1 John 2

Keliso taunina 'ada to'aivaita.

1Ekwavo, 'omi 'wa vetumagana Iesu 'waineye begaidi a ve'awa-natuna 'waimie wata a nuakalikaliemi. A vonevonemi bega kebu 'wa na sakonaga. We'e 'ai'edi tamu aitoi i na sakonaga, yada To'aivaita i miamia i vevelu'ui faifaida Tamada 'waineye, bega yada sakona i na nuatavunidi. To'aivaitanina Iesu Keliso, yana sauluva matatabuna tonovidi. 2Taunina, Yaubada yana nuasako 'waideye i tovibodeni bega ta veiana Yaubada taiadi wata 'wainega Yaubada yada sakona i nuatavunidi, siwe kebu 'aise'avadaga, wata tomia fwayafwaya matatabudi.

3'Ai'edi Yaubada yana veimea matatabuna ta na vevematayakeyakediga, ta 'asetai mogitana 'ida Yaubada taiadi ta veiana. 4'Ai'edi tamu tomogo i na vo, Yau Yaubada taiadi a veiana,” siwe yana veimea kebu i na vevematayakeyakediga, taunina tovekali wata Yaubada yana nuanua tonovidi kebu yana nuanua 'waineye i da 'eno'enovi. 5We'e 'ai'edi aitoi Yaubada yana vona i na vevematayakeyakediga, yana nuakalikali Yaubada 'waineye, nuakalikali mogitana. 'Ai'edi aitoi i na vo, Yau a tauyeku Yaubada 'waineye a miamia,” i lubwaineni 'asa'aiana bani'odi Iesu Keliso yana sauluva i na vevetutuyamedi. 'Ai'edi i na vetutuyamediga, ta na 'asetai tomogonina mogitana Yaubada taiadi i miamia.

  • S1 Ibu 9:24S2 Lom 3:25 Ion 1:29, 11:52S4 1 Ion 1:6,8
  • S5 Ion 14:21,23 1 Ion 4:12,17, 5:3S6 Ion 13:15

Veimea 'ivauna.

7Ekwavo a na vonemi. Veimea de'e kebu 'ivaunaga, tuatuaina, kumanina basenadi 'wa 'asetai tutuyanina Iesu Valana 'wa nogai. Side bani'odi, ma emiavo 'wa na venuakalikali. Veimeanina tuatuaina ma 'ana 'aseta 'waimie. 8Siwe tutuya fuedi veimeanina bani'odi i veve'ivau wata ta 'asetai veimea mogitana fai Iesu Keliso i vematayakeyakeni, 'omi wata bani'odi. Veimeanina ta na vematayakeyakeni ma edavo ta na vevenuakalikaliga, sakona 'waideye bani'odi dudubala i mweamwea ma'itufa Keliso yana mageta mogitana i 'a'awaiaia.

9Aitoi i na vo, Yau Keliso yana mageta nageneye a miamia,” we'e enavo ma fuedie Keliso 'waineye i miamiani i vedumwe'ai'aiediga, taunina bola dudubala 'waineye i miamia. 10We'e aitoi enavo i nuakalikaliedi, taunina Keliso yana mageta 'ana tomia, kebu 'ana fata tamu nani 'waineye i na be'u. 11Aitoi enavo ma fuedie Keliso 'waineye i miamiani i na vedumwe'ai'aiediga, taunina dudubala 'ana tomia. Fai dudubalanina nuana i 'ivegaugauya bega ava'aibe bei i nunagoga kebu i da 'asetaiga.

12Natukwavo a vonevonemi fai Yaubada yami sakona i nuatavunidi Iesu Keliso yana wafa 'wainega.

13'Omi tama a vonevonemiga fai kumanina 'eba velamuyega i mia-vagata 'akonadi 'wa 'asetai mogitana.

We'e 'omi tubuvauvau iavetami a vonevonemi fai Seitani taunina Tosakona 'wainega 'wa vetoketoke.

14Natukwavo, a vonevonemi fai Tamada 'wa 'asetai mogitana.

We'e 'omi tama a vonevonemi fai kumanina 'eba velamuyega i mia-vagata 'akonadi 'wa 'asetai mogitana.

'Omi tubuvauvau iavetami a vonevonemi fai 'omi toketokemi, wata fai Yaubada yana Vona nuamie i 'eno'enovi, wata fai Seitani taunina Tosakona 'wainega 'wa vetoketoke.

  • S7 2 Ion 1:5-6S8 Ion 1:9 Lom 13:12S9 1 Ion 3:10,15, 4:20
  • S10 Lom 14:13S11 Ion 12:35S12 1 Kol 6:11

Fwayafwaya 'ana nuanua kebu nuami i na 'ewadi.

