1 Corinthians 15

Keliso wafayega i tovoi.

1Ekwavo, tutuya de'e nuanuaku nuami a na tolinuata'idi Iesu Keliso Valana 'Atumaina faifaina. Valanina basenadi a lau'age 'waimie nuanuami, 'wa tauyemi 'waineye, wata Valanina 'wainega 'wa vetumagana bega 'wa tovotovoi fa'alina. 2Wata 'ai'edi Valanina 'Atumaina a lu'ageyeniga 'waimie 'wa na toke 'wa na 'ive'avina-vagaseni, 'ita'ita'i 'wa na veveluagai. Siwe 'ai'edi kebu taunimi 'wa da tauyemiga Valanina 'waineye 'ako yami vetumagana nani-'avo'avovo, wata 'ako 'ita'ita'inina kebu 'wa da veluagai.

3'Wa na nuani venina a velemiga a 'ewai Keliso 'wainega siwe bwaikaotogina wata kumanina i kumetaotoga Valanina i vo, Keliso i wafa yada sakona faifaidi, basenadi bani'odi i vona-vagata Yaubada yana Buki nageneye. 4We'e i wafaga i tavuni, 'aiata 'ana vetonu 'waineye Yaubada i sivetovoia wafayega, basenadi bani'odi i vona-vagata Yaubada yana Buki nageneye.” 5Tutuyanina i tovoi wafayega taunina i sivemageseni Fita 'waineye, mulieta yana tomata'aulelevo 'waidie. 6Wata tamu tutuya taunina i sivemageseni tovetumaganavo fuedi 'waidie, 'adi 'aila'a bani'odi 500 i 'iaweni, edavonidi fuedi 'asiau ma yawaidi i miamia, we'e 'ifwaidi 'akonadi yawaidi i 'a'ava. 7Mulieta i souyeni Iemesa 'waineye, wata tamu tutuya taunina i sivemageseni yana tomata'aulele matatabuna 'waidie. 8Yana souyagi 'ana 'eba ve'a'avaotoga yau 'waikuye. 'Ai'edi vavine ma kamodi siwe yadi 'aiata mogitana kebu i na veluagaiga, natudi i na tubuga-matayo'oga, yawaidi i na lovoga. Yau wata bani'odi, fai yau tosakona tomotoga i vo, Kebu 'ana fata i na vetumagana Keliso 'waineye bega i na tubuve'ivau,” siwe Keliso i 'ive'avina-matayo'oku nika bei a tubuve'ivau Keliso yana 'Aila'a 'waineye, yawaidi i lovoga.

9Mogitana yau tosakona fai basenadi Yaubada yana 'Aila'a i vetumaganaga Keliso 'waineye, vita a veleveledi. We'e tomata'aulele matatabudi 'waidiega yau a vemuliotoga bega 'ai'edi i na golegoleku i na vo, Tomata'aulele,” kebu i da lubwaineni. 10Siwe Yaubada ma yana nuakalikali i vesauluva 'atumaina 'waikuye a vetomata'aulele Keliso faifaina wata yaku sauluva i vetuli, we'e yana nuakalikalinina kebu a da ve'amubwadodoyeni, ma vuagina. Yaku folova toketokena Keliso faifaina yau a kumeta, mulieta 'ifwaidi tomata'aulele. A folofolovaga, kebu tauniku yaku toketokena 'wainega, we'e mogitana Yaubada i vesauluva 'atumaina 'waikuye bega yana toketokena 'wainega a folofolova. 11We'e 'ai'edi tomata'aulele 'ifwaidi i lau'agega 'waimie 'alo yau, kebu tamu ava'ai, matatabuma yama nuanua 'aitamogana 'a lalau'age Iesu yana wafa wata yana tovi-vaitugana faifaidi, wata 'omi 'wa vetumagana Valanina 'waineye.

 • S3 Ais 53:8-9S4 Fol 2:24-32 Luk 24:46S5 Luk 24:33-34,36
 • S8 Fol 9:3-6S9 Fol 8:3S10 2 Kol 3:5,11:23

Keliso i sivetovoia, wata 'ida i na sivetovoida wafayega.

