am6-7Ais 29:13m10Yem 20:12
bm15Md 12:34m21-23Lo 1:29-31, Ga 5:19-21
cm25-26Mk 9:17-18m29-30Yo 4:50-51
dm32Mk 5:23

Mark 7

Yaubada yana vehimeya bwanenedeyao yadi dewa

gitubuhegena.

Madiu 15:1-9

1Tova saꞋeyana tonagona tafatafalolodiyao adi egana Falisi kadu Mosese yana vehimeya ana tovehawala Yelusalema againe hitauya-ma Yesu againe hivagaꞋauta. 2Himiyami tu ana tomuliya tufoidi hiꞋitadi adiga hiꞋauꞋa wanimabwanenedi, higa nimadi keke hidakolani Falisi yadi tafalolo-vehimeya amine. 3FaꞋina badi Falisi kadu miYuda moyaꞋaidi bwanenediyao yadi dewa himulimuliyena. Keke hidamidiꞋa tu nagona nimadi hikolana tafalolo-vehimeya amine. 4KaꞋi abakimokimone amine hinatauya keke hinamidiꞋa tu nagona adi kivebuta hinafaisewana. Ada kadu dewa tuwaina moyaꞋaina hiꞋitaꞋitaveꞋavina, higa gowa abaꞋaihiwaga nauꞋa kainumula ana ikolakola tafalolo-vehimeya amine.

5Au Falisi kadu Mosese yana vehimeya ana tovehawala Yesu hitoliyena higayo, “Gavadi-yo a tomuliya bwanenedeyao yadi dewa amine keke hidahuluhuluva? FaꞋina wanimabwanenedi hiꞋauꞋa.”

6Yesu gigayo, “Wona velemona tuwai-moꞋena Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina ana egana Aiseya omi meyami lagalaganina faꞋimiya gigaheye-vagahina, ada au yana buki againe gigahe velemoꞋena gigayo,

Hida yoꞋo miIsileli kebuladiya hiveꞋamohimohineku
tu aseꞋasedi Iya agaikuya keke hidahawahegeni.
7Iya agaikuya hihawadavadava-kawowo.
Yadi vehawala ma taudiyao yadi vehimeya hikilakahina,
ada hivewagana Iya Yaubada yaku vehimeya.”
Hidedemi Yaubada Aiseya awane gigahe tu Yesu Aiseya yana gahe giyakahina.

8Kadu gigayo, “Omi Yaubada yana vehimeya wadibudibutoyogena tu kaliva yadi dewa tuwaina againe wamiyaveꞋavina.” Hidemi Yesu gigahe.

9KaduꞋe gigayo, “Wavaitana omi nuwahuyahuyamiyao beꞋena taumiyao yami dewa tuwaina waꞋitaꞋitaveꞋavina ada au Yaubada yana vehimeya wasehegena. 10Yaubada bana Mosese awane givehimeyeda gigayo, Tama be hina unaveꞋamohimohinedi. Kadu vehimeya saꞋeyana ma, Gava kaliva tamana o kaꞋi hinana ginaꞋihawadamanedi, medema anafaiweya gidaꞋalika. 11Tu omiꞋiyao ma wagahe vaita kaꞋi kaliva tamana o hinana ginagahedi ginagayo, Gavadi gavadi againe vaita gadavelugami, medema Yaubada againe gahawahegena. KaꞋi hidede amine ginagahe digo, omi wahawatana be keke tamo lokoloko, aꞋa o kaꞋi gavaꞋadi againe tamana hinana ginavelugadi. Au mena yami hawata faꞋina Yaubada yana vehimeya tamamiyao o hinamiyao adi veꞋamohimohina faꞋina wayawelina be higa taumiyao yami vehawala wanakilakahina. Kadu kaliva moyaꞋaidi hidede amine wahawaveleveledi. Mena yami vehawala saꞋeyana gayakahina tu vehawala moyaꞋaina againe meda anafaiweya Yaubada yana vehimeya wayawelina-ma keke gadayakahini.” a 

Gavadi kaliva aseꞋasene gidadauda medema gikivekoyona.

Madiu 15:10-20

14Tu Yesu yoꞋo gikova-havagiledi be Bana liline hiꞋela ada gigahedi gigayo, “MoyaꞋaimi bonaku wananogalina be wanahalamanena. 15Keke gavadi kabuꞋavane gidadauda-ma kaliva awane ginaluku-yo Yaubada matane ginakivekoyoni. Atu gavadi kaliva hinagene gidadauda tu kabuꞋavane ginayemu, medema Yaubada matane ginakivekoyona. [ 16Hai kaliva taga afolegina, medema bonaku udavenogalena.] ”

17Hidede amine Yesu gigahe tu yoꞋo gihegedi be giluku manuweya, au ana tomuliya yana gahetalahobuhobu faꞋina hitoliluveluvena. 18Ada gigahedi gigayo, “A! Omi kadu tagami keke gidaꞋafoleni. Wanogali! Gavadi kabuꞋavane gidadauda-ma kaliva awane ginaluku, medema keke Yaubada matane ginakivekoyoni, faꞋina keke aseꞋasene gidaluku, au kamone gihobu be walaꞋaiya gihegena.” Mena yana gahe againe Yesu givehawaleda keke tamo aꞋa hawahawatana, au aꞋa moyaꞋaina hagihagina.

