1 Corinthians 11

1Yau Keliso a vevetutuyameni, wata 'omi bani'odi, 'wa na vevetutuyameku yau.

  • S24 Lom 15:2S25-29 1 Kol 8:4-13S26 Same 24:1S31 Kolos 3:17
  • S32 Lom 14:13S33 1 Kol 9:20-22

Tafalolo 'ana 'eda'eda mogitana.

2'Omi me Kolinita, yaku vona 'waimie nani fuedi faifaidi 'wa nuanuanidi wata venidi 'ida tovetumaganavo faifaida a ve 'waimie 'wa vevematayakeyakedi, bega faifaidi a subisubiami. 3Siwe nuanuaku 'wa na 'asetai 'ida iaveta 'ada Toveimea Keliso, wata bani'odi vevine 'adi toveimea yadi lalamogavo, we'e Keliso 'ana Toveimea Yaubada. 4'Ai'edi tamu tomogo tafalolo 'waineye i na velu'ui 'alo Yaubada yana Vona i na lu'ivona, siwe 'unu'ununa 'ana baniuma kebu i na ta'iaga yada sauluva bani'odi, 'eba 'isa taunina i tauyeni mali tomotoga yadi veimea 'waineye, we'e 'ana Toveimea Keliso, kebu i da ve'ililibuyeni. 5'Ai'edi tamu vavine tafalolo 'waineye i na velu'ui 'alo Yaubada yana Vona i na lu'ivona, siwe 'unu'unudi kebu ma 'ana baniumaga yada sauluva bani'odi, 'eba 'isa kebu yadi lamoga i da ve'ililibuyeni wata kebu i da tauyedi 'waineye. 'Unu'unudi 'ana baniuma i baila, 'wa da vo 'unu'unudi 'weli'welina, i da bunumayaga. Yadi sauluvanina vevine toalagogona yadi sauluva bani'odi. 6'Ai'edi baniuma i na baila, i lubwainedi nava'audi i na 'welia, we'e 'ai'edi i na vo, 'Weli 'eba bunumayaga,” i lubwainedi 'unu'unudi i na baniumai. 7We'e iaveta, Yaubada i 'idewadi taunina 'anununa bani'odi 'ana subia faifaina, begaidi i lubwainedi tafalolo 'waineye 'unu'unudi kebu i na baniumadi, 'eba 'isa Yaubada 'aisena 'adi Toveimea. We'e vevine i 'idewadi, iaveta 'adi subia faifaina, begaidi 'unu'unudi i na baniumadi tafalolo 'waineye, 'eba 'isa yadi lalamogavo i veve'ililibuyedi. 8Fai basenadi tomogo i 'idewaiga, kebu vavine lumalumadi 'wainega, we'e mogitana vavine i 'idewadi tomogo lumalumana 'wainega. 9Wata tomogo i 'idewai, kebu vavine faifaidi, we'e mogitana vavine i 'idewadi tomogo faifaina. 10Fai Yaubada vavine i 'idewadi tomogo faifaina, wata fai anelose i 'ise'isedi, bega tutuyanina i na tafalolo, i lubwainedi 'unu'unudi i na baniumadi yada sauluva bani'odi, 'eba 'isa taunidi i tauyedi yadi lalamogavo yadi veimea 'waidie.

11We'e tomogo wata vavine, taiadi i na miamia Keliso yana 'Aila'a nageneye, kebu i na lau'idi, tomogo vavine i na 'ivaisedi wata vavine tomogo i na 'ivaiseni. 12I na ve'ivaivaita fai basenadi Yaubada vavine i 'idewadi tomogo 'wainega, wata bani'odi tutuya de'e iaveta i tubutubuga vevine 'waidiega, we'e iaveta, vevine wata nani matatabuna ta souyeda Yaubada 'wainega.

