2 Corinthians 7

1Ekwavo, vona'awaufaufanidi ta veluagadi Yaubada 'wainega begaidi i lubwaineda naninidi tomogoda wata 'anu'anunuda i 'ivesakodi ta na bailedi. Ta ve'ililibuga Yaubada 'waineye begaidi ta na vewavawava yada sauluva i na ve'atumaiotoga, kebu tamu sakona i na 'eno'eno.

  • S14 Efe 5:7-11S16 1 Kol 3:16S17 Ais 52:11S18 Ose 1:10
  • S1 1 Ion 3:3

Faulo yana sosoana.

2Nuanuama ma yami nuakalikali taunimi 'wa na tauyemi 'waimeye. Kebu tamu aitoi 'waineye 'a da vesauluva sakoina, kebu tamu aitoi 'a da vekalieni i da sakona, kebu tamu aitoi yana kukua 'a da eloi vekaliega. 3Mogitana tomotoga 'ifwaidi bani'odi i awavesakoyeku siwe kebu nuanuaku a na vevitami 'wa vonaga bani'odi. Basenadi a vonemi wata a na luvaitugani, yama nuakalikali 'waimie bwaikina. 'Ai'edi taiadi ta na miamia 'alo ta na wafa kebu tamu ava'ai, siwe tutuya matatabuna 'a nuanuanimi. 4Ma yaku vetumagana a nuani mogitana 'wa na tovoi fa'alina, ma yaku sosoana a awa'ai'aimi mali tomotoga 'waidie. Fai valami 'ana nogaya 'atumaina 'waikuye 'ama vita 'waidie 'wa kiavesosoaniku, yaku sosoananina kebu ta na vona.

5Tutuyanina 'a le'wa 'awalawa Masidonia, bei wata vita 'a veluagadi. Kebu tamu tutuya 'a da veawai vitanidi 'waidiega i veluboda'a'avema. 'Ama tovedumwe'ai'ai nuanuadi taiadi 'a na ve'ikwayekwayega we'e 'ima 'a venuafouviga 'omi tovetumaganavo faifaimi i na nunago Keliso 'wa na baileni. 6We'e Yaubada, taunina tonuavita nuadi 'adi to'ive'atumai bega i kiavesosoanema Taito 'wainega, tutuyanina i le'wa 'a 'iseni 'a sosoana. 7Kebu yana mai 'aisena faifaina 'a da sosoana, siwe wata 'a sosoana fai 'omi Taito 'wa kiavesosoani. I lu'ivona 'waimeye 'wa nuakalikalieku faifaina, ma yami nuavita 'wa nuavilami yami sakona 'waidiega, wata nuanuami ma yami dumwebika yaku nuanua 'wa na 'i'idewadi. Begaidi a sosoana-'afo'afo faifaimi.

8Mogitana 'wa nuavita letanina basenadi a kilumi 'waimie faifaina, siwe kebu yaku nuanua a na sivilai a na vo, Awale bani'odi a kilumedi?” Nagami a nuavita letanina faifaina fai a 'asetai yaku vonanidi toketokedi 'waidiega 'wa nuavita, siwe kebu bei 'wa da nunuavitaga, 'akonadi i 'a'ava. 9We'e yau, tutuya de'e a sosoana, siwe kebu a kiavenuavitamiga faifaina, a sosoana fai yami nuavitanina 'wainega 'wa nuavilami nika yami sauluva 'wa siviladi. 'Wa nuavitaga Yaubada nuanuana 'ami 'aivaita faifaina, bega vita kebu 'wa da veluagai yaku vonanidi a kilumidiga 'waidiega. 10'Wa nuavitaga nani 'atumaina, fai nuavitanina Yaubada nuanuana, 'wainega nuavilana i souyeni i na nagoga 'ita'ita'i 'wa na veluagai. Nuavilananina faifaina kebu nuanuada nuada ta na siviladi. We'e tomotoganidi fwayafwaya 'ana nuanua nuadi i 'ewadiga, i na nuavitaga kebu i na nuaviladi i na nagoga nika i na wafaotoga. 11Yami nuavitanina 'wainega, ava'ai Yaubada i 'idewaiga 'akonadi 'wa 'iseni. 'Wa dumwebika faifaina, nuanuami bwaikina mali tomotoga i na 'isemi yami sauluva 'akonadi i tonova. Sakonanina 'waimie faifaina 'wa bunumayaga bwaikina, wata nuafoumi i veviga vematavuloga faifaina. Wata yami nuavitanina 'wainega yami nuakalikali faifaiku i souyeni, we'e ma yami tokemaiga tosakona tamu 'waimiega vematavuloga 'wa veleni. Yami sauluvanidi i ve, 'akonadi nani matatabuna 'wa kiavetonovidi, kebu tamu aitoi 'ana fata i na vevitami. 12Letanina basenadi a kiluma i waiga, tosakona wata tomotoganina vita i veluagai tosakonanina 'wainega, kebu 'aisedi faifaidi. Siwe wata a kilumaga, yaku nuanua bwaikina nuanuaku a na 'ivaisemi nika Yaubada mataneye 'wa na 'asetai 'wa nuakalikaliema. 13Naninidi 'waidiega nuama i ve'atumai wata 'a sosoana.

Mogitana 'a sosoana yami sauluvanidi faifaidi, siwe wata 'a sosoana bwaikina fai Taito 'wa kiavesosoani yami sauluva 'atumaidi 'waidiega.
14Basenadi Taito 'waineye a awa'ai'aimi. A awa'ai'aimiga i lubwaineni fai tutuyanina Taito i wai yami sauluva 'atumaidi i 'isedi, faifaidi i sosoana, we'e yau kebu a da bunumayaga a subiamiga faifaina. Yama vona matatabuna 'waimie vona mogitana, wata bani'odi yaku subianina faifaimi 'ana mogitana i souyeni. 15Matatabumi ma yami kololo wata ma yami ve'ililibu Taito taiadi 'wa veluaga wata taunimi 'wa tauyemi yana nuanua 'wa vematayakeyakedi, begaidi tutuya de'e yami sauluvanidi i nuanuanidi nika yana nuakalikali faifaimi i vevebwaika. 16Wata fai a nuani mogitana bola 'wa vevematayakayaka a sosoana bwaikina.

  • S6 2 Kol 1:3-4S10 Mad 27:3-5 Ibu 12:16-17
Copyright information for `YML