am4-6Hi 10:26-29
bm10Hi 10:34, 1Ko 15:58m11Hi 3:14
cm13-14Aba 22:16-17m18Ail 23:19m19-201Veh 16:2, Hi 9:3

Hebrews 6

Keke Yaubada bonana inubanaga againe kanamiyami,

au Keliso ana halamana againe kanaveꞋasevatu.

1Omi aimo fwefweya amine Yaubada bonana inubanaga againe wamimiyami faꞋina, nuwanuwaku hinafana kadu gina ana abalauyabu faꞋina ganakivetuvetunumi be moyaꞋaida Yaubada bonana ana halamana matatabuna againe kanaveꞋasevatu. Keke Keliso yana vehawala inubanaga kananuwenuweni. Manuwa ivaguna kayogona againe, keke tova moyaꞋaina ogola kadakikivemididini kadayaꞋiyaꞋini, keke-moꞋa. Meda anafaiweya keke tova moyaꞋaina vehawala tuwaina kamidivetumagana ana toveya kanogalina-ma kanalulumamaleni kanagayo, “Wananuwavilami be higa keke yami dewa koyona faꞋina wanaꞋalika, ada Yaubada againe wanavetumagana.” Laumamala tuwaina inubanaga faꞋina wanaꞋilova. 2Meda anafaiweya keke tova moyaꞋaina vehawala tuwaina kanalulumamaleni, higa bafitaiso faꞋina, ada nima ana sewadi kaliva uꞋudiya faꞋina, ada toꞋalika yadi mididi-havagi faꞋina ada vedewayauga be kaliva adi laufata againe tokoyona hinaꞋalika-vagata ma faꞋina. 3Ada Yaubada ginahawahegeku amine vehawala tuwaina gananuyabuyabuna be vehawala Keliso ana halamana againe kanaveꞋasevatu faꞋina ganalukahihi.

KaꞋi kaliva Yaubada Natuna hinavekwaulauge-moꞋena, keke

adifaiweya kadu hinahagaviladi.

4Gavadi-yo yami veꞋasevatu faꞋina ganavehawalemi? Me gaveyao tuwaina Yaubada ana halamana faꞋina nuwadi gimahalina tu muliya Yaubada Natuna hinavekwaulauge-moꞋena, medema keke adifaiweya kadu hinahagaviladi, keke-moꞋa. Tuwaina badi kalivai-dina nuwadi gimahalina ada yawai-vagata Yaubada gihawahegena-ma hiꞋayaunena. Kadu AluꞋaluwa Mahalina badi aseꞋasediya giluku, ada Yaubada bonana againe yamumu hinuhagana, ada hida tova mahalina againe Keliso yana faiwala aimo tova mulina ginaseyemaunena-ma ahe hiꞋitahalamanena. KaꞋi mena Yaubada yana mahalina ana gaitoma moyaꞋaina hiꞋayaunena tu hinanuwayewa-moꞋa, hai tamo eda yo Yaubada againe kadu hinahagaviladi? Keke yadi nuwavilana ana eda gidadauda, faꞋina mena yadi vekwaulauga againe hihuluhuluva vaita taudiyao Yaubada Natuna kadu hidakivekeloseni be yoꞋo matadiya Yesu hidahawavelaigeni.

7Tu todibumuhiga kadu tovekwaulauga-moꞋa adi abaluvefota saꞋeyana ganalukahihiyena. KaꞋi tova moyaꞋaina wehi ginalugalugaga be babi ginakiveduvedubani-yo aꞋa tulina tulina ginakabu, au tofaha mena yadi babi yamumuna againe aꞋa tulina tulina adiga faꞋina hinanuhagana. Meda anafaiweya badi Yaubada ana halamana hiꞋitaꞋitaveꞋavina-ma guwadi kaꞋitana ada Yaubada yana nuwakabubu hinunuhagana. 8Tu badi Yaubada hivekwaulauge-moꞋena ma vaita babi koyona amine. KaꞋi wehi ginalugalugaga tu aboda yogogaga faha againe ginakabu, medema kaliva hinakilowena ada ana ita ma vaita alatabutabu gidanuhagani. Ada au faha hinatuna be ginaꞋalahi-Ꞌowona ada ginakoyo-vagata. a 

Yada hawahega againe kanaꞋatuvefaꞋila be gava yamumu

faꞋina Yaubada giwonadabadaba-ma kananuhagana.

