am4Yo 7:30m11Yo 1:14, 4:54, 11:4
bm13Yem 12:1-27m17Sam 69:9m19Md 26:61
cm22Lu 24:6-8, Yo 12:16

John 2

Yesu yana vehimeya againe gufa-moꞋa giveꞋoine.

1Tu aiyeta luhei hihegedi tu kaliva saꞋeyana kwamayoku ginagina melala ana egana Kena againe. Kena medema Galili ana fafaliya ada melalai-nadi againe moyaꞋaidi hivagaꞋauta nagi ana avemwamwala faꞋina, ada Yesu hinana ahe hilakayemu. 2Kadu Yesu hiyowanina ana tomuliya buyeꞋi nagi ana avemwamwala faꞋina. 3Au hivagaꞋauta hivebutu hiꞋauꞋa tu bwai ana egana oine hiyu-Ꞌowoni-yo Yesu hinana Bana Yesu againe higahe higayo, “Yadi oine a gihavaina.”

4Ada Bana gigahedi gigayo, “Kwamayoku, gavadi-yo omi wagahegahe? Au Iya Tauku ganavehimeyeku. Yaku ivemogatala ana tova aimo keke gidayemu.”

5Tu Yesu hinana agetoga agaidiya higahe higayo, “GavaiyaꞋamine Bana ginagahe, au medede amine wanahuluva.”

6Ada au abaꞋaihiwaga kugakugana sikisi gidauda, medema nima ana abaꞋikolakola faꞋina miYuda yama dewa tafatafalolona amine. Ada abaꞋaihiwaga saꞋeyana saꞋeyana ana laga vaita dolomu kabiꞋona faifi o kai seveni amine ana laga.

7Tu Yesu agetoga gigahedi gigayo, “AbaꞋaihiwaga gufa-moꞋa againe wanavemagana.” Ada au hihiwalakahina.

8Kadu gigahedi gigayo, “Au wahiwa be avemwamwala ana tovehimeya againe wanauwe.” Ada au hihiwana be kaliva-nadi againe hinauwena.

9Tu gufa-moꞋa a giveꞋoine ada bana tovehimeya giyuluvaluva tu hadeꞋagaine oine-nadi hivaini-ma keke gidahalamaneni. Au badi agetoga hihalamanena, taudiyao gufa-moꞋa againe hihiwana faꞋina. Ada bana tovehimeya giyuni-yo, tonagi gikovana be gigahena gigayo, “Kaliva yadi oine yamumu-moꞋena himidihiwana, ada wakawaka hinayuꞋahiyauwa-yo muliya oine-kawowo hinahiwana. Hidedemi kaliva moyaꞋaidi yadi dewa tu oꞋeni ma oine yamumu-moꞋena usevauyena be adamoꞋuya useyemaunena.” Hidedemi gigahe.

11Ada gufa againe Yesu nimana ana iyaꞋiyaya gifaisewana Kena melala Galili ana fafali againe, ada iyaꞋiyayai-nadi Yesu yana iyaꞋiyaya nagona. Hidedemi gifaisewani-yo yana kikaiwabu gihawavemogatalena kaliva matadiya, ada au ime tomuliya yama vetumagana gilakata.

12Tu muliya Yesu Kafeneumi melala againe gihobu, kadu badi hinana, tobohiyaneyao kadu ana tomuliya buye hihobuꞋela ada medede againe hinumiya. a 

Yesu tolukimokimone manuwa-tafalolo againe giwavidi.

Madiu 21:12-17 Maki 11:15-19 Luke 19:45-48

13Himiyami tu miYuda yama tafalolo lakahina ana egana lobama ana tovenuwaꞋata yana Abamaduviviya giluvedavedaꞋufo faꞋina Yesu gitauya Yelusalema againe gilakaꞋela. 14Ada manuwa-tafalolo againe giluku tolukimokimone ginuhagadi, bulumakau sifi bunebune hikimonayedi abaveyao faꞋina. KaduꞋe mani tulina tulina ana tosenisi yadi tolameya hivetoga-ma giꞋitadi. 15GiꞋitadi-yo yana fuluma bulava Tauna gimetana be moyaꞋaidi gitafidi au giwavidi, kaliva yadi yomuyomu buyeꞋi. KaduꞋe tosenisi yadi mani giꞋiyauyaulena, ada yadi tolama givetalaꞋafufuna. 16Kadu badi bunebune hikimonayedi-ma gigahedi gigayo, “Hida lokoloko au wanauwe. Keke Kamaku yana manuwa againe wanakimokimone vaita maketi amine.” Au giwavidi be hihobu.

17Ada au ana tomuliya Yaubada bonana etoꞋetoladina saꞋeyana nuwadi giꞋafolena, gigayo,

Ho Yaubada, ya manuwa faꞋina iya gavedivediwe be vita ganuhagana.
18Tu Yesu tolukimokimone giwavidi faꞋina, miYuda tufoidi higahena higayo, “Hakwadi vehimeya givele-yo kaliva uwavidi? Aituha fifiwalana tamo unafaisewana be ya abavehimeya anahalamanena, kaꞋi velemoꞋena Yaubada givele o kaꞋi fwaya.”

19Au Yesu gigahedi gigayo, “Hida manuwa-tafalolo wanayawelina, ada aiyeta tohiye againe kadu ganavemididina.”

20MiYuda higayo, “Hida manuwa-tafalolo ana aiyogona kaliva hinunauwena malamala foti-sikisi (46) agaidiya, tu O ugahe vaita aiyeta tohiyegaga againe afaiweya unavemididini.” 21Tu Yesu keke manuwa-tafalolo-moꞋena faꞋine gidalukahihi, au tauna wowona faꞋine gilukahihi. 22Ada muliya Yesu ahe gimididi-havagi ana toveya, bonai-nadi ime ana tomuliya nuwama giꞋafolena ada au Yaubada bonana tuwai-moꞋena hiꞋetoladina-ma adavadavana kadu Yesu bonana avetumaganena.

23Atu Yesu tafalolo lakahina, ana egana lobama ana tovenuwaꞋata yana Abamaduviviya faꞋina Yelusalema againe gimiyami, ada medema tovai-nadi nimana ana iyaꞋiyaya hiꞋitana faꞋina, moyaꞋaidi Yesu ana egana hivetumaganena. 24Tu Bana Yesu ma aseꞋasedi gihalamanena, faꞋina keke gidavetumaganedi. 25BanaꞋe kaliva moyaꞋaida aseꞋaseda gihalamane-Ꞌowona, ada yada dewa faꞋina keke tamo hakwadi againe ginatoliluvaluva, au gihalamane-moꞋeda. b , c 

Copyright information for `VIV