keke kadahalamaneni, au bana tauna aluꞋaluwana anakaibe gihalamanena. Meda anafaiweya Yaubada yana nuwahinage keke kadahalamaneni, au Yaubada AluꞋaluwana anakaibe yana nuwahinage gihalamanena. 12Yaubada keke hida babi ana nuwanuwa gidaveleda. Tauna AluꞋaluwana ide tovetumagana agaideya giꞋiveninisena be yana nuwanuwa faꞋina ginakivetuvetunuda, ada Yaubada yana abavetala moyaꞋaina ide agaideya kanaꞋitahalamanena faꞋina. 13Ada au mena Yaubada yana nuwanuwa nuwanuwahuyana alulumamalena. Yama hifufu inubana keke kaliva yadi nuwahuya againe au AluꞋaluwa Mahalina againe, ada Bana gikivetuvetunuma amine alulumamala. Hai kaliva nuwahinagediya AluꞋaluwa Mahalina Tauna gimimiyami, medema AluꞋaluwa Mahalina yana nuwanuwa faꞋina akivetuvetunudi.

14Tu hai kaliva nuwahinagene AluꞋaluwa Mahalina Tauna keke gidamiyami, medema Yaubada AluꞋaluwana yana nuwanuwa gikilowena, faꞋina mema vaita iyohoyoho amine bana matane. Gifaniyena faꞋina AluꞋaluwa Mahalina anakaibe yana nuwanuwa anafaiweya ginavehawaleda be kanaꞋitahalamanena. KaꞋi AluꞋaluwa Mahalina Tauna keke nuwahinagedeya gidamiyami kadu keke adafaiweya yana nuwanuwa kanaꞋitahalamaneni. 15Hai kaliva nuwahinagene AluꞋaluwa Mahalina Tauna gimimiyami, medema gaitoma moyaꞋaina inubana faꞋina anafaiweya ginaꞋitanuwanuwa, kaꞋi Yaubada againe o kaꞋi hida babi againe ma anafaiweya ginaꞋitahalamanena. Atu bana kaliva nuwahinagene AluꞋaluwa Mahalina Tauna keke gidamiyami, medema keke anafaiweya bana waꞋAluꞋaluwa Mahalina ginaꞋitanuwenuweni au yana nuwanuwa gifaniyena. 16Mena itanuwanuwa keke anafata ma Veyao Tuwaina ana buki givehawaleda gigayo,

HakwaꞋadi Kaiwabu nuwana gihalamaneni-yo anafaiweya ginakivetuvetununi? Keke tamo.
Tu imeꞋeyao ma Keliso nuwana gisevedamana agaimeya be Bana ginuwanuwa amine meda anafaiweya ime anuwanuwa. FaꞋina badi keke waꞋAluꞋaluwa Mahalina amine yo nuwama hidahalamaneni-yo adifaiweya hinakivetuvetunuma. b , c 

Copyright information for `VIV