1 Corinthians 10

Yada sauluva ta na 'isave'avinidi bega kebu ta na be'u.

1Ekwavo, nuanuaku 'wa na nuani tubudavo me Diu yadi sauluva, fai Yaubada yana nuanua i bailedi kebu tamu nani 'atumaina i da veluagai 'wainega. Basenadiotoga Mosese tubudavo i vagavaidi Itifita 'wainega i nagoi sali'avu'avuye. Matatabudi Yaubada i 'edakumesedi yana waowa 'wainega wata yana veimea 'wainega Eyaga Yamoyamoina i 'awa'idia, matatabudi lalaneamo i damana. 2Waowanina i ve'i'wa'uyediga 'wa da vo 'wainega i da bafitaisodi bega taunidi Mosese yana tomotoga mogitana, wata bani'odi tutuyanina eyageamo i damadamana wata 'wa da vo bei i da bafitaisodi. 3Sali'avu'avuye 'ani'ani wata ufa kebu, siwe tubudavo matatabudi tamu 'ani'ani 'wainega i 'ani, 'ana wagava mana, Yaubada 'Anu'anununa yana 'anivelena. 4Wata bani'odi tamu ufa i yemuyemu, Yaubada 'Anu'anununa yana 'anivelena, ufanina i souyeni tamu kileu 'wainega. Kileunina 'asa'aiana taunina Keliso, i 'wea'weabudi wata i 'i'isave'avinidi. 5Avinodi Yaubada i 'i'isave'avinidi wata i 'e'edakumesedi, siwe yana nuanua kebu i da vematayakeyakedi bega sai'afo matatabudi kebu faifaidi i da sosoana. Fai kebu i da vematayakayakaga, sali'avu'avuye i ve'alawafawafa 'wa da vo bei Yaubada tomogodi i da luyavuyavuledi.

6Yadi sauluvanidi sakoidi wata 'adi vematavuloga, yada 'eba 'isa bega kebu ta na vetutuyamedi. Sauluvanidi sakoidi Yaubada i talabodediga nuanuadi bwaikina, we'e 'ifwaidi ma yadi subia i 'odu'odu yaubada-vekavekali 'waidie. Yadi sauluvanidi faifaidi tamu vona i 'eno'eno Yaubada yana Buki nageneye i vo,

Tomotoganidi i miabui bega i na 'ani wata i na yemu, Mulieta i tovoi ma yadi vebaisa i suya sakona faifaina.”

8Kebu i da lubwaineda bunu 'ana nuanua 'waidiega ta na sakona tomotoganidi 'ifwaidi bani'odi, yadi sakonanina faifaina Yaubada vematavuloga i veledi, 'aiata 'aitamogana nageneye 23,000 i ve'alawafawafa. 9Wata kebu i da lubwaineda Yaubada ta na silubuya tomotoganidi 'ifwaidi bani'odi. Yadi sakona 'waidiega 'Auvea yana tokemaiga i silubuya i vo 'ako, Kebu vematavuloga i na velemaga,” siwe yana veimea 'wainega 'o'olo kasikasisidi i ovadi i ve'alawafawafa. 10Kebu i da lubwainemi 'wa na ve'anigovoluvolu Yaubada 'waineye tomotoganidi 'ifwaidi bani'odi, Yaubada yana anelose i vetunei i luvewafadi.

11Vematavuloganidi tomotoga 'ifwaidi yadi 'eba 'isa, ifuifufudi i kilumidi Yaubada yana Buki nageneye bega ta na 'isedi ta na nuanuanidi nika kebu ta na vetutuyamedi. Ifuifufunidi kebu ta na venuafanidi fai 'ida tutuya 'eba ve'a'ava 'waineye ta miamiani.

12'Ai'edi aitoi yana nuanuayega i na vo, Ma yaku vetumagana a tovotovoi fa'alina,” i lubwaineni tomogonina taunina yana sauluva i na 'i'isave'avinidi i na nunago i na be'u sakona 'waineye. 13'Eba sailubu tulina tulina 'wa veveluagadi 'wa na sakonaga faifaina, kebu 'aisemi 'waimie i da sousouyedi, wata tomotoga matatabuna 'waidie. Siwe Yaubada i vona'awaufaufa i na 'ivaiseda 'eba sailubu 'waidie, bega 'ada fata ta na vetumagana 'waineye, 'ai'edi 'eba sailubu 'wa na veluagadi siwe Yaubada i na 'ivemweadi bega kebu 'ana fata i na vetoketoke 'waimie. Tutuyanina 'eba sailubu 'wa na veluagadi siwe Yaubada tamu 'eda i na 'idewai bega 'ami fata 'wa na dega sakonanidi 'waidiega nika 'wa na tovotovoi fa'alina.

