am1Kl 4:2m4-5Lu 11:5-9m7-8Ha 6:9-11
bm9,14Lu 16:15m11-12Md 23:23,28
cm20Yem 20:12-16m22Lu 12:33
dm37Md 2:23m38Md 1:1

Luke 18

AtuvefaꞋila veꞋoꞋola againe faꞋina Yesu gigahetalahobuhobu.

1Tu Yesu ana tomuliya agaidiya gigahetalahobuhobu be ginavehawaledi higa tova moyaꞋaina hinaveꞋoveꞋoꞋola, be yadi atuvefaꞋila againe keke-moꞋa hinaꞋilova. 2Gigayo, “Melala saꞋeyana againe tovedewayauga saꞋeyana gimiyami, ada Yaubada keke gidamatauseni kadu kaliva keke gidanuwenuwedi. 3Kadu mena melalai-nadi againe sikwa saꞋeyadi himiyami, ada tova moyaꞋaina tovedewayauga againe hiꞋelaꞋelayewayewa higahegahe higayo, Kaliva saꞋeyana agaimeya gidewa koyona ada kotu againe o udavehimeya be agaimeya gidalaufata.

4Tova moyaꞋaina yadi veꞋoꞋola gidibudibutoyogena ginunauwena tu muliya tauna nuwahinagene gigahe gigayo, Yaubada keke gadamatauseni kadu kaliva keke gadanuwenuwedi tu hida sikwa tova moyaꞋaina dibuku hivevetoyogina faꞋina ganavelugadi. KaꞋi keke ganavehimeya be nibaidi agaidiya ginalaufata, au yadi elayewayewa againe wowoku ginalogilogi.” Au hidedemi Yesu gigahetalahobuhobu.

6Kadu Kaiwabu gigayo, “Tovedewayauga koyona yana gahe wananuwenuwena. 7Bana tovedewayauga koyona nonogana kwamayoku givelugadi. Bana Yaubada kaliva hagihagi-moꞋena ma kaꞋi yana kaliva luluwafadiyao bogi uyadayada Bana againe hitagitagi-faꞋila ma kaꞋi ginavelugadi o kaꞋi keke? KaꞋi yana veluga againe ginavekwalu? Keke-moꞋa, au gagahemi adi veluga faꞋina ginavehimeya, e ginamaduvehimeya. Atu Iya TohobuꞋela babiya ganayewaꞋela ana toveya, kaꞋi kaliva yadi wavetumagana hiveꞋoveꞋoꞋola-ma gananuhagadi o kaꞋi keke?” Au hidemi Yesu gigahe. a 

Falisi be takesi ana toyaudi yadi veꞋoꞋola

ana gahetalahobuhobu.

9Tu kaliva tufoidi taudiyao hivetumaganedi vaita badi yegayegadiyao tu mali kaliva moyaꞋaidiyao hiꞋitatagodi. Hidedemi hinuwanuwa faꞋina Yesu badi agaidiya gigahetalahobuhobu. 10Gigayo, “Kaliva adiꞋiselu manuwa-tafalolo againe hiluku be hinaveꞋoꞋola. SaꞋeyana tonagona tafatafalolodiyao adi egana Falisi yadi yoꞋo kalivana tu saꞋeyana takesi ana toyaudi. 11Falisi gimidi tauna faꞋine giveꞋoꞋola gigayo, Yaubada yo, againiya gavesiule faꞋina yaku dewa keke mali kaliva moyaꞋaidi yadi dewa amine. Badi toꞋalasebaseba, vehimeya ana todibutoyoga, toꞋudo. Kadu gavesiule faꞋina iya keke wada takesi ana toyaudi kikiꞋafuna amine. 12Wiki saꞋeyana saꞋeyana hinagene aiyeta luhei galabelabewaviyo be higa ganaveꞋoꞋola faꞋina. Gava lokoloko o kaꞋi mani gavaivaina-ma gadakadi adi yoꞋo teni tu saꞋeyana O Yaubada gavelevele. Au hidedemi Falisi gigahe.

