am32Ti 2:13m4Sam 51:4
bm9Lo 3:23m10-12Sam 14:1-3m13Sam 5:9, 140:3m14Sam 10:7
cm15Gah 1:16m18Sam 36:1m20Ga 2:16, Lo 7:7
dm22-23Lo 1:17, 3:9m24Ef 2:8m251Yn 4:10
em28Ga 2:16m29Lo 10:12

Romans 3

Yaubada yana gahe keke-moꞋa ginayawelini.

1Tu mena yaku gahe Yuda kaliva wowoda ana tomogolota faꞋina kaꞋi kaliva saꞋeyana ginagahe ginagayo, “Gava yamumu againe ide miYuda badi yoꞋo tulidiyao kalivai-dina katubuhegedi? Wowoda ana tomogolota againe gava yamumu kanuhagani?” 2Me yamumu moyaꞋaina, e yamumu tulina tulina ide miYuda kanuhagana. Yamumu saꞋeyana ganamidiyakahina higa Yaubada Bana bona-moꞋena ide miYuda agaideya gihawavemogatalena be higa tomiyababi matatabudi kanahawaveleveledi. Hidedemi ada vehimeya giveleda. 3KaduꞋe tuwai-moꞋena Yaubada yana veyao ide miYuda agaideya gisena be giwonadabadaba vaita ginaꞋitaveꞋavida. Tu yada yoꞋo kalivadi tufoidi moyaꞋaidi Yaubada bonana keke hidavetumaganeni ada yana veyao hikilowena. Gavaiyami? Badi hikilowena faꞋina, kaꞋi kanagahe vaita Yaubada yana wonadabadaba yada yoꞋo ada itaveꞋavina faꞋina gidayawelini? Keke, keke-moꞋa! 4Omi wahalamanena kaliva ma hiveveꞋafwayafwaya tu Yaubada keke-moꞋa gidafwaya. Au gavaimi gigahe medemi gigugai. Meda anafaiweya Veyao Tuwaina ana buki gigahe gigayo,

KaꞋi O Yaubada unagahe, au makewa kaliva moyaꞋaidi ya gahe au velemoꞋena ma hinaꞋitahalamanena. KaꞋi kaliva hinahawavekoyoye, au makewa yadi gahe fwaya ma kabuꞋavane ginayemu.
Hidedemi tokaiwabu Devida Veyao Tuwaina ana buki againe gigahe.

5Tu tamo hakwadi hida babi ana nuwanuwa amine ginagahe ginagayo, “KaꞋi ide kahuluva koyona, au mali kaliva Yaubada yana huluva tunutunugi-moꞋena himaduꞋitana. Gavadi-yo yada koyona againe Yaubada yana huluva tunutunugina kakivemahalina nonogana givematahiwadiyeda? Bana hima Yaubada keke tunutunugina.” KaꞋi hidede amine kanagahe o kaꞋi keke? Keke, keke-moꞋa! 6Yaubada gihuluhuluva tunutunuginaga. KaꞋi Bana keke kaliva tunutunugina digo, kadu keke tomiyababi moyaꞋaida anafaiweya ginavedewayaugida. 7Kadu kaliva saꞋeyana ginagahe ginagayo, “Yaku fwaya againe kaliva Yaubada yana gahe au velemoꞋena ma himaduꞋitana. Gavadi-yo yaku fwaya Yaubada yana kaiwabu gikivetubugina nonogana tokoyona adi matahiwadi giveledi amine aku matahiwadi ginaveleku?” 8KaꞋi medema gahe velemoꞋena digo, kaliva tufoidi kadu hinagahegahe hinagayo, “Kanahuluva koyona be higa mali kaliva yada koyona againe Yaubada kaliva hagihagi-moꞋena ma hinamaduꞋitana.” E, kaliva tufoidi hiveyaineku higa vaita mena gahe-nadi amine gadavehawala. Gaveyao medede amine higahegahe, medema gilubodadi be adi matahiwadi hinanuhagana. a 

Keke tamo hakwadi yegayegana Yaubada matane.

9Hida kagahe ime miYuda yamumu moyaꞋaina anuhagana. Medema faꞋina gavaimi kananuwanuwa? KaꞋi ide miYuda badi yoꞋo tulidiyao kalivai-dina Yaubada matane katubuhegedi o kaꞋi keke? Keke, keke-moꞋa! Nuwanuwa koyona ide miYuda givehimeyeda kadu omi yoꞋo tulimiyao kalivai-mina givehimeyemi, au moyaꞋaida koyona ana kaliva, ada ita leleleya. 10Meda Veyao Tuwaina ana buki gigahe gigayo,

Keke tamo hakwadi yegayegana Yaubada matane, keke-moꞋa.
11Keke tamo hakwadi eda tunutunugina gidahalamaneni,
keke tamo hakwadi Yaubada gidaleleleni.
12Kaliva moyaꞋaidi Yaubada yana eda hihegena,
moyaꞋaidi yadi nuwanuwa balana
keke tamo hakwadi gidahuluva yamumuna, keke-moꞋa.
13Yadi gahe vaita lahi yauyaugina ana lada amine.
Meyadi fwaya againe gimaga.
Yadi veyaina ma vaita oloto awabugodi koyona amine.
14HinuwanuwakoyoveꞋine faꞋina wonakoyokoyo agaidiya awadi gimaga.
15HimaduveꞋamunumunuga be higa kaliva hinaluveꞋalikadi.
16Fafali moyaꞋaina agaidiya hinunudadana
kaliva koyodiyao adi iyaꞋiyaya gidadauda,
aseꞋuꞋaulolo kadu kaliva adi kivekoyo.
17Kukuya ana eda keke hidahalamaneni.
18Yaubada keke maꞋita hidamatauseni.
Au hidedemi Yaubada kaliva moyaꞋaida yada dewa faꞋina Veyao Tuwaina ana buki againe gigahe.

