am21Te 2:5m4Ef 2:2m6Aba 1:3, 1Fi 2:9
bm11Lo 8:36m14Lo 8:11, 1Te 4:14
cm17Lo 8:17-18m18Hi 11:1-3

2 Corinthians 4

Folo Keliso yana mahalina ana tolaumamala

avaeka bikabikana amine giluvefosedi.

1Tu Yaubada gihinekalikaliyema-yo veyao ivaguna kikaiwabu-moꞋena aꞋawaꞋawatalatalainena. Hida ama vehimeyai-nadi givelema faꞋina, vita tulina tulina anuhagadi againe aseꞋasema keke gidaꞋaliꞋuliꞋuni. 2Au dewa koyona sevasevauyana kadu wawowomumuna ahe avenikohiyena. Keke aikaunuwanuwadiyao amine adahuluva, kadu keke Yaubada bonana adakivilavilani-yo nuwanuwa tulina adavehawala. Au Yaubada yana nuwanuwa velemoꞋena kaliva moyaꞋaidi matadiya mahamahalina amine aseseyemaunena, ada Yaubada gihalamanema tu agahegahe-yo kaliva moyaꞋaidi yama gahe au velemoꞋena ma adifaiweya nuwafoudiya hiꞋayaꞋayaunena. 3KaꞋi VenuwaꞋata Yamumuna ime alulumamalena-ma keke gidamahalini, au gaveyao agaidiya keke gidamahalini? Me badi agolaufofola ana eda againe hinanauna-ma kalivai-dina agaidiya keke gidamahalini. 4Bana Setani hida babi ana yaubada badi keke hidavetumagana amanadi nuwadi gikibodana be keke adifaiweya VenuwaꞋata Yamumuna ana mahalina hinaꞋitahalamaneni. Mena VenuwaꞋatai-nadi Keliso yana kaiwabu giꞋivemogatalina, BanaꞋe ana itaꞋita meda Yaubada ana itaꞋita amine, au anunudi saꞋeyana. 5WaꞋita, keke taumeyao faꞋimeya adalaumamala-yo higa ama egana anakilakahini, keke. Au Yesu Keliso alulumamalena higa BanaꞋe Kaiwabu. Tu taumeyao faꞋimeya agahe vaita ime Yesu againe ahawahegema-yo omi ami agetoga amimiyami. 6Tuwai-lokalokana uyuyugaga gidauda ana toveya Yaubada gigahe gigayo, “Mahalina uyuyu gidatutufolena.” Meda Bana Yaubadai-nadi ime nuwama uyuꞋuyuyuna yana mahalina againe gituvemahalina be Keliso magigine Yaubada yana mahalina veꞋakinamanamalina anaꞋitani-yo Yaubada Tauna anahalamanena be yana mahalina againe anamiyami.

7Tu Yaubada yana mahalina veꞋakinamanamalina Yesu Keliso giꞋiveyemaunina-ma ana halamana vaita lokolokofou amine. Tu lokolokofou-nadi ime kaliva kowakowameyao vaita avaeka bikabikana amine nonogana agaimeya gisena be higa kaliva moyaꞋaidi hinahalamanena faiwala lakahina lakahi-moꞋena aseseyemaunena-ma inubana keke ime agaimeya au Yaubada againe. 8Vita moyaꞋaina inubana tulina tulina hitutuꞋauhima tu keke hidavetutuvehawaliyema. Vitai-dina anunuhagadi faꞋina nuwama givegafoꞋuyaꞋuya tu keke gidavegafoꞋuyaꞋuya-moꞋa. 9Nibaimeyao hiluluvenegama tu Yaubada keke gidahegema. Himunukoyokoyoma tu keke hidaluveꞋalikama. 10Boi Yesu hiluvekiꞋonina be hiluveꞋalikana amine, meda tova moyaꞋaina ime hiluluvekiꞋonima higa hidaluveꞋalikama. KiꞋonai-dina wowomeya gidadauda be higa Yesu yawaina wowomeya gidadauda ma kaliva moyaꞋaidi hinaꞋitahalamanena. 11E, wayawaimeyao amimiyami tu ime Yesu yana kaliva faꞋina tova moyaꞋaina abagilagi liline amimiyami. Alikeya hihegeluvaluvama nonogana aimo amimiyami be higa kaliva wowoma havahavaina hinaꞋita-yo hinahalamanena Yesu wayawaina agaimeya gimimiyami faꞋina keke adamaduꞋalika. 12Yesu Keliso alulumamalena faꞋina kaliva koyodiyao hiveveꞋumagigiyema higa hidaluveꞋalikama. Tu omiꞋiyao ma laumamalai-nadi wanogalina faꞋina, wayawaimi ivaguna wamimiyami.

13Tu Veyao Tuwaina ana buki hidedemi gigahe gigayo,

Yaubada gavetumaganena faꞋina, iya gagahe.
Mena kaliva Yaubada givetumaganena amine, kadu ime Yaubada avetumaganena be Bana bonana agahegaheyena.
14FaꞋina ime ahalamanena Bana Yaubada Kaiwabu Yesu alikeya gisivemididina-ma kadu ime Yesu buye ginasivemididima. Meda omi ginasivemididimi be imeꞋeyao kadu omiꞋiyao buye Yaubada matane ginavegaꞋauleda. 15Mena vita moyaꞋaina alukahihiyena-ma omi ami veluga faꞋina anuhagadi, higa vaita mali kaliva moyaꞋaidi Yaubada yana nuwadoga hinaꞋayauneni-yo yadi vesiule magamagana Yaubada againe ginalakalaka be ana egana ana kailakata ginatubuga-moꞋa. a , b 

Kaiwabu tova mulina kananuhagana-ma hida babi ana vita

gitubuhege-moꞋedi.

16Yaubada ime Yesu buye ginasivemididima faꞋina, aseꞋasema keke gidaꞋaliꞋuliꞋuni. Wowoma ana faiwala gihavahavaina be giꞋaliꞋalikaꞋabobowa tu Yaubada tova be tova aluꞋaluwama gikikiveꞋivaguna. 17WaꞋita, hida ama vita vaita kabiꞋona amine kadu havahavaina tova adamoya aꞋayaꞋayaunena-ma aimo tova mulina guwana higa kaiwabu lakahina kadu miyamiya-vagahina ananuhagana. Kaiwabu-nadi ama vita gitubuhegena, gitubuhege-moꞋena. 18Medema faꞋina gaitoma aꞋitaꞋitadi-ma aꞋitamataꞋidiledi. Au gaitoma keke amafaiweya anaꞋitadi-ma aꞋitadonedonedi. FaꞋina gaitoma aꞋitaꞋitadi-ma havahavaidi tu gaitoma keke amafaiweya anaꞋitadi-ma miyamiya-vagahidi. c 

Copyright information for `VIV