am6-7Lu 9:22, 18:31-33m10Lu 8:2-3
bm19-20Af 13:27m21Lu 1:68, 2:25, Af 1:6m22-23Lu 24:1-11
cm27Ais 53:12, Sam 22:1,7-8,16-18, 69:21m31Lu 24:16
dm45Lu 24:27m49Yo 15:26, 16:7
em52Yo 14:28

Luke 24

Yesu gimididi-havagi.

Madiu 28:1-10 Maki 16:1-8 Yoni 20:1-10

1Tu sabati higa Satadei hihege tu tafaloloya mala giwedala vevine vanedimodimo hiꞋihagihagiyena-ma hivaina be hina tomohuyehuyeya. 2Hiyemu-yo kabala tomohuyehuyeya tamo hakwadi ahe giveꞋawawana-ma hiꞋitana. 3Tu hiluku againe Kaiwabu Yesu wowona hiꞋiꞋavana. 4Ada mema nuwadi givevegafoꞋuyaꞋuya tu kaliva adiꞋiselu giluꞋafuneunedi lilidiya himidi, adi vaigau veꞋakinamanamalidi. 5Au vevine himatauta be babiya hiꞋiboꞋula-moꞋa tu kaliva higahedi higayo, “Gavana faꞋina yawayawana waleleleni toꞋalika yadi abageya? 6BanaꞋe keke hidedei gidamiyami, au gimididi-havagi. Yana gahe agaimiya boi Galili againe aimo gimiyami tu gigahemi, medema nuwami ginanunauyena. 7Gigayo, Iya TohobuꞋela kaliva koyodiyao nimadiya hinahegenauweku ada kelose againe hinatutuvefoseku, ada aiyeta anaveto ganamididi-havagi. Hidedemi gigahe.” 8Au yana gahe againe vevine nuwadi ginauna.

9Ada tomohuyehuyeya hitauya be hiyewadi melaleya, hida gaitoma moyaꞋaina tomuliya ileveni kadu kaliva velugadiyao moyaꞋaidi agaidiya hilukahihiyena. 10Vevine ma Meli vineMagidala, Yowana, Meli Yemesa hinana kadu mali vevine hibwaꞋulidi-ma gaitoma hidevama afositolo agaidiya hilukahihiyena. 11Tu afositolo hivaita badi vevine hidagahe-kawowo faꞋina yadi gahe keke hidavetumaganeni. 12Atu Fita gitowamidi be gimadu tomohuyehuyeya. Giyemu-yo giꞋiboꞋula be gilukenala againe, toꞋalika yana lifigaga giꞋitana. Au ginauna manuweya tu nuwana givevegafoꞋuyaꞋuya gaitomai-nadi ahe giyemu-ma faꞋina. a 

Yesu Emeusa ana edeya gilakayemu.

Maki 16:12-13

13Tu medema aiyetai-nadi tomuliya luhei agaidiya melala ana egana Emeusa hinauna, Yelusalema ana lauva kilomita ileveni. 14Ada hida gaitoma moyaꞋaina ahe gilakayemu-ma faꞋina buye hilukahihi. 15Buye hilulukahihi hiveveꞋatolitoli tu Yesu Tauna lilidiya giyemu be buye hinauna. 16Tu matadi giluhowahowa be hifaniyena. 17Ada gigahedi gigayo, “Medema gavaimi waveveꞋagahegahe tu wananauna?” Au walumagiboudiyao himidi-vagata.

18Kaliva saꞋeyana ana egana Kaliyofasi gigahena gigayo, “OꞋeni, wakawaka Yelusalema againe umimiyami tu gaitomai-dina tova hidevama hiyemu-ma kaꞋi O akaibe keke udahalamanedi?”

19Bana gigayo, “Gava gaitoma!”

Badi higayo, “Yesu kwanaNasaledi faꞋine, BanaꞋe ma Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina, gugai be gahe againe gifaiwala Yaubada matane kadu kaliva moyaꞋaima matameya.
20Kadu abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao kadu ama tonagona badi miLoma agaidiya hihegenauwena be alika againe hinahegena, ada au hikivekelosena. 21Tu ime anuwaveꞋavina vaita BanaꞋe miIsileli nibaideyao agaidiya ginakibababaleda. KaduꞋe Yesu a giꞋalika tu aiyeta tohiye ahe kahegedi. 22Ada vevine tufoidi yama yoꞋo agaidiya yadi gahe againe aseꞋasema giꞋalilihiwana. Badi hiꞋenohobu be hina tomohuyehuyeya tu wowona hiꞋiꞋavana au hiꞋela higayo, Lobama ana tovenuwaꞋata aꞋitadi, badi higahema Yesu yawayawana gimimiyami. 24Kadu tufoidi ime buye amiyami-ma hilowoga be hina. Ada vevine higaheyena amine hiꞋitana tu BanaꞋe keke hidaꞋitani.”