15Kebu nuanuaku 'ai'aiwabu nuami i na 'ewadiga, wata tomotoganidi fwayafwaya 'ana nuanua 'waidie bwaikina, yadi sauluva kebu 'wa na vetutuyamediga. 'Ai'edi aitoi fwayafwaya 'ana nani i na nuakalikaliediga, Tamada 'ana nuakalikali kebu 'waineye i da 'eno'eno. 16Nani fuedi fwayefwayeye kebu Tamada 'wainega i da maiga. Bani'odi bunu 'ana nuagiva sakoidi, naninidi i 'ise'isediga nuanuadi bwaikina, wata nualaka taunidi yadi 'ai'aiwabu faifaidi. Naninidi kebu i da maia Tamada 'wainega, i mai de'e fwayafwaya sakoina 'wainega. 17Fwayafwaya de'e sai'afoga i na 'a'ava, wata naninidi sakoidi tomotoga nuanuadi taiadi i na 'a'ava. Siwe egavo Yaubada yana nuanua i vevematayakeyakedi i na mia-vagata.

  • S15 Lom 8:7 Iem 4:4S17 Mad 7:21

Keliso 'ana Gavia.

18Natukwavo, tutuya 'eba ve'a'ava sai'afoga i na souyeni. 'Akonadi 'wa 'asetai nagami Keliso 'ana Gavia i na mai, igodi i na vo, Yau tauniku Keliso,” mulieta tutuya 'ana 'eba ve'a'ava. Tutuya de'e 'akonadi Keliso 'ana gaviavo i sousouyedi begaidi ta 'asetai fwayafwaya de'e sai'afoga i na 'a'ava. 19Keliso 'ana gavianidi basenadi 'ada 'aila'a nageneye i miamiani, siwe kebu mogitana Keliso i da nuakalikalieni begaidi i baileda. 'Ai'edi tomotoganidi Keliso i da nuakalikalieniga, taiadi ta da miamiani 'ada 'aila'a nageneye, siwe i baileda bega ta 'aseta-'atumaia matatabudi kebu 'ada 'aila'aga.

20Tobailanidi kebu nuanuadi Keliso, we'e 'omi Keliso yana 'anivelena 'Anu'anunu 'Atumaina 'akonadi i agemi, begaidi matatabumi Yaubada yana nuanua tonovidi 'wa 'asetadi. 21Kebu 'wa da bavuyedi faifaina a da vonevonemi, fai 'wa 'asetadi Yaubada yana nuanua tonovidi begaidi a vonevonemi. Yana nuanuananidi 'waidiega kebu tamu vekali i da sousouyeni.

22Aitoi i vonaga i vo, Iesu kebu Yaubada 'ana Venua'ivinaga,” taunina mogitana tovekali, wata Keliso 'ana gavia fai Tamada wata Natuna i vedumwe'ai'aiedi. 23Fai Yaubada Natuna i vedumwe'ubu'ubuseni, Tamada kebu i da labilabini. We'e 'ai'edi aitoi ma yana vetumagana taunina i tauyeni Yaubada Natuna 'waineye, Tamada i labilabini.

  • S18 Mad 24:5,24 2 Ion 1:7S19 Fol 20:30S22 Mad 10:32-33 1 Ion 4:3 2 Ion 1:7
  • S23 Mad 10:32-33 Ion 5:23 2 Ion 1:9

'Anu'anunu 'Atumaina 'asa'aiana yada Tove.

24Iesu Valana 'wa nogaiga 'eba velamuyega, bega i lubwainemi 'wa na nunuave'avini. 'Ai'edi Valanina 'wa na nunuave'aviniga, Tamada wata Natuna taiadi 'wa na miave'itubama. 25Keliso taunina basenadi i vona'awaufaufa 'waideye tamu nani i na veleda. Naninina, mia 'atumaina wata miamia-vagaina.

26Keliso 'ana gaviavo igodi nuanuadi i na vekaliemi, begaidi de'e faifaidi a kilukiluma 'waimie. 27We'e 'omi kebu tovenidi bani'odi, basenadi 'Anu'anunu 'Atumaina i agemi, Keliso yana 'anivelena. Keliso 'Anu'anununa nagemie i na miamiaga, kebu 'wa na vo, Aitoi i da ve 'waideye?” 'Anu'anununina nani matatabuna i veve 'waimie, yana ve tonovidi kebu tamu sai'afo i na vekaliemiga. Fai yana ve matatabuna tonovidi, begaidi i lubwainemi 'wa na vevematayakeyakedi Keliso taiadi 'wa na miave'itubama.

28Natukwavo, vona mogitana nuanuaku Keliso taiadi 'wa na miave'itubama, bega tutuyanina i na souyeniga, kebu ta na bunumayaga, ma yada venuafoufa'ala ta na tovoi mataneye. 29'Akonadi 'wa 'asetai Keliso yana sauluva tonovidi wata 'atumaidi. Begaidi i lubwainemi 'wa da 'asetai, egavo yadi sauluva tonovidi wata 'atumaidi, taunidi Yaubada natunavo.

  • S25 Ion 3:15, 6:40S27 Ion 14:26S28 1 Ion 4:17S29 1 Ion 3:10
Copyright information for `YML