am17Sam 118:22m18Ais 8:14-15m19Lu 19:47-48
bm282Veh 25:5m37Yem 3:6
cm42-43Sam 110:1

Luke 20

Yesu yana abavehimeya inubana faꞋina hitoliluveluvena.

Madiu 21:23-27 Maki 11:27-33

1Tova saꞋeyana Yesu manuwa-tafalolo againe kaliva givehavehawaledi kadu Yaubada yana VenuwaꞋata Yamumuna faꞋina gilulumamaledi tu abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao be Mosese yana vehimeya ana tovehawala kadu kaliva lakahidiyao buye Bana againe hiꞋela higayo, “O ugahema, haꞋagaine ya abavehimeya uvaini-yo boiyesedi mena gaitoma tulina tulina ufifaisewadi? HakwaꞋadi mena abavehimeya givele-yo hidedemi uhuluva?”

3Yesu gigayo, “Kadu toliluvaluva saꞋeyana agaimiya ganasena. Au omi wanagaheku, hakwaꞋadi abavehimeya Yoni Tobafitaiso givele-yo kaliva gikivebafitaisoyedi? KaꞋi yana abavehimeya Yaubada againe giveꞋinuba o kaꞋi kaliva agaidiya?”

5Yesu gigahe-yo badi buye hiveꞋagahegahe higayo, “KaꞋi kanagahe vaita Yoni yana abavehimeya Yaubada againe gidaveꞋinuba au Bana ginagayo, KaꞋi Yaubada againe digo, gavadi-yo Yoni yana gahe keke wadavetumaganeni? 6Tu kaꞋi kanagahe vaita kaliva agaidiya gidaveꞋinuba, kaliva moyaꞋaidi hinatutuveꞋalikada, faꞋina badi hinuwaveꞋavina vaita Yoni Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina.”

7Hidedemi hinuwanuwa faꞋina Yesu yana toliluvaluva hidemi hifatana higayo, “KaꞋiwa. Ime keke adahalamaneni.”

8Au Yesu gigahedi gigayo, “Omi keke wadagaheku faꞋina, meda anafaiweya Iya keke ganavenuwaꞋatami hadeꞋagaine yaku abavehimeya giveꞋinuba-yo hida gaitoma gafifaisewadi.” Au hidemi Yesu gigahe.

Faha ana toꞋitaveꞋavina koyodiyao adi gahetalahobuhobu.

Madiu 21:33-46 Maki 12:1-12

9Tu Yesu badi tonagona bonadi gifata-yo yoꞋo agaidiya gahetalahobuhobu hidede amine gilukahihiyena gigayo, “Kaliva saꞋeyana ai guwana ana egana kelefi yana babi againe gifahana, ada kaliva tufoidi faha ana toꞋitaveꞋavina gisedi tu yana melala gihegena gina mali fafaliya gimiyami lauva tunugina. 10Himiyami tu kelefi ana aikolu ana tova giyemu againe, tonifaha ana agetoga faha ana toꞋitaveꞋavina agaidiya giꞋiveninisena be yana faha guwana tufona hinavelena faꞋina. Atu toꞋitaveꞋavina agetoga himununa be makagekagena hiwavina. 11Au kadu agetoga velugana giꞋiveninisena tu toꞋitaveꞋavina himununa be hikivekoyo-moꞋena au makagekagena hiwavina. 12Kadu agetoga anaveto giꞋiveninisena ada hida kalivai-nadi hiꞋivekiꞋonina be ala kwaune hihegevihilena.

13Au tonifaha gigahe gigayo, Gavadi ganagani? Natuku natuꞋaseꞋaseku ganaꞋiveninisena. KaꞋi banaꞋe hinaveꞋamohimohinena. Hidemi gigahe.

14Tu toꞋitaveꞋavina hiꞋita-yo taudiyao hiveꞋagahegahe higayo, Hida hima bana ana hilafa. KanaluveꞋalikana be higa yana babi taudeyao kanavaina. 15Au ala kwaune hituwaꞋatugena be hiluveꞋalikana.”

Au hidedemi Yesu gigahe tu gitoliluvaluva gigayo, “Wananuwanuwa. Tonifaha badi toꞋitaveꞋavina agaidiya gavaimi ginaga?
16Au ginayewaꞋela be ginaluveꞋalikadi ada yana faha toꞋitaveꞋavina velugadiyao nimadiya ginasena.” Tovanenega hinogalini-yo higahe higayo, “Au keke, keke-moꞋa.”

17Au Yesu giꞋitadonedonedi gigayo, “Omi wavekeke vaita gava vita galukahihiyena-ma keke ginalakayemu tu omi wakiloweku ma kahihiku Yaubada bonana etoꞋetoladina giyakahina. Bonai-nadi ana nuwanuwa maꞋi wahalamanena o kaꞋi keke? Gigayo,

Ogola manuwa ana toꞋaiyogona hikilowena-ma
au holiliꞋabi manuwa hinafane-moꞋane gimidimidi.
18WaꞋita, gaveyao moyaꞋaidi ogolai-nadi againe hinabeꞋu-ma luludi hinadobona, atu hai kaliva ogola ginaꞋalatagona, medema ginafuwa-moꞋena.” Au hidemi Yesu gigahe.

19Tu badi Mosese yana vehimeya ana tovehawala kadu abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao mena gahetalahobuhobu badi faꞋidiya Yesu gigaheyena-ma hiꞋayaunena faꞋina, nuwanuwadi medema bai-nadi againe hinakiveꞋavina. Atu yoꞋo himatausedi faꞋina, higa-wayoga keke adifaiweya. a 

Yesu takesi ana sewadi faꞋina hitoliluveluvena.

Madiu 22:15-22 Maki 12:13-17

20Tu badi miYuda adi tonagona keke adifaiweya Yesu hinamadukiveꞋavini faꞋina, aimo hilulubodena ada yadi kaliva tufoidi hivegidedi be yoꞋo hinafadiya hinanaukau tu vaita kaliva velemodi amine hinahuluva. Nuwanuwadi Yesu tamo yana bonalaufata againe hinavebauna be higa adifaiweya kabemani yana wafaiwala ma yana abavehimeya againe hinahegenauwena. 21Au tonaukau hitoliluveluvena higayo, “Tovehawala, ime ahalamanena ya gahe ya vehawala au tunutunugina, kadu kaliva moyaꞋaidi uꞋitadi leleleya tu Yaubada yana eda faꞋina uvehavehawala velemoꞋena. 22Au anatoliye, kwanaLoma yada tokaiwabu lakahina Sisa againe takesi kanasena, kaꞋi medema gilubodana o kaꞋi keke?”

23Hidedemi hitoliluvaluva tu Yesu yadi nuwanuwakau giꞋayaunena ada gigahedi gigayo, “Mani kabala wanavehawaleku. Hida hakwadi magigina? Kadu hakwadi ana egana mene kabala againe hikilumini?” Badi higayo, “Bana Sisa.”

25Bana gigahedi gigayo, “Au hadema Sisa yana lokoloko, medema Sisa againe wanasena. Kadu hadema Yaubada yana lokoloko, medema Yaubada againe wanasena.”

26Au keke adifaiweya Yesu yana bonalaufata againe hinavebauni-yo ginakoyo kaliva matadiya. Ada yana bonalaufata faꞋina hiyaulowoga ada au hiveꞋamata.

ToꞋalika yadi mididi-havagi faꞋina Yesu hitoliyena.

Madiu 22:23-33 Maki 12:18-27

27Tu tonagona tafatafalolodiyao adi egana Sadusi tufoidi Yesu againe hiꞋela be hinatoliluveluvena. BadiꞋiyao ma higahe vaita aimo tova mulina toꞋalika keke hinamididi-havagi. 28Badi higayo, “Tovehawala, Mosese yana buki-vehimeya againe hidede amine giꞋetoladi. KaꞋi kaliva saꞋeyana kwamayoku ginanagina ada natudi keke tu ginaꞋalika, au kaliva tobohiyana yana vayasi anafaiweya gidanagina be tobohiyana ana hilafa faꞋina natuneyao ginaꞋivetubugidi. Au vehimeya hidede amine Mosese giveleda. 29Au kaliva tobohiyaneyao seveni himiyami tu tomoꞋainagona kwamayoku ginagina ada natudi keke tu giꞋalika. 30Ada taina yana vayasi ginagina ada natudi keke tu giꞋalika. Meda anafaiweya kaliva anaveto be hinunauwena tu taina kaliva anaveseveni natuna keke tu giꞋalika. 32Muliya-moꞋane kadu kwamayoku giꞋalika. 33Au kaliva adiveseveni kwamayoku saꞋeyana hinagina faꞋina, aimo tova mulina kaliva hinamididi-havagi ana toveya bana kwamayoku-nadi ma gava kaliva vavinena?”

34Tu Yesu bonadi gifatana gigayo, “Badi kaliva vevine hida aituhai-nadi babiya himimiyami-ma hinaginagi hivenavenagi. 35Atu badi gaveyao Yaubada givehawadi vaita gilubodadi be alikeya hinamididi-havagi be aimo tova mulina aituhai-nadi againe hinamiyami, medema keke hinanagi, kadu keke hinaꞋalika-havagi faꞋina yadi miyami badi lobama ana tovenuwaꞋata yadi miyami amine. Kadu Yaubada alikeya ginasivemidididi faꞋina, badi Yaubada natuneyao. 37Omi wagahegahe vaita toꞋalika keke hinamididi-havagi tu kaliva velemona hinamididi-havagi ma Mosese tauna yana buki againe givehawaleda. WaꞋita, ai giyabelina tu keke gidaꞋalahini ma kahihina againe Mosese Kaiwabu givewagana Abelahamo yana Yaubada kadu Aisake yana Yaubada kadu Yakobu yana Yaubada, badi kalivai-dina aluꞋaluwadi yawayawadi himimiyami amanadi. 38Bana Yaubada ma keke aliꞋalikadiyao yadi Yaubada, au kaliva aluꞋaluwadi yawayawana yadi Yaubada, faꞋina badi kalivai-dina tuwai-moꞋena hiꞋalika-ma adamoya wayawaidi Yaubada matane himimiyami.”

39Hidedemi Yesu gigahe-yo Mosese yana vehimeya ana tovehawala tufoidi higahe higayo, “Tovehawala, ubonalaufata yamumuna.” 40Yesu bonadi gifatana yamumuna faꞋina badi tonagona tafatafalolodiyao toliluvaluva kadu keke velugana hidaseni, au himatauta faꞋina hiꞋilova. b 

Keliso inubana faꞋina.

Madiu 22:41-46 Maki 12:35-37

41Tu Yesu tonagona tafatafalolodiyao agaidiya toliluvaluva gisena gigayo, “Gavadi-yo tovehawala higahe vaita Yaubada yana Tovegida ana egana Keliso Devida bwanenena? 42Bana Devida tauna Same ana buki againe gigahe gigayo,

Bana Yaubada Kaiwabu iya yaku Kaiwabu gigahena gigayo,
Nima iꞋatagikuya unahiyoto. O unamiyami tu
nibaimomo ageyafayafaniya ganasedi.
44Au hidede amine Devida Keliso givewagana yaku Kaiwabu, tu gavaiyaꞋamine yana Kaiwabu kadu bana bwanenena muliya gitubuga amanadi?” c 

Yesu Mosese yana vehimeya ana tovehawala

gihawavekoyoyedi.

Madiu 23:1-12 Maki 12:38-40 Luke 11:43

45Yesu au hidemi givehawala ada kaliva moyaꞋaidi aimo hivanevanenega tu ana tomuliya givenuwaꞋatadi gigayo, “Taumiyao wanaꞋitaveꞋavimi be Mosese yana vehimeya ana tovehawala yadi dewa keke nuwami ginaꞋabini. Nuwanuwadi aikeva tunugina hinaꞋoseni-yo abakimokimone againe hinanunudadana be kaliva hinalusiuleyedi kadu hinagayo, Velemodi. Nuwanuwadi manuwa-abavehawala ana egana sinagogi agaidiya kadu avemwamwala againe abavetoga kikaiwabuna againe hinavetoga. 47Ada sikwasikwadiyao yadi lokoloko hilemadi ada hiveꞋoveꞋoꞋola-faꞋila be higa kaliva hinahawaveyamumuyedi. Yadi koyona veꞋoꞋola-faꞋila againe hikevana faꞋina adi vita gavatubuga hinanuhagana.” Au hidedemi Yesu givenuwaꞋata.

Copyright information for `VIV