13'Omi me Kolinita 'wa na venua'ivina, 'ai'edi vavine i na vevelu'ui Yaubada 'waineye siwe 'unu'unudi kebu 'ana baniumaga, i lubwaineni 'alo kebu? 14Kebu i da lubwaineni fai matatabuda 'ada vebae 'waidiega ta 'asetai vevine nava'audi manamanawedi 'atumaina, 'adi vaigavu, we'e iaveta nava'audi i na vemanawega 'eba bunumayaga. Yaubada vevine nava'audi i velediga 'unu'unudi 'adi talauma faifaina, begaidi taunidi wata 'unu'unudi i na baniumadi tafalolo faifaina. 16'Ai'edi tamu aitoi nuanuana i na ve'ikwayekwayega sauluvanina faifaina a na voneni a na vo, 'Ima tomata'aulelevo wata Yaubada yana 'Aila'a 'awalawa tulina tulina 'waidie yada sauluva 'aitamogana, tafalolo 'waineye 'ai'edi tamu vavine nuanuadi i na velu'ui 'alo Yaubada yana Vona i na lu'ivona, 'unu'unudi i na baniumai.”

  • S7 Nag 1:26-27S8 Nag 2:21-23S9 Nag 2:18

Me Kolinita Iesu yana 'ani i 'ivesakoi.

17Tutuya de'e tamu nani faifaina a na awave'eda'eda 'waimie, siwe naninina faifaina kebu a na awa'ai'aimi, fai tutuyanina 'wa vava'auta 'ada Toveimea Iesu yana 'ani 'ana 'eba nuave'avina faifaina kebu 'aivaita 'wa da veveluagaiga, we'e mogitana vita 'wa veveluagai. 18Nagamidiotoga a na vonemi, tamu valami a nogai i vo, Me Kolinita tafalolo faifaina i mimiava'auta bei i veve'ikwayekwayega wata i lalau'idi.” Valanina faifaina sai'afo a ve'awamogitana. 19We'e yami lau'idinidi 'waidiega 'ada fata ta na 'asetadi egavo yadi nuanua tonovidi. 20Tutuyanina 'wa vava'auta 'ada Toveimea Iesu yana 'ani 'ana 'eba nuave'avina faifaina, kebu 'aninina faifaina 'wa da vava'auta, 'aniotoga faifaina 'wa vava'auta. 21Tutuyanina 'wa vava'auta taunina taunina 'ana'ana i mimaiedi, siwe 'ani 'waineye 'wa 'ani-tala'ubu'ubuta, begaidi 'ifwaimi 'ami'ami siaidi 'wa laselase we'e 'ifwaimi ufa toketokena 'wa toke 'wa yemuyemu nuami i lugaugaudi. 22'Omi ma yami vanuga bei 'wa da 'ani-vagata, siwe yami sauluvanina 'ana 'isa 'wa da vo kebu yami vanuga. Yami sauluvanina 'wainega Yaubada yana 'Aila'a kebu 'wa da ve'ililibuyedi wata emiavo 'adi'adi siaidi 'wa 'ani-tala'ubu'ubuidi i bubunumayaga. Bani'odi a na voneyedi 'waimie? Igodi 'wa vo, I na subiama.” Kebu tamu sai'afo a na subiami yami sauluvanina faifaina.

  • S18 1 Kol 1:10-12

Iesu yana 'ani 'ana sauluva mogitana.

