am1Lo 3:24m3Ye 1:2-3m8Yo 3:16, 1Yn 4:10
bm9Ef 1:7m10Kl 1:22
cm12Aba 3:6, Lo 6:23m141Ko 15:21-22
dm181Ko 15:22m21Lo 6:23

Romans 5

Keliso giꞋalika-yo ide kavetumaganena faꞋina,

ide Yaubada buye kaveyao.

1Tu Yesu Keliso againe kavetumagana faꞋina, Yaubada giseda yegayegadeyao Bana matane. Ada au hidede amine kayegayega Yaubada matane faꞋina, ide Yaubada buye kaveyao ada mena veyao yada Kaiwabu Yesu Keliso againe giveꞋinuba. 2Yesu Keliso againe kavetumagana faꞋina, BanaꞋe Yaubada yana ala hinagene givegaꞋauleda be tova adamoya yana nuwadoga kaꞋayaꞋayaunena, ada kalulauboda vaita aimo Yaubada buye kanakaiwabu faꞋina kavemwavemwamwala. 3KaduꞋe keke mena kaiwabugaga faꞋina kadavemwamwala. Au vita tulina tulina kaliva nimadiya kavaivaina-ma faꞋina kavemwamwala. FaꞋina kahalamanena kaꞋi vita tulina tulina agaidiya kanamidi toyogina, au vitai-dina guwana atuvefaꞋila. 4Ada kaꞋi vita tulina tulina agaidiya kanaꞋatuꞋatuvefaꞋila, au Yaubada ginaꞋitaluveluveda-yo ginahawaveyamumuyeda. Ada kaꞋi yada atuvefaꞋila faꞋina Yaubada ginahawaveyamumuyeda, au aimo Yaubada buye kanakaiwabu ana tova faꞋina kanalulauboda. 5Ada au makewa higa keke kanalauboda-wayoga. Yaubada AluꞋaluwa Mahalina agaideya gihawahegena be higa Yaubada yana nuwanuwa lakahina lakahi-moꞋena nuwahinagedeya kanaꞋayaꞋayaunena. Hidedemi Yaubada yana nuwanuwa lakahi-moꞋena agaideya kaꞋayaꞋayaunena faꞋina, keke kanalulauboda-wayoga yo kanawowomumu.

6WaꞋita, ide kowakowadeyao faꞋina keke adafaiweya taudeyao kadaꞋihagihagiyeda. Ide aimo kowakowadeyao ana toveya Keliso ide Yaubada ana tovekwaulauga faꞋideya giꞋalika. E, tova giluboda-moꞋena againe Keliso ide faꞋideya giꞋalika. 7Vehimeya ana todibumuhiga ana lugolagola faꞋina kaliva alika againe keke tauna ginamaduhawahegeni. KaꞋiwa, kaꞋi tonuwadoga faꞋine kaliva saꞋeyana alika againe tauna ginamaduhawahegena. 8Atu ide keke toyamumu au aimo tokoyona tu Keliso ide faꞋideya giꞋalika. E, hidede amine Yaubada yana nuwanuwa lakahina ide agaideya giseyemaunena higa ide aimo tokoyona tu Keliso giꞋiveninisena be faꞋideya giꞋalika.

9Keliso dayagina gimadu-yo kayegayega Yaubada matane faꞋina, kadu makewaꞋe BanaꞋe Yaubada yana ilaꞋa againe ginakibababaleda be yada koyona fatana keke kananuhagani. 10Boi ide Yaubada nibaineyao tu Natuna yana alika againe giveyaoyeda. Bana Natuna yana alikeya veyao kanuhagana faꞋina, kadu makewaꞋe Keliso wayawaina ivaguna gimimiyami faꞋina kibababala kananuhagana. 11KaduꞋe keke veyaogaga faꞋina kadanuwaveꞋavina. Au tova adamoya yada Kaiwabu Yesu Keliso yada veyao ahe gifaisewana faꞋina Yaubada yada vemwamwala giveleda. a , b 

Adama yana koyona againe alika gilakayemu tu Keliso

yana hawahega againe yawai-vagata gilakayemu.

