am1Lo 13:1-7, 1Fi 2:13-14m22Ti 2:23-25m3Ef 5:8-9
bm4-5Yo 3:5-7m7Md 25:34
cm10Md 18:15-17m111Ti 6:3-5
dm12Ef 6:21-22m13Af 18:24m14Ef 4:28

Titus 3

Tovetumagana adi kivetuvetunu faꞋina.

1KaduꞋe ya laumamala againe ya yoꞋo nuwadi unatalafolena kabemani kadu tovehimeya moyaꞋaidi hinawowomumuyedi be bonadi hinaꞋabina, gugai yamumuna moyaꞋaina faꞋina hinahawahegedi. 2Unakivetuvetunudi be keke tamo hakwadi hinaveyaineni, au nuwanuwa veyaveyaona kadu umaumana amine hinahuluhuluva ada kaliva moyaꞋaidi hinaꞋatuꞋatuvefaꞋiledi tova moyaꞋaina.

3Boi tuwaina aimo keke Keliso againe kadavetumagana ana toveya, kadu ideꞋeyao badi amine kwavakwavadeyao, vehimeya kadibutoyogena, mali nuwanuwa ginuwaꞋabiyeda ada nuwanuwa itaꞋitaluvadigana kadu digadigagina tulina tulina nuwada givai-moꞋena. Tova moyaꞋaina kanuwanuwa higa vaita tobohiyadeyao kanakivekoyodi kadu gaꞋumaꞋuma againe kamiyami. Mali kaliva hivekabuꞋalaꞋalaweda kadu ide buye kaveꞋavenivenibaina. 4Tuwaina medede amine kahuluhuluva koyona. Atu Yaubada ada Tokibababala yana nuwakabubu kadu yana nuwanuwa hawahawahegana giꞋivemogatalina ana toveya, BanaꞋe gikibababaleda. 5Keke taudeyao yada igibagiba faꞋina gidakibababaleda. Au Tauna yana hinekalikali faꞋina gikibababaleda. Gavaimi gikibababaleda? AluꞋaluwa Mahalina givetowada-yo yawaida ivaguna giveleda be yada nuwanuwa matatabuna gikiveꞋivaguna. 6Ide ada Tokibababala Yesu Keliso yana kaliva yana vevine faꞋina, Yaubada AluꞋaluwa Mahalina ide agaideya gihawahegena gihawahege-moꞋena. 7Yaubada AluꞋaluwa Mahalina ide agaideya gihawahegena be higa yana nuwadoga againe ide giseda yegayegadeyao Bana Yaubada matane, ada kadu ide Bana natuneyao ada duꞋu higa yawai-vagahida kanuhagana. Ada hidedemi kalulauboda. 8Mena gahe-nadi ma au gahe velemoꞋena ada ide adafaiweya kanavetumaganena. a , b 

Enohega Taitasi tauna faꞋina.

Natuku, nuwanuwaku mena nuwanuwai-dina faꞋina unagahedonedi be higa badi Yaubada againe hivetumagana-ma gugai yamumuna tulina tulina agaidiya hinahawahege-moꞋedi. Kadu mena nuwanuwai-dina au hagihagi-moꞋena ada medema againe kaliva adi ihagihagi giyemuyemu.
9Atu gaveyao kwavakwavadiyao amine hinaveꞋalakwalakwakwa, ada kaliva tulina tulina bwanenediyao adi egana ana loi faꞋina hiveꞋagahegahe, ada vehimeya tulina tulina Mosese yana buki-vehimeya againe gidadauda-ma faꞋine buye hivekwavekwageya o hiveꞋadabwadabwa, medema iyohoyoho mema gahe-kawowo, ada medema agaidiya kaliva adi ihagihagi keke gidayemuyemu. FaꞋina mena vekwageyai-dina againe keke unahawahege au unaꞋotayabuyabuna. 10Hai kaliva yana vehawala againe Keliso yana yoꞋo gidakadakadi, medema tova saꞋeyana o kaꞋi luhei unakivetuvetununa. KaꞋi keke ginavenogala, au unakilowena. 11Ahe uhalamanena bana kalivai-nadi nuwana nubalabalana kadu Yaubada againe gikoyo-moꞋa. Bana tauna yana koyona gihalamanena tu au aiꞋadi koyona gififaisewana. c 

Leta ana abalauyabu.

12Kafoi natuku, ganuwanuwa higa vaita kwadudu ana tova melala ana egana Nikofolisi againe ganamiyami faꞋina, kaꞋi bana Atemasi o Tikiko againiya ganaꞋiveninisena be ginaꞋela amine, unakidewadewa be iya agaikuya mena melalai-nadi againe unamaduꞋela. 13Unahawahege be vehimeya ana tonuwahuya ana egana Senasi kadu Afolosi unavelugadi be yadina faꞋina gavadi gavadi nuwanuwadi amine, unaveledi. 14Nuwanuwaku yada toꞋekelesiya halamana hinavaina be gugai yamumuna tulina tulina agaidiya hinahawahege-moꞋedi be higa tamo gavadi againe adifaiweya badi koyokoyo hinavelugadi. HinaꞋidibumuhiga, au keke hinamiya-kawokawowo.

Tu, kaliva moyaꞋaidi iya buye amimiyami-ma yadi nuwakabubu againiya. Badi ime buye Yesu Keliso ana vetumagana againe kavetobohiyana-ma yama lukafoi badi agaidiya. Yaubada yana nuwadogeya moyaꞋaimi wanamiyami.

15(Iya Folo bonaku.) d 

Copyright information for `VIV