am2Md 4:21m3Yem 23:15m5Ef 6:18
bm7Af 5:19, 16:26
cm17Af 12:7-8
dm24Ais 55:11, Af 19:20

Acts 12

Yemesa hiluveꞋalikana tu Fita deliya hisena.

1Himiyami tu kini Helodi givebutu tovetumagana adi yoꞋo kalivadi tufoidi gikikivekoyodi. 2Au givehimeya be Yemesa Yoni tobohiyana ilama againe uꞋuna hinikehegena. 3Yemesa giluveꞋalikana faꞋina, badi miYuda yadi tonagona nuwadi gikiveyamumuna. Yadi nuwayamumu giꞋita-yo au givehimeya be Fita hikiveꞋavina. Ada tafalolo ana egana Beledi keke WaꞋisina againe hida gaitoma gilakayemu. 4Ada au Fita hikiveꞋavini-yo deliya hiselukuwena, ada Helodi givehimeya be tolugaviya adi boꞋu fowa amine hinaꞋitaꞋitaveꞋavina, kadu kaliva-moꞋedi fowa fowa amine. Kadu givevai be tafalolo lakahina Abamaduviviya ana tova ginahavaini-yo kaliva moyaꞋaidi matadiya ginavedewayaugina. 5Ada au tolugaviya Fita deliya hiꞋitaꞋitaveꞋavina tu badi tovetumagana Yaubada againe bana faꞋine hiveꞋoꞋolaꞋimaꞋima-moꞋa. a 

Lobama ana tovenuwaꞋata Fita deliya giyauna be gihobu.

6Tu bogi gihobu ana uyadeyadeya Helodi kaliva matadiya ginavedewayaugina, bogi-nadi againe Fita ana toꞋitaveꞋavina adiꞋiselu hinafadiya gidauda, ada bulava kainumula againe nimana fafalina fafalina tolugaviya adiꞋiselu agaidiya hiyogovefosena. Kadu tolugaviya deli ana edaꞋawana hiꞋitaꞋitaveꞋavina. 7Fita gidauda tu auheꞋama Kaiwabu yana tovenuwaꞋata giluꞋafuneunena be mahaline abamiyami gituvemahalina. Au tovenuwaꞋata Fita yalona gitafina higa giluvaguna gigayo, “Umadumidi.” AuheꞋama bulava kainumula Fita nimane giꞋagologolota tu gimidi.

8GiꞋagolohini tu tovenuwaꞋata gigahena gigayo, “Beleta usidoneni, ageyafayafa uhifo.” Au Fita gisidoneni gihifo-yo tovenuwaꞋata gigayo, “A aikeva uꞋose be uꞋela kana.” 9Au Fita tovenuwaꞋata gimuliyena ada deliya hihobu, tu keke gidahalamaneni kaꞋi velemoꞋena tovenuwaꞋata giluvaguna be gihobuyena o kaꞋi giꞋavayauna. 10Au tolugaviya adi yoꞋo saꞋeyana hihegedi kadu anavelu hihegedi, hinauna tu melala ana edaꞋawana againe hiyemu, edaꞋawanai-nadi againe wanafali kainumula gidauda. Au wanafali tauna giꞋayauna be melala hinagene hinauna. Eda saꞋeyana againe hinauna tu hihegena, au tovenuwaꞋata giluꞋamuvedamana be ginuyabuyabuna.

11Ginuyabuyabuni tu Fita gavadi bana againe gilakayemu-ma giꞋayaunena gigayo, “Au adamoya ahe gahalamanena, velemoꞋena Kaiwabu yana tovenuwaꞋata giꞋiveninisena be Helodi nimane gilugolegoleku, kadu miYuda agaidiya gilugolegoleku be gavaimi hinuwanuwa iya gananuhagana-ma keke ginalakayemu.” b 

Fita tovetumagana veꞋoꞋola faꞋina hivagaꞋauta-ma

agaidiya giyemu.