12Yama lau'age 'waimie Keliso yana tovi-vaitugana faifaina 'omi 'wa vetumagana, siwe awale 'ifwaimi 'wa vonavona 'wa vo, Towafa kebu 'adi fata i na tovoi-vaitugana wafayega?” 13'Ai'edi towafa kebu i na tovoi-vaitugana 'ako Yaubada Keliso kebu i da sivetovoia, i da wafa-vagata. 14Wata bani'odi 'ai'edi Keliso kebu i da tovoi, 'ako 'ima 'a da lau'age-maimaiga wata yami vetumagana Keliso 'waineye nani-'avo'avovo. 15Wata, 'ai'edi Yaubada Keliso kebu i da sivetovoiaga, 'ako yama lu'ivona Yaubada faifaina vekali fai 'a vo, Yaubada kumanina Keliso i sivetovoia wafayega.” Siwe 'ai'edi Yaubada kebu tamu towafa i na sivetovoiaga, 'ako yama vonanina Keliso faifaina vekali. 16Fai 'ai'edi towafa Yaubada kebu i na sivetovoidiga, 'ako wata bani'odi Keliso kebu i da sivetovoia. 17'Ida ta vetumagana ta vo, Keliso i wafa wata i tovoi-vaitugana yada sakona 'adi 'u'uma faifaidi,” siwe 'ai'edi Keliso i da wafa-vagata 'ako kebu yami sakona i da 'u'umidi, Yaubada mataneye yami sakonanidi i da 'eno'eno, 'awaie vematavuloga 'wa da veluagai. 18Wata 'ai'edi Keliso i da wafa-vagata, 'ako tovetumagana i wafaga i da wafaotoga. 19'Ida ta nuani mogitana 'awaie 'ita'ita'i ta na veluagai Keliso 'wainega, begaidi tutuya de'e yada vetumagananidi 'waidiega 'aivaita ta veveluagai. Siwe 'ai'edi Keliso kebu i da tovoiga, yada wafa 'waineye 'ako kebu 'aivaita ta da veluagai nika tomotoga 'ifwaidi i da fali-nuakalikalieda, i da vo, Nuakalikalidi, i vetumagana-maimaiga.”

20We'e mogitana, Yaubada Keliso i sivetovoia wafayega, yada 'eba 'isa 'ida Keliso yana tomotoga wafa 'waineye ta na 'eno'enoga wata i na sivetovoida. Keliso i kumeta i tovoi, 'ida ta na vemuli. 21Wafa i souyeni fwayefwayeye tamu tomogo 'ana wagava Adama 'wainega, we'e tovi-vaitugana wafayega wata i souyeni tamu tomogo 'wainega, 'ana wagava Keliso. 22Basenadiotoga Adama Yaubada yana veimea i geuya bega yana sakonanina 'ana tutula wafa, wata bani'odi, fai tomia fwayafwaya matatabuda Adama yana 'aila'a bega ta wafawafa. We'e 'ida tovetumagana ta miave'itubamaga Keliso taiadi bega 'ida yana 'Aila'a, matatabuda Yaubada i na sivetovoida wafayega nika mia 'atumaina wata miamia-vagaina ta na veluagai. 23We'e Yaubada tutuya tulina tulina i yatodi tovoi-vaitugana faifaina, nagami Keliso i sivetovoia, mulieta yana vila-vaitugana 'waineye 'ida yana tomotoga i na sivetovoida. 24I na sivetovoida i na 'a'avana, mulieta tutuya 'ana 'eba ve'a'avaotoga i na souyeni. Fai Yaubada nuanuana, tutuyanina 'waineye Keliso ma yana toketokena i na velamu i na veimea i na nagoga nika i na vetoketoke 'ana gaviavo matatabuna 'waidie. Toveimea bwaikidi, tomotoga toketokedi, wata yaiaina, 'ana tovedumwe'ai'ainidi matatabudi i na leo'a'avadi. I na 'a'avana, 'eba ve'a'avaotoga 'waineye 'ana gavia tamu i na lusawe-vagaseni, 'ana wagava Wafa. Keliso i na vetoketoke naninidi matatabuna 'waidie, mulieta yana 'Eba Veimea i na 'aniveleneni Tamana Yaubada 'waineye. 27Veimeanina Yaubada Keliso i veleniga, faifaina tamu vona i 'eno'eno Yaubada yana Buki nageneye i vo,

Nani matatabuna i 'anivelenedi 'waineye bega i na veveimeyedi.”