13Tu takesi ana toyaudi yuwa maꞋi lauveya gimidi, yana wawowomumu faꞋina keke lobameya gidaꞋitavedadaga au odona giꞋaweweni tu gigahe gigayo, Ho Yaubada, iya tokoyona tu udahinekalikaliyeku. Hidedemi gigahe.

14Gagahemi hida kalivai-nadi Yaubada matane gisena yegayegana tu gina yana manuweya, tu bana Falisi ma keke. FaꞋina hai kaliva tauna ana egana ginakilakahina, Yaubada mena kaliva ginakivewowomumuna. Atu hai kaliva tauna ginanuwahobu, medema ana egana Yaubada ginakilakahina.” Au hidedemi Yesu gigahedi. b 

Yesu weꞋoweꞋo giꞋitanuwakabubuyedi.

Madiu 19:13-15 Maki 10:13-16

15Himiyami tu fwefweya nonogana Yesu againe hiꞋaliꞋaliyedi be ginakibwaꞋedi higa ginagahenuwakabubuyedi, atu ana tomuliya hiꞋitadi-yo toꞋaliya hidakeyedi. 16Tu Yesu weꞋoweꞋo gikovadi be Bana againe hinaꞋela ada ana tomuliya gigahedi gigayo, “WeꞋoweꞋo keke wanahawatadi au Iya agaikuya hinaꞋela faꞋina gaveyao vaita weꞋoweꞋo keke yadi wakikaiwabu amine, medema Yaubada yana itaveꞋavina againe hinamiyami be aseꞋasediya ginavehivehimeya. 17Gagahe velemoꞋena gava kaliva Yaubada matane keke ginanuwahobu be kwamana kabiꞋona amine ginanuwanuwa, medema keke Yaubada yana yoꞋogaga agaidiya ginaluku be yana itaveꞋavina againe ginamiyami, keke-moꞋa.”

Kwanatubulakahina yana walokoloko Yesu gikilowena.

Madiu 19:16-26 Maki 10:17-27 Madiu 19:27-30 Maki 10:28-31

18Ada tonagona saꞋeyana Yesu gitoliluveluvena gigayo, “Tovehawala yamumu, gavaimi ganadewa-yo yawai-vagahiku gananuhagani?”

19Ada Yesu gigahena gigayo, “Gavana faꞋina Iya uhawaveyamumuyeku? Keke tamo hakwadi yamumuna, au Yaubada anakaibeꞋu-moꞋa yamumuna. 20Yaubada yana vehimeya ahe uhalamanena higa keke unakelele keke unaluveꞋalika keke unakaiꞋafu, tobohiya yana dewa faꞋina keke unagahe-kawowo. Kadu saꞋeyana tama be hina unaveꞋamohimohinedi.”

21Bana kaliva gigayo, “Mena vehimeyai-dina aimo kabiꞋokuya gavebutu gaꞋitaꞋitaveꞋavina be ganunauwena tova adamoya.”

22Ada Yesu yana gahe ginogalini-yo gigahena gigayo, “Dewa saꞋeyanaga againe aimo ukaliꞋuho. Unana ya lokoloko matatabuna udakimonevedamanena be fatana koyokoyo agaidiya udafolakena, ada au aimo laufata hagihagina lobameya unanuhagana. Unafolakeni-yo unaꞋela be Iya agaikuya unavetomuliya.”

23Bana kaliva Yesu yana gahe ginogalini-yo nuwana givita-moꞋa, faꞋina bana yana walokoloko. 24Yesu yana nuwavita giꞋita-yo gigahe gigayo, “Badi wakalivadiyao yadi luku Yaubada yana yoꞋogaga agaidiya au vita-moꞋena. 25KaꞋi yomuyomu lakahina ana egana kameli gaima matane ginaluku, medema vitana. Atu kaꞋi wakalivana Yaubada yana yoꞋo agaidiya ginaluku be yana itaveꞋavina againe ginamiyami, medema vita-moꞋena.”

26Badi gahe-nadi hinogalini-yo higahena higayo, “Ha! Keke tamo hakwadi anafaiweya kibababala ginanuhagani.”

27Tu Yesu gigayo, “Kaliva adi kibababala keke taudiyao adifaiweya, atu medema Yaubada ana tagalowalowa.”

28Au Fita gigayo, “UꞋita, ime yama melala ahegedi be O againiya avetomuliya.”

29Yesu gigahedi gigayo, “Gagahe velemoꞋena gava kaliva yana melala gihegena o vavinena o tobohiyaneyao o tamaneyao o hinaneyao o natuneyao ginuyabuyabudi be higa Yaubada yana yoꞋogaga ana luku faꞋina kaliva ginavenuwaꞋatadi, medema tova adamoya ana laufata lakahina, lakahi-moꞋena gavadi gavadi yamumuna ginavaina, ada kadu tova mulina yawai-vagahina ginanuhagana.” c 

Tova anaveto Yesu yana alika faꞋina gilukahihi.

Madiu 20:17-19 Maki 10:32-34

31Tu Yesu vetomuliya ana laufata faꞋina hidedemi gigahe-yo yana yoꞋo tuwelo gisiꞋaliyedi be gigahedi gigayo, “WaꞋita, Yelusalema againe kananauna ada gavadi gavadi Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina Iya TohobuꞋela faꞋikuya hiꞋetoladina, medema matatabuna ginalakayemu. 32Au yoꞋo tulidiyao kalivai-dina agaidiya hinahegenauweku be hinahawavelaigeku ada hinaꞋihawadamaneku hinakiwaliku hinamunukoyokoyoku tu hinaluveꞋalikaku. Atu tova anaveto againe ganamididi-havagi.”

34Au hidedemi Yesu givenuwaꞋatadi tu tomuliya yana gahe matatabuna hifaniyena. E, bonai-nadi ana nuwanuwa sevasevauyana badi agaidiya, ada gavaimi Yesu gigaheyena-ma keke hidahalamaneni.

Yesu tomatakoyo Yeliko againe gikiveyamumuna.

Madiu 20:29-34 Maki 10:46-52

35Tu Yesu Yeliko liline giyemuyemu tu tomatakoyo edeya gihiyoto leme faꞋina giveꞋoveꞋoꞋola. 36Au yoꞋo hinauna-ma butudi ginogalini-yo gitoliluvaluva gigayo, “Omi gaveyao?” 37Kaliva higahena higayo, “Yesu kwanaNasaledi ginanauna.”

38Bana gikova gigayo, “Yesu, O Devida bwanenena gavaimi udaꞋitanuwakabubuyeku.”

39Kaliva wai hinagona-ma hidakeyena be higa ginaveꞋamata, tu bana kadu agona gilakata-moꞋa gikovadona gigayo, “O Devida bwanenena gavaimi udaꞋitanuwakabubuyeku.”

40Au Yesu ginumidi givehimeya be tomatakoyo Bana againe hinavegaꞋaulena. Ada ahe Yesu liline giꞋela-yo gitoliyena gigayo, “Gavadi nuwanuwa o faꞋiniya ganagani?” Bana gigayo, “Kauveya, nuwanuwaku gadaꞋitalele.”

42Au Yesu gigahena gigayo, “Mata ginaꞋitalele. Uvetumaganeku faꞋina ubwaina.” 43AuheꞋama matana giꞋitaꞋitalele ada Yesu gimulimuliyena tu Yaubada ana egana gikikilakahina. Ada kaliva moyaꞋaidi hiꞋita-yo kadu badi Yaubada hihawadavadavana. d 

Copyright information for `VIV