19Tu ide miYuda kahalamanena Yaubada vehimeya tulina tulina agaideya gisena, ada gilubodada be vehimeyai-dina matatabudi kanaꞋitaveꞋavidi. Atu keke kadaꞋitaveꞋavini faꞋina, ide miYuda kadu omi yoꞋo tulimiyao kalivai-mina buye kahuluhuluva koyona ma moyaꞋaida Yaubada matane kaveꞋamata. E, Yaubada ide tomiyababi moyaꞋaida yada koyona faꞋina ginavedewayaugida be ada laufata ginaveleda. 20MoyaꞋaida Yaubada yana vehimeya kayawelidi faꞋina, Yaubada keke tamo hakwadi faꞋine ginagahe ginagayo, “Bana yaku vehimeya giꞋitaveꞋavidi faꞋina, bana kaliva yegayegana Iya matakuya.” Mena vehimeyai-dina agaidiya keke yada yegayega gidayemu. Au vehimeyai-dina agaidiya yada nuwanuwa koyona kaꞋayaunena. b , c 

Kaliva yada yegayega Yaubada matane inubana ma

vetumagana.

21Tu tova adamoya Yaubada mali eda yada yegayega Bana matane faꞋina givehawaleda. Boi tuwai-moꞋena Mosese yana buki-vehimeya againe kadu Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina yadi etoladi againe edai-nadi faꞋina hilukahihiyena. Ada mena yada yegayega Yaubada matane ana eda tulina keke Mosese yana vehimeya ana dibumuhiga againe gidaveꞋinuba. 22Au eda tulina inubana ma Yesu Keliso ana vetumagana againe. E, gaveyao moyaꞋaidi Keliso againe hivetumagana, medema tokoyona nonogana Yaubada badi faꞋidiya gigahe gigayo, “Badi kaliva yegayegadiyao Iya matakuya.” Yada koyona faꞋina ime miYuda kadu omi yoꞋo tulimiyao kalivai-mina ada ita leleleya Yaubada matane, faꞋina ide kaliva moyaꞋaida koyona kafaisewani-yo Yaubada ana ita mahamahali-moꞋena againe ada ita itababubabuna. 24Meda ide moyaꞋaida yada koyona faꞋina yogoyogonideyao kamiyami-tu Yesu Keliso gitutuvehobuda. Ada Yaubada yana nuwadoga kaliva moyaꞋaida agaideya gihawahegena be Yesu Keliso yana tutuvehobu faꞋina ide tokoyona nonogana giseda yegayegadeyao Bana matane. 25Yaubada Yesu Keliso giyemaunena be ginaꞋalika higa Bana dayagina gimadu-yo kaliva yadi koyona ana laufata giyawelina be Yaubada yana ilaꞋa ginahavaina. Ada kaꞋi ide Yesu Keliso againe kanavetumagana, au Bana dayagina yada koyona ginayawelini-yo Yaubada yana ilaꞋa agaideya ginahavaina. Gavadi-yo Yaubada Yesu Keliso giyemauneni-yo koyona ana laufata faꞋina giꞋalika? Me mededemana againe kanahalamanena Bana kaliva tunutunugina higa kaliva yadi koyona faꞋina makewa gilaufata. KaꞋi keke ginalaufata digo, kadu keke kaliva tunutunugina. Tova tuwaina Yaubada kaliva giꞋatuvefaꞋiledi be yadi koyona keke gidamadulaufata, tu tova adamoya Yesu Keliso giyemaunena be koyona ana laufata faꞋina giꞋalika. 26E, tova adamoya kaliva yada koyona faꞋina Yaubada Yesu againe gilaufata be higa yana nuwanuwa tunutunugina ma ginaseyemaunena. Ada au hidede amine kahalamanena Yaubada kaliva tunutunugina. Kadu yada koyona Yesu againe gilaufata faꞋina, ide tokoyona gaveyao Yesu kavetumaganena, medema giseda yegayegadeyao Bana matane.

27Hai ada egana ana kailakata? Keke, keke-moꞋa! Vehimeya kaꞋidibumuhigedi faꞋina, kaꞋi adafaiweya kanaselakalaka vaita ide kaliva yegayegadeyao? Keke, keke-moꞋa! FaꞋina keke vehimeya ana idibumuhiga au yada vetumagana Yesu againe faꞋina ide kaliva yegayegadeyao Yaubada matane. 28E, hidedemi kahalamanena, higa keke vaita Yaubada yana vehimeya kadaꞋidibumuhigedi faꞋina au Yesu kavetumaganena faꞋina Yaubada giseda yegayegadeyao Bana matane. 29Gavaimi wanuwanuwa? KaꞋi Bana Yaubada au miYudagaga yama Yaubada, ime agaimeya yana vehimeya Mosese awane gisena-ma kalivai-mana? Keke-moꞋa. Au BanaꞋe kadu yoꞋo tulidiyao kalivai-dina buye yadi Yaubada. 30Yaubada BanaꞋe au saꞋeyanaga ada yana nuwanuwa kaliva moyaꞋaida agaideya saꞋeyanaga. Ime miYuda gaveyao Yesu againe avetumagana, au medema Yaubada gisema yegayegameyao Bana matane. Omi yoꞋo tulimiyao kalivai-mina gaveyao Yesu againe wavetumagana, au medema Yaubada gisemi yegayegamiyao Bana matane. 31Yesu againe kavetumagana faꞋina, keke-moꞋa Yaubada yana vehimeya tuwai-moꞋena gisena-ma kadakiloweni. Au vehimeyai-nadi kahawaveyamumuyena. d , e 

Copyright information for `VIV