Vonanina i vo, Nani matatabuna,” 'ana nogaya 'wa da vo Keliso Yaubada i da veveimeyeni, siwe kebu, ta 'asetai Keliso kebu Yaubada i da veveimeyeni fai taunina veimeanina 'ana to'anivelena Keliso i veleni.
28Tutuyanina Keliso nani matatabuna i na veveimeyedi, wata taunina i na tauyeni Tamana yana veimea 'waineye, Tamananina nagami veimea i 'aniveleneni 'waineye, bega Yaubada 'aiseotogina ma yana veimea nani matatabuna tomotoga taiadi i na 'i'isave'avinida.

 • S15 Fol 4:33S20 1 Tes 4:14S21 Lom 5:12,18
 • S23 1 Tes 4:16S24-26 Mad 22:44 Ve 20:14S27 Same 8:6

Fai ta na tovoi wafayega bega ta na tokemaiga Keliso faifaina.

29'Ifwaimi 'wa vo, Towafa kebu 'adi fata i na tovoi-vaitugana wafa 'wainega,” bega yami nuanuananina faifaina a na vonemi. Tamu yami sauluva 'ifwaimi bafitaiso 'wa 'ewa'ewai towafa faifaidi, siwe ava'ai 'ana 'atumaina? 'Ai'edi kebu aitoi i na tovoi wafayega yami nuanua bani'odi, awale bafitaiso 'wa 'ewa'ewai towafa faifaidi bega igodi 'wa vo, Yadi mia i na ve'atumai”?

30 'Ima, 'a lalau'age Keliso faifaina, begaidi 'ana tovedumwe'ai'ai vita i velevelema nuanuadi i na luluvewafama. 'Ai'edi Yaubada kebu i na sivetovoida Keliso taiadi, 'ako kebu 'a da lalau'agega wata 'ako kebu vita 'a da veveluagadi 'awasasa 'aitamogana 'aitamogana 'waidie. 31Ekwavo, Yaubada i 'asetaku, a vona mogitana 'waimie 'aiata 'aitamogana 'aitamogana ilagi 'eba wafa a veveluagadi Keliso faifaina. Yaku vonanina wata yaku sosoana faifaimi, 'adi 'ailuga vona mogitana. A sosoanaga fai 'wa miave'itubama 'ada Toveimea Iesu Keliso taiadi. 32Tutuya de'e Efeso 'waineye a miamia Keliso 'ana tovedumwe'ai'ai ma yadi nuasako i daba nuanuadi i na luvewafaku, yadi nuasakonina 'wa da vo 'aisaya kasikasisidi taiadi a da vetalaga. 'Ai'edi fwayafwaya 'ana nuanua 'aisena faifaina a da tokemaigeku ilagi 'eba wafa 'waineye kebu tamu ava'ai 'ana 'atumaina 'waikuye. Siwe fai yada tovi-vaitugana faifaina a nuani, begaidi a tokemaigeku. 'Ai'edi Yaubada kebu towafa i na sivetovoidiga, 'ifwaidi tomotoga ta na saladi i vo, 'Ida wafawafada, ta na 'ani, ta na yemu, ta na wafa-vagata.”

33Siwe kebu i na vekaliemiga. Tamu yada vona bwaikina i 'eno'eno i vo, 'Ai'edi tosakona taiadi 'wa na veiana, yadi sauluva i na vedamanimi, nika yami sauluva 'atumaidi i na 'ivesakodi.” 34Nuanuaku yami nuanua i na tonova, yami sauluva sakoidi 'wa na bailedi. 'Ifwaimi Yaubada 'wa bavuyeni, 'wa da bunumayaga.

 • S30-31 2 Kol 4:10-11, 11:26S32 Luk 12:19-20
 • S34 Luk 15:17-18

Tovi-vaitugana 'waineye tomogoda i na ve'ivau.

