am4-5Ef 5:22
bm71Fi 5:3m81Fi 2:15
cm91Fi 2:18
dm121Yn 2:16, Ef 1:4m13Fl 3:20m141Fi 2:9, Ef 2:10
em151Ti 4:12

Titus 2

Lakahidiyao adi vehawala faꞋina.

1Siule natuku Taitasi, oꞋeni ma gavaimi vehawala tunutunugina gilubodana, medemi unavehavehawala. 2Badi kaliva lakahidiyao unavehawaledi be yadi huluva moyaꞋaina faꞋina hinanuwanuwa-hagihagi, kadu hinanuwanuwa tunutunugina yo kaliva hinaveꞋamohimohinedi, kadu yadi wanuwahuya taudiyao hinahawatadi. E, unavehawaledi vaita Keliso ana vetumagana be yadi hawahega be yadi atuvefaꞋila againe hinanuwanuwa tunutunugina.

3Meda anafaiweya vevine lakahidiyao unavehawaledi be gava dewa vevine mahamahalidiyao gilubodadi, medemi hinahuluhuluva tova moyaꞋaina. Unagahedi be keke hinaveyaina, keke gufa laulaugina againe hinahawahegedi-yo gufai-nadi againe hinaveꞋagetoga. Au dewa yamumuna ana vehawala againe hinahawahegedi. 4Badi naginagi ana ulaulatana adifaiweya hinakivetuvetunudi be higa moganediyao natudiyao faꞋidiya hinahawahawahegedi, yadi wanuwahuya taudiyao hinahawatadi, keke kaliva agaidiya hinagakahikahidi, vevine yadi faisewa hinaꞋitaꞋitaveꞋavina, itanuwakabubu amine hinadewadewa, moganediyao hinawowomumuyedi be bonadi hinaꞋabiꞋabina. Au hidede amine naginagi ana ulaulatana hinahuluva be keke tamo hakwadi ginaꞋitadi-yo Yaubada bonana anafaiweya ginahawatagoni ginagayo, “WaꞋitadi, badi Yaubada yana vevine nonogana yadi dewa koyona.” a 

Tubulakata adi vehawala faꞋina.

6Meda anafaiweya tubulakata unaluꞋageyedi be koyona yana ela againe taudiyao hinahawatadi. 7OꞋeni ma ya havivila tulina tulina agaidiya unadewadewa yamumuna be badi hinaꞋita-yo meda gugai hagihagina againe hinamuliye. Ada uvehawaledi againe, nuwanuwa velemoꞋena tu keke gahe-kawowo unayakayakahini kadu keke unagakahikahi. 8Au tova moyaꞋaina bona velemoꞋena amine unalulukahihi be keke tamo hakwadi anafaiweya ya gahe ginaꞋawalaveni. Medede amine badi hivekwageyeda-ma keke tamo gavadi faꞋina adifaiweya hinahawavekoyoyeda, au hinaveꞋamata. b 

ToveꞋagetoga adi vehawala faꞋina.

9Badi toveꞋagetoga unavehawaledi be yadi havivila moyaꞋaina agaidiya yadi tovehimeya hinaꞋidibumuhigedi ada keke bonadi hinaveleꞋatuyewedi. 10Kadu keke hinakaiꞋafu, au yadi dewa matatabuna againe yamumunaga hinaseyemaunena be yadi tovehimeya hinagahe hinagayo, “Aku agetoga kaliva dibudibumuhigidiyao, akufaiweya ganavetumaganedi.” ToveꞋagetoga au hidedemi hinahuluva be higa yadi havivila moyaꞋaina agaidiya Yaubada ada Tokibababala bonana hinakivenuwavaivaina. c 

Kanadewadewa hagihagina tu Keliso yana yewaꞋela

kanalulubodena.

11Dewa hagihagina unavehawaledi, faꞋina Yaubada yana nuwadoga giꞋivemogatalina higa Natuna gihobuꞋela be ide tomiyababi moyaꞋaida ginakibababaleda. 12Kadu ada kivetuvetunu Yaubada yana nuwadoga againe kaꞋitahalamanena, higa Yaubada ana venikohi kadu hida babi ana nuwanuwa itaꞋitaluvadigana kanavekwaulaugena, ada hida tovai-nadi kanadewadewa yamumuna, koyona yana ela againe taudeyao kanahawatada, badi kaliva agaidiya kadu Bana Yaubada againe kanaꞋigibagiba hagihagina. 13Kanadewadewa hagihagina tu yada Tokaiwabu-moꞋa yana ivemogatala ana tova yada wavemwamwala kalulubodena. Medema tovai-nadi Yesu Keliso, yada Yaubada tu kadu ada Tokibababala, yana mahalina veꞋakinamanamalina ginaꞋivemogatalina be kanaꞋitana. 14Yesu Keliso ide faꞋideya Tauna gihawahegena be vehimeya moyaꞋaina ana dibutoyoga agaidiya ginalugolegoleda. GiꞋalika be ginakiveyeveyegada-yo Tauna yana yoꞋo kanamiyami be tova moyaꞋaina nuwanuwada lakahina gugai yamumunaga kanafifaisewana.

15Natuku, mena nuwanuwa moyaꞋaina gaꞋetoladina-ma kaliva vevine weꞋoweꞋo unavehawaledi. O adi tonagona ya waꞋabavehimeya unaluꞋageyedi kadu unadakeyedi. Keke tamo hakwadi o ginaꞋawalave. Awalava unahawatana. d , e 

Copyright information for `VIV