23Basenadi 'ada Toveimea Iesu yana 'ani 'ana 'eda'eda mogitana taunina 'waikuye i ve, mulieta venina a lu'ivona 'waimie. A vonemiga side bani'odi. Lovananina 'waineye Iudasa 'ada Toveimea Iesu i 'e'etogiluveni 'ana tovedumwe'ai'ai 'waidie, Iesu 'ani'ani i 'ewai, i vekaiwa Yaubada 'waineye, mulieta i 'ivivia i 'a'avana yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, 'Ani'ani de'e, 'asa'aiana tomogoku, a tauyeni faifaimi. Tutuya fuedi side bani'odi 'wa na 'ani'aniedi 'aku nuave'avina faifaina.” 25'Ani i 'a'ava, wata bani'odi oine ma vedina i 'ewai i vonedi i vo, Oine de'e ma vedina 'asa'aiana dayagiku i na ilolo faifaimi bega yaku wafanina 'wainega Yaubada yana Veakutagona 'Ivauna basenadi faifaina i vona'awaufaufa i na velamu 'waimie. Tutuyanina de'e bani'odi 'wa na yemuyemuga nika 'wa na nuaniku.” 26De'e bani'odi Iesu i voneyediga, begaidi 'ada Toveimea Iesu yana 'ani 'waineye, 'wa na 'ani'ani wata 'wa na yemuyemu, 'wa veve Iesu i wafa faifaimi. Tutuya fuedi 'wa na 'i'idewai i na nagoga 'ada Toveimea Iesu i na vila-vaitugani.

  • S25 Ibu 9:18-20

'Ai'edi aitoi kebu i na ve'ililibuga Iesu yana 'ani 'waineye, vematavuloga i na veluagai.

27Fai Iesu sakalameni 'ana 'eda'eda mogitana i veleda, begaidi 'ai'edi aitoi kebu ma yana ve'ililibu 'ada Toveimea Iesu yana 'ani i na 'ania 'alo 'ana vedi 'wainega i na yemu, tomogonina 'akonadi i sakona, 'wa da vo Iesu tomogona wata dayagina i da 'ivekokovidi. 28Begaidi i lubwaineni tomotoga 'aitamogana 'aitamogana nagami taunina i na nuani bega yana nuanua wata yana sauluva i na tonova, mulieta Iesu yana 'ani i na 'ani wata 'ana vedi 'wainega i na yemu. 29Fai 'ai'edi aitoi i na 'animo wata i na yemumo, we'e kebu i na venua'ivinaga 'ada Toveimea Iesu tomogona wata dayagina faifaina, tomogonina yana 'ani wata yana yemu 'waidiega vematavuloga i na veluagai. 30Fai fuemi kebu 'wa da vevenua'ivina 'ani 'waineye begaidi 'ifwaimi 'wa viga, 'ifwaimi tomogomi i mwea, wata 'ifwaimi 'wa wafa. 31We'e 'ai'edi Iesu yana 'ani 'waineye, nagami taunida ta da nuanida bega sauluva sakoidi ta da bailedi, 'ako kebu Yaubada vematavuloga i da veleveledaga. 32Ta na sakosakonaga, Yaubada ma yana veimea vematavuloga i na veleveleda bega ta na nuavilada yada sauluva i na tonova. Kebu nuanuana 'awaie ta na wafaotoga 'ana tovedumwe'ai'ai taiadi.

33Begaidi ekwavo, tutuyanina 'wa na vava'auta 'ani-veiana faifaina, kebu 'wa na 'ani-naganaga, emiavo 'wa na lukamasedi ma fuemiena 'wa na 'ani. 'Aninina i na 'a'avana, mulieta bei Iesu yana 'ani 'wa na 'idewai. 34'Ai'edi aitoi i na lase bwaikina, i lubwaineni yana vanuge i da 'ani-vagata, mulieta taiadi 'wa da va'auta 'ani-veiana wata Iesu 'ana nuave'avina faifaidi. We'e 'ai'edi ma 'ana lase i na mai, 'aniotoga 'aisena faifaina i na nuanua, we'e Iesu 'ana 'eba nuave'avina kebu i na ve'ililibuyeni, vematavuloga i na veluagai Yaubada 'wainega.

Nani 'ifwaidi kebu a da veifufuyediga, bola a na wai 'waimie a na kiavetonovidi.

  • S28 2 Kol 13:5S32 Ibu 12:5-6
Copyright information for `YML