am1Ta 3:1m31Fi 2:13-14m7Md 22:21
bm8Md 22:39-40m9Yem 20:13-17m101Ko 13:5
cm12Ef 6:11m13Ef 5:18m14Ga 5:16

Romans 13

Kabemani ana kaliva yadi vehimeya kanaꞋitaveꞋavina.

1Tu nuwanuwaku kabemani ana kaliva faꞋidiya ganalukahihi. Yaubada badi kabemani koniselo tovehimeya tulina tulina gisedi. Keke tamo hakwadi tauna yana nuwenuweya yana abavehimeya gidayemu, au Yaubada kaliva abavehimeya giveledi. Medema faꞋina moyaꞋaida gilubodada be yada tovehimeya bonadi kanaꞋabina. 2Yaubada yada tovehimeya gisedi faꞋina, gaveyao kabemani yadi vehimeya hikilowena, medema kaliva yadi waꞋabavehimeya Yaubada gisedi-ma hivekwageyedi. Ada badi hidede amine hihuluva-ma adi matahiwadi taudiyao hikovana. 3FaꞋina badi hihuluva yamumuna keke yadi tovehimeya agaidiya hinamatauta, au badi hihuluva koyona hinamatauta. KaꞋi mene o nuwanuwa ya tovehimeya againe keke unamatauta? Au unahuluva yamumuna be bana ginahawaveyamumuye. 4WaꞋita, bana Yaubada yana tofaisewa be higa ami veluga faꞋina. Atu kaꞋi koyona wanafaisewana, au bana againe wanamatauta faꞋina abavehimeya keke gidaꞋabi-kawowoni. Au anafaiweya matahiwadi ginavelemi. BanaꞋe Yaubada yana tofaisewa be higa yana ilaꞋa guwana tovehimeyai-nadi nimane tokoyona hinanuhagana. 5Medema faꞋina gilubodami be yami tovehimeya bonadi wanaꞋabina. E, bonadi wanaꞋabina tu keke matahiwadi ana matautagaga faꞋina, au bonaꞋabi gilubodami ma nuwamiya waꞋayaunena faꞋina, bonadi wanaꞋabina.

6KaduꞋe hidema faꞋina yami takesi wanaseusena. Badi yami tovehimeya adi vehimeya tulina tulina hiꞋitaꞋitaveꞋavina againe Yaubada yana faisewa hififaisewana faꞋina, takesi yaudi ana toveya yami takesi wanaseusena. 7Ada au kabemani ana kaliva koniselo tovehimeya tulina tulina gava vehimeya faꞋina hiꞋela medemi wanaveledi. KaꞋi takesi tulina tulina digo, takesi wanaveledi. KaꞋi veꞋamohimohina digo, wanaveꞋamohimohinedi. KaꞋi egana ana kailakata digo, adi egana wanakilakahina. a 

Keliso yana yewaꞋela giluvedaꞋufo faꞋina,

nuwakabubu againe wanamiyami.

8Ami ketowai wanamadufatana be ginahavaina. Tu ami ketowai saꞋeyana ma keke ana abalauyabu higa tova moyaꞋaina wanaveꞋahawahawahega. FaꞋina hai kaliva tobohiyana faꞋina ginahawahawahega, medema Yaubada yana vehimeya Mosese awane gilakayemu-ma giꞋitaꞋitaveꞋavina. 9Tuwai-moꞋena Mosese Yaubada yana vehimeya teni giꞋetoladina hidede amine. Keke unaꞋudo keke unaluveꞋalika keke unakaiꞋafu keke unaꞋitalauvadiga. Hida vehimeyai-dina kadu vehimeya velugadi matatabudi adi nuwanuwa vehimeya saꞋeyana lakahina hinagene hidadauda, higa tauni unuwakabubuye amine tobohiyamomo unanuwakabubuyedi. 10WaꞋita hai kaliva tobohiyana ginanuwakabubuyena, medema keke tobohiyana ginakivekoyoni. Medema faꞋina kaꞋi tobohiyadeyao kananuwakabubuyedi, au Yaubada yana vehimeya kadu yana hawata matatabudi kaꞋitaveꞋavi-Ꞌowodi.

11KaduꞋe meda tobohiyamiyao faꞋidiya wanahawahawahega, faꞋina gava aituha againe wamimiyami ma wahalamanena. Boi Yesu Keliso againe kamidivetumagana ana toveya kanuwanuwa vaita yana yewaꞋela ana tova giluvedaꞋufo. Mena aituhai-nadi kabisona ginalakayemu. E, ada Tokibababala yana yewaꞋela ana tova giluvedaꞋufo-moꞋa. Medema faꞋina aimo keke wanadauda. Au kaliva ahe hidauda be hiꞋenoviladi amine omi wanamidi be wanafaisewa. 12Kabisona bogi ginahavaina, kabisona mala ginalauna. Au uyuyu ana dewa againe kanaꞋilova be mahalina ana giyo kanaꞋabina. 13Kanahuluhuluva hagihagina mahalina ana kaliva gilubodadi amine. Auwe fati ana gakahikahi kwavakwavana kadu vekwavakwava gufa laulaugina ana yu-faꞋila faꞋina. Auwe udo kadu dewa yamayamadadana. Auwe veꞋamunumunuga kadu gaꞋumaꞋuma. 14Atu yada Kaiwabu Yesu Keliso againe wanavaigau. Ada dibumi koyona ana nuwanuwa itaꞋitaluvadigadi wanakiꞋilovedi be keke agaidiya wanahawahegemi. b , c 

Copyright information for `VIV