John 6

Yesuta 5000 opa daya ilimale

(Ma꞉t 14:13-21, Maka 6:30-44, Luk 9:10-17)

1Epedeme koko ita tame gudlati Yesutapo ma Ga꞉lili kaula seme dla uliyo. Ga꞉lili kaula i ya꞉ hi haleye Taibiliyes kaula demdepo. 2Epapeleye Yesutapo esusulumale so opa hapuloma ka꞉ka꞉demhalale koko tle opa hapulomatapo e natipame ya꞉ dolumtamalaiyo. 3Epapalati Yesuta ya꞉ alotle tlalo so mate tamali di dla hetame polaiyo. 4Epapedeme oloma edla Yu so yia꞉ Namilatale daya dele alilatapo ma-teteka꞉mpuaiyo.

5Epapele oloma edla Yesuta opa hapulomata ya꞉ hala dla pula natipame Pilipi watle epo atlaiyo, “Di daya hadima hapo opa hapuloma iye ilipa꞉?” diyo. 6Epedeme Yesu ya꞉ta opa iwolo dla halowe kokoye mo-malapo halemama ma isikimi Pilipita mikadepe dle natilowedeme ya꞉ watle ipo atluwapo.

7Epalati asiyama Pilipita epo atlaiyo, “Di mani pato hadima hapo daya halopame opa pasatale iye ilipa꞉? Adipalati, oplamitapo opa iwolo daya ilimolowe mani halowedeme sokomoko hatlo dulu dla oko halepiye, mani eta opa hapuloma iye po-ala꞉lowa,” diyo.

8Epalati Yesu ya꞉ alotle tlalo oplami hale Saimon Pita ya꞉ ei Endulutapo epo atlaiyo, “Dulu hema maseyemala hale dla daya do supulastale mate epo amalo dapiyamte mate me-halopo halema. Amasiyama dlowe alisisi yemala eye opa hapuloma i mate po-ala꞉na,” diyo.

10Epalati Yesutapo ya꞉ alotle tlalo so watle epo atlaiyo, “Opa hapulomata popa꞉lepo depame atlamaiya,” diyo. Epapalati opa hapulomatapo tuptu dla mo-popa꞉myaiyo. Epapele dulu dla isikimi opa siyapo sesa꞉mama 5000 epapele umaiyo. 11Epalati Yesutapo daya hapame God dla namkale dle yu atlepo hauwokokopame opa hapuloma dla alemaiya diyo. Epame amalo ma hapame mepo apiyo. Epalati opa hapulomatapo daya dlomama sikemte susukaliyo.

12Yia꞉ta daya dlopo mo-susukalepo popa꞉lati Yesutapo ya꞉ alotle tlalo so watle epo atlaiyo, “Daya akutu opi popomelle hapulomaye kikilahaiya,” diyo 13Epalati Yesu ya꞉ alotle tlalo sotapo daya akutuye kikilahamtapame yekalo 12 dla atilimama poposatilimaiyo. Daya iye isikimi do supulastale tle pasatamama akutu popomelle ipo.

14Opa hapulomatapo Yesuta ulugiyemale koko halë i natipame epo atlamyaiyo, “Ikadepe, oplami iye God tle yu hapame molo atlalo oplami dita pulupe depo omha꞉ha꞉uwa oplamipo,” demyaiyo. 15Epame Yesutapo yia꞉ dokopala oplami hallepo depame solotamama Yesu watle puame akumyaiyo. Amasiyama Yesuta yia꞉ta malamale ma-natipame ma meyelo tamali di dla hetaiyo.

Yesuta yú di tle tale

(Ma꞉t 14:22-33, Maka 6:45-52)

16Tamila꞉la oloma edla Yesu ya꞉ alotle tlalo sotapo Yesu ompopa꞉lowedeme koa sitali dla tuluiyo. 17Amasiyama Yesu ala populalo hallati ma-amtuwaiyo. Epalati yia꞉tapo koa dla tulume alupame Kapaniyem mo dla kotiyapo tamalaiyo. 18Yia꞉ ala me-sosolemtamha꞉ha꞉lati mosisi patota pumama ulo patototapo hehetamhalaiyo. 19Yia꞉ 5 kilomita selemalli epapele tamha꞉ha꞉lati Yesutapo yú di tle yia꞉ hala dla pula natiyo. Yia꞉ epalati sikemte wowota꞉iyo. 20Amasiyama Yesutapo yia꞉ watle epo atlaiyo, “Wua꞉ ase sikemte wowota꞉miya. Na꞉ta puma,” diyo. 21Epalati asiyama yia꞉tapo sisiyele mate ya꞉ye koa dulu dla posokolene diyo. Epapele oloma edla koatapo pakasiyamalalo yia꞉ta ta mo dla tame tamali dla gusulludiyo.