20Kadu gigayo, “Gavadi gavadi kaliva againe hiyemuyemu, medema gaitomai-dina Yaubada matane hikivekoyona. 21FaꞋina gavadi kaliva nuwahinagene gidadauda, higa gavadi gavadi koyona aseꞋasene ginuwenuwedi, medema yana dewa againe giseyemaunedi, nuwanuwa koyona, udo tulina tulina, kaiꞋafu luveꞋalika kelele italuvadiga, dewa koyo-moꞋena, fwaya vehimeya ana ivehawavelaiga, gaꞋumaꞋuma veyaina selakalaka, dewa kwavakwavana. 23Mena dewai-dina koyodi moyaꞋaidi kaliva nuwahinagene hidadauda-yo yana dewa againe giseyemaunedi be Yaubada matane hikivekoyona.” Hidedemi Yesu gikivetunudi. b 

VinemiFinisiya Yesu hivetumaganeni-yo natudi giyamumu.

Madiu 15:21-28

24Tu Yesu mena melalai-nadi gihegena ana tomuliya buye hina Taiya Saidoni adi fafali againe. Manuwa saꞋeyana againe giluku, ada Bana medede againe gimiyami-ma keke nuwanuwana tamo hakwadi ginahalamaneni, tu keke anafaiweya sevasevauyana ginamiyami. 25Au kwamayoku saꞋeyadi himiyami natudi kwamayoku kabiꞋona yafune giluvaiyena, ada Yesu valeyana hinogalini-yo Bana againe himaduna agene hiꞋiboꞋula-moꞋa. 26Badi kwamayoku ma hawahawala keke vinemiYuda, melala ana egana Finisiya, Siliya ana fafali againe hitubuga. Ada Yesu hihawayafeyafena be yafune natudi giluvaiyena-ma ginawavina.

27Bana gigahedi gigayo, “MiYuda badi vaita weꞋoweꞋo amine ganamidiveꞋadi, faꞋina kaꞋi weꞋoweꞋo adiga ganavaina be yoꞋo tulidiyao badi vaita galuꞋeta amine ganahegeveꞋabidi digo, medema keke gidalubodani.”

28Badi higayo, “Ika Kauveya, ugahe velemoꞋena. Atu galuꞋeta tolama dibune weꞋoweꞋo adiga kwadakwadana gibeꞋubeꞋu-ma hiꞋauꞋana.”

29Au gigahedi gigayo, “Yami wavetumagana bonaku wafatana faꞋina wanana yami manuweya. Yafune natumi ahe ginuyabuyabuna.” 30Ada au hina yadi manuweya ada kwamana iviya gidauda-ma hinuhagana tu yafune a gina. c 

Yesu kaliva tagana abodana meyana daluna gisiveyawana.

31Tu Yesu Taiya ana fafali gihegena ada gina Saidoni hinafane ginauna tu melala teni adi egana Dekafolisi amidiya ginuwaliliuga be Galili ana tobuya gihobu. 32Medede againe kaliva saꞋeyana Bana againe hiꞋaliyena tagana abodana kadu meyana daluna. Ada hihawayafeyafena be nimana bana againe ginasena.

33Au Yesu kaliva gisiꞋaliyeni tu yoꞋo himiyavehaila, ada nimalagolagona kaliva tagane gisena, kadu gikiwala be kaliva meyana gikibwaꞋena digo lobameya giꞋitalele au giyawaiꞋohi lakahina tu gigahena gigayo, “Efafada.” Ana kaivila bonadeya ma “GiꞋayau.” 35Gigahe-yo auheꞋama kaliva tagana giꞋafolena, meyana giꞋayagilina ada gilukahihi yamumuna.

36Au Yesu yoꞋo gihawatadi be keke tamo hakwadi againe hinalukahihiyeni. Gihawatadi a gavaiyehi tu badi tova moyaꞋaina hilulukahihiyena. 37Ada au hiyaulowogahega-moꞋa higayo, “Gaitoma moyaꞋaina gififaisewana yamumuna. Kaliva tagadi abodana meyadi daluna nonogana anafaiweya gikiveyamumudi.” d 

Copyright information for `VIV