9Siule tobohiyakweyao, tovekwaulauga-moꞋa faꞋidiya hidede amine gagahe tu omi gahalamanemi higa Yaubada ana halamana waꞋitaꞋitaveꞋavina be kibababala ana eda amine wananauna. 10Yaubada faꞋina wafaisewa kadu yami nuwanuwa Bana againe wasena. Tuwaina tobohiyamiyao Yaubada yana yoꞋogaga agaidiya wavelugadi kadu tova adamoya aimo waveluvelugadi, ada mena yami veluga againe yami nuwanuwa Yaubada againe waseseyemaunena. Bana Yaubada kaliva tunutunugina faꞋina, mena yami hawahega Bana faꞋine keke ginavenuwauluyeni, au ami laufata ginavelemi. 11Yaubada faꞋina wahawahegemi ada nuwanuwaku lakahina moyaꞋaimiyao saꞋeyana saꞋeyana yami hawahega wananunauwena wananunauwena tu tova ginalauyabu be higa gavadi Yaubada omi faꞋimiya ginagani-ma walulubodena, medema matatabuna wananuhagana. 12Keke nuwanuwaku dibumi ginatoyoga. Nuwanuwaku badi yadi wavetumagana yadi waꞋatuvefaꞋila Yaubada againe himiyamiyaveꞋavina-ma wanaveꞋuꞋuledi, ada hidede amine gavadi yamumuna faꞋina Yaubada giwonadabadaba-ma badi hinuhagana amine kadu omi wananuhagana. b 

Abelahamo Yaubada yana wonadabadaba givetumaganena amine, ide adafaiweya kanavetumaganena.

13WaꞋita, boi tuwai-moꞋena Yaubada Abelahamo againe giwonadabadaba. Yana wonadabadaba againe hakwadi ana egana giyakahini? Keke tamo hakwadi gidamiyami-yo Yaubada gidakaiwabuhegeni faꞋina Tauna ana egana giyakahina gigayo,

Wona velemona gananuwakabubuye ada a unumamomo hinamoyaꞋai. Iya Yaubada gagahe.
15Hidede amine Yaubada giwonadabadaba ada Abelahamo yana waꞋatuvefaꞋila gibodaboda-yo gavaimi Yaubada giwonadabadaba, medemi ginuhagana.

16KaꞋi kaliva nuwanuwadi hinawonadabadaba, kaliva saꞋeyana ana egana hinayakahina higa Yaubada, faꞋina Bana ana egana lakahi-moꞋena. Kaliva lakahi-moꞋena ana egana hiyakahina be higa moyaꞋaidi hinahalamanena yadi gahe au velemoꞋena, ada kadu keke tamo hakwadi yadi gahe anafaiweya ginavekwageyeni. 17Yaubada yana leme faꞋina giwonadabadaba, ada nuwanuwana badi yana wonadabadaba guwana hinanuhagana amanadi hinahalamanena yana gahe au velemoꞋena, keke-moꞋa ginayawelini. Medema faꞋina giwonadabadaba againe Tauna ana egana kikaiwabu-moꞋena giyakahina. 18E, Yaubada yana wonadabadaba gisena kadu Tauna ana egana ana aiyakata gisena. Mena gaitoma luhei keke-moꞋa ginayawelidi, ada mena Tauna ana egana ana aiyakata kadu yana wonadabadaba againe kahalamanena Yaubada keke-moꞋa ginafwaya. Yaubada yana gahe toyogina ide agaideya hidede amine gisena faꞋina, ide kaꞋota be Yaubada againe kaveu amanadi adafaiweya kanaꞋasevatu toyogina, be gavaimi Yaubada yana leme faꞋina giwonadabadaba ada kalulauboda, medema kanakiveꞋavina. 19Mena Yaubada yana leme faꞋina giwonadabadaba ada ide kalulauboda-ma againe aseꞋaseda giluluveꞋavina. Mena aseꞋaseda ana abaluveꞋavina toyogina, keke vaita ginaꞋakakini faꞋina Yaubada yana leme giwonadabedabena-ma keke kanalubode-wayogeni. Ada waka ana lomu lai againe hihegena be gikiveꞋavina amine, aseꞋaseda ana abaluveꞋavina Yaubada yana abamiyami againe kahegena be gikiveꞋavina. Hidei babiya abaveyao ana tofaisewa kikaiwabuna kaleko abaseboda gilauwaina be Yaubada yana abamiyami Vetawana Tabu-moꞋa againe giluku amine, Bana Yesu Yaubada yana abamiyami lobameya againe giluku be ginalemeda, Bana wai ginagona tu ide wai kanamulina. Bana gimidiluku ada abaveyao ana tofaisewa kikaiwabuna ana maka givai-vagahina. Boi tuwai-moꞋena Melikisedeki mena makai-nadi giꞋabina amine, tova adamoya Yesu giꞋabiꞋabi-vagahina. c 

Copyright information for `VIV