35Voke tamu aitoi i na velutoli i na vo, Yaubada bani'odi i na munega towafa i na sivetovoidi? 'Ai'edi i na sivetovoidiga ava'ai 'ana 'isa'isa tomogodi?” 36Yana velutolinidi 'ana nogaya 'wa da vo i da ve'wava'wava. Tutuyanina tamu waifei 'wa na bakuli i na tabo, siwe 'ai'edi tubutubuna kebu i na 'anikudaiga, 'alo kebu i na wafa, kebu 'ana fata vuaga 'wa na veluagai. 37'Ai'edi tamu waifei 'wa na bakuliga bani'odi boada 'alo tamu 'ani'ani, siwe kebu ma 'ani'aninina 'wa da bakubakuli, waifei'avana. 38Waifeinina i na tabo i na nagoga vuagina i na souyeni Yaubada yana nuanua bani'odi, waifei tulina tulina taunidi vuagidi mogitana.

39Wata bani'odi nani ma yawaidi tomogodi tulina tulina. 'Ida tomotoga tomogoda tulina, 'aisaya yaveyavegidi tomogodi tulina, 'aisaya daledaledi tomogodi tulina, 'aisaya ufayega tomogodi tulina wata 'aisaya 'ifwaidi tomogodi tulina.

40Wata bani'odi, tomia abama tomogodi tulina wata tomia fwayafwaya tomogodi tulina. Tomia abamanidi tomogodi 'adi 'isa 'ana ve'atumai tulina wata tomia fwayafwayanidi tomogodi 'adi 'isa 'ana ve'atumai tulina. 41Inala yana mageta 'ana 'isa tulina, weta'i yana mageta 'ana 'isa tulina, wata 'ubwana yadi mageta 'adi 'isa tulina, we'e 'ubwananidi 'aitamogana 'aitamogana 'adi 'isa tulina tulina.

42Mogitana Yaubada nani 'aitamogana 'aitamogana 'adi 'isa tulina tulina i veledi, wata bani'odi 'awaie tovi-vaitugana 'waineye tomogoda tulina Yaubada i na veleda. Tutuyanina tamu waifei ta na tavuni i na tabo, siwe tubutubuna kebu i na 'anikudaiga 'alo kebu i na wafa, kebu 'ana fata tamu nani 'atumaina ta na veluagai. Wata bani'odi tutuyanina towafa ta na tavuni tomogona 'a'a'avina i na 'anikudai, siwe tutuyanina Yaubada i na sivetovoia wafayega, tomogona 'ivauna wata miamia-vagaina i na souyeni. 43Towafa ta na tavuniga tomogona 'ana 'isa i kibwa, siwe sivetovoi-vaitugana 'waineye 'ana 'isa 'atumaina. Ta na tavuniga tomogona mweamweana, siwe sivetovoi-vaitugana 'waineye tomogona toketokena. 44'Ida tomia fwayafwaya ma tomogoda yada mia fwayefwayeye faifaina, begaidi towafa ta na tavuniga fwayafwaya 'ana nani ta na tavutavuni. Siwe tutuyanina Yaubada i na sivetovoia, tomogona 'ivauna 'anu'anununa yana 'eba mia 'atumaina, yana mia abame faifaina.

Matatabuda ta 'asetai tutuya de'e ma tomogoda yada mia fwayefwayeye faifaina, begaidi ta 'asetai 'awaie tomogoda 'ivaudi yada mia abame faifaina.
45Tomogodanidi faifaidi tamu vona i 'eno'eno Yaubada yana Buki nageneye i vo,

Tomotoga kumekumetana 'ana wagava Adama, Yaubada i 'idewai fwayafwaya 'wainega ma yawaina.”

We'e Keliso, taunina 'wa da vo Adama vevemulina i mai, taunina 'anu'anunu, mia 'ivauna wata miamia-vagaina 'ana to'anivelena.
46Tomogoda yada mia abame faifaina kebu nagami ta da 'ewadi. We'e mogitana tomogoda yada mia fwayefwayeye faifaina nagami ta 'ewadi, tomogoda 'ivaudi abama faifaina 'awaiebei ta na veluagadi. 47Tomotoga kumekumetana 'ana wagava Adama, Yaubada i 'idewai fwayafwayayega, we'e Adama vevemulina taunina Keliso, abamega i mai. 48'Ida tomia fwayafwaya yada mia i vesala tomogonina i 'idewaiga fwayafwayayega bani'odi, we'e 'ida Keliso yana tomotoga, kumanina i mai abamega, 'awaie taiadi abame yada mia i na vesala. 49Tutuya de'e 'ada 'isa'isa bani'odi tomogonina Yaubada i 'idewai fwayafwayayega, wata bani'odi 'awaie 'ada 'isa'isa kumanina i mai abamega bani'odi.