12Ide Yaubada buye kaveyao ma faꞋina kadu ganalukahihi. Bana kaliva nagona yana koyona faꞋina koyona babi againe gimidilakayemu. Kadu koyona fatana alika meda gilakayemu. Bana gikoyo-yo giꞋalika faꞋina, kadu ide tomiyababi moyaꞋaida bana againe katubuyemu-ma agaideya alika gilakayemu, faꞋina ide buye koyona kafaisewana. 13Boi tuwai-moꞋena Yaubada yana vehimeya aimo keke Mosese awane gidalakayemu ana toveya, tomiyababi koyona hififaisewana tu vehimeya keke gidadauda faꞋina Yaubada kaliva yadi koyona keke gidahawadi vaita medema vehimeya ana aiyawela. 14Atu kaliva Adama againe hitubuyemu be hinunauwena hinunauwena Mosese ana aituheya ma kalivai-dina koyona hihuluhuluvini-yo hiꞋaliꞋalika. Gavadi-yo moyaꞋaidi alika ana eda againe hinauna? Me koyona hihuluhuluvina faꞋina hiꞋaliꞋalika. Tu vehimeya Mosese awane aimo keke gidalakayemu faꞋina, yadi koyona keke kadavewagadi vehimeya ana aiyawela Adama Yaubada yana vehimeya saꞋeyana giyawelina-ma amine. Bana kaliva nagona ma bana kaliva velugana muliya gitubuyemu-ma ana abaluvefota, higa Adama yana dewa saꞋeyana guwana kaliva moyaꞋaida agaideya gidamana kadu Yesu yana dewa saꞋeyana guwana kaliva moyaꞋaida givelugada.

15Atu mena kaliva adiꞋiselu yadi dewa guwana keke leleleya au tulina tulina, faꞋina Yaubada yana nuwadoga keke Adama yana koyona amine. Mena kalivai-nadi yana koyona faꞋina, kaliva moyaꞋaida alika kanuhagana. Atu Kaliva saꞋeyana yana nuwadoga faꞋina, kaliva tufoida moyaꞋaida Yaubada yana nuwakabubu kanuhagana. E, Yaubada Yesu Keliso gihawahegena be Bana againe ginuwadogeda, ginuwadoge-moꞋeda. 16KaduꞋe Yaubada yana nuwadoga guwana keke Adama yana koyona guwana amine. Bana kalivai-nadi Yaubada yana vehimeya saꞋeyana giyawelini-yo Yaubada gilaufata gigayo, “Yaku vehimeya uyawelina faꞋina, unaꞋalika.” Atu muliya ide kaliva Yaubada yana vehimeya moyaꞋaina kayaweyawelini-yo Yaubada Yesu Keliso faꞋine ginuwadogeda gigayo, “Omi kaliva yegayegamiyao Iya matakuya.” 17Bana Adama yana koyona faꞋina ide kaliva moyaꞋaida bana kalivai-nadi againe katubuyemu-ma alika ana abavehimeya againe kamimiyami. Au hidedemi Adama yana koyona guwana. Atu Kaliva saꞋeyana higa Yesu Keliso yana dewa guwana Adama yana dewa guwana gitubuhegena, gitubuhege-moꞋena. E, Keliso yana alika faꞋina gaveyao moyaꞋaida Yaubada yana nuwadoga lakahi-moꞋena kanuhagana kadu yana hawahega againe ide tokoyona nonogana yada yegayega Bana matane kavaina, medema vaita tofaiwala-moꞋa amine wayawai-vagahida kamimiyami.

18Yaku lukahihi dobona hidede amine. Bana Adama yana koyona saꞋeyana guwana ma Yaubada kaliva moyaꞋaida faꞋideya gigahe gigayo, “Badi tokoyona. Au agaidiya ganalaufata.” Meda anafaiweya Yesu Keliso yana dewa hagihagina saꞋeyana guwana ma Yaubada kaliva gaveyao tovetumagana ma moyaꞋaida faꞋideya gigahe gigayo, “Badi yegayegadiyao Iya matakuya. Au yawai-vagahidi ganaveledi.” 19Kadu kaliva saꞋeyana Yaubada yana vehimeya gidibutoyogena faꞋina, kaliva moyaꞋaida kavetokoyona. Meda anafaiweya Kaliva saꞋeyana Yaubada yana vehimeya gidibumuhigena faꞋina, moyaꞋaida kavetoyegayegana Yaubada matane.

20Tuwai-lokalokana Adama gikoyo againe, kaliva moyaꞋaidi hikoyo hinunauwena tu muliya Yaubada yana vehimeya Mosese awane gilakayemu. Vehimeyai-nadi gilakayemu be higa vehimeya ana aiyawela againe kaliva yadi nuwanuwa koyodi kabuꞋavane hinayemu-yo yadi koyona ginalakata. Yadi koyona gilakata tu Yaubada yana nuwadoga gilakata-moꞋa. 21Gavadi-yo Yaubada yana nuwadoga gilakata-moꞋa? Me boi alika ana eda againe kanauna faꞋina koyona gifaiwala-moꞋa amine, meda tova adamoya yada Kaiwabu Yesu Keliso yana alika againe Yaubada giseda yegayegadeyao Bana matane faꞋina yana nuwadoga gifaiwala-moꞋa be yawai-vagahida ana edeya kananauna. c , d 

Copyright information for `VIV