  • S1 Sou 13:21, 14:22-29S3 Sou 16:35S4 Sou 17:6
  • S5 Num 14:26-30 Ibu 3:17S6-7 Sou 32:6S8 Num 25:1-2
  • S9 Num 21:5-6S10 Num 16:41,49S11 Lom 15:4S13 Ibu 4:15

Kebu 'ailuga 'waidie taunida ta na tauyeda, Iesu 'aisena 'waineye.

14Ekwavo, kebu nuanuaku 'eba sailubu 'waidiega 'wa na be'u, begaidi yaubada-vekavekali 'wa na mia'iawedi, kebu taiadi 'wa na veiana. 15A vonavona 'waimie yaku vonanina to'aseta 'adi vona, 'aitamogana 'aitamogana yaku vona matatabuna 'wa na venua'ivinedi a vona mogitana 'alo a vevekali. 16Tutuyanina ta vava'auta 'ada Toveimea Iesu yana 'ani faifaina, toveuta i vevekaiwa Yaubada 'waineye ufa ma vedina faifaina, mulieta ma yada vekaiwa ta yemuyemu 'wa da vo Keliso dayagina ta da yemuyemuya, yada 'eba 'isa yana wafa 'wainega ta miave'itubama taunina taiadi. Wata 'ani'ani vividi ta 'ani'ani 'wa da vo Keliso tomogona ta da 'ani'ania, yada 'eba 'isa yana wafa 'wainega ta miave'itubama taunina taiadi. 17'Ani'aninina 'aitamogana 'wainega ta 'ani'ani, tomotoga fueda, siwe yada 'aninina 'wainega i luvetubamida, 'ida Keliso yana 'Aila'a 'aitamogana, 'Aila'anida 'asa'aiana Keliso tomogona.

18'Wa na nuani me Isileli yadi sauluva. 'Ani'ani wata 'aisaya i 'a'anivelenedi Yaubada 'waineye 'eba velomu 'wainega, mulieta tovelomu 'ani'ani wata 'aisaya 'ifwaidi i veveviladi bega tomotoganidi i 'ani'anidi. Fai 'ani'aninidi 'eba velomu 'wainega i 'ani'anidi, yadi 'eba 'isa taunidi i tauyedi Yaubada 'waineye, bega yana tomotoga mogitana. 19Voke 'wa na vo, Faulo yana vonanina 'ana nogaya yaubada-vekavekali mogitana ma yadi toketokena i miamia wata 'aisayanidi i velomuyediga 'waidie nani bwaikidi ma yadi toketokena.” 20Siwe kebu, yaku vonanina 'ana 'aseta side bani'odi. Tutuyanina Yaubada 'ana tobavu yadi 'aisaya i vevelomuyedi, kebu Yaubada 'waineye, we'e mogitana yaiaina 'waidie bega taunidi yadi tomotoga mogitana. 'Ai'edi tomotoganidi ma yadi subia 'aisaya i na vevelomuyedi wata i na 'ani'anidi yaubada-vekavekali matadie, kebu nuanuaku taiadi 'wa na 'ani. Taiadi 'wa na 'aniga, 'eba 'isa ma fuemie 'wa veiana yaiaina taiadi. 21Kebu 'wa na yemu-lugaluga Iesu 'ana vediegana wata 'wa na nago yaiaina Seitani enavo 'adi vediega. Wata kebu 'wa na 'ani-lugaluga Iesu yana ta'ulayegana wata yaiaina yadi ta'ulayega. 22'Ai'edi nuanuami 'ailuganidi 'waidie 'wa na veianaga, yami sauluvanina 'wainega 'Auvea i na ve'unumagigi fai taunina 'aiseotogina toketokeotogina 'omi kebu bani'odiga.

  • S16-17 Mad 26:26-28 Lom 12:5S19 1 Kol 8:4S21 2 Kol 6:15-16

Yada sauluva matatabuna 'waidiega Yaubada ta na kialakai.