 • S38 Nag 1:11S43 Fil 3:20-21S45 Nag 2:7 Ion 6:63
 • S47 Ion 3:31

Iesu 'wainega ta na vetoketoke wafa 'waineye.

50Ekwavo, yaku vona 'ana 'aseta side bani'odi. Kebu 'ana fata tomotogaotogida ta na luku Yaubada yana 'Eba Veimea nageneye bega 'ada veuveuta ta na veluagai, wata kebu 'ana fata tomogoda 'a'a'avidi i na luku nani miamia-vagaidi yadi 'eba mia 'waineye.

51Tamu Yaubada yana nuanua givagivana a na sivemageseni 'waimie. 'Ida tovetumagana kebu matatabuda ta na wafa, siwe tovetumagana matatabuda wafawafadi taiadi, Yaubada tomogoda i na 'ive'ivaudi ta na vetuli-matayo'o. 52I na 'ive'ivau-matayo'odaga 'wa da vo matada ta da taulovogi 'alo tomuyoana i da kianamali. Tutuya 'eba ve'a'avaotoga 'waineye, Yaubada yana evulega ta na nogai, nika tovetumagana i wafaga Yaubada i na sivetovoidi tomogodi 'ivaudi yadi mia abame faifaina i na veledi, siwe miamia-vagaidi kebu i na wafa. We'e 'ida tovetumagana ma yawaida ta na miamiaga ta na vetulimo, tomogoda 'ivaudi ta na 'ewadi. 53Fai Yaubada nuanuana, tomogoda 'ivaudi abamega tomogoda 'a'a'avidi i na agedi, tomogodanidi 'ivaudi kebu 'ana fata i na 'anikudadi. Tomogoda 'ivaudi wata miamia-vagaidi tomogoda wafawafadi i na agedi. 54Tutuyanina ta na vetuli i na 'a'avana nika tamu vona Yaubada yana Buki nageneye 'ana mogitana i na souyeni i vo,

Yaubada i vetoketoke wafa 'waineye, i ve'a'ava-vagaseni.”

55Wata tamu vona i vo,

Wafa, yamu 'eba vetoketoke ava'aibe? Yamu toketokena 'akonadi i 'a'ava.

Wafa, yamu 'eba vekasikasisi 'wainega vita 'u velevelema, ava'aibe? 'Akonadi i mwea.”

56Fai Yaubada yana Ve'etoboda ta geugeudi ta sakosakona, we'e yada sakonanidi 'adi tutula wafa. Wafanina yana 'eba vetoketoke 'asa'aiana sakona. 57Siwe 'ada Toveimea Iesu Keliso 'ada vematavuloga wafa i tovoieni i vetoketoke 'waineye, wata yana 'aivaita 'wainega ta vevetoketoke. Naninidi Yaubada i 'idewadi, bega ta na vekaiwa 'waineye.

58Ekwavo, 'omi a nuakalikaliemi, fai 'awaie ta na tovoi-vaitugana, nuanuaku 'wa na tovoi fa'alina, yami vetumagana 'waidiega kebu 'wa na 'ivemweamweami. Ma yami dumwebika taunimi 'wa na tautauyemi 'Auvea yana folova 'waineye, 'akonadi 'wa 'asetai 'ai'edi yana toketokena 'wainega 'wa na folofolovaga faifaina, ma vuagina wata ma 'ana tutula.

 • S50 Ion 3:5-6S51-52 1 Tes 4:15-17 Ve 11:15S53 2 Kol 5:4
 • S54 Ais 25:8S55 Ose 13:14S56 Lom 6:23S57 Lom 7:24-25
 • S58 Fil 1:27 Gal 6:9
Copyright information for `YML