12Hidedemi Fita giꞋayauneni-yo Meli yadi manuweya gina, badi Yoni-Maki hinana. Medede againe kaliva moyaꞋaidi ahe hivagaꞋauta be Fita faꞋine hiveꞋoveꞋoꞋola. 13Au Fita giyemu wanafali gava kwaune gikifisifisiꞋa ada agetoga kwamayoku saꞋeyana, ana egana Loda, giꞋela be wana ginayauna. 14Fita gikovakova ma agona ana nogala gihalamanena, au nuwana giꞋayauyauna lakahina faꞋina wana keke gidayauni, tu gimaduluku vetawaneya givenuwaꞋatadi gigayo, “Hei! Fita giyemu.”

15Badi higayo, “O kwavakwava.” Tu bana kwamayoku yana gahe giseseveꞋaveꞋahina gigayo, “Au velemona.” Yana gahe giseveꞋaveꞋahina faꞋina, badi higayo, “Mema aluwana.”

16Badi buye hilulukahihi tu Fita aimo gikikifisifisiꞋa, faꞋina hina wana hidayauna ma hiꞋita-yo au nuwadi givegafoꞋuyaꞋuya. 17Tu bana nimane giluhawatadi tu gavaiyaꞋamine Kaiwabu deliya gisehobuyena ma agaidiya giꞋawatalatalainena. Kadu gigahedi gigayo, “Yemesa tobohiyaneyao buye wanavenuwaꞋatadi.” Gilukahihi gihavaina au gina mali melaleya.

18Tu mala gilauna tolugaviya hiꞋenoviladi againe, Fita faꞋine yaudi gilowona hiveꞋagahegahe higayo, “Ha! Fita hami gina?” 19Bana Helodi givehimeya be hinalelena tu hilele-wayoga. Au tolugaviya gitoliluveluve-faꞋilidi, ada au givehimeya be hinaluveꞋalikadi.

Tu muliya Helodi Yudiya ginuyabuyabuna be gina Sisaliya againe gimiyami. c 

Helodi giꞋalika.

20Ada bana Helodi miTaiya miSaidoni givekwavekwageyedi toyogina faꞋina hivagaꞋauta be hina Helodi hinaꞋitana. Nagona hina kaliva saꞋeyana himidivetobohiyanena, ana egana Bilasito, bana kalivai-nadi Helodi yana tofaisewa kikaiwabuna. Hivetobohiyanena be ginana Helodi nuwana ginakiveyamumuna faꞋina. Hivetobohiyaneni-yo au Helodi againe taudiyao hina higayo, “Ime nuwanuwama veyao.” Badi adiga bana yana fafali againe giyemuyemu faꞋina nuwanuwadi hinaveyao. 21Ada Bilasito Helodi againe gigahe-yo au tova gisena, ada kini ana vaigau kikaiwabuna giꞋose-yo yana didigaꞋuꞋuya gihiyoto au yoꞋo agaidiya gilumamala. 22Gilumamala gihavaina badi hikovakova higayo, “Wama keke kaliva agona, au Yaubada ago-moꞋena kanogalina.” 23Badi yoꞋo hikovakova tu bana keke Yaubada ana egana gidakilakahini faꞋina, auheꞋama Kaiwabu yana tovenuwaꞋata aulolo givelena. Au oloto kamona hiꞋauꞋana be giꞋalika.

24Ada au fafali tulina tulina agaidiya kaliva moyaꞋaidi Yaubada bonana hinogalina be hivetumaganena.

25Tu Banabasi ada Saulo tovetumagana adi tonagona agaidiya mani hinauwena-ma faisewai-nadi hiluyabuna, au Yelusalema hitauya Anidiyoka againe hiyewadi, ada kaliva saꞋeyana ana egana Yoni-Maki hivegaꞋaulena be buye hina. d 

Copyright information for `VIV