23Voke 'ifwaimi 'wa vo, Iesu yaku sakona i ve'a'avadi begaidi yavuyavuku, 'ai'edi ava'ai sauluvaga nuanuaku, 'aku fata a na 'idewai.” Siwe a na vo, Sauluva matatabuna kebu 'atumai'avadi wata kebu 'eba 'aivaita. Wata voke 'ifwaimi 'wa na vo, Kebu, Iesu yaku sakona i ve'a'avadi begaidi yavuyavuku, 'ai'edi ava'ai sauluvaga nuanuaku, 'aku fata a na 'idewai.” We'e yau a na vo, Sauluva 'ifwaidi ta na 'idewadiga, yada vetumagana Keliso 'waineye kebu i na vetoketoke.” 24Kebu i da lubwaineni tamu aitoi taunina yana nuanua 'aisedi faifaidi i na nuanua, wata mali tomotoga 'adi 'aivaita faifaina i na nuanua.

25We'e 'omi side bani'odi 'wa na vevesauluvedi. Ava'ai 'aisayaga 'wa na 'iseni 'eba sivedavedamana 'waineye, 'ami fata 'wa na kimwane wata 'wa na 'ani. Kebu 'wa na velutolitoli 'wa na vo, 'Aisayanina, ava'aiega i mai, i velomuyedi yaubada-vekavekali 'waidie 'alo kebu?” 26'Wa na 'anidimo fai tamu vona i 'eno'eno Yaubada yana Buki nageneye i vo,

Fwayafwaya 'Auvea 'ana 'idewadewa, wata naninidi i 'eno'enoviga fwayefwayeye, 'Auvea 'wainega i mai.”

Begaidi, 'ani'ani wata 'aisaya matatabuna 'atumaidi, 'wa na 'anidimo.

27'Ai'edi tamu aitoi, taunina kebu Keliso 'ana tovetumagana, i na tayegimi 'ani faifaina, wata 'ai'edi nuanuami, 'atumaina, 'wa na nago. Ava'ai 'ani'aniga wata 'aisayaga i na yatodi matamie 'wa na 'anidimo, kebu 'wa na velutolitoli 'wa na vo, Ava'aiega i mai, i velomuyedi yaubada-vekavekali 'waidie 'alo kebu?” 28We'e 'ai'edi tamu aitoi i na vonemi i na vo, 'Aisayanina de'e, nagami i velomuyeni yaubada-vekavekali 'waidie,” 'aisayanina 'wa na baileni kebu 'wa na 'ani. 'Omi yami vetumagana toketokena bega yami nuanua 'wa vo, 'Aisayanina de'e Yaubada 'ana 'idewadewa, 'aku fata a na 'ani.” We'e iami i vonemiga yana vetumagana mweana yana nuanua i vo, 'Aisayanina de'e i velomuyediga yaubada-vekavekali 'waidie, yaiainanidi yadi toketokena 'akonadi i damana 'aisayanina 'waineye, begaidi 'ai'edi aitoi i na 'ania i na sakona Yaubada mataneye.” Iami yana nuanuananina faifaina 'wa na baileni kebu 'wa na 'ani.

Voke tamu 'waimiega i na vo, Keliso yana wafa 'wainega, yau yavuyavuku, kebu tamu ve'etoboda i da veveimeyeku, kebu i da lubwaineni tamu aitoi yana nuanua i na veimeyeku bega yaku sauluva 'ifwaidi a na bailedi.
30'Ai'edi a na vekaiwa Yaubada 'waineye 'aku'aku wata 'aku 'aisaya faifaidi, kebu i da lubwaineni tamu tomogo i na awavesakoyeku i na vo, Awale 'aisaya tabutabuna 'u 'ani'ania?” We'e yau a na 'aniamo, fai 'akonadi faifaina a vekaiwa.”

31We'e mogitana side bani'odi 'wa na vesauluvedi. Nani tulina tulina 'wa na 'i'idewadiga, voke 'ani, yemu, 'alo tamu nani, yami sauluva matatabuna 'wa na 'i'isave'avinidi Yaubada 'ana subia faifaina. 32'Wa na 'isave'avinidiga bega kebu tamu aitoi 'wa na kiavebe'uya sakona 'waineye. Voke me Diu, mali tomotoga taunidi kebu Diu, 'alo Yaubada yana 'Aila'a taunidi tovetumagana Keliso 'waineye. 33Yau wata bani'odi yaku sauluva matatabuna a 'i'isave'avinidi wata a vewavawava nuanuaku tomotoga matatabudi a na kiavesosoanidi. Kebu tauniku yaku 'atumaina faifaina a da nuanua, we'e mogitana yaku sauluva a 'i'isave'avinidi tomotoga fuedi yadi 'atumaina faifaina bega 'ita'ita'i i na veluagai Yaubada 'wainega.

Copyright information for `YML