Philippians 3

Omaimidana omudalo wehe loko minokakamidana ihilawa.

1Wewenanelita, sa-loko lo suwekoloe: We napaloka koliki minabomuye liki mulutipouka wati onedeko minalo. Aya ga maya aku esewau leko lo libituwe loko eloboya eda amiye, ito edimotoka mino moloko minoko dilipe elewole olibetatiye. 2Edimo liwe ulakidana yowanu liki minabo wewenasidamuya ujapa iki minalo. Edimoya lahelibo lahelamibo nesa liki Omailimo dilipitiye liki Omaimidana anela dupanipolo nimoliki dupa hukikaka niabo wewenasidamuya ujapa iki minalo. 3Omaimidana weuna oluholimo lilimiyoko, Omailoka monoka lokaka noudawo ito Jisesi Kalaestitoka kolokudanaki elowa jekaka noudawo ito lemo lupaloti oko moloko udawo nesamuya ma ele elewole amudawo wewenaya lemoya wehe loko Omaimidana oluhola minune. Edimo minahekela lemotego Omaimidana anelaki minokaka ihilawa le-minune. 4Nemoneya edimokidana nupadunu oko moloko obo nesadunu elewole nepa mutiwa litubo ne loko elewole oko emesalo molatubo anuwaya minatidanako, nemo aha emesalo molatine. Ito maloka wewenasiya edimo dupalo elewole iki emesalo molatidanako, nemoya asaetuwe loko le-loko yoweko asebetoko elewole oko emesalo moloko minatine. 5Sakomuya noloe: Nemoya soto pekodanaki minoyoko, onawa 8-pala wokaiyoko, nupaloya Omaimidana anela molaboma ne. Nemoya Isilaelo wewenasikuti Benisamanida awola wehe loko Juda we ulawa soto pobo maya ne. Saoboma neboya, Mosesekaho lo hukoko libo gamidana elekelewa lolo oko Palasisi wewena lolo oko minoe. 6Sa-okoko nemoya Juda wewenasida monokanipomuya nabuha adoha molodanaki, Jisesida wewenalale yuhasida lowa he boboma ne. Sa-okoko Mosesekaho lo hukoko libo galoya eleko emesalo moloyoko, maloka wewenasiya lihimanemu ohu jeboya minamiye. 7Sa-oneboya, nemo mako hapa saina le-minobo nesamuya elekoyoko, ihilawa lolo oko minokaiyoko, alikaya Kalaestikumuye loko hapa lolo-halo okaka obo nesamuya eloyoko aha nesa lolo iye. 8Ito yagoya minamiye. Jisesi Kalaestiya nemo We napane lolo one loko elobomidana meinawa yowekaiyoko, muki maloka nesamuya eloyoko woko aha nesa lolo iye. Nemoya Kalaestida le sa-etuwe loko emokumuye loko muki nesahenaya mudaoboya esuwawa lolo okaiyoko, muki woko tolowa oko suwiye. 9Nemoya emotoka kolokoko minodanaki, Mosesekaho lo hukoko libo gaya ele lekodanaki, neimonekahoya Omaimidana omudaloya wehe loko minamoe. Kalaestikumu ele elewole okodanaki Omaimidana omudaloya lihimane minamibo minokaka nesamuya nelokaiyoko ele elewole okakamidana minatuwe loko Omailimo lihimanemu elekaiyoko suwibomidana ulaugo minokaka noe. 10Ito nemoya Kalaestida monawala ele wehe letuwe loko ito emo aleuti sinokakamidana abuha-wowo maya nemotoka soto pitiye loko ito emo miluma elibolawalo maya kolo meko nemoki elituwe loko ito helekolo noko oko moloko ibo monawa lituwe loko, 11ito sakokoya woko helekakakuti sinokaka nesaya le soto molatuhe loko elekaka noe.

  • 5 Lom 11:1; Apo 23:6; Apo 26:56 Apo 8:3; Apo 22:4; Apo 26:9-11

Anewa maya muda wehe lominodanaki lolosa jeko nowoe.

12Nemokahoya aya nesa maya alo lekoe loko lamoe. Ito nukaneya wehe lokogo ne loko lamoe. Aha Jisesi Kalaestikaho nilime sa-ibomuye loko emotokati aya onowelaki nesa maya lituwe loko nabuha moloko nowoe. 13Wewenanelita, neimonemu eloboya aya onowe lalo maya alo lekoe loko lamoe. Mamidanago sa-okaka noe. Hulikoko nisobo anu maya nemesaloka neboya, yamuya elamoe. Sakokoya nomudaloka nebo nesa maya lituwe loko nade watokaka noe. 14Sa-onebo nenako, Omailimoya Jisesi Kalaestidamuye loko okulumau anulo nilime molaidanaki anulo hulonetaiyoko, onowelaki nesa lituwe loko muda wehe lominodanaki wehe loko lolosa jeko nowoe. 15Lemo monokau napa ludawo wewena mukilitaya aya onowelaki nesamugo ele makoko oikoko minatune. Ito ga maya nolobomuya elitaboya anutipoya aitomidana minadeko maya Omailimo dukau he hada okadeko eli wehe likilae. 16Sa-oneboya, alo omutoko wudawo anulogoya emesalo moloko wetuniyo.

17Wewenanelita, nemoya omutoko nowoboto muda-nelikiki niyakauya nemesalo moliki nisilo. Ito maloka wewenasiya ayamidanago iki li omutiki wikaka niae. Sa-ikaka niayo, edimoda mudaikiki maya ayaloya demesalo moliki diyakauya nisilo. 18Sakiya ninisiki maya sa-liki eli-minalo: Nemoya maloka wewenamuya lo libe-loko nisewa nisewa obo maya ne. Oloti maya nomuda nouvalakiya aku lo noliboe. Edimoya iki moliki ikaka niabo nesalimoya Kalaesti maya yoho yaha yalo helibomidana lowa hi mikaka niabo ilene. 19Edimo dupalimo umu helekaka noibo nesalimoya aya wewenasida omainipo lolo one. Sa-ikiki aito aito nesaya owanipo luwitibo nesa liki li sawa jikaka niae. Sa-ikiki maya mikauka nesamugo elikaka niae, Sa-ikiki sima nikaka nesamidana epa nesala lolo niae. 20Sa-iki minaboya, lemoya okuluma ebamidana ahola minudanaki, lilimekaka we We napate Jisesi Kalaestikahoya okulumauti limitibomuya ewa oko minokaka noune. 21Emokahoya nisekoko muki nesa maya le nupa napa oko le amaekukago molokadeko, emo ahobalaukago dilipe molokaka abuha-wowodunuya lupa elamibo lupaya le wili jekadeko eimola lamedalaki upalakidana lolo ekolaiye.

  • 17 1 Kol 4:16; 1 Kol 11:1
Copyright information for `YBY