Yesuye pasakalo dayapo

22Alila hale utulalati Yesuta daya ilimale so hapulomatapo koa sitali hatlo medla tulume Yesu ompopa꞉iyo, yia꞉ta malamaleta semte Yesuye ala medla me-halemapo depame. Adipalati, yia꞉ Yesu ya꞉ alotle tlalo sotapo yia꞉ tatle miyelo koa hamtlati natiyo. 23Epapele oloma dla koa opita Taibiliyes mo tle puame yia꞉ta popa꞉ dla woyamaiyo. 24Epapele dulu dla yia꞉ye Yesu mate epo ya꞉ alotle tlalo so mate potlamalalo wekelati ma koa etle Kapaniyem mo dla Yesu totamala taiyo.

25Yia꞉ ulumtame Kapaniyem mo dla woyapame Yesu natipo epo atlaiyo, “Labai, wa꞉ adipalalo hema puwa?” diyo.

26Epalati Yesutapo asiyama epo atlaiyo, “Na꞉ ikadepe kokoye wua꞉ watle atlema. Wua꞉ta na꞉ totampualeye na꞉ta ulugiyemale koko halomhallati natiwa koko tle popuana. Amasiyama wua꞉ isikimi na꞉ta wua꞉ daya ilimalati sikemte susukaluwa koko tle ma na꞉ totampumulalepo. 27Epedeme wua꞉ pakasiya pa꞉lalo alisisi daya epapele dla ase sikemte totamsiyamiya. Amasiyama wua꞉ kokó elepo ellalo pasakalo daya tlo totamsiyamaiya. Opa Yamitapo daya iye wua꞉ watle hamilipe. Adipalati, A Godtapo meyelo ya꞉ uluye Yami dla me-himiwapo.”

28Epalati asiyama yia꞉ta epo atlaiyo, “Godta apa kokoye dita hamha꞉ha꞉lepo depame sikemte solotama꞉?” diyo.

29Amasiyama Yesutapo asiyama yia꞉ watle epo atlaiyo, “God ya꞉ solotamapo, wua꞉tapo ya꞉ta tane dle oplami dla mikadepe dlepo depame.”

30Epapalati opatapo ya꞉ watle epo atlaiyo, “Dita wa꞉ dla mikadepe dlepo depame wa꞉ apa ulugiyemale koko di watle nati-ipa꞉? Adipalati, God yu bukata atlemama di mamadulotapo dalupa dulu dla siyamuwa oloma edla Mosestapo pepele di tle mena dayaye yia꞉ watle hapimduwapo. Epapedeme Mosestapo di mamadulo dla epapele koko hauwapo. Ame wa꞉ dita wa꞉ dla mikadepe dlepo depame apa kokoye di watle nati-ipa꞉?” diyo.

32Epalati asiyama Yesutapo yia꞉ watle epo atlaiyo, “Na꞉ ikadepe koko wua꞉ watle atlema. Mosestapo wua꞉ mamadulo watle pepele di tle daya pohapina. Amasiyama na꞉ Atapo yia꞉ watle daya eye hapimduwapo. Epapedeme ma ya꞉tapo woloma ikadepe dayaye Pepele di tle wua꞉ watle hamilipe. 33Epedeme God ya꞉ pasakalo dayaye Pepele di tle ma ta꞉lamo hema malale oplamipo. Adipalati, ya꞉tapo ta꞉la so dla pasakalo hapimhalapo.”

34Epalati asiyama opatapo ya꞉ watle epo atlaiyo, “Wa꞉ alila hapuloma dulu dla di watle pasakalo daya eye hapimhalane,” diyo.

35Epame Yesutapo epo atlaiyo, “Na꞉ye pasakalo dayapo. Epedeme oplami antapo na꞉ hala dla pulupiye, ya꞉ matle daya pota꞉lowa. Epame oplami antapo na꞉ dla mikadepe dlepiye, ya꞉ yú ma pota꞉lowa. 36Epapedeme na꞉ wua꞉ watle koko hapulomaye ma-atlamuwapo, epame wua꞉ na꞉ koko ma-natiwapo. Amasiyama wua꞉ ala na꞉ dla pomikadepe desema. 37Epedeme na꞉ Ata na꞉ watle hapili sotapo na꞉ hala dla pumullupe. Epalati na꞉tapo yia꞉ dulu dla oplami haleye po-alliwa. 38Adipalati, na꞉tapo Pepele di tle ta꞉lamo hema maluwaye, monolo solotamale koko halowedeme pomalana. Amasiyama na꞉ A, na꞉ tane dle oplamita solotamale koko tlo hala maluwapo. 39Epapele dulu dla ya꞉ta solotamale kokoye ipo. Ya꞉ posolotamasema, ya꞉ta na꞉ watle hapili so dulu dla oplami haletapo haodloweye. Amasiyama mosukulu alila dla na꞉tapo yia꞉ye palli tle ma pasakalo dla hohopo ta꞉ta꞉dlowepo. 40Adipalati, na꞉ Ata solotamapo, opa anawolotapo Maseyemala natipame ya꞉ dla mikadepe dlepiye, yia꞉ye halepo halepo pasakalo halepe. Epalati na꞉tapo mosukulu alila dla yia꞉ye palli tle hohopo ta꞉ta꞉dlowepo.”

41Epapele oloma edla Yesutapo atlemama, “Na꞉ye Pepele di tle malale dayapo,” dlati Yu sotapo dalepame siyalasiyalademama yu baliyo. 42Epame yia꞉tapo epo atlamyaiyo, “Oplami iye Yosep yami Yesupo. Adipalati, di ya꞉ a mate epo ya꞉ wai mate dimalamana. Epapedeme ya꞉ye adipo atlemama, ‘na꞉ye Pepele di tle maluwa,’ demsela꞉ma꞉?” demyaiyo.

43Amasiyama Yesuta asiyama yia꞉ watle epo atlaiyo, “Wua꞉ dulu dla yu balle koko elaye medla gudiya,” diyo. 44“Adipalati, Atapo na꞉ye tane duwapo. Epapedeme oplamitapo meyelo na꞉ hala dla populuwa. Amasiyama Atapo ha꞉ha꞉mhallalo oplamita na꞉ hala dla pulupe. Epalati na꞉tapo mosukulu alila dla ya꞉ye powale tle hamame ta꞉dlowepo. 45Epapedeme God tle yu hapame molo atlalo oplami haletapo epo hatitimuwapo, ‘Godtapo opa hapulomaye imelepe,’ duwapo. Epedeme opa anawolotapo A yu dalepame ya꞉ tle koko malamelepiye, yia꞉ta na꞉ hala dla pulupe. 46Epedeme oplami haletapo Aye ponatina. Amasiyama hatlo A God tle malale oplamitapo A natiloweye, ya꞉malamana. 47Epapedeme na꞉ ikadepe kokoye wua꞉ watle atlema. Oplami antapo na꞉ dla mikadepe dlepiye, ya꞉ye halepo halepo pasakalo halepe. 48Epedeme na꞉ye pasakalo hamilalo dayapo. 49Epapele dulu dla wua꞉ mamadulotapo dalupa dulu dla mena daya dlomsiyamduwapo. Epapele tlope daya e dele soye mo-paliwapo. 50Amasiyama pasakalo hamilalo daya iye Pepele di tle maluwapo. Epapele dulu dla daya e dlalo sotapo popalliwa. 51Epedeme Pepele di tle malale pasakalo daya eye na꞉po. Epapele dulu dla opa anawolotapo daya eye dlomelepiye, yia꞉ye kokó ha꞉ha꞉po ha꞉ha꞉lepe. Epedeme na꞉ta hamilowe daya eye na꞉ mopo, ta꞉lamo sotapo pasakalo halepo depame.”

52Epalati Yu sotapo yu i dalepame yia꞉ dulu dla yu balemyemama epo atlamyaiyo, “Oplami iye adipo ya꞉ moye di watle delepo depo hamipa꞉?” demyaiyo.

53Epalati Yesutapo yia꞉ watle epo atlaiyo, “Na꞉ ikadepe koko wua꞉ watle atlema. Wua꞉ Opa Yami omali mate mo mate podlalo wekelepiye, ikadepe pasakalotapo wua꞉ dulu dla pohallowa. 54Epedeme opa anawolotapo na꞉ mo mate epo na꞉ omali mate dlomelepiye, yia꞉ye halepo halepo pasakalo halomelepe. Epalati mosukulu alila dla na꞉tapo yia꞉ye palli tle hohopo ta꞉ta꞉dlowepo. 55Na꞉ omali mate epo na꞉ mo mateye dlowe alisisi ikadepepo. 56Epapele dulu dla opa anawolotapo na꞉ mo mate epo na꞉ omali mate dlomha꞉ha꞉ma꞉, yia꞉ye na꞉ dulu dla ha꞉ha꞉po. Epalati na꞉ mape yia꞉ dulu dla halapo. 57Epedeme na꞉ tane duwa Atapo pasakalo halemhallati na꞉ mape halapo. Epapedeme na꞉ mo mate epo na꞉ omali mate demhallalo oplamitapo na꞉ tle pasakalo hamhallepe. 58Epapele dulu dla na꞉ye wua꞉ mamadulotapo daya dlomsiyamale pe-epapena. Adipalati, yia꞉ta daya e dlomsiyamuwatapo yia꞉ dla pasakalo pohamina. Amasiyama na꞉ye Pepele di tle malale pasakalo daya ikadepepo. Epedeme oplami antapo daya iye delepiye, ya꞉ye kokó halepo halepo pasakalo hallepe.”

59Yesutapo Kapaniyem inoma sumalalo aya dulu dla opa hapulomaye imhalemama koko hapuloma iye atlamhalaiyo.

Pasakalo hamilalo yu

60Epapeleye Yesu ya꞉ dolumsiyamale so opa opitapo Yesuta imale koko dalepame epo atlamyaiyo, “Imale koko iye pta sikemte kokalena. Oplami anta yu i halowe ala꞉ta꞉?” demyaiyo.

61Epapele dulu dla Yesutapo ya꞉ dolumsiyamale sota yia꞉ dulu dla yu balempopa꞉le malapame yia꞉ watle epo atlaiyo, “Na꞉ta atlama koko itapo wua꞉ dla wotiyalle hamima꞉? 62Koko ita wua꞉ dla wotiyalle hamima dlepiye, amasiyama wua꞉ Opa Yamita ma ilame Pepele di dla hetla natipo adipo malapa꞉? 63Epedeme Sokotapo pasakalo hapimhalapo. Amasiyama mota solotamale kokotapo pasakalo pohapimhalasema. Epapedeme na꞉ta wua꞉ watle atlamale yu dulu hema Soko mate pasakalo mate elapo.”

64Yesu ya꞉ tatle ma-natiyo, opa anawolotapo ya꞉ dla pomikadepe dlalo wekelowe soye. Epame ya꞉ye hamame opahale do tama dla homellowe oplami mape ma-natiyo. Epapedeme ya꞉tapo yia꞉ watle epo atlaiyo, “Opa opi wua꞉ dulu dla ha꞉ha꞉ye ala na꞉ dla pomikadepe desema. 65Epapele koko tle na꞉tapo yu iye wua꞉ watle ma-atlalepo, ‘Oplami haletapo isikimi na꞉ hala dla populuwa. Amasiyama Atapo ha꞉ha꞉mhallalo oplamita na꞉ hala dla pulupe,’ dlepo.”

66Yesutapo yu i atlamhalepo gudlati ya꞉ dolumsiyamalalo so opa opitapo ma ya꞉ dolumala allimama ya꞉ tle alikili a꞉ma potamalaiyo.

67Epalati Yesutapo ya꞉ alotle tlalo so 12 watle epo atlaiyo, “Wua꞉ ma na꞉ saliyomtapa꞉?” diyo.

68Amasiyama Saimon Pitata epo atlaiyo, “Lod, di ana hala dla tapa꞉? Hatlo wa꞉ yutapo pasakalo hapimhalapo. 69Epedeme di wa꞉ dla mikadepe dema. Adipalati, dimalamana, wa꞉ye God tle malale aiyalma oplamipo,” diyo.

70Amasiyama Yesu asiyama yia꞉ watle epo atlaiyo, “Na꞉tapo opa 12 wua꞉ye mo-hohomuwapo. Amasiyama wua꞉ dulu dla bataliya walle oplami ma me-halapo.” 71Epedeme Yesutapo yu ipo atluwaye, Saimon Iskaliyot yami Yudas kokoye atlemama apuwapo. Adipalati, Yudasye ya꞉ mape Yesu ya꞉ alotle tlalo so 12 alumale dulu dla haluwapo. Amasiyama alotle ya꞉tapo Yesuye hamame opahale do tama dla homeluwapo.

Copyright information for `XLA