am11Ko 15:47-49m2Lo 8:23m41Ko 15:53m5Lo 8:16,23
bm6-7Hi 11:13-14m8Fl 1:23m10Lo 2:16
cm15Lo 14:7-8m17Yo 3:3m18Lo 5:10m19Kl 1:19-20
dm21Hi 4:15, 7:25-26

2 Corinthians 5

Folo nuwanuwana lakahina lobama ana wowo ginaꞋosena.

1Tu ide kahalamanena hidede amine. Babi ana wowo againe kamimiyami-ma vaita vada amine, ada kaꞋi mena manuwai-nadi ginaꞋayawelina amine, Yaubada yada manuwa miyamiya-vagahina lobameya keke kaliva hidayogoni-ma ahe gikidewedewena. 2Ma tova adamoya kayawayawaiꞋohi nuwanuwada lakahina lobama ana manuwa kanavemanuwena. 3Ada kaꞋi lobama ana manuwa kanavemanuwena vaita aikeva kadaꞋosevefofoni amine, au keke aluꞋaluwadaga vaita konekonena wowona keke ma amine kanamiyami. 4WaꞋita, babi ana wowo vaita vada amine ma againe aimo kamimiyami ana toveya, kayawayawaiꞋohi ada ayauna vaita vainuwana lakahina kadawahini. Au hidedemi kayawaiꞋohi keke vaita nuwanuwada babi ana wowo kanavehalilini faꞋina, keke. Au nuwanuwada lobama ana wowo buye kanaꞋosevefofona be higa lobama ana wowo miyamiya-vagahina kanaꞋoseni-yo babi ana wowo havahavaina ma ginaꞋana. 5Mena venuyai-nadi faꞋina Yaubada Tauna ahe gikidewedeweda, ada AluꞋaluwa Mahalina againe gisetagoda be medema againe kahalamanena aimo lobama ana wowo au velemoꞋena kananuhagana.

6KaduꞋe AluꞋaluwa Mahalina againe gisetagoma faꞋina, tova moyaꞋaina ime Yaubada yana tofaisewa aseꞋaseboumeyao. Kadu ahalamanena aimo babi ana wowoya avemanuwa againe vaita Kaiwabu adamiyavehaileni. WaꞋita, Kaiwabu-moꞋena keke adaꞋitaꞋitani tu yama wavetumagana faꞋina Bana buye amimiyami. 8E, ime aseꞋaseboumeyao, keke alika adamatauseni. KaꞋi babi ana wowo ananuvehailena be Kaiwabu buye anavemanuwa, au medema weꞋa hagihagi-moꞋena agaimeya. 9Tu yama nuwanuwa lakahina hidede amine. KaꞋi babi ana wowoya anavemanuwa o kaꞋi ananuvehailena, nuwanuwama lakahina Kaiwabu nuwana anakiveyamumuna. 10FaꞋina aimo tova mulina Keliso ginavetoga be ide tovetumagana ginavedewayaugida ana toveya, moyaꞋaida adafaiweya Bana matane kadamidi. Gavaimi gavaimi ide saꞋeyana saꞋeyana kahuluva aimo babi ana wowoya kamiyami ana toveya, kaꞋi yamumuna o kaꞋi koyona, medemi agaideya ginalaufata. a , b 

Afositolo Keliso loseyanineyao amine kaliva hilumamaledi

be higa Yaubada buye hinaveyao.

11Tu Keliso yada dewa ginalaufata faꞋina, ime Kaiwabu ana matauta ahalamanena. Ada Kaiwabu au hidede amine aveꞋamohimohinena faꞋina, agagaluvaluva kaliva asisiveꞋauyedi be Yaubada bonana alulumamalena-ma au velemoꞋena hinahalamanena. Ime gavaimi yama nuwanuwa ma Yaubada a gihalamanena. Nuwanuwaku ime kaliva velemodi ma kadu omi nuwamiya wanahalamanena. 12Keke vaita adagaluvaluva taumeyao ama egana kadu anakilakahini-yo wanahawaveyamumuyema, keke. Au hidedemi yama dewa faꞋina nuwami atalafolena be ime faꞋimeya amifaiweya wanagakahikahi. Mene kaliva tufoidi adi ita kabuꞋavane faꞋina higakahikahi tu gavadi aseꞋasediya gidadauda-ma keke hidanuwenuweni. Mena yadi gakahikahi ana toveya amifaiweya yama dewa velemona wanayakahina be wanaveꞋawaꞋibodedi. 13Hidedemi agahe faꞋina kaꞋi mene omi wanuwanuwa vaita ime adavekwavakwava? Yama hawahega Yaubada againe lakahi-moꞋena faꞋina, tufoidi hivaitana adavekwavakwava. O kaꞋi mene wanuwanuwa vaita ime wanuwameyao? E, wanuwameyao amine ahuluva be omi ami kivetuvetunu faꞋina. 14WaꞋita, Keliso yana nuwanuwa lakahina agaimeya nuwama gitaitaina be yama dewa givehivehimeyena. FaꞋina halamana ahe avaina higa Kaliva saꞋeyana kaliva moyaꞋaida faꞋideya giꞋalika ada ide Bana buye kaꞋalika. 15E, kaliva moyaꞋaida faꞋideya giꞋalika be higa gaveyao wayawaidi himimiyami, medema keke taudiyao faꞋidiya hinamiyami, au Bana faꞋine hinamiyami, BanaꞋe badi faꞋidiya giꞋalika tu Yaubada alikeya gisivemididina amanadi.

16Boi tuwaina babi ana nuwanuwa amine kaliva wowodi ana ita faꞋina aꞋitanuwenuwedi agayo, “Wadema kaliva yamumuna,” o “Wadema kaliva koyona.” Tu halamana ahe avaini-yo keke aimo hidedemi kaliva adaꞋitanuwenuweni. Meda anafaiweya boi Keliso keke ana waegana keke yana walokoloko faꞋina aꞋitanuwenuwena vaita kaliva-kawowona tu adamoya au Bana yama Kaiwabu aꞋitayakahina. 17Ada hai kaliva Keliso buye giveꞋatutamoꞋaina medema kaliva tubuvaguna, faꞋina yana nuwanuwa tuwaina giyawowola tu nuwanuwa ivaguna a givaina. 18Mena yada tubuvagu yo yada nuwanuwa ivaguna ana nauhaga matatabuna Yaubada againe giveꞋinuba. Tuwaina ide Bana nibaineyao tu Keliso yana alika againe giveyaoyeda. Ada au ime yana tofaisewa ama vehimeya givelema higa kaliva anavenuwaꞋatadi gavaiyaꞋamine Yaubada buye hinaveyao. 19Yama laumamala hidede amine. Yaubada Keliso babiya giꞋiveniniseni-yo yana alika againe koyona ana laufata giwahina be higa tomiyababi fafali tulina tulina agaidiya ginaveyaoyedi. Kaliva yadi koyona keke gidahawahawadi au giyaweyawelidi. Au hidedemi Yaubada kaliva giveyaveyaoyedi ma ana laumamala givelema. 20Ada au ime Keliso loseyanineyao amimiyami be agaimiya agahegahevagadona vaita Yaubada Tauna omi agaimiya gidagahegahevagadona. Keliso ana eganeya yama hawanuwanuwa agaimiya asena be yami dewa koyone Yaubada wavenibainena-ma wanavenikohiyena be Yaubada buye wanaveyao. 21Keke tamo koyona Keliso againe gidadauda, tu Yaubada ide yada koyona matatabuna Bana againe gisedamaneni-yo yana ilaꞋa ide faꞋideya Bana giwahi-Ꞌowona. Au hidedemi Yaubada yana hawa againe Keliso koyona amine gihawana be higa ide gaveyao Keliso buye kaveꞋatutamoꞋaida, medema agaideya Yaubada yana yegayega gisedamanena. c , d 

Copyright information for `VIV