25Hidedemi kaliva higahe-yo Yesu gigahedi gigayo, “Kwavakwavamiyao! Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina yadi gahe moyaꞋaina Veyao Tuwaina ana buki againe gidadauda-ma aseꞋasemi givenogale-Ꞌabobowena. 26Keliso Yaubada yana Tovegida ana vehimeya ma aulolo kaliva nimadiya ginanuhagana, ada muliya yana wakikaiwabu ginamiyami. Mena toꞋawatalatalaina yadi gahe maꞋi wanuwenuwena o kaꞋi keke?” 27Ada Yesu givebutu gahe moyaꞋaina Tauna faꞋine Veyao Tuwaina ana bukiya gidadauda-ma gahe-nadi faꞋina gikivetuvetunudi. Givebutu Mosese yana buki agaidiya kadu Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina yadi etoladi agaidiya be ginunauwena buki moyaꞋaina giluyabuna.

28Tu melala againe hinauna-ma liline hiyemu-yo Yesu gihuluva vaita ginanulovedi. 29Tu yadi gaheya hisiveyewana higayo, “Mala a gilavina kabiꞋona ginabogi faꞋina au buye kanamiyami.” Au giluku buye himiyami. 30Ada hiꞋenolukekela hiꞋauꞋa tu Yesu aꞋa givaina digo Yaubada againe givesiule gikihinena ada giveledi. 31Au matadi gimahalina be hihalamane-moꞋena, auheꞋama giluꞋamuvedamana. 32Ada buye hiveꞋagahegahe higayo, “Wona velemoꞋena ada ayauna giyamuyamumu edeya kanauna tu Bana ide buye kalulukahihi be Yaubada bonana faꞋina gikivetuvetunuda.”

33AuheꞋama adiꞋiselu hitowamidi Yelusalema againe hiyewadi, yoꞋo ileveni hinuhagadi kaliva velugadiyao buye hivagaꞋauta higahegahe higayo, “Makewa Kaiwabu ahe gimididi-havagi ada Saimoni againe gilakayemu.” 35Au kaliva adiꞋiselu gaitoma edeya gilakayemu-ma hilukahihiyena, kadu higayo, “AꞋa gikihinena againe ahalamanena.” b , c 

Yelusalema againe Yesu ana tomuliya agaidiya gilakayemu.

Madiu 28:16-20 Maki 16:14-18 Yoni 20:19-23 Afositolo 1:6-8

36Aimo hilulukahihi tu Yesu Tauna giluꞋafuneunena hinafadiya gimidi gigahedi gigayo, “AseꞋasemi ginaꞋilova.”

37Tu aseꞋasedi giꞋakolukoluna ada himatautaveꞋine, hivaita balauma hidaꞋitaꞋitani. 38Tu Yesu gigahedi gigayo, “Gavadi-yo waꞋaseꞋuꞋaulolo? Gavana faꞋina aseꞋasemi giꞋamalakibo? 39Nimaku ageku wanaꞋitana. Hima Iya Tauku. Wanakidadaniku be wanaꞋitaku. Balauma keke wawowona keke waluluna tu weꞋa wawowoku waluluku.”

40Gigahe-yo nimana agena givehawaledi. 41Tu badi hivemwamwala lakahina kadu nuwadi giyaulowoga faꞋina, aimo keke hidavetumagane-moꞋeni tu Yesu gigahedi gigayo, “KaꞋi mene tamo aꞋa?” 42Au igana kabukabunina hivelena ada givaina be matadiya giꞋana.

Yesu nuwadi gikiyauyauga be Yaubada bonana hihalamanena.

Afositolo 1:2-5

44Ada gigahedi gigayo, “Boi aimo buye kamiyami tu gavenuwaꞋatami-ma hidede amine. Gilubodana be gavadi moyaꞋaina boi tuwai-moꞋena Iya faꞋikuya Veyao Tuwaina ana bukiya hiꞋetoladina, medema gidalakayemu velemoꞋena. Gahe-nadi Mosese yana buki-vehimeya againe giꞋetoladina, kadu Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina hiꞋetoladina, kadu Yaubada yana kaliva Same againe hiꞋetoladina.”

45Au Yesu nuwadi gikiyauyauga be Yaubada bonana ana nuwanuwa hinahalamanena. 46Ada gigahedi gigayo, “Hidede amine hiꞋetoladi higa Iya Keliso ganatagi tu aiyeta anaveto againe alikeya ganamididi-havagi. 47Kadu yaku kaliva nuwavilana be koyona ana abaꞋaiyawela aku eganeya hinalulumamalena. Hinavebutu Yelusalema againe hinaꞋavalalakahina be hinanunauwena fafali moyaꞋaina agaidiya. 48Gaitoma hidevama ana tohawavemogatala omiꞋiyao. 49Ada wanogali! Abahawahega Kamaku giwonadabedabemi-ma ganaꞋiveninisena higa AluꞋaluwa Mahalina, tu hidei melaleya wanabodaboda tu lobama yana faiwala againe ginaveꞋosemi.” d 

Yesu gilaka lobameya.

Maki 16:19-20 Afositolo 1:9-11

50Tu Yelusalema hitauya be Bedani tufone givegaꞋauledi, ada nimana gikilakahina be gigahenuwakabubuyedi. 51Gigahegaheyeni Yaubada lobameya gisilakahina be ginuyabuyabudi. 52Au hihawadavadavana be yadi wavemwamwala Yelusalema againe hiyewadi. 53Ada tova moyaꞋaina manuwa-tafalolo againe himiyami be Yaubada hihawadavadavana.

(Yesu kahihina iya Luke gaꞋetoladina-ma au hidede amine.) e 